Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 14

14:1 וַיֵּ֖דַעוַיֵּדַעוידע יוֹאָ֣ביוֹאָביואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרֻיָ֑הצְרֻיָהצריה כִּֽיכִּיכי־־־לֵ֥בלֵבלב הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־אַבְשָׁלֽוֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום׃׃׃ 14:2 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח יוֹאָב֙יוֹאָביואב תְּק֔וֹעָהתְּקוֹעָהתקועה וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה חֲכָמָ֑החֲכָמָהחכמה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵ֠לֶיהָאֵלֶיהָאליה הִֽתְאַבְּלִיהִתְאַבְּלִיהתאבלי־־־נָ֞אנָאנא וְלִבְשִׁיוְלִבְשִׁיולבשי־־־נָ֣אנָאנא בִגְדֵיבִגְדֵיבגדי־־־אֵ֗בֶלאֵבֶלאבל וְאַלוְאַלואל־־־תָּס֙וּכִי֙תָּסוּכִיתסוכי שֶׁ֔מֶןשֶׁמֶןשמן וְהָיִ֕יתוְהָיִיתוהיית כְּאִשָּׁ֗הכְּאִשָּׁהכאשה זֶ֚הזֶהזה יָמִ֣יםיָמִיםימים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים מִתְאַבֶּ֖לֶתמִתְאַבֶּלֶתמתאבלת עַלעַלעל־־־מֵֽתמֵתמת׃׃׃ 14:3 וּבָאת֙וּבָאתובאת אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְדִבַּ֥רְתְּוְדִבַּרְתְּודברת אֵלָ֖יואֵלָיואליו כַּדָּבָ֣רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיָּ֧שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם יוֹאָ֛ביוֹאָביואב אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים בְּפִֽיהָבְּפִיהָבפיה׃׃׃ 14:4 וַ֠תֹּאמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָאִשָּׁ֤ההָאִשָּׁההאשה הַתְּקֹעִית֙הַתְּקֹעִיתהתקעית אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַתִּפֹּ֧לוַתִּפֹּלותפל עַלעַלעל־־־אַפֶּ֛יהָאַפֶּיהָאפיה אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה וַתִּשְׁתָּ֑חוּוַתִּשְׁתָּחוּותשתחו וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הוֹשִׁ֥עָההוֹשִׁעָההושעה הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 14:5 וַיֹּֽאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר־־־לָ֥הּלָהּלה הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מַהמַהמה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֲבָ֛לאֲבָלאבל אִשָּֽׁהאִשָּׁהאשה־־־אַלְמָנָ֥האַלְמָנָהאלמנה אָ֖נִיאָנִיאני וַיָּ֥מָתוַיָּמָתוימת אִישִֽׁיאִישִׁיאישי׃׃׃ 14:6 וּלְשִׁפְחָֽתְךָ֙וּלְשִׁפְחָתְךָולשפחתך שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני בָנִ֔יםבָנִיםבנים וַיִּנָּצ֤וּוַיִּנָּצוּוינצו שְׁנֵיהֶם֙שְׁנֵיהֶםשניהם בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַצִּ֖ילמַצִּילמציל בֵּֽינֵיהֶ֑םבֵּינֵיהֶםביניהם וַיַּכּ֧וֹוַיַּכּוֹויכו הָאֶחָ֛דהָאֶחָדהאחד אֶתאֶתאת־־־הָאֶחָ֖דהָאֶחָדהאחד וַיָּ֥מֶתוַיָּמֶתוימת אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 14:7 וְהִנֵּה֩וְהִנֵּהוהנה קָ֨מָהקָמָהקמה כָֽלכָלכל־־־הַמִּשְׁפָּחָ֜ההַמִּשְׁפָּחָההמשפחה עַלעַלעל־־־שִׁפְחָתֶ֗ךָשִׁפְחָתֶךָשפחתך וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו תְּנִ֣יתְּנִיתני ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־מַכֵּ֣המַכֵּהמכה אָחִ֗יואָחִיואחיו וּנְמִתֵ֙הוּ֙וּנְמִתֵהוּונמתהו בְּנֶ֤פֶשׁבְּנֶפֶשׁבנפש אָחִיו֙אָחִיואחיו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָרָ֔גהָרָגהרג וְנַשְׁמִ֖ידָהוְנַשְׁמִידָהונשמידה גַּ֣םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־הַיּוֹרֵ֑שׁהַיּוֹרֵשׁהיורש וְכִבּ֗וּוְכִבּוּוכבו אֶתאֶתאת־־־גַּֽחַלְתִּי֙גַּחַלְתִּיגחלתי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִשְׁאָ֔רָהנִשְׁאָרָהנשארה לְבִלְתִּ֧ילְבִלְתִּילבלתי [שׂוּם כ][שׂוּם כ][שום כ] (שִׂים ק)(שִׂים ק)(שים ק) לְאִישִׁ֛ילְאִישִׁילאישי שֵׁ֥םשֵׁםשם וּשְׁאֵרִ֖יתוּשְׁאֵרִיתושארית עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ פפפ
14:8 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה לְכִ֣ילְכִילכי לְבֵיתֵ֑ךְלְבֵיתֵךְלביתך וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני אֲצַוֶּ֥האֲצַוֶּהאצוה עָלָֽיִךְעָלָיִךְעליך׃׃׃ 14:9 וַתֹּ֜אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָאִשָּׁ֤ההָאִשָּׁההאשה הַתְּקוֹעִית֙הַתְּקוֹעִיתהתקועית אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עָלַ֞יעָלַיעלי אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הֶעָוֺ֖ןהֶעָוֺןהעון וְעַלוְעַלועל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֑יאָבִיאבי וְהַמֶּ֥לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך וְכִסְא֖וֹוְכִסְאוֹוכסאו נָקִֽינָקִינקי׃׃׃ ססס 14:10 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַֽמְדַבֵּ֤רהַמְדַבֵּרהמדבר אֵלַ֙יִךְ֙אֵלַיִךְאליך וַֽהֲבֵאת֣וֹוַהֲבֵאתוֹוהבאתו אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֹסִ֥יףיֹסִיףיסיף ע֖וֹדעוֹדעוד לָגַ֥עַתלָגַעַתלגעת בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ 14:11 וַתֹּאמֶר֩וַתֹּאמֶרותאמר יִזְכָּריִזְכָּריזכר־־־נָ֨אנָאנא הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך [מֵהַרְבִּית כ][מֵהַרְבִּית כ][מהרבית כ] (מֵהַרְבַּ֞ת ק)(מֵהַרְבַּת ק)(מהרבת ק) גֹּאֵ֤לגֹּאֵלגאל הַדָּם֙הַדָּםהדם לְשַׁחֵ֔תלְשַׁחֵתלשחת וְלֹ֥אוְלֹאולא יַשְׁמִ֖ידוּיַשְׁמִידוּישמידו אֶתאֶתאת־־־בְּנִ֑יבְּנִיבני וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר חַיחַיחי־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־יִפֹּ֛ליִפֹּליפל מִשַּׂעֲרַ֥תמִשַּׂעֲרַתמשערת בְּנֵ֖ךְבְּנֵךְבנך אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 14:12 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה תְּדַבֶּרתְּדַבֶּרתדבר־־־נָ֧אנָאנא שִׁפְחָתְךָ֛שִׁפְחָתְךָשפחתך אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּבָ֑רדָּבָרדבר וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דַּבֵּֽרִידַּבֵּרִידברי׃׃׃ ססס 14:13 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה וְלָ֧מָּהוְלָמָּהולמה חָשַׁ֛בְתָּהחָשַׁבְתָּהחשבתה כָּזֹ֖אתכָּזֹאתכזאת עַלעַלעל־־־עַ֣םעַםעם אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וּמִדַּבֵּ֨רוּמִדַּבֵּרומדבר הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַדָּבָ֤רהַדָּבָרהדבר הַזֶּה֙הַזֶּההזה כְּאָשֵׁ֔םכְּאָשֵׁםכאשם לְבִלְתִּ֛ילְבִלְתִּילבלתי הָשִׁ֥יבהָשִׁיבהשיב הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶֽתאֶתאת־־־נִדְּחֽוֹנִדְּחוֹנדחו׃׃׃ 14:14 כִּיכִּיכי־־־מ֣וֹתמוֹתמות נָמ֔וּתנָמוּתנמות וְכַמַּ֙יִם֙וְכַמַּיִםוכמים הַנִּגָּרִ֣יםהַנִּגָּרִיםהנגרים אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא יֵאָסֵ֑פוּיֵאָסֵפוּיאספו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִשָּׂ֤איִשָּׂאישא אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים נֶ֔פֶשׁנֶפֶשׁנפש וְחָשַׁב֙וְחָשַׁבוחשב מַֽחֲשָׁב֔וֹתמַחֲשָׁבוֹתמחשבות לְבִלְתִּ֛ילְבִלְתִּילבלתי יִדַּ֥חיִדַּחידח מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו נִדָּֽחנִדָּחנדח׃׃׃ 14:15 וְ֠עַתָּהוְעַתָּהועתה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֜אתִיבָּאתִיבאתי לְדַבֵּ֨רלְדַבֵּרלדבר אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲדֹנִי֙אֲדֹנִיאדני אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כִּ֥יכִּיכי יֵֽרְאֻ֖נִייֵרְאֻנִייראני הָעָ֑םהָעָםהעם וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שִׁפְחָֽתְךָ֙שִׁפְחָתְךָשפחתך אֲדַבְּרָהאֲדַבְּרָהאדברה־־־נָּ֣אנָּאנא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אוּלַ֛יאוּלַיאולי יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר אֲמָתֽוֹאֲמָתוֹאמתו׃׃׃ 14:16 כִּ֚יכִּיכי יִשְׁמַ֣עיִשְׁמַעישמע הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְהַצִּ֥יללְהַצִּיללהציל אֶתאֶתאת־־־אֲמָת֖וֹאֲמָתוֹאמתו מִכַּ֣ףמִכַּףמכף הָאִ֑ישׁהָאִישׁהאיש לְהַשְׁמִ֨ידלְהַשְׁמִידלהשמיד אֹתִ֤יאֹתִיאתי וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנִי֙בְּנִיבני יַ֔חַדיַחַדיחד מִֽנַּחֲלַ֖תמִנַּחֲלַתמנחלת אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 14:17 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר שִׁפְחָ֣תְךָ֔שִׁפְחָתְךָשפחתך יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־נָּ֛אנָּאנא דְּבַרדְּבַרדבר־־־אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לִמְנוּחָ֑הלִמְנוּחָהלמנוחה כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ כְּמַלְאַ֣ךְכְּמַלְאַךְכמלאך הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים כֵּ֣ןכֵּןכן אֲדֹנִ֤יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך לִשְׁמֹ֙עַ֙לִשְׁמֹעַלשמע הַטּ֣וֹבהַטּוֹבהטוב וְהָרָ֔עוְהָרָעוהרע וַֽיהוָ֥הוַיהוָהויהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך יְהִ֥ייְהִייהי עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ פפפ
14:18 וַיַּ֣עַןוַיַּעַןויען הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־הָ֣אִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה אַלאַלאל־־־נָ֨אנָאנא תְכַחֲדִ֤יתְכַחֲדִיתכחדי מִמֶּ֙נִּי֙מִמֶּנִּיממני דָּבָ֔רדָּבָרדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי שֹׁאֵ֣לשֹׁאֵלשאל אֹתָ֑ךְאֹתָךְאתך וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה יְדַבֶּריְדַבֶּרידבר־־־נָ֖אנָאנא אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 14:19 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הֲיַ֥דהֲיַדהיד יוֹאָ֛ביוֹאָביואב אִתָּ֖ךְאִתָּךְאתך בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת וַתַּ֣עַןוַתַּעַןותען הָאִשָּׁ֣ההָאִשָּׁההאשה וַתֹּ֡אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר חֵֽיחֵיחי־־־נַפְשְׁךָ֩נַפְשְׁךָנפשך אֲדֹנִ֨יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אִםאִםאם־־־אִ֣שׁאִשׁאש ׀׀׀ לְהֵמִ֣יןלְהֵמִיןלהמין וּלְהַשְׂמִ֗ילוּלְהַשְׂמִילולהשמיל מִכֹּ֤למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּר֙דִּבֶּרדבר אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּֽיכִּיכי־־־עַבְדְּךָ֤עַבְדְּךָעבדך יוֹאָב֙יוֹאָביואב ה֣וּאהוּאהוא צִוָּ֔נִיצִוָּנִיצוני וְה֗וּאוְהוּאוהוא שָׂ֚םשָׂםשם בְּפִ֣יבְּפִיבפי שִׁפְחָֽתְךָ֔שִׁפְחָתְךָשפחתך אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 14:20 לְבַעֲב֤וּרלְבַעֲבוּרלבעבור סַבֵּב֙סַבֵּבסבב אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר עָשָׂ֛העָשָׂהעשה עַבְדְּךָ֥עַבְדְּךָעבדך יוֹאָ֖ביוֹאָביואב אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַאדֹנִ֣יוַאדֹנִיואדני חָכָ֗םחָכָםחכם כְּחָכְמַת֙כְּחָכְמַתכחכמת מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לָדַ֖עַתלָדַעַתלדעת אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ ססס 14:21 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֥אנָאנא עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְלֵ֛ךְוְלֵךְולך הָשֵׁ֥בהָשֵׁבהשב אֶתאֶתאת־־־הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער אֶתאֶתאת־־־אַבְשָׁלֽוֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום׃׃׃ 14:22 וַיִּפֹּל֩וַיִּפֹּלויפל יוֹאָ֨ביוֹאָביואב אֶלאֶלאל־־־פָּנָ֥יופָּנָיופניו אַ֛רְצָהאַרְצָהארצה וַיִּשְׁתַּ֖חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו וַיְבָ֣רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹאָ֡ביוֹאָביואב הַיּוֹם֩הַיּוֹםהיום יָדַ֨עיָדַעידע עַבְדְּךָ֜עַבְדְּךָעבדך כִּיכִּיכי־־־מָצָ֨אתִימָצָאתִימצאתי חֵ֤ןחֵןחן בְּעֵינֶ֙יךָ֙בְּעֵינֶיךָבעיניך אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר [עַבְדֹּו כ][עַבְדֹּו כ][עבדו כ] (עַבְדֶּֽךָ ק)(עַבְדֶּךָ ק)(עבדך ק)׃׃׃ 14:23 וַיָּ֥קָםוַיָּקָםויקם יוֹאָ֖ביוֹאָביואב וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך גְּשׁ֑וּרָהגְּשׁוּרָהגשורה וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא אֶתאֶתאת־־־אַבְשָׁל֖וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ פפפ
14:24 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך יִסֹּ֣ביִסֹּביסב אֶלאֶלאל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו וּפָנַ֖יוּפָנַיופני לֹ֣אלֹאלא יִרְאֶ֑היִרְאֶהיראה וַיִּסֹּ֤בוַיִּסֹּבויסב אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶלאֶלאל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו וּפְנֵ֥יוּפְנֵיופני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֹ֥אלֹאלא רָאָֽהרָאָהראה׃׃׃ ססס 14:25 וּכְאַבְשָׁל֗וֹםוּכְאַבְשָׁלוֹםוכאבשלום לֹאלֹאלא־־־הָיָ֧ההָיָההיה אִישׁאִישׁאיש־־־יָפֶ֛היָפֶהיפה בְּכָלבְּכָלבכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְהַלֵּ֣ללְהַלֵּללהלל מְאֹ֑דמְאֹדמאד מִכַּ֤ףמִכַּףמכף רַגְלוֹ֙רַגְלוֹרגלו וְעַ֣דוְעַדועד קָדְקֳד֔וֹקָדְקֳדוֹקדקדו לֹאלֹאלא־־־הָ֥יָההָיָההיה ב֖וֹבוֹבו מֽוּםמוּםמום׃׃׃ 14:26 וּֽבְגַלְּחוֹ֮וּבְגַלְּחוֹובגלחו אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁוֹ֒רֹאשׁוֹראשו וְֽ֠הָיָהוְהָיָהוהיה מִקֵּ֨ץמִקֵּץמקץ יָמִ֤יםיָמִיםימים ׀׀׀ לַיָּמִים֙לַיָּמִיםלימים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יְגַלֵּ֔חַיְגַלֵּחַיגלח כִּֽיכִּיכי־־־כָבֵ֥דכָבֵדכבד עָלָ֖יועָלָיועליו וְגִלְּח֑וֹוְגִלְּחוֹוגלחו וְשָׁקַל֙וְשָׁקַלושקל אֶתאֶתאת־־־שְׂעַ֣רשְׂעַרשער רֹאשׁ֔וֹרֹאשׁוֹראשו מָאתַ֥יִםמָאתַיִםמאתים שְׁקָלִ֖יםשְׁקָלִיםשקלים בְּאֶ֥בֶןבְּאֶבֶןבאבן הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 14:27 וַיִּֽוָּלְד֤וּוַיִּוָּלְדוּויולדו לְאַבְשָׁלוֹם֙לְאַבְשָׁלוֹםלאבשלום שְׁלוֹשָׁ֣השְׁלוֹשָׁהשלושה בָנִ֔יםבָנִיםבנים וּבַ֥תוּבַתובת אַחַ֖תאַחַתאחת וּשְׁמָ֣הּוּשְׁמָהּושמה תָּמָ֑רתָּמָרתמר הִ֣יאהִיאהיא הָיְתָ֔ההָיְתָההיתה אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה יְפַ֥תיְפַתיפת מַרְאֶֽהמַרְאֶהמראה׃׃׃ פפפ
14:28 וַיֵּ֧שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב אַבְשָׁל֛וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם שְׁנָתַ֣יִםשְׁנָתַיִםשנתים יָמִ֑יםיָמִיםימים וּפְנֵ֥יוּפְנֵיופני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֹ֥אלֹאלא רָאָֽהרָאָהראה׃׃׃ 14:29 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח אַבְשָׁל֜וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֗ביוֹאָביואב לִשְׁלֹ֤חַלִשְׁלֹחַלשלח אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְלֹ֥אוְלֹאולא אָבָ֖האָבָהאבה לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא אֵלָ֑יואֵלָיואליו וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח עוֹד֙עוֹדעוד שֵׁנִ֔יתשֵׁנִיתשנית וְלֹ֥אוְלֹאולא אָבָ֖האָבָהאבה לָבֽוֹאלָבוֹאלבוא׃׃׃ 14:30 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־עֲבָדָ֜יועֲבָדָיועבדיו רְאוּ֩רְאוּראו חֶלְקַ֨תחֶלְקַתחלקת יוֹאָ֤ביוֹאָביואב אֶלאֶלאל־־־יָדִי֙יָדִיידי וְלוֹוְלוֹולו־־־שָׁ֣םשָׁםשם שְׂעֹרִ֔יםשְׂעֹרִיםשערים לְכ֖וּלְכוּלכו [וְהֹוצִתִּיהָ כ][וְהֹוצִתִּיהָ כ][והוצתיה כ] (וְהַצִּית֣וּהָ ק)(וְהַצִּיתוּהָ ק)(והציתוה ק) בָאֵ֑שׁבָאֵשׁבאש וַיַּצִּ֜תוּוַיַּצִּתוּויצתו עַבְדֵ֧יעַבְדֵיעבדי אַבְשָׁל֛וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶתאֶתאת־־־הַחֶלְקָ֖ההַחֶלְקָההחלקה בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ פפפ
14:31 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם יוֹאָ֔ביוֹאָביואב וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁל֖וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום הַבָּ֑יְתָההַבָּיְתָההביתה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו לָ֣מָּהלָמָּהלמה הִצִּ֧יתוּהִצִּיתוּהציתו עֲבָדֶ֛ךָעֲבָדֶךָעבדך אֶתאֶתאת־־־הַחֶלְקָ֥ההַחֶלְקָההחלקה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לִ֖ילִילי בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 14:32 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְשָׁל֣וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֡ביוֹאָביואב הִנֵּ֣ההִנֵּההנה שָׁלַ֣חְתִּישָׁלַחְתִּישלחתי אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך ׀׀׀ לֵאמֹ֡רלֵאמֹרלאמר בֹּ֣אבֹּאבא הֵ֠נָּההֵנָּההנה וְאֶשְׁלְחָה֩וְאֶשְׁלְחָהואשלחה אֹתְךָ֨אֹתְךָאתך אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר לָ֤מָּהלָמָּהלמה בָּ֙אתִי֙בָּאתִיבאתי מִגְּשׁ֔וּרמִגְּשׁוּרמגשור ט֥וֹבטוֹבטוב לִ֖ילִילי עֹ֣דעֹדעד אֲנִיאֲנִיאני־־־שָׁ֑םשָׁםשם וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אֶרְאֶה֙אֶרְאֶהאראה פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאִםוְאִםואם־־־יֶשׁיֶשׁיש־־־בִּ֥יבִּיבי עָוֺ֖ןעָוֺןעון וֶהֱמִתָֽנִיוֶהֱמִתָנִיוהמתני׃׃׃ 14:33 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא יוֹאָ֣ביוֹאָביואב אֶלאֶלאל־־־הַמֶּלֶךְ֮הַמֶּלֶךְהמלך וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־לוֹ֒לוֹלו וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיִּשְׁתַּ֨חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו ל֧וֹלוֹלו עַלעַלעל־־־אַפָּ֛יואַפָּיואפיו אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיִּשַּׁ֥קוַיִּשַּׁקוישק הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְאַבְשָׁלֽוֹםלְאַבְשָׁלוֹםלאבשלום׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain