Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 11

11:1 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי לִתְשׁוּבַ֨תלִתְשׁוּבַתלתשובת הַשָּׁנָ֜ההַשָּׁנָההשנה לְעֵ֣תלְעֵתלעת ׀׀׀ צֵ֣אתצֵאתצאת הַמַּלְאֿכִ֗יםהַמַּלְאכִיםהמלאכים וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִ֡דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־יוֹאָב֩יוֹאָביואב וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲבָדָ֨יועֲבָדָיועבדיו עִמּ֜וֹעִמּוֹעמו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּשְׁחִ֙תוּ֙וַיַּשְׁחִתוּוישחתו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון וַיָּצֻ֖רוּוַיָּצֻרוּויצרו עַלעַלעל־־־רַבָּ֑הרַבָּהרבה וְדָוִ֖דוְדָוִדודוד יוֹשֵׁ֥ביוֹשֵׁביושב בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ ססס 11:2 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ לְעֵ֣תלְעֵתלעת הָעֶ֗רֶבהָעֶרֶבהערב וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם דָּוִ֜דדָּוִדדוד מֵעַ֤למֵעַלמעל מִשְׁכָּבוֹ֙מִשְׁכָּבוֹמשכבו וַיִּתְהַלֵּךְ֙וַיִּתְהַלֵּךְויתהלך עַלעַלעל־־־גַּ֣גגַּגגג בֵּיתבֵּיתבית־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא אִשָּׁ֛האִשָּׁהאשה רֹחֶ֖צֶתרֹחֶצֶתרחצת מֵעַ֣למֵעַלמעל הַגָּ֑גהַגָּגהגג וְהָ֣אִשָּׁ֔הוְהָאִשָּׁהוהאשה טוֹבַ֥תטוֹבַתטובת מַרְאֶ֖המַרְאֶהמראה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 11:3 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיִּדְרֹ֖שׁוַיִּדְרֹשׁוידרש לָֽאִשָּׁ֑הלָאִשָּׁהלאשה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־זֹאת֙זֹאתזאת בַּתבַּתבת־־־שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע בַּתבַּתבת־־־אֱלִיעָ֔םאֱלִיעָםאליעם אֵ֖שֶׁתאֵשֶׁתאשת אוּרִיָּ֥האוּרִיָּהאוריה הַחִתִּֽיהַחִתִּיהחתי׃׃׃ 11:4 וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִ֨דדָּוִדדוד מַלְאָכִ֜יםמַלְאָכִיםמלאכים וַיִּקָּחֶ֗הָוַיִּקָּחֶהָויקחה וַתָּב֤וֹאוַתָּבוֹאותבוא אֵלָיו֙אֵלָיואליו וַיִּשְׁכַּ֣בוַיִּשְׁכַּבוישכב עִמָּ֔הּעִמָּהּעמה וְהִ֥יאוְהִיאוהיא מִתְקַדֶּ֖שֶׁתמִתְקַדֶּשֶׁתמתקדשת מִטֻּמְאָתָ֑הּמִטֻּמְאָתָהּמטמאתה וַתָּ֖שָׁבוַתָּשָׁבותשב אֶלאֶלאל־־־בֵּיתָֽהּבֵּיתָהּביתה׃׃׃ 11:5 וַתַּ֖הַרוַתַּהַרותהר הָֽאִשָּׁ֑ההָאִשָּׁההאשה וַתִּשְׁלַח֙וַתִּשְׁלַחותשלח וַתַּגֵּ֣דוַתַּגֵּדותגד לְדָוִ֔דלְדָוִדלדוד וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָרָ֥ההָרָההרה אָנֹֽכִיאָנֹכִיאנכי׃׃׃ 11:6 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב שְׁלַ֣חשְׁלַחשלח אֵלַ֔יאֵלַיאלי אֶתאֶתאת־־־אֽוּרִיָּ֖האוּרִיָּהאוריה הַחִתִּ֑יהַחִתִּיהחתי וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח יוֹאָ֛ביוֹאָביואב אֶתאֶתאת־־־אֽוּרִיָּ֖האוּרִיָּהאוריה אֶלאֶלאל־־־דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 11:7 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אוּרִיָּ֖האוּרִיָּהאוריה אֵלָ֑יואֵלָיואליו וַיִּשְׁאַ֣לוַיִּשְׁאַלוישאל דָּוִ֗דדָּוִדדוד לִשְׁל֤וֹםלִשְׁלוֹםלשלום יוֹאָב֙יוֹאָביואב וְלִשְׁל֣וֹםוְלִשְׁלוֹםולשלום הָעָ֔םהָעָםהעם וְלִשְׁל֖וֹםוְלִשְׁלוֹםולשלום הַמִּלְחָמָֽההַמִּלְחָמָההמלחמה׃׃׃ 11:8 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד לְא֣וּרִיָּ֔הלְאוּרִיָּהלאוריה רֵ֥דרֵדרד לְבֵיתְךָ֖לְבֵיתְךָלביתך וּרְחַ֣ץוּרְחַץורחץ רַגְלֶ֑יךָרַגְלֶיךָרגליך וַיֵּצֵ֤אוַיֵּצֵאויצא אֽוּרִיָּה֙אוּרִיָּהאוריה מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַתֵּצֵ֥אוַתֵּצֵאותצא אַחֲרָ֖יואַחֲרָיואחריו מַשְׂאַ֥תמַשְׂאַתמשאת הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 11:9 וַיִּשְׁכַּ֣בוַיִּשְׁכַּבוישכב אוּרִיָּ֗האוּרִיָּהאוריה פֶּ֚תַחפֶּתַחפתח בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי אֲדֹנָ֑יואֲדֹנָיואדניו וְלֹ֥אוְלֹאולא יָרַ֖דיָרַדירד אֶלאֶלאל־־־בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ 11:10 וַיַּגִּ֤דוּוַיַּגִּדוּויגדו לְדָוִד֙לְדָוִדלדוד לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־יָרַ֥דיָרַדירד אוּרִיָּ֖האוּרִיָּהאוריה אֶלאֶלאל־־־בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אוּרִיָּ֗האוּרִיָּהאוריה הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא מִדֶּ֙רֶךְ֙מִדֶּרֶךְמדרך אַתָּ֣האַתָּהאתה בָ֔אבָאבא מַדּ֖וּעַמַדּוּעַמדוע לֹֽאלֹאלא־־־יָרַ֥דְתָּיָרַדְתָּירדת אֶלאֶלאל־־־בֵּיתֶֽךָבֵּיתֶךָביתך׃׃׃ 11:11 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אוּרִיָּ֜האוּרִיָּהאוריה אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֗דדָּוִדדוד הָ֠אָרוֹןהָאָרוֹןהארון וְיִשְׂרָאֵ֨לוְיִשְׂרָאֵלוישראל וִֽיהוּדָ֜הוִיהוּדָהויהודה יֹשְׁבִ֣יםיֹשְׁבִיםישבים בַּסֻּכּ֗וֹתבַּסֻּכּוֹתבסכות וַאדֹנִ֨יוַאדֹנִיואדני יוֹאָ֜ביוֹאָביואב וְעַבְדֵ֤יוְעַבְדֵיועבדי אֲדֹנִ֨יאֲדֹנִיאדני עַלעַלעל־־־פְּנֵ֤יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה חֹנִ֔יםחֹנִיםחנים וַאֲנִ֞יוַאֲנִיואני אָב֧וֹאאָבוֹאאבוא אֶלאֶלאל־־־בֵּיתִ֛יבֵּיתִיביתי לֶאֱכֹ֥ללֶאֱכֹללאכל וְלִשְׁתּ֖וֹתוְלִשְׁתּוֹתולשתות וְלִשְׁכַּ֣בוְלִשְׁכַּבולשכב עִםעִםעם־־־אִשְׁתִּ֑יאִשְׁתִּיאשתי חַיֶּ֙ךָ֙חַיֶּךָחיך וְחֵ֣יוְחֵיוחי נַפְשֶׁ֔ךָנַפְשֶׁךָנפשך אִֽםאִםאם־־־אֶעֱשֶׂ֖האֶעֱשֶׂהאעשה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 11:12 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אוּרִיָּ֗האוּרִיָּהאוריה שֵׁ֥בשֵׁבשב בָּזֶ֛הבָּזֶהבזה גַּםגַּםגם־־־הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום וּמָחָ֣רוּמָחָרומחר אֲשַׁלְּחֶ֑ךָּאֲשַׁלְּחֶךָּאשלחך וַיֵּ֨שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב אוּרִיָּ֧האוּרִיָּהאוריה בִירוּשָׁלִַ֛םבִירוּשָׁלִַםבירושלם בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא וּמִֽמָּחֳרָֽתוּמִמָּחֳרָתוממחרת׃׃׃ 11:13 וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־ל֣וֹלוֹלו דָוִ֗דדָוִדדוד וַיֹּ֧אכַלוַיֹּאכַלויאכל לְפָנָ֛יולְפָנָיולפניו וַיֵּ֖שְׁתְּוַיֵּשְׁתְּוישת וַֽיְשַׁכְּרֵ֑הוּוַיְשַׁכְּרֵהוּוישכרהו וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא בָעֶ֗רֶבבָעֶרֶבבערב לִשְׁכַּ֤בלִשְׁכַּבלשכב בְּמִשְׁכָּבוֹ֙בְּמִשְׁכָּבוֹבמשכבו עִםעִםעם־־־עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי אֲדֹנָ֔יואֲדֹנָיואדניו וְאֶלוְאֶלואל־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו לֹ֥אלֹאלא יָרָֽדיָרָדירד׃׃׃ 11:14 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וַיִּכְתֹּ֥בוַיִּכְתֹּבויכתב דָּוִ֛דדָּוִדדוד סֵ֖פֶרסֵפֶרספר אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֑ביוֹאָביואב וַיִּשְׁלַ֖חוַיִּשְׁלַחוישלח בְּיַ֥דבְּיַדביד אוּרִיָּֽהאוּרִיָּהאוריה׃׃׃ 11:15 וַיִּכְתֹּ֥בוַיִּכְתֹּבויכתב בַּסֵּ֖פֶרבַּסֵּפֶרבספר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הָב֣וּהָבוּהבו אֶתאֶתאת־־־אֽוּרִיָּ֗האוּרִיָּהאוריה אֶלאֶלאל־־־מוּל֙מוּלמול פְּנֵ֤יפְּנֵיפני הַמִּלְחָמָה֙הַמִּלְחָמָההמלחמה הַֽחֲזָקָ֔ההַחֲזָקָההחזקה וְשַׁבְתֶּ֥םוְשַׁבְתֶּםושבתם מֵאַחֲרָ֖יומֵאַחֲרָיומאחריו וְנִכָּ֥הוְנִכָּהונכה וָמֵֽתוָמֵתומת׃׃׃ ססס 11:16 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי בִּשְׁמ֥וֹרבִּשְׁמוֹרבשמור יוֹאָ֖ביוֹאָביואב אֶלאֶלאל־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־א֣וּרִיָּ֔האוּרִיָּהאוריה אֶלאֶלאל־־־הַמָּקוֹם֙הַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָדַ֔עיָדַעידע כִּ֥יכִּיכי אַנְשֵׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־חַ֖יִלחַיִלחיל שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 11:17 וַיֵּ֨צְא֜וּוַיֵּצְאוּויצאו אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי הָעִיר֙הָעִירהעיר וַיִּלָּחֲמ֣וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו אֶתאֶתאת־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל מִןמִןמן־־־הָעָ֖םהָעָםהעם מֵעַבְדֵ֣ימֵעַבְדֵימעבדי דָוִ֑דדָוִדדוד וַיָּ֕מָתוַיָּמָתוימת גַּ֖םגַּםגם אוּרִיָּ֥האוּרִיָּהאוריה הַחִתִּֽיהַחִתִּיהחתי׃׃׃ 11:18 וַיִּשְׁלַ֖חוַיִּשְׁלַחוישלח יוֹאָ֑ביוֹאָביואב וַיַּגֵּ֣דוַיַּגֵּדויגד לְדָוִ֔דלְדָוִדלדוד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי הַמִּלְחָמָֽההַמִּלְחָמָההמלחמה׃׃׃ 11:19 וַיְצַ֥ווַיְצַוויצו אֶתאֶתאת־־־הַמַּלְאָ֖ךְהַמַּלְאָךְהמלאך לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כְּכַלּוֹתְךָ֗כְּכַלּוֹתְךָככלותך אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַמִּלְחָמָ֖ההַמִּלְחָמָההמלחמה לְדַבֵּ֥רלְדַבֵּרלדבר אֶלאֶלאל־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 11:20 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה אִֽםאִםאם־־־תַּעֲלֶה֙תַּעֲלֶהתעלה חֲמַ֣תחֲמַתחמת הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאָמַ֣רוְאָמַרואמר לְךָ֔לְךָלך מַדּ֛וּעַמַדּוּעַמדוע נִגַּשְׁתֶּ֥םנִגַּשְׁתֶּםנגשתם אֶלאֶלאל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר לְהִלָּחֵ֑םלְהִלָּחֵםלהלחם הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא יְדַעְתֶּ֔םיְדַעְתֶּםידעתם אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֹר֖וּיֹרוּירו מֵעַ֥למֵעַלמעל הַחוֹמָֽההַחוֹמָההחומה׃׃׃ 11:21 מִֽימִימי־־־הִכָּ֞ההִכָּההכה אֶתאֶתאת־־־אֲבִימֶ֣לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך בֶּןבֶּןבן־־־יְרֻבֶּ֗שֶׁתיְרֻבֶּשֶׁתירבשת הֲלֽוֹאהֲלוֹאהלוא־־־אִשָּׁ֡האִשָּׁהאשה הִשְׁלִ֣יכָההִשְׁלִיכָההשליכה עָלָיו֩עָלָיועליו פֶּ֨לַחפֶּלַחפלח רֶ֜כֶברֶכֶברכב מֵעַ֤למֵעַלמעל הַֽחוֹמָה֙הַחוֹמָההחומה וַיָּ֣מָתוַיָּמָתוימת בְּתֵבֵ֔ץבְּתֵבֵץבתבץ לָ֥מָּהלָמָּהלמה נִגַּשְׁתֶּ֖םנִגַּשְׁתֶּםנגשתם אֶלאֶלאל־־־הַֽחוֹמָ֑ההַחוֹמָההחומה וְאָ֣מַרְתָּ֔וְאָמַרְתָּואמרת גַּ֗םגַּםגם עַבְדְּךָ֛עַבְדְּךָעבדך אוּרִיָּ֥האוּרִיָּהאוריה הַחִתִּ֖יהַחִתִּיהחתי מֵֽתמֵתמת׃׃׃ 11:22 וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הַמַּלְאָ֑ךְהַמַּלְאָךְהמלאך וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא וַיַּגֵּ֣דוַיַּגֵּדויגד לְדָוִ֔דלְדָוִדלדוד אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שְׁלָח֖וֹשְׁלָחוֹשלחו יוֹאָֽביוֹאָביואב׃׃׃ 11:23 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמַּלְאָךְ֙הַמַּלְאָךְהמלאך אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד כִּֽיכִּיכי־־־גָבְר֤וּגָבְרוּגברו עָלֵ֙ינוּ֙עָלֵינוּעלינו הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיֵּצְא֥וּוַיֵּצְאוּויצאו אֵלֵ֖ינוּאֵלֵינוּאלינו הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה וַנִּהְיֶ֥הוַנִּהְיֶהונהיה עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם עַדעַדעד־־־פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח הַשָּֽׁעַרהַשָּׁעַרהשער׃׃׃ 11:24 [וַיֹּרְאוּ כ][וַיֹּרְאוּ כ][ויראו כ] (וַיֹּר֨וּ ק)(וַיֹּרוּ ק)(וירו ק) [הַמֹּורְאִים כ][הַמֹּורְאִים כ][המוראים כ] (הַמּוֹרִ֤ים ק)(הַמּוֹרִים ק)(המורים ק) אֶלאֶלאל־־־עֲבָדֶ֙ךָ֙עֲבָדֶךָעבדך מֵעַ֣למֵעַלמעל הַחוֹמָ֔ההַחוֹמָההחומה וַיָּמ֖וּתוּוַיָּמוּתוּוימותו מֵעַבְדֵ֣ימֵעַבְדֵימעבדי הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְגַ֗םוְגַםוגם עַבְדְּךָ֛עַבְדְּךָעבדך אוּרִיָּ֥האוּרִיָּהאוריה הַחִתִּ֖יהַחִתִּיהחתי מֵֽתמֵתמת׃׃׃ ססס 11:25 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־הַמַּלְאָ֗ךְהַמַּלְאָךְהמלאך כֹּֽהכֹּהכה־־־תֹאמַ֤רתֹאמַרתאמר אֶלאֶלאל־־־יוֹאָב֙יוֹאָביואב אַלאַלאל־־־יֵרַ֤עיֵרַעירע בְּעֵינֶ֙יךָ֙בְּעֵינֶיךָבעיניך אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־כָזֹ֥הכָזֹהכזה וְכָזֶ֖הוְכָזֶהוכזה תֹּאכַ֣לתֹּאכַלתאכל הֶחָ֑רֶבהֶחָרֶבהחרב הַחֲזֵ֨קהַחֲזֵקהחזק מִלְחַמְתְּךָ֧מִלְחַמְתְּךָמלחמתך אֶלאֶלאל־־־הָעִ֛ירהָעִירהעיר וְהָרְסָ֖הּוְהָרְסָהּוהרסה וְחַזְּקֵֽהוּוְחַזְּקֵהוּוחזקהו׃׃׃ 11:26 וַתִּשְׁמַע֙וַתִּשְׁמַעותשמע אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת אֽוּרִיָּ֔האוּרִיָּהאוריה כִּיכִּיכי־־־מֵ֖תמֵתמת אוּרִיָּ֣האוּרִיָּהאוריה אִישָׁ֑הּאִישָׁהּאישה וַתִּסְפֹּ֖דוַתִּסְפֹּדותספד עַלעַלעל־־־בַּעְלָֽהּבַּעְלָהּבעלה׃׃׃ 11:27 וַיַּעֲבֹ֣רוַיַּעֲבֹרויעבר הָאֵ֗בֶלהָאֵבֶלהאבל וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִ֜דדָּוִדדוד וַיַּאַסְפָ֤הּוַיַּאַסְפָהּויאספה אֶלאֶלאל־־־בֵּיתוֹ֙בֵּיתוֹביתו וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־ל֣וֹלוֹלו לְאִשָּׁ֔הלְאִשָּׁהלאשה וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֖וֹלוֹלו בֵּ֑ןבֵּןבן וַיֵּ֧רַעוַיֵּרַעוירע הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה דָוִ֖דדָוִדדוד בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain