Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 12

12:1 וַיִּשְׁלַ֧חוַיִּשְׁלַחוישלח יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־נָתָ֖ןנָתָןנתן אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא אֵלָ֗יואֵלָיואליו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני אֲנָשִׁ֗יםאֲנָשִׁיםאנשים הָיוּ֙הָיוּהיו בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר אֶחָ֔תאֶחָתאחת אֶחָ֥דאֶחָדאחד עָשִׁ֖ירעָשִׁירעשיר וְאֶחָ֥דוְאֶחָדואחד רָֽאשׁרָאשׁראש׃׃׃ 12:2 לְעָשִׁ֗ירלְעָשִׁירלעשיר הָיָ֛ההָיָההיה צֹ֥אןצֹאןצאן וּבָקָ֖רוּבָקָרובקר הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 12:3 וְלָרָ֣שׁוְלָרָשׁולרש אֵֽיןאֵיןאין־־־כֹּ֗לכֹּלכל כִּי֩כִּיכי אִםאִםאם־־־כִּבְשָׂ֨הכִּבְשָׂהכבשה אַחַ֤תאַחַתאחת קְטַנָּה֙קְטַנָּהקטנה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר קָנָ֔הקָנָהקנה וַיְחַיֶּ֕הָוַיְחַיֶּהָויחיה וַתִּגְדַּ֥לוַתִּגְדַּלותגדל עִמּ֛וֹעִמּוֹעמו וְעִםוְעִםועם־־־בָּנָ֖יובָּנָיובניו יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו מִפִּתּ֨וֹמִפִּתּוֹמפתו תֹאכַ֜לתֹאכַלתאכל וּמִכֹּס֤וֹוּמִכֹּסוֹומכסו תִשְׁתֶּה֙תִשְׁתֶּהתשתה וּבְחֵיק֣וֹוּבְחֵיקוֹובחיקו תִשְׁכָּ֔בתִשְׁכָּבתשכב וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־ל֖וֹלוֹלו כְּבַֽתכְּבַתכבת׃׃׃ 12:4 וַיָּ֣בֹאוַיָּבֹאויבא הֵלֶךְ֮הֵלֶךְהלך לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש הֶֽעָשִׁיר֒הֶעָשִׁירהעשיר וַיַּחְמֹ֗לוַיַּחְמֹלויחמל לָקַ֤חַתלָקַחַתלקחת מִצֹּאנוֹ֙מִצֹּאנוֹמצאנו וּמִבְּקָר֔וֹוּמִבְּקָרוֹומבקרו לַעֲשׂ֕וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לָאֹרֵ֖חַלָאֹרֵחַלארח הַבָּאהַבָּאהבא־־־ל֑וֹלוֹלו וַיִּקַּ֗חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־כִּבְשַׂת֙כִּבְשַׂתכבשת הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הָרָ֔אשׁהָרָאשׁהראש וַֽיַּעֲשֶׂ֔הָוַיַּעֲשֶׂהָויעשה לָאִ֖ישׁלָאִישׁלאיש הַבָּ֥אהַבָּאהבא אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 12:5 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֥ףאַףאף דָּוִ֛דדָּוִדדוד בָּאִ֖ישׁבָּאִישׁבאיש מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־נָתָ֔ןנָתָןנתן חַיחַיחי־־־יְהוָ֕היְהוָהיהוה כִּ֣יכִּיכי בֶןבֶןבן־־־מָ֔וֶתמָוֶתמות הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש הָעֹשֶׂ֥ההָעֹשֶׂההעשה זֹֽאתזֹאתזאת׃׃׃ 12:6 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכִּבְשָׂ֖ההַכִּבְשָׂההכבשה יְשַׁלֵּ֣םיְשַׁלֵּםישלם אַרְבַּעְתָּ֑יִםאַרְבַּעְתָּיִםארבעתים עֵ֗קֶבעֵקֶבעקב אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשָׂה֙עָשָׂהעשה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְעַ֖לוְעַלועל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־חָמָֽלחָמָלחמל׃׃׃ 12:7 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נָתָ֛ןנָתָןנתן אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד אַתָּ֣האַתָּהאתה הָאִ֑ישׁהָאִישׁהאיש כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אָנֹכִ֞יאָנֹכִיאנכי מְשַׁחְתִּ֤יךָֽמְשַׁחְתִּיךָמשחתיך לְמֶ֙לֶךְ֙לְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאָנֹכִ֥יוְאָנֹכִיואנכי הִצַּלְתִּ֖יךָהִצַּלְתִּיךָהצלתיך מִיַּ֥דמִיַּדמיד שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 12:8 וָאֶתְּנָ֨הוָאֶתְּנָהואתנה לְךָ֜לְךָלך אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אֲדֹנֶ֗יךָאֲדֹנֶיךָאדניך וְאֶתוְאֶתואת־־־נְשֵׁ֤ינְשֵׁינשי אֲדֹנֶ֙יךָ֙אֲדֹנֶיךָאדניך בְּחֵיקֶ֔ךָבְּחֵיקֶךָבחיקך וָאֶתְּנָ֣הוָאֶתְּנָהואתנה לְךָ֔לְךָלך אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וִֽיהוּדָ֑הוִיהוּדָהויהודה וְאִ֨םוְאִםואם־־־מְעָ֔טמְעָטמעט וְאֹסִ֥פָהוְאֹסִפָהואספה לְּךָ֖לְּךָלך כָּהֵ֥נָּהכָּהֵנָּהכהנה וְכָהֵֽנָּהוְכָהֵנָּהוכהנה׃׃׃ 12:9 מַדּ֜וּעַמַדּוּעַמדוע בָּזִ֣יתָבָּזִיתָבזית ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֣רדְּבַרדבר יְהוָ֗היְהוָהיהוה לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הָרַע֮הָרַעהרע [בְּעֵינֹו כ][בְּעֵינֹו כ][בעינו כ] (בְּעֵינַי֒ ק)(בְּעֵינַי ק)(בעיני ק) אֵ֣תאֵתאת אוּרִיָּ֤האוּרִיָּהאוריה הַֽחִתִּי֙הַחִתִּיהחתי הִכִּ֣יתָהִכִּיתָהכית בַחֶ֔רֶבבַחֶרֶבבחרב וְאֶ֨תוְאֶתואת־־־אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו לָקַ֥חְתָּלָקַחְתָּלקחת לְּךָ֖לְּךָלך לְאִשָּׁ֑הלְאִשָּׁהלאשה וְאֹת֣וֹוְאֹתוֹואתו הָרַ֔גְתָּהָרַגְתָּהרגת בְּחֶ֖רֶבבְּחֶרֶבבחרב בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ 12:10 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה לֹאלֹאלא־־־תָס֥וּרתָסוּרתסור חֶ֛רֶבחֶרֶבחרב מִבֵּיתְךָ֖מִבֵּיתְךָמביתך עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם עֵ֚קֶבעֵקֶבעקב כִּ֣יכִּיכי בְזִתָ֔נִיבְזִתָנִיבזתני וַתִּקַּ֗חוַתִּקַּחותקח אֶתאֶתאת־־־אֵ֙שֶׁת֙אֵשֶׁתאשת אוּרִיָּ֣האוּרִיָּהאוריה הַחִתִּ֔יהַחִתִּיהחתי לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות לְךָ֖לְךָלך לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ ססס 12:11 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה הִנְנִי֩הִנְנִיהנני מֵקִ֨יםמֵקִיםמקים עָלֶ֤יךָעָלֶיךָעליך רָעָה֙רָעָהרעה מִבֵּיתֶ֔ךָמִבֵּיתֶךָמביתך וְלָקַחְתִּ֤יוְלָקַחְתִּיולקחתי אֶתאֶתאת־־־נָשֶׁ֙יךָ֙נָשֶׁיךָנשיך לְעֵינֶ֔יךָלְעֵינֶיךָלעיניך וְנָתַתִּ֖יוְנָתַתִּיונתתי לְרֵעֶ֑יךָלְרֵעֶיךָלרעיך וְשָׁכַב֙וְשָׁכַבושכב עִםעִםעם־־־נָשֶׁ֔יךָנָשֶׁיךָנשיך לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני הַשֶּׁ֥מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 12:12 כִּ֥יכִּיכי אַתָּ֖האַתָּהאתה עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית בַסָּ֑תֶרבַסָּתֶרבסתר וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני אֶעֱשֶׂה֙אֶעֱשֶׂהאעשה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְנֶ֥גֶדוְנֶגֶדונגד הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ ססס 12:13 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־נָתָ֔ןנָתָןנתן חָטָ֖אתִיחָטָאתִיחטאתי לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה ססס וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נָתָ֜ןנָתָןנתן אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֗דדָּוִדדוד גַּםגַּםגם־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה הֶעֱבִ֥ירהֶעֱבִירהעביר חַטָּאתְךָ֖חַטָּאתְךָחטאתך לֹ֥אלֹאלא תָמֽוּתתָמוּתתמות׃׃׃ 12:14 אֶ֗פֶסאֶפֶסאפס כִּֽיכִּיכי־־־נִאֵ֤ץנִאֵץנאץ נִאַ֙צְתָּ֙נִאַצְתָּנאצת אֶתאֶתאת־־־אֹיְבֵ֣יאֹיְבֵיאיבי יְהוָ֔היְהוָהיהוה בַּדָּבָ֖רבַּדָּבָרבדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה גַּ֗םגַּםגם הַבֵּ֛ןהַבֵּןהבן הַיִּלּ֥וֹדהַיִּלּוֹדהילוד לְךָ֖לְךָלך מ֥וֹתמוֹתמות יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 12:15 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך נָתָ֖ןנָתָןנתן אֶלאֶלאל־־־בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו וַיִּגֹּ֣ףוַיִּגֹּףויגף יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַיֶּ֜לֶדהַיֶּלֶדהילד אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָלְדָ֧היָלְדָהילדה אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־אוּרִיָּ֛האוּרִיָּהאוריה לְדָוִ֖דלְדָוִדלדוד וַיֵּאָנַֽשׁוַיֵּאָנַשׁויאנש׃׃׃ 12:16 וַיְבַקֵּ֥שׁוַיְבַקֵּשׁויבקש דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בְּעַ֣דבְּעַדבעד הַנָּ֑עַרהַנָּעַרהנער וַיָּ֤צָםוַיָּצָםויצם דָּוִד֙דָּוִדדוד צ֔וֹםצוֹםצום וּבָ֥אוּבָאובא וְלָ֖ןוְלָןולן וְשָׁכַ֥בוְשָׁכַבושכב אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 12:17 וַיָּקֻ֜מוּוַיָּקֻמוּויקמו זִקְנֵ֤יזִקְנֵיזקני בֵיתוֹ֙בֵיתוֹביתו עָלָ֔יועָלָיועליו לַהֲקִימ֖וֹלַהֲקִימוֹלהקימו מִןמִןמן־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְלֹ֣אוְלֹאולא אָבָ֔האָבָהאבה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־בָרָ֥אבָרָאברא אִתָּ֖םאִתָּםאתם לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 12:18 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֖יהַשְּׁבִיעִיהשביעי וַיָּ֣מָתוַיָּמָתוימת הַיָּ֑לֶדהַיָּלֶדהילד וַיִּֽרְאוּ֩וַיִּרְאוּויראו עַבְדֵ֨יעַבְדֵיעבדי דָוִ֜דדָוִדדוד לְהַגִּ֥ידלְהַגִּידלהגיד ל֣וֹלוֹלו ׀׀׀ כִּיכִּיכי־־־מֵ֣תמֵתמת הַיֶּ֗לֶדהַיֶּלֶדהילד כִּ֤יכִּיכי אָֽמְרוּ֙אָמְרוּאמרו הִנֵּה֩הִנֵּההנה בִהְי֨וֹתבִהְיוֹתבהיות הַיֶּ֜לֶדהַיֶּלֶדהילד חַ֗יחַיחי דִּבַּ֤רְנוּדִּבַּרְנוּדברנו אֵלָיו֙אֵלָיואליו וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע בְּקוֹלֵ֔נוּבְּקוֹלֵנוּבקולנו וְאֵ֨יךְוְאֵיךְואיך נֹאמַ֥רנֹאמַרנאמר אֵלָ֛יואֵלָיואליו מֵ֥תמֵתמת הַיֶּ֖לֶדהַיֶּלֶדהילד וְעָשָׂ֥הוְעָשָׂהועשה רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 12:19 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא דָּוִ֗דדָּוִדדוד כִּ֤יכִּיכי עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו מִֽתְלַחֲשִׁ֔יםמִתְלַחֲשִׁיםמתלחשים וַיָּ֥בֶןוַיָּבֶןויבן דָּוִ֖דדָּוִדדוד כִּ֣יכִּיכי מֵ֣תמֵתמת הַיָּ֑לֶדהַיָּלֶדהילד וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֧דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־עֲבָדָ֛יועֲבָדָיועבדיו הֲמֵ֥תהֲמֵתהמת הַיֶּ֖לֶדהַיֶּלֶדהילד וַיֹּ֥אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו מֵֽתמֵתמת׃׃׃ 12:20 וַיָּקָם֩וַיָּקָםויקם דָּוִ֨דדָּוִדדוד מֵהָאָ֜רֶץמֵהָאָרֶץמהארץ וַיִּרְחַ֣ץוַיִּרְחַץוירחץ וַיָּ֗סֶךְוַיָּסֶךְויסך וַיְחַלֵּף֙וַיְחַלֵּףויחלף [שִׂמְלָתֹו כ][שִׂמְלָתֹו כ][שמלתו כ] (שִׂמְלֹתָ֔יו ק)(שִׂמְלֹתָיו ק)(שמלתיו ק) וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיִּשְׁתָּ֑חוּוַיִּשְׁתָּחוּוישתחו וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו וַיִּשְׁאַ֕לוַיִּשְׁאַלוישאל וַיָּשִׂ֥ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו ל֛וֹלוֹלו לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם וַיֹּאכַֽלוַיֹּאכַלויאכל׃׃׃ 12:21 וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו אֵלָ֔יואֵלָיואליו מָֽהמָהמה־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֑יתָהעָשִׂיתָהעשיתה בַּעֲב֞וּרבַּעֲבוּרבעבור הַיֶּ֤לֶדהַיֶּלֶדהילד חַי֙חַיחי צַ֣מְתָּצַמְתָּצמת וַתֵּ֔בְךְּוַתֵּבְךְּותבך וְכַֽאֲשֶׁר֙וְכַאֲשֶׁרוכאשר מֵ֣תמֵתמת הַיֶּ֔לֶדהַיֶּלֶדהילד קַ֖מְתָּקַמְתָּקמת וַתֹּ֥אכַלוַתֹּאכַלותאכל לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 12:22 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בְּעוֹד֙בְּעוֹדבעוד הַיֶּ֣לֶדהַיֶּלֶדהילד חַ֔יחַיחי צַ֖מְתִּיצַמְתִּיצמתי וָֽאֶבְכֶּ֑הוָאֶבְכֶּהואבכה כִּ֤יכִּיכי אָמַ֙רְתִּי֙אָמַרְתִּיאמרתי מִ֣ימִימי יוֹדֵ֔עַיוֹדֵעַיודע [יְחָנַּנִי כ][יְחָנַּנִי כ][יחנני כ] (וְחַנַּ֥נִי ק)(וְחַנַּנִי ק)(וחנני ק) יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְחַ֥יוְחַיוחי הַיָּֽלֶדהַיָּלֶדהילד׃׃׃ 12:23 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ מֵ֗תמֵתמת לָ֤מָּהלָמָּהלמה זֶּה֙זֶּהזה אֲנִ֣יאֲנִיאני צָ֔םצָםצם הַאוּכַ֥להַאוּכַלהאוכל לַהֲשִׁיב֖וֹלַהֲשִׁיבוֹלהשיבו ע֑וֹדעוֹדעוד אֲנִי֙אֲנִיאני הֹלֵ֣ךְהֹלֵךְהלך אֵלָ֔יואֵלָיואליו וְה֖וּאוְהוּאוהוא לֹֽאלֹאלא־־־יָשׁ֥וּביָשׁוּבישוב אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 12:24 וַיְנַחֵ֣םוַיְנַחֵםוינחם דָּוִ֗דדָּוִדדוד אֵ֚תאֵתאת בַּתבַּתבת־־־שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה וַיִּשְׁכַּ֣בוַיִּשְׁכַּבוישכב עִמָּ֑הּעִמָּהּעמה וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֗ןבֵּןבן [וַיִּקְרָא כ][וַיִּקְרָא כ][ויקרא כ] (וַתִּקְרָ֤א ק)(וַתִּקְרָא ק)(ותקרא ק) אֶתאֶתאת־־־שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה וַיהוָ֖הוַיהוָהויהוה אֲהֵבֽוֹאֲהֵבוֹאהבו׃׃׃ 12:25 וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח בְּיַד֙בְּיַדביד נָתָ֣ןנָתָןנתן הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו יְדִ֣ידְיָ֑הּיְדִידְיָהּידידיה בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
12:26 וַיִּלָּ֣חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם יוֹאָ֔ביוֹאָביואב בְּרַבַּ֖תבְּרַבַּתברבת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֑וֹןעַמּוֹןעמון וַיִּלְכֹּ֖דוַיִּלְכֹּדוילכד אֶתאֶתאת־־־עִ֥ירעִירעיר הַמְּלוּכָֽההַמְּלוּכָההמלוכה׃׃׃ 12:27 וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח יוֹאָ֛ביוֹאָביואב מַלְאָכִ֖יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר נִלְחַ֣מְתִּינִלְחַמְתִּינלחמתי בְרַבָּ֔הבְרַבָּהברבה גַּםגַּםגם־־־לָכַ֖דְתִּילָכַדְתִּילכדתי אֶתאֶתאת־־־עִ֥ירעִירעיר הַמָּֽיִםהַמָּיִםהמים׃׃׃ 12:28 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אֱסֹף֙אֱסֹףאסף אֶתאֶתאת־־־יֶ֣תֶריֶתֶריתר הָעָ֔םהָעָםהעם וַחֲנֵ֥הוַחֲנֵהוחנה עַלעַלעל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר וְלָכְדָ֑הּוְלָכְדָהּולכדה פֶּןפֶּןפן־־־אֶלְכֹּ֤דאֶלְכֹּדאלכד אֲנִי֙אֲנִיאני אֶתאֶתאת־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְנִקְרָ֥אוְנִקְרָאונקרא שְׁמִ֖ישְׁמִישמי עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 12:29 וַיֶּאֱסֹ֥ףוַיֶּאֱסֹףויאסף דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך רַבָּ֑תָהרַבָּתָהרבתה וַיִּלָּ֥חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם בָּ֖הּבָּהּבה וַֽיִּלְכְּדָֽהּוַיִּלְכְּדָהּוילכדה׃׃׃ 12:30 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־עֲטֶֽרֶתעֲטֶרֶתעטרת־־־מַלְכָּם֩מַלְכָּםמלכם מֵעַ֨למֵעַלמעל רֹאשׁ֜וֹרֹאשׁוֹראשו וּמִשְׁקָלָ֨הּוּמִשְׁקָלָהּומשקלה כִּכַּ֤רכִּכַּרככר זָהָב֙זָהָבזהב וְאֶ֣בֶןוְאֶבֶןואבן יְקָרָ֔היְקָרָהיקרה וַתְּהִ֖יוַתְּהִיותהי עַלעַלעל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש דָּוִ֑דדָּוִדדוד וּשְׁלַ֥לוּשְׁלַלושלל הָעִ֛ירהָעִירהעיר הוֹצִ֖יאהוֹצִיאהוציא הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 12:31 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעָ֨םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֜הּבָּהּבה הוֹצִ֗יאהוֹצִיאהוציא וַיָּ֣שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם בַּ֠מְּגֵרָהבַּמְּגֵרָהבמגרה וּבַחֲרִצֵ֨יוּבַחֲרִצֵיובחרצי הַבַּרְזֶ֜להַבַּרְזֶלהברזל וּֽבְמַגְזְרֹ֣תוּבְמַגְזְרֹתובמגזרת הַבַּרְזֶ֗להַבַּרְזֶלהברזל וְהֶעֱבִ֤ירוְהֶעֱבִירוהעביר אוֹתָם֙אוֹתָםאותם [בַּמַּלְכֶּן כ][בַּמַּלְכֶּן כ][במלכן כ] (בַּמַּלְבֵּ֔ן ק)(בַּמַּלְבֵּן ק)(במלבן ק) וְכֵ֣ןוְכֵןוכן יַעֲשֶׂ֔היַעֲשֶׂהיעשה לְכֹ֖ללְכֹללכל עָרֵ֣יעָרֵיערי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עַמּ֑וֹןעַמּוֹןעמון וַיָּ֧שָׁבוַיָּשָׁבוישב דָּוִ֛דדָּוִדדוד וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain