Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 13

13:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי אַֽחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֗ןכֵןכן וּלְאַבְשָׁל֧וֹםוּלְאַבְשָׁלוֹםולאבשלום בֶּןבֶּןבן־־־דָּוִ֛דדָּוִדדוד אָח֥וֹתאָחוֹתאחות יָפָ֖היָפָהיפה וּשְׁמָ֣הּוּשְׁמָהּושמה תָּמָ֑רתָּמָרתמר וַיֶּאֱהָבֶ֖הָוַיֶּאֱהָבֶהָויאהבה אַמְנ֥וֹןאַמְנוֹןאמנון בֶּןבֶּןבן־־־דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 13:2 וַיֵּ֨צֶרוַיֵּצֶרויצר לְאַמְנ֜וֹןלְאַמְנוֹןלאמנון לְהִתְחַלּ֗וֹתלְהִתְחַלּוֹתלהתחלות בַּֽעֲבוּר֙בַּעֲבוּרבעבור תָּמָ֣רתָּמָרתמר אֲחֹת֔וֹאֲחֹתוֹאחתו כִּ֥יכִּיכי בְתוּלָ֖הבְתוּלָהבתולה הִ֑יאהִיאהיא וַיִּפָּלֵא֙וַיִּפָּלֵאויפלא בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני אַמְנ֔וֹןאַמְנוֹןאמנון לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לָ֖הּלָהּלה מְאֽוּמָהמְאוּמָהמאומה׃׃׃ 13:3 וּלְאַמְנ֣וֹןוּלְאַמְנוֹןולאמנון רֵ֗עַרֵעַרע וּשְׁמוֹ֙וּשְׁמוֹושמו יֽוֹנָדָ֔ביוֹנָדָביונדב בֶּןבֶּןבן־־־שִׁמְעָ֖השִׁמְעָהשמעה אֲחִ֣יאֲחִיאחי דָוִ֑דדָוִדדוד וְי֣וֹנָדָ֔בוְיוֹנָדָבויונדב אִ֥ישׁאִישׁאיש חָכָ֖םחָכָםחכם מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 13:4 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו מַדּ֣וּעַמַדּוּעַמדוע אַ֠תָּהאַתָּהאתה כָּ֣כָהכָּכָהככה דַּ֤לדַּלדל בֶּןבֶּןבן־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך בַּבֹּ֣קֶרבַּבֹּקֶרבבקר בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר הֲל֖וֹאהֲלוֹאהלוא תַּגִּ֣ידתַּגִּידתגיד לִ֑ילִילי וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו אַמְנ֔וֹןאַמְנוֹןאמנון אֶתאֶתאת־־־תָּמָ֗רתָּמָרתמר אֲח֛וֹתאֲחוֹתאחות אַבְשָׁלֹ֥םאַבְשָׁלֹםאבשלם אָחִ֖יאָחִיאחי אֲנִ֥יאֲנִיאני אֹהֵֽבאֹהֵבאהב׃׃׃ 13:5 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו יְה֣וֹנָדָ֔ביְהוֹנָדָביהונדב שְׁכַ֥בשְׁכַבשכב עַלעַלעל־־־מִשְׁכָּבְךָ֖מִשְׁכָּבְךָמשכבך וְהִתְחָ֑לוְהִתְחָלוהתחל וּבָ֧אוּבָאובא אָבִ֣יךָאָבִיךָאביך לִרְאוֹתֶ֗ךָלִרְאוֹתֶךָלראותך וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֵלָ֡יואֵלָיואליו תָּ֣בֹאתָּבֹאתבא נָא֩נָאנא תָמָ֨רתָמָרתמר אֲחוֹתִ֜יאֲחוֹתִיאחותי וְתַבְרֵ֣נִיוְתַבְרֵנִיותברני לֶ֗חֶםלֶחֶםלחם וְעָשְׂתָ֤הוְעָשְׂתָהועשתה לְעֵינַי֙לְעֵינַילעיני אֶתאֶתאת־־־הַבִּרְיָ֔ההַבִּרְיָההבריה לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶרְאֶ֔האֶרְאֶהאראה וְאָכַלְתִּ֖יוְאָכַלְתִּיואכלתי מִיָּדָֽהּמִיָּדָהּמידה׃׃׃ 13:6 וַיִּשְׁכַּ֥בוַיִּשְׁכַּבוישכב אַמְנ֖וֹןאַמְנוֹןאמנון וַיִּתְחָ֑לוַיִּתְחָלויתחל וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לִרְאֹת֗וֹלִרְאֹתוֹלראתו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַמְנ֤וֹןאַמְנוֹןאמנון אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך תָּֽבוֹאתָּבוֹאתבוא־־־נָ֞אנָאנא תָּמָ֣רתָּמָרתמר אֲחֹתִ֗יאֲחֹתִיאחתי וּתְלַבֵּ֤בוּתְלַבֵּבותלבב לְעֵינַי֙לְעֵינַילעיני שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי לְבִב֔וֹתלְבִבוֹתלבבות וְאֶבְרֶ֖הוְאֶבְרֶהואברה מִיָּדָֽהּמִיָּדָהּמידה׃׃׃ 13:7 וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־תָּמָ֖רתָּמָרתמר הַבַּ֣יְתָההַבַּיְתָההביתה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לְכִ֣ילְכִילכי נָ֗אנָאנא בֵּ֚יתבֵּיתבית אַמְנ֣וֹןאַמְנוֹןאמנון אָחִ֔יךְאָחִיךְאחיך וַעֲשִׂיוַעֲשִׂיועשי־־־ל֖וֹלוֹלו הַבִּרְיָֽההַבִּרְיָההבריה׃׃׃ 13:8 וַתֵּ֣לֶךְוַתֵּלֶךְותלך תָּמָ֗רתָּמָרתמר בֵּ֛יתבֵּיתבית אַמְנ֥וֹןאַמְנוֹןאמנון אָחִ֖יהָאָחִיהָאחיה וְה֣וּאוְהוּאוהוא שֹׁכֵ֑בשֹׁכֵבשכב וַתִּקַּ֨חוַתִּקַּחותקח אֶתאֶתאת־־־הַבָּצֵ֤קהַבָּצֵקהבצק [וַתָּלֹושׁ כ][וַתָּלֹושׁ כ][ותלוש כ] (וַתָּ֙לָשׁ֙ ק)(וַתָּלָשׁ ק)(ותלש ק) וַתְּלַבֵּ֣בוַתְּלַבֵּבותלבב לְעֵינָ֔יולְעֵינָיולעיניו וַתְּבַשֵּׁ֖לוַתְּבַשֵּׁלותבשל אֶתאֶתאת־־־הַלְּבִבֽוֹתהַלְּבִבוֹתהלבבות׃׃׃ 13:9 וַתִּקַּ֤חוַתִּקַּחותקח אֶתאֶתאת־־־הַמַּשְׂרֵת֙הַמַּשְׂרֵתהמשרת וַתִּצֹ֣קוַתִּצֹקותצק לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו וַיְמָאֵ֖ןוַיְמָאֵןוימאן לֶאֱכ֑וֹללֶאֱכוֹללאכול וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַמְנ֗וֹןאַמְנוֹןאמנון הוֹצִ֤יאוּהוֹצִיאוּהוציאו כָלכָלכל־־־אִישׁ֙אִישׁאיש מֵֽעָלַ֔ימֵעָלַימעלי וַיֵּצְא֥וּוַיֵּצְאוּויצאו כָלכָלכל־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש מֵעָלָֽיומֵעָלָיומעליו׃׃׃ 13:10 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַמְנ֜וֹןאַמְנוֹןאמנון אֶלאֶלאל־־־תָּמָ֗רתָּמָרתמר הָבִ֤יאִיהָבִיאִיהביאי הַבִּרְיָה֙הַבִּרְיָההבריה הַחֶ֔דֶרהַחֶדֶרהחדר וְאֶבְרֶ֖הוְאֶבְרֶהואברה מִיָּדֵ֑ךְמִיָּדֵךְמידך וַתִּקַּ֣חוַתִּקַּחותקח תָּמָ֗רתָּמָרתמר אֶתאֶתאת־־־הַלְּבִבוֹת֙הַלְּבִבוֹתהלבבות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔תָהעָשָׂתָהעשתה וַתָּבֵ֛אוַתָּבֵאותבא לְאַמְנ֥וֹןלְאַמְנוֹןלאמנון אָחִ֖יהָאָחִיהָאחיה הֶחָֽדְרָההֶחָדְרָההחדרה׃׃׃ 13:11 וַתַּגֵּ֥שׁוַתַּגֵּשׁותגש אֵלָ֖יואֵלָיואליו לֶֽאֱכֹ֑ללֶאֱכֹללאכל וַיַּֽחֲזֶקוַיַּחֲזֶקויחזק־־־בָּהּ֙בָּהּבה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָ֔הּלָהּלה בּ֛וֹאִיבּוֹאִיבואי שִׁכְבִ֥ישִׁכְבִישכבי עִמִּ֖יעִמִּיעמי אֲחוֹתִֽיאֲחוֹתִיאחותי׃׃׃ 13:12 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר ל֗וֹלוֹלו אַלאַלאל־־־אָחִי֙אָחִיאחי אַלאַלאל־־־תְּעַנֵּ֔נִיתְּעַנֵּנִיתענני כִּ֛יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־יֵֽעָשֶׂ֥היֵעָשֶׂהיעשה כֵ֖ןכֵןכן בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל אַֽלאַלאל־־־תַּעֲשֵׂ֖התַּעֲשֵׂהתעשה אֶתאֶתאת־־־הַנְּבָלָ֥ההַנְּבָלָההנבלה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 13:13 וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני אָ֤נָהאָנָהאנה אוֹלִיךְ֙אוֹלִיךְאוליך אֶתאֶתאת־־־חֶרְפָּתִ֔יחֶרְפָּתִיחרפתי וְאַתָּ֗הוְאַתָּהואתה תִּהְיֶ֛התִּהְיֶהתהיה כְּאַחַ֥דכְּאַחַדכאחד הַנְּבָלִ֖יםהַנְּבָלִיםהנבלים בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה דַּבֶּרדַּבֶּרדבר־־־נָ֣אנָאנא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא יִמְנָעֵ֖נִייִמְנָעֵנִיימנעני מִמֶּֽךָּמִמֶּךָּממך׃׃׃ 13:14 וְלֹ֥אוְלֹאולא אָבָ֖האָבָהאבה לִשְׁמֹ֣עַלִשְׁמֹעַלשמע בְּקוֹלָ֑הּבְּקוֹלָהּבקולה וַיֶּחֱזַ֤קוַיֶּחֱזַקויחזק מִמֶּ֙נָּה֙מִמֶּנָּהממנה וַיְעַנֶּ֔הָוַיְעַנֶּהָויענה וַיִּשְׁכַּ֖בוַיִּשְׁכַּבוישכב אֹתָֽהּאֹתָהּאתה׃׃׃ 13:15 וַיִּשְׂנָאֶ֣הָוַיִּשְׂנָאֶהָוישנאה אַמְנ֗וֹןאַמְנוֹןאמנון שִׂנְאָה֙שִׂנְאָהשנאה גְּדוֹלָ֣הגְּדוֹלָהגדולה מְאֹ֔דמְאֹדמאד כִּ֣יכִּיכי גְדוֹלָ֗הגְדוֹלָהגדולה הַשִּׂנְאָה֙הַשִּׂנְאָההשנאה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שְׂנֵאָ֔הּשְׂנֵאָהּשנאה מֵאַהֲבָ֖המֵאַהֲבָהמאהבה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֲהֵבָ֑הּאֲהֵבָהּאהבה וַֽיֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר־־־לָ֥הּלָהּלה אַמְנ֖וֹןאַמְנוֹןאמנון ק֥וּמִיקוּמִיקומי לֵֽכִילֵכִילכי׃׃׃ 13:16 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר ל֗וֹלוֹלו אַלאַלאל־־־אוֹדֹ֞תאוֹדֹתאודת הָרָעָ֤ההָרָעָההרעה הַגְּדוֹלָה֙הַגְּדוֹלָההגדולה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת מֵאַחֶ֛רֶתמֵאַחֶרֶתמאחרת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֥יתָעָשִׂיתָעשית עִמִּ֖יעִמִּיעמי לְשַׁלְּחֵ֑נִילְשַׁלְּחֵנִילשלחני וְלֹ֥אוְלֹאולא אָבָ֖האָבָהאבה לִשְׁמֹ֥עַֽלִשְׁמֹעַלשמע לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 13:17 וַיִּקְרָ֗אוַיִּקְרָאויקרא אֶֽתאֶתאת־־־נַעֲרוֹ֙נַעֲרוֹנערו מְשָׁ֣רְת֔וֹמְשָׁרְתוֹמשרתו וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁלְחוּשִׁלְחוּשלחו־־־נָ֥אנָאנא אֶתאֶתאת־־־זֹ֛אתזֹאתזאת מֵעָלַ֖ימֵעָלַימעלי הַח֑וּצָההַחוּצָההחוצה וּנְעֹ֥לוּנְעֹלונעל הַדֶּ֖לֶתהַדֶּלֶתהדלת אַחֲרֶֽיהָאַחֲרֶיהָאחריה׃׃׃ 13:18 וְעָלֶ֙יהָ֙וְעָלֶיהָועליה כְּתֹ֣נֶתכְּתֹנֶתכתנת פַּסִּ֔יםפַּסִּיםפסים כִּי֩כִּיכי כֵ֨ןכֵןכן תִּלְבַּ֧שְׁןָתִּלְבַּשְׁןָתלבשן בְנוֹתבְנוֹתבנות־־־הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַבְּתוּלֹ֖תהַבְּתוּלֹתהבתולת מְעִילִ֑יםמְעִילִיםמעילים וַיֹּצֵ֨אוַיֹּצֵאויצא אוֹתָ֤הּאוֹתָהּאותה מְשָֽׁרְתוֹ֙מְשָׁרְתוֹמשרתו הַח֔וּץהַחוּץהחוץ וְנָעַ֥לוְנָעַלונעל הַדֶּ֖לֶתהַדֶּלֶתהדלת אַחֲרֶֽיהָאַחֲרֶיהָאחריה׃׃׃ 13:19 וַתִּקַּ֨חוַתִּקַּחותקח תָּמָ֥רתָּמָרתמר אֵ֙פֶר֙אֵפֶראפר עַלעַלעל־־־רֹאשָׁ֔הּרֹאשָׁהּראשה וּכְתֹ֧נֶתוּכְתֹנֶתוכתנת הַפַּסִּ֛יםהַפַּסִּיםהפסים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה קָרָ֑עָהקָרָעָהקרעה וַתָּ֤שֶׂםוַתָּשֶׂםותשם יָדָהּ֙יָדָהּידה עַלעַלעל־־־רֹאשָׁ֔הּרֹאשָׁהּראשה וַתֵּ֥לֶךְוַתֵּלֶךְותלך הָל֖וֹךְהָלוֹךְהלוך וְזָעָֽקָהוְזָעָקָהוזעקה׃׃׃ 13:20 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֜יהָאֵלֶיהָאליה אַבְשָׁל֣וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אָחִ֗יהָאָחִיהָאחיה הַאֲמִינ֣וֹןהַאֲמִינוֹןהאמינון אָחִיךְ֮אָחִיךְאחיך הָיָ֣ההָיָההיה עִמָּךְ֒עִמָּךְעמך וְעַתָּ֞הוְעַתָּהועתה אֲחוֹתִ֤יאֲחוֹתִיאחותי הַחֲרִ֙ישִׁי֙הַחֲרִישִׁיהחרישי אָחִ֣יךְאָחִיךְאחיך ה֔וּאהוּאהוא אַלאַלאל־־־תָּשִׁ֥יתִיתָּשִׁיתִיתשיתי אֶתאֶתאת־־־לִבֵּ֖ךְלִבֵּךְלבך לַדָּבָ֣רלַדָּבָרלדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַתֵּ֤שֶׁבוַתֵּשֶׁבותשב תָּמָר֙תָּמָרתמר וְשֹׁ֣מֵמָ֔הוְשֹׁמֵמָהושממה בֵּ֖יתבֵּיתבית אַבְשָׁל֥וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אָחִֽיהָאָחִיהָאחיה׃׃׃ 13:21 וְהַמֶּ֣לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך דָּוִ֔דדָּוִדדוד שָׁמַ֕עשָׁמַעשמע אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיִּ֥חַרוַיִּחַרויחר ל֖וֹלוֹלו מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 13:22 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־דִבֶּ֧רדִבֶּרדבר אַבְשָׁל֛וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום עִםעִםעם־־־אַמְנ֖וֹןאַמְנוֹןאמנון לְמֵרָ֣עלְמֵרָעלמרע וְעַדוְעַדועד־־־ט֑וֹבטוֹבטוב כִּֽיכִּיכי־־־שָׂנֵ֤אשָׂנֵאשנא אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶתאֶתאת־־־אַמְנ֔וֹןאַמְנוֹןאמנון עַלעַלעל־־־דְּבַר֙דְּבַרדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עִנָּ֔העִנָּהענה אֵ֖תאֵתאת תָּמָ֥רתָּמָרתמר אֲחֹתֽוֹאֲחֹתוֹאחתו׃׃׃ פפפ
13:23 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי לִשְׁנָתַ֣יִםלִשְׁנָתַיִםלשנתים יָמִ֔יםיָמִיםימים וַיִּהְי֤וּוַיִּהְיוּויהיו גֹֽזְזִים֙גֹזְזִיםגזזים לְאַבְשָׁל֔וֹםלְאַבְשָׁלוֹםלאבשלום בְּבַ֥עַלבְּבַעַלבבעל חָצ֖וֹרחָצוֹרחצור אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עִםעִםעם־־־אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אַבְשָׁל֖וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום לְכָללְכָללכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 13:24 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֥אנָאנא גֹזְזִ֖יםגֹזְזִיםגזזים לְעַבְדֶּ֑ךָלְעַבְדֶּךָלעבדך יֵֽלֶךְיֵלֶךְילך־־־נָ֥אנָאנא הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַעֲבָדָ֖יווַעֲבָדָיוועבדיו עִםעִםעם־־־עַבְדֶּֽךָעַבְדֶּךָעבדך׃׃׃ 13:25 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁל֗וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אַלאַלאל־־־בְּנִי֙בְּנִיבני אַלאַלאל־־־נָ֤אנָאנא נֵלֵךְ֙נֵלֵךְנלך כֻּלָּ֔נוּכֻּלָּנוּכלנו וְלֹ֥אוְלֹאולא נִכְבַּ֖דנִכְבַּדנכבד עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך וַיִּפְרָץוַיִּפְרָץויפרץ־־־בּ֛וֹבּוֹבו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָבָ֥האָבָהאבה לָלֶ֖כֶתלָלֶכֶתללכת וַֽיְבָרֲכֵֽהוּוַיְבָרֲכֵהוּויברכהו׃׃׃ 13:26 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אַבְשָׁל֔וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום וָלֹ֕אוָלֹאולא יֵֽלֶךְיֵלֶךְילך־־־נָ֥אנָאנא אִתָּ֖נוּאִתָּנוּאתנו אַמְנ֣וֹןאַמְנוֹןאמנון אָחִ֑יאָחִיאחי וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לָ֥מָּהלָמָּהלמה יֵלֵ֖ךְיֵלֵךְילך עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 13:27 וַיִּפְרָץוַיִּפְרָץויפרץ־־־בּ֖וֹבּוֹבו אַבְשָׁל֑וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו אֶתאֶתאת־־־אַמְנ֔וֹןאַמְנוֹןאמנון וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 13:28 וַיְצַו֩וַיְצַוויצו אַבְשָׁל֨וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶתאֶתאת־־־נְעָרָ֜יונְעָרָיונעריו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר רְא֣וּרְאוּראו נָ֠אנָאנא כְּט֨וֹבכְּטוֹבכטוב לֵבלֵבלב־־־אַמְנ֤וֹןאַמְנוֹןאמנון בַּיַּ֙יִן֙בַּיַּיִןביין וְאָמַרְתִּ֣יוְאָמַרְתִּיואמרתי אֲלֵיכֶ֔םאֲלֵיכֶםאליכם הַכּ֧וּהַכּוּהכו אֶתאֶתאת־־־אַמְנ֛וֹןאַמְנוֹןאמנון וַהֲמִתֶּ֥םוַהֲמִתֶּםוהמתם אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אַלאַלאל־־־תִּירָ֑אוּתִּירָאוּתיראו הֲל֗וֹאהֲלוֹאהלוא כִּ֤יכִּיכי אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי צִוִּ֣יתִיצִוִּיתִיצויתי אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם חִזְק֖וּחִזְקוּחזקו וִהְי֥וּוִהְיוּוהיו לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ 13:29 וַֽיַּעֲשׂ֞וּוַיַּעֲשׂוּויעשו נַעֲרֵ֤ינַעֲרֵינערי אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום לְאַמְנ֔וֹןלְאַמְנוֹןלאמנון כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֖הצִוָּהצוה אַבְשָׁל֑וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום וַיָּקֻ֣מוּוַיָּקֻמוּויקמו ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַֽיִּרְכְּב֛וּוַיִּרְכְּבוּוירכבו אִ֥ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־פִּרְדּ֖וֹפִּרְדּוֹפרדו וַיָּנֻֽסוּוַיָּנֻסוּוינסו׃׃׃ 13:30 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי הֵ֣מָּההֵמָּההמה בַדֶּ֔רֶךְבַדֶּרֶךְבדרך וְהַשְּׁמֻעָ֣הוְהַשְּׁמֻעָהוהשמעה בָ֔אָהבָאָהבאה אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִכָּ֤ההִכָּההכה אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נוֹתַ֥רנוֹתַרנותר מֵהֶ֖םמֵהֶםמהם אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ ססס 13:31 וַיָּ֧קָםוַיָּקָםויקם הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיִּקְרַ֥עוַיִּקְרַעויקרע אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֖יובְּגָדָיובגדיו וַיִּשְׁכַּ֣בוַיִּשְׁכַּבוישכב אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וְכָלוְכָלוכל־־־עֲבָדָ֥יועֲבָדָיועבדיו נִצָּבִ֖יםנִצָּבִיםנצבים קְרֻעֵ֥יקְרֻעֵיקרעי בְגָדִֽיםבְגָדִיםבגדים׃׃׃ ססס 13:32 וַיַּ֡עַןוַיַּעַןויען יוֹנָדָ֣ביוֹנָדָביונדב ׀׀׀ בֶּןבֶּןבן־־־שִׁמְעָ֨השִׁמְעָהשמעה אֲחִֽיאֲחִיאחי־־־דָוִ֜דדָוִדדוד וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַלאַלאל־־־יֹאמַ֤ריֹאמַריאמר אֲדֹנִי֙אֲדֹנִיאדני אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַנְּעָרִ֤יםהַנְּעָרִיםהנערים בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך הֵמִ֔יתוּהֵמִיתוּהמיתו כִּֽיכִּיכי־־־אַמְנ֥וֹןאַמְנוֹןאמנון לְבַדּ֖וֹלְבַדּוֹלבדו מֵ֑תמֵתמת כִּֽיכִּיכי־־־עַלעַלעל־־־פִּ֤יפִּיפי אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום הָיְתָ֣ההָיְתָההיתה שׂוּמָ֔השׂוּמָהשומה מִיּוֹם֙מִיּוֹםמיום עַנֹּת֔וֹעַנֹּתוֹענתו אֵ֖תאֵתאת תָּמָ֥רתָּמָרתמר אֲחֹתֽוֹאֲחֹתוֹאחתו׃׃׃ 13:33 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה אַלאַלאל־־־יָשֵׂם֩יָשֵׂםישם אֲדֹנִ֨יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־לִבּוֹ֙לִבּוֹלבו דָּבָ֣רדָּבָרדבר לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מֵ֑תוּמֵתוּמתו כִּֽיכִּיכי־־־אִםאִםאם־־־אַמְנ֥וֹןאַמְנוֹןאמנון לְבַדּ֖וֹלְבַדּוֹלבדו מֵֽתמֵתמת׃׃׃ פפפ
13:34 וַיִּבְרַ֖חוַיִּבְרַחויברח אַבְשָׁל֑וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום וַיִּשָּׂ֞אוַיִּשָּׂאוישא הַנַּ֤עַרהַנַּעַרהנער הַצֹּפֶה֙הַצֹּפֶההצפה אֶתאֶתאת־־־[עֵינֹו כ][עֵינֹו כ][עינו כ] (עֵינָ֔יו ק)(עֵינָיו ק)(עיניו ק) וַיַּ֗רְאוַיַּרְאוירא וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה עַםעַםעם־־־רַ֜ברַברב הֹלְכִ֥יםהֹלְכִיםהלכים מִדֶּ֛רֶךְמִדֶּרֶךְמדרך אַחֲרָ֖יואַחֲרָיואחריו מִצַּ֥דמִצַּדמצד הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 13:35 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יֽוֹנָדָב֙יוֹנָדָביונדב אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הִנֵּ֥ההִנֵּההנה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בָּ֑אוּבָּאוּבאו כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך כֵּ֥ןכֵּןכן הָיָֽההָיָההיה׃׃׃ 13:36 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ כְּכַלֹּת֣וֹכְּכַלֹּתוֹככלתו לְדַבֵּ֗רלְדַבֵּרלדבר וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך בָּ֔אוּבָּאוּבאו וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו קוֹלָ֖םקוֹלָםקולם וַיִּבְכּ֑וּוַיִּבְכּוּויבכו וְגַםוְגַםוגם־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וְכָלוְכָלוכל־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו בָּכ֕וּבָּכוּבכו בְּכִ֖יבְּכִיבכי גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 13:37 וְאַבְשָׁל֣וֹםוְאַבְשָׁלוֹםואבשלום בָּרַ֔חבָּרַחברח וַיֵּ֛לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֶלאֶלאל־־־תַּלְמַ֥יתַּלְמַיתלמי בֶּןבֶּןבן־־־[עַמִּיחוּר כ][עַמִּיחוּר כ][עמיחור כ] (עַמִּיה֖וּד ק)(עַמִּיהוּד ק)(עמיהוד ק) מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך גְּשׁ֑וּרגְּשׁוּרגשור וַיִּתְאַבֵּ֥לוַיִּתְאַבֵּלויתאבל עַלעַלעל־־־בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 13:38 וְאַבְשָׁל֥וֹםוְאַבְשָׁלוֹםואבשלום בָּרַ֖חבָּרַחברח וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך גְּשׁ֑וּרגְּשׁוּרגשור וַיְהִיוַיְהִיויהי־־־שָׁ֖םשָׁםשם שָׁלֹ֥שׁשָׁלֹשׁשלש שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 13:39 וַתְּכַל֙וַתְּכַלותכל דָּוִ֣דדָּוִדדוד הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לָצֵ֖אתלָצֵאתלצאת אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁל֑וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום כִּֽיכִּיכי־־־נִחַ֥םנִחַםנחם עַלעַלעל־־־אַמְנ֖וֹןאַמְנוֹןאמנון כִּֽיכִּיכי־־־מֵֽתמֵתמת׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain