Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 10

10:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי אַֽחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֔ןכֵןכן וַיָּ֕מָתוַיָּמָתוימת מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֑וֹןעַמּוֹןעמון וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך חָנ֥וּןחָנוּןחנון בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 10:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד אֶעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־חֶ֣סֶדחֶסֶדחסד ׀׀׀ עִםעִםעם־־־חָנ֣וּןחָנוּןחנון בֶּןבֶּןבן־־־נָחָ֗שׁנָחָשׁנחש כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֨העָשָׂהעשה אָבִ֤יואָבִיואביו עִמָּדִי֙עִמָּדִיעמדי חֶ֔סֶדחֶסֶדחסד וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִ֧דדָּוִדדוד לְנַחֲמ֛וֹלְנַחֲמוֹלנחמו בְּיַדבְּיַדביד־־־עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו אֶלאֶלאל־־־אָבִ֑יואָבִיואביו וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי דָוִ֔דדָוִדדוד אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ 10:3 וַיֹּאמְרוּ֩וַיֹּאמְרוּויאמרו שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עַמּ֜וֹןעַמּוֹןעמון אֶלאֶלאל־־־חָנ֣וּןחָנוּןחנון אֲדֹֽנֵיהֶ֗םאֲדֹנֵיהֶםאדניהם הַֽמְכַבֵּ֨דהַמְכַבֵּדהמכבד דָּוִ֤דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך בְּעֵינֶ֔יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך כִּֽיכִּיכי־־־שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח לְךָ֖לְךָלך מְנַֽחֲמִ֑יםמְנַחֲמִיםמנחמים הֲ֠לוֹאהֲלוֹאהלוא בַּעֲב֞וּרבַּעֲבוּרבעבור חֲק֤וֹרחֲקוֹרחקור אֶתאֶתאת־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר וּלְרַגְּלָ֣הּוּלְרַגְּלָהּולרגלה וּלְהָפְכָ֔הּוּלְהָפְכָהּולהפכה שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 10:4 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח חָנ֜וּןחָנוּןחנון אֶתאֶתאת־־־עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי דָוִ֗דדָוִדדוד וַיְגַלַּח֙וַיְגַלַּחויגלח אֶתאֶתאת־־־חֲצִ֣יחֲצִיחצי זְקָנָ֔םזְקָנָםזקנם וַיִּכְרֹ֧תוַיִּכְרֹתויכרת אֶתאֶתאת־־־מַדְוֵיהֶ֛םמַדְוֵיהֶםמדויהם בַּחֵ֖צִיבַּחֵצִיבחצי עַ֣דעַדעד שְׁתֽוֹתֵיהֶ֑םשְׁתוֹתֵיהֶםשתותיהם וַֽיְשַׁלְּחֵֽםוַיְשַׁלְּחֵםוישלחם׃׃׃ 10:5 וַיַּגִּ֤דוּוַיַּגִּדוּויגדו לְדָוִד֙לְדָוִדלדוד וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח לִקְרָאתָ֔םלִקְרָאתָםלקראתם כִּֽיכִּיכי־־־הָי֥וּהָיוּהיו הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים נִכְלָמִ֣יםנִכְלָמִיםנכלמים מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך שְׁב֣וּשְׁבוּשבו בִֽירֵח֔וֹבִירֵחוֹבירחו עַדעַדעד־־־יְצַמַּ֥חיְצַמַּחיצמח זְקַנְכֶ֖םזְקַנְכֶםזקנכם וְשַׁבְתֶּֽםוְשַׁבְתֶּםושבתם׃׃׃ 10:6 וַיִּרְאוּ֙וַיִּרְאוּויראו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון כִּ֥יכִּיכי נִבְאֲשׁ֖וּנִבְאֲשׁוּנבאשו בְּדָוִ֑דבְּדָוִדבדוד וַיִּשְׁלְח֣וּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עַמּ֡וֹןעַמּוֹןעמון וַיִּשְׂכְּרוּ֩וַיִּשְׂכְּרוּוישכרו אֶתאֶתאת־־־אֲרַ֨םאֲרַםארם בֵּיתבֵּיתבית־־־רְח֜וֹברְחוֹברחוב וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲרַ֣םאֲרַםארם צוֹבָ֗אצוֹבָאצובא עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים אֶ֙לֶף֙אֶלֶףאלף רַגְלִ֔ירַגְלִירגלי וְאֶתוְאֶתואת־־־מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך מַֽעֲכָה֙מַעֲכָהמעכה אֶ֣לֶףאֶלֶףאלף אִ֔ישׁאִישׁאיש וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש ט֔וֹבטוֹבטוב שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 10:7 וַיִּשְׁמַ֖עוַיִּשְׁמַעוישמע דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח אֶתאֶתאת־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב וְאֵ֥תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַצָּבָ֖אהַצָּבָאהצבא הַגִּבֹּרִֽיםהַגִּבֹּרִיםהגברים׃׃׃ 10:8 וַיֵּֽצְאוּ֙וַיֵּצְאוּויצאו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון וַיַּעַרְכ֥וּוַיַּעַרְכוּויערכו מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הַשָּׁ֑עַרהַשָּׁעַרהשער וַאֲרַ֨םוַאֲרַםוארם צוֹבָ֤אצוֹבָאצובא וּרְחוֹב֙וּרְחוֹבורחוב וְאִֽישׁוְאִישׁואיש־־־ט֣וֹבטוֹבטוב וּמַֽעֲכָ֔הוּמַעֲכָהומעכה לְבַדָּ֖םלְבַדָּםלבדם בַּשָּׂדֶֽהבַּשָּׂדֶהבשדה׃׃׃ 10:9 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא יוֹאָ֗ביוֹאָביואב כִּֽיכִּיכי־־־הָיְתָ֤ההָיְתָההיתה אֵלָיו֙אֵלָיואליו פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַמִּלְחָמָ֔ההַמִּלְחָמָההמלחמה מִפָּנִ֖יםמִפָּנִיםמפנים וּמֵֽאָח֑וֹרוּמֵאָחוֹרומאחור וַיִּבְחַ֗רוַיִּבְחַרויבחר מִכֹּל֙מִכֹּלמכל בְּחוּרֵ֣יבְּחוּרֵיבחורי [בְּיִשְׂרָאֵל כ][בְּיִשְׂרָאֵל כ][בישראל כ] (יִשְׂרָאֵ֔ל ק)(יִשְׂרָאֵל ק)(ישראל ק) וַֽיַּעֲרֹ֖ךְוַיַּעֲרֹךְויערך לִקְרַ֥אתלִקְרַאתלקראת אֲרָֽםאֲרָםארם׃׃׃ 10:10 וְאֵת֙וְאֵתואת יֶ֣תֶריֶתֶריתר הָעָ֔םהָעָםהעם נָתַ֕ןנָתַןנתן בְּיַ֖דבְּיַדביד אַבְשַׁ֣יאַבְשַׁיאבשי אָחִ֑יואָחִיואחיו וַֽיַּעֲרֹ֕ךְוַיַּעֲרֹךְויערך לִקְרַ֖אתלִקְרַאתלקראת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ 10:11 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אִםאִםאם־־־תֶּחֱזַ֤קתֶּחֱזַקתחזק אֲרָם֙אֲרָםארם מִמֶּ֔נִּימִמֶּנִּיממני וְהָיִ֥תָהוְהָיִתָהוהיתה לִּ֖ילִּילי לִֽישׁוּעָ֑הלִישׁוּעָהלישועה וְאִםוְאִםואם־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני עַמּוֹן֙עַמּוֹןעמון יֶחֱזְק֣וּיֶחֱזְקוּיחזקו מִמְּךָ֔מִמְּךָממך וְהָלַכְתִּ֖יוְהָלַכְתִּיוהלכתי לְהוֹשִׁ֥יעַֽלְהוֹשִׁיעַלהושיע לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 10:12 חֲזַ֤קחֲזַקחזק וְנִתְחַזַּק֙וְנִתְחַזַּקונתחזק בְּעַדבְּעַדבעד־־־עַמֵּ֔נוּעַמֵּנוּעמנו וּבְעַ֖דוּבְעַדובעד עָרֵ֣יעָרֵיערי אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וַֽיהוָ֔הוַיהוָהויהוה יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה הַטּ֖וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינָֽיובְּעֵינָיובעיניו׃׃׃ 10:13 וַיִּגַּ֣שׁוַיִּגַּשׁויגש יוֹאָ֗ביוֹאָביואב וְהָעָם֙וְהָעָםוהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה בַּֽאֲרָ֑םבַּאֲרָםבארם וַיָּנֻ֖סוּוַיָּנֻסוּוינסו מִפָּנָֽיומִפָּנָיומפניו׃׃׃ 10:14 וּבְנֵ֨יוּבְנֵיובני עַמּ֤וֹןעַמּוֹןעמון רָאוּ֙רָאוּראו כִּיכִּיכי־־־נָ֣סנָסנס אֲרָ֔םאֲרָםארם וַיָּנֻ֙סוּ֙וַיָּנֻסוּוינסו מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני אֲבִישַׁ֔יאֲבִישַׁיאבישי וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיָּ֣שָׁבוַיָּשָׁבוישב יוֹאָ֗ביוֹאָביואב מֵעַל֙מֵעַלמעל בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 10:15 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא אֲרָ֔םאֲרָםארם כִּ֥יכִּיכי נִגַּ֖ףנִגַּףנגף לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֵּאָסְפ֖וּוַיֵּאָסְפוּויאספו יָֽחַדיָחַדיחד׃׃׃ 10:16 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח הֲדַדְעֶ֗זֶרהֲדַדְעֶזֶרהדדעזר וַיֹּצֵ֤אוַיֹּצֵאויצא אֶתאֶתאת־־־אֲרָם֙אֲרָםארם אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר מֵעֵ֣בֶרמֵעֵבֶרמעבר הַנָּהָ֔רהַנָּהָרהנהר וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו חֵילָ֑םחֵילָםחילם וְשׁוֹבַ֛ךְוְשׁוֹבַךְושובך שַׂרשַׂרשר־־־צְבָ֥אצְבָאצבא הֲדַדְעֶ֖זֶרהֲדַדְעֶזֶרהדדעזר לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 10:17 וַיֻּגַּ֣דוַיֻּגַּדויגד לְדָוִ֗דלְדָוִדלדוד ססס וַיֶּאֱסֹ֤ףוַיֶּאֱסֹףויאסף אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וַיַּעֲבֹ֣רוַיַּעֲבֹרויעבר אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא חֵלָ֑אמָהחֵלָאמָהחלאמה וַיַּעַרְכ֤וּוַיַּעַרְכוּויערכו אֲרָם֙אֲרָםארם לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיִּלָּחֲמ֖וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 10:18 וַיָּ֣נָסוַיָּנָסוינס אֲרָם֮אֲרָםארם מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וַיַּהֲרֹ֨גוַיַּהֲרֹגויהרג דָּוִ֜דדָּוִדדוד מֵאֲרָ֗םמֵאֲרָםמארם שְׁבַ֤עשְׁבַעשבע מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות רֶ֔כֶברֶכֶברכב וְאַרְבָּעִ֥יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף פָּרָשִׁ֑יםפָּרָשִׁיםפרשים וְאֵ֨תוְאֵתואת שׁוֹבַ֧ךְשׁוֹבַךְשובך שַׂרשַׂרשר־־־צְבָא֛וֹצְבָאוֹצבאו הִכָּ֖ההִכָּההכה וַיָּ֥מָתוַיָּמָתוימת שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 10:19 וַיִּרְא֨וּוַיִּרְאוּויראו כָֽלכָלכל־־־הַמְּלָכִ֜יםהַמְּלָכִיםהמלכים עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי הֲדַדְעֶ֗זֶרהֲדַדְעֶזֶרהדדעזר כִּ֤יכִּיכי נִגְּפוּ֙נִגְּפוּנגפו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּשְׁלִ֥מוּוַיַּשְׁלִמוּוישלמו אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּֽעַבְד֑וּםוַיַּעַבְדוּםויעבדום וַיִּֽרְא֣וּוַיִּרְאוּויראו אֲרָ֔םאֲרָםארם לְהוֹשִׁ֥יעַלְהוֹשִׁיעַלהושיע ע֖וֹדעוֹדעוד אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain