Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 15

15:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מֵאַ֣חֲרֵימֵאַחֲרֵימאחרי כֵ֔ןכֵןכן וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש לוֹ֙לוֹלו אַבְשָׁל֔וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום מֶרְכָּבָ֖המֶרְכָּבָהמרכבה וְסֻסִ֑יםוְסֻסִיםוססים וַחֲמִשִּׁ֥יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים אִ֖ישׁאִישׁאיש רָצִ֥יםרָצִיםרצים לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 15:2 וְהִשְׁכִּים֙וְהִשְׁכִּיםוהשכים אַבְשָׁל֔וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום וְעָמַ֕דוְעָמַדועמד עַלעַלעל־־־יַ֖דיַדיד דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַשָּׁ֑עַרהַשָּׁעַרהשער וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי כָּלכָּלכל־־־הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יִהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לּוֹלּוֹלו־־־רִיב֩רִיבריב לָב֨וֹאלָבוֹאלבוא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לַמִּשְׁפָּ֗טלַמִּשְׁפָּטלמשפט וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא אַבְשָׁל֤וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אֵלָיו֙אֵלָיואליו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵֽיאֵיאי־־־מִזֶּ֥המִזֶּהמזה עִיר֙עִירעיר אַ֔תָּהאַתָּהאתה וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֵאַחַ֥דמֵאַחַדמאחד שִׁבְטֵֽישִׁבְטֵישבטי־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עַבְדֶּֽךָעַבְדֶּךָעבדך׃׃׃ 15:3 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו אַבְשָׁל֔וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום רְאֵ֥הרְאֵהראה דְבָרֶ֖ךָדְבָרֶךָדברך טוֹבִ֣יםטוֹבִיםטובים וּנְכֹחִ֑יםוּנְכֹחִיםונכחים וְשֹׁמֵ֥עַוְשֹׁמֵעַושמע אֵיןאֵיןאין־־־לְךָ֖לְךָלך מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 15:4 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אַבְשָׁל֔וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום מִימִימי־־־יְשִׂמֵ֥נִייְשִׂמֵנִיישמני שֹׁפֵ֖טשֹׁפֵטשפט בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וְעָלַ֗יוְעָלַיועלי יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא כָּלכָּלכל־־־אִ֛ישׁאִישׁאיש אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יִהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לּוֹלּוֹלו־־־רִ֥יברִיבריב וּמִשְׁפָּ֖טוּמִשְׁפָּטומשפט וְהִצְדַּקְתִּֽיווְהִצְדַּקְתִּיווהצדקתיו׃׃׃ 15:5 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בִּקְרָבבִּקְרָבבקרב־־־אִ֔ישׁאִישׁאיש לְהִשְׁתַּחֲוֺ֖תלְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות ל֑וֹלוֹלו וְשָׁלַ֧חוְשָׁלַחושלח אֶתאֶתאת־־־יָד֛וֹיָדוֹידו וְהֶחֱזִ֥יקוְהֶחֱזִיקוהחזיק ל֖וֹלוֹלו וְנָ֥שַׁקוְנָשַׁקונשק לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 15:6 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש אַבְשָׁל֜וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום כַּדָּבָ֤רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּה֙הַזֶּההזה לְכָללְכָללכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָבֹ֥אוּיָבֹאוּיבאו לַמִּשְׁפָּ֖טלַמִּשְׁפָּטלמשפט אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיְגַנֵּב֙וַיְגַנֵּבויגנב אַבְשָׁל֔וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶתאֶתאת־־־לֵ֖בלֵבלב אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
15:7 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי מִקֵּ֖ץמִקֵּץמקץ אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵ֣לֲכָהאֵלֲכָהאלכה נָּ֗אנָּאנא וַאֲשַׁלֵּ֛םוַאֲשַׁלֵּםואשלם אֶתאֶתאת־־־נִדְרִ֛ינִדְרִינדרי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָדַ֥רְתִּינָדַרְתִּינדרתי לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה בְּחֶבְרֽוֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון׃׃׃ 15:8 כִּיכִּיכי־־־נֵ֙דֶר֙נֵדֶרנדר נָדַ֣רנָדַרנדר עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך בְּשִׁבְתִּ֥יבְּשִׁבְתִּיבשבתי בִגְשׁ֛וּרבִגְשׁוּרבגשור בַּאֲרָ֖םבַּאֲרָםבארם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־[יָשִׁיב כ][יָשִׁיב כ][ישיב כ] (יָשׁ֨וֹב ק)(יָשׁוֹב ק)(ישוב ק) יְשִׁיבֵ֤נִייְשִׁיבֵנִיישיבני יְהוָה֙יְהוָהיהוה יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְעָבַדְתִּ֖יוְעָבַדְתִּיועבדתי אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 15:9 וַיֹּֽאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר־־־ל֥וֹלוֹלו הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֵ֣ךְלֵךְלך בְּשָׁל֑וֹםבְּשָׁלוֹםבשלום וַיָּ֖קָםוַיָּקָםויקם וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך חֶבְרֽוֹנָהחֶבְרוֹנָהחברונה׃׃׃ פפפ
15:10 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום מְרַגְּלִ֔יםמְרַגְּלִיםמרגלים בְּכָלבְּכָלבכל־־־שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כְּשָׁמְעֲכֶם֙כְּשָׁמְעֲכֶםכשמעכם אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול הַשֹּׁפָ֔רהַשֹּׁפָרהשפר וַאֲמַרְתֶּ֕םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם מָלַ֥ךְמָלַךְמלך אַבְשָׁל֖וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום בְּחֶבְרֽוֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון׃׃׃ 15:11 וְאֶתוְאֶתואת־־־אַבְשָׁל֗וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום הָלְכ֞וּהָלְכוּהלכו מָאתַ֤יִםמָאתַיִםמאתים אִישׁ֙אִישׁאיש מִיר֣וּשָׁלִַ֔םמִירוּשָׁלִַםמירושלם קְרֻאִ֖יםקְרֻאִיםקראים וְהֹלְכִ֣יםוְהֹלְכִיםוהלכים לְתֻמָּ֑םלְתֻמָּםלתמם וְלֹ֥אוְלֹאולא יָדְע֖וּיָדְעוּידעו כָּלכָּלכל־־־דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 15:12 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח אַ֠בְשָׁלוֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶתאֶתאת־־־אֲחִיתֹ֨פֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל הַגִּֽילֹנִ֜יהַגִּילֹנִיהגילני יוֹעֵ֣ץיוֹעֵץיועץ דָּוִ֗דדָּוִדדוד מֵֽעִירוֹ֙מֵעִירוֹמעירו מִגִּלֹ֔המִגִּלֹהמגלה בְּזָבְח֖וֹבְּזָבְחוֹבזבחו אֶתאֶתאת־־־הַזְּבָחִ֑יםהַזְּבָחִיםהזבחים וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי הַקֶּ֙שֶׁר֙הַקֶּשֶׁרהקשר אַמִּ֔ץאַמִּץאמץ וְהָעָ֛םוְהָעָםוהעם הוֹלֵ֥ךְהוֹלֵךְהולך וָרָ֖בוָרָבורב אֶתאֶתאת־־־אַבְשָׁלֽוֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום׃׃׃ 15:13 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא הַמַּגִּ֔ידהַמַּגִּידהמגיד אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הָיָ֛ההָיָההיה לֶבלֶבלב־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי אַבְשָׁלֽוֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום׃׃׃ 15:14 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּ֠וִדדָּוִדדוד לְכָללְכָללכל־־־עֲבָדָ֨יועֲבָדָיועבדיו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֤וֹאִתּוֹאתו בִירוּשָׁלִַ֙ם֙בִירוּשָׁלִַםבירושלם ק֣וּמוּקוּמוּקומו וְנִבְרָ֔חָהוְנִבְרָחָהונברחה כִּ֛יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־תִֽהְיֶהתִהְיֶהתהיה־־־לָּ֥נוּלָּנוּלנו פְלֵיטָ֖הפְלֵיטָהפליטה מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני אַבְשָׁל֑וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום מַהֲר֣וּמַהֲרוּמהרו לָלֶ֗כֶתלָלֶכֶתללכת פֶּןפֶּןפן־־־יְמַהֵ֤ריְמַהֵרימהר וְהִשִּׂגָ֙נוּ֙וְהִשִּׂגָנוּוהשגנו וְהִדִּ֤יחַוְהִדִּיחַוהדיח עָלֵ֙ינוּ֙עָלֵינוּעלינו אֶתאֶתאת־־־הָ֣רָעָ֔ההָרָעָההרעה וְהִכָּ֥הוְהִכָּהוהכה הָעִ֖ירהָעִירהעיר לְפִילְפִילפי־־־חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 15:15 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו עַבְדֵֽיעַבְדֵיעבדי־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כְּכֹ֧לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַ֛ריִבְחַריבחר אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הִנֵּ֥ההִנֵּההנה עֲבָדֶֽיךָעֲבָדֶיךָעבדיך׃׃׃ 15:16 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכָלוְכָלוכל־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו בְּרַגְלָ֑יובְּרַגְלָיוברגליו וַיַּעֲזֹ֣בוַיַּעֲזֹבויעזב הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵ֣תאֵתאת עֶ֧שֶׂרעֶשֶׂרעשר נָשִׁ֛יםנָשִׁיםנשים פִּֽלַגְשִׁ֖יםפִּלַגְשִׁיםפלגשים לִשְׁמֹ֥רלִשְׁמֹרלשמר הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 15:17 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם בְּרַגְלָ֑יובְּרַגְלָיוברגליו וַיַּעַמְד֖וּוַיַּעַמְדוּויעמדו בֵּ֥יתבֵּיתבית הַמֶּרְחָֽקהַמֶּרְחָקהמרחק׃׃׃ 15:18 וְכָלוְכָלוכל־־־עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו עֹבְרִ֣יםעֹבְרִיםעברים עַלעַלעל־־־יָד֔וֹיָדוֹידו וְכָלוְכָלוכל־־־הַכְּרֵתִ֖יהַכְּרֵתִיהכרתי וְכָלוְכָלוכל־־־הַפְּלֵתִ֑יהַפְּלֵתִיהפלתי וְכָֽלוְכָלוכל־־־הַגִּתִּ֞יםהַגִּתִּיםהגתים שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות אִ֗ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֤אוּבָּאוּבאו בְרַגְלוֹ֙בְרַגְלוֹברגלו מִגַּ֔תמִגַּתמגת עֹבְרִ֖יםעֹבְרִיםעברים עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 15:19 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־אִתַּ֣יאִתַּיאתי הַגִּתִּ֔יהַגִּתִּיהגתי לָ֧מָּהלָמָּהלמה תֵלֵ֛ךְתֵלֵךְתלך גַּםגַּםגם־־־אַתָּ֖האַתָּהאתה אִתָּ֑נוּאִתָּנוּאתנו שׁ֣וּבשׁוּבשוב וְשֵׁ֤בוְשֵׁבושב עִםעִםעם־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך כִּֽיכִּיכי־־־נָכְרִ֣ינָכְרִינכרי אַ֔תָּהאַתָּהאתה וְגַםוְגַםוגם־־־גֹּלֶ֥הגֹּלֶהגלה אַתָּ֖האַתָּהאתה לִמְקוֹמֶֽךָלִמְקוֹמֶךָלמקומך׃׃׃ 15:20 תְּמ֣וֹלתְּמוֹלתמול ׀׀׀ בּוֹאֶ֗ךָבּוֹאֶךָבואך וְהַיּ֞וֹםוְהַיּוֹםוהיום [אֲנֹועֲךָ כ][אֲנֹועֲךָ כ][אנועך כ] (אֲנִֽיעֲךָ֤ ק)(אֲנִיעֲךָ ק)(אניעך ק) עִמָּ֙נוּ֙עִמָּנוּעמנו לָלֶ֔כֶתלָלֶכֶתללכת וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני הוֹלֵ֔ךְהוֹלֵךְהולך עַ֥לעַלעל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲנִ֖יאֲנִיאני הוֹלֵ֑ךְהוֹלֵךְהולך שׁ֣וּבשׁוּבשוב וְהָשֵׁ֧בוְהָשֵׁבוהשב אֶתאֶתאת־־־אַחֶ֛יךָאַחֶיךָאחיך עִמָּ֖ךְעִמָּךְעמך חֶ֥סֶדחֶסֶדחסד וֶאֱמֶֽתוֶאֱמֶתואמת׃׃׃ 15:21 וַיַּ֧עַןוַיַּעַןויען אִתַּ֛יאִתַּיאתי אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר חַיחַיחי־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְחֵי֙וְחֵיוחי אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּ֠יכִּיכי אִםאִםאם־־־בִּמְק֞וֹםבִּמְקוֹםבמקום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־שָּׁ֣םשָּׁםשם ׀׀׀ אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אִםאִםאם־־־לְמָ֙וֶת֙לְמָוֶתלמות אִםאִםאם־־־לְחַיִּ֔יםלְחַיִּיםלחיים כִּיכִּיכי־־־שָׁ֖םשָׁםשם יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה עַבְדֶּֽךָעַבְדֶּךָעבדך׃׃׃ 15:22 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אִתַּ֖יאִתַּיאתי לֵ֣ךְלֵךְלך וַעֲבֹ֑רוַעֲבֹרועבר וַֽיַּעֲבֹ֞רוַיַּעֲבֹרויעבר אִתַּ֤יאִתַּיאתי הַגִּתִּי֙הַגִּתִּיהגתי וְכָלוְכָלוכל־־־אֲנָשָׁ֔יואֲנָשָׁיואנשיו וְכָלוְכָלוכל־־־הַטַּ֖ףהַטַּףהטף אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 15:23 וְכָלוְכָלוכל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ בּוֹכִים֙בּוֹכִיםבוכים ק֣וֹלקוֹלקול גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם עֹֽבְרִ֑יםעֹבְרִיםעברים וְהַמֶּ֗לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך עֹבֵר֙עֹבֵרעבר בְּנַ֣חַלבְּנַחַלבנחל קִדְר֔וֹןקִדְרוֹןקדרון וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם עֹבְרִ֔יםעֹבְרִיםעברים עַלעַלעל־־־פְּנֵיפְּנֵיפני־־־דֶ֖רֶךְדֶרֶךְדרך אֶתאֶתאת־־־הַמִּדְבָּֽרהַמִּדְבָּרהמדבר׃׃׃ 15:24 וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה גַםגַםגם־־־צָד֜וֹקצָדוֹקצדוק וְכָֽלוְכָלוכל־־־הַלְוִיִּ֣םהַלְוִיִּםהלוים אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו נֹֽשְׂאִים֙נֹשְׂאִיםנשאים אֶתאֶתאת־־־אֲרוֹן֙אֲרוֹןארון בְּרִ֣יתבְּרִיתברית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיַּצִּ֙קוּ֙וַיַּצִּקוּויצקו אֶתאֶתאת־־־אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיַּ֖עַלוַיַּעַלויעל אֶבְיָתָ֑ראֶבְיָתָראביתר עַדעַדעד־־־תֹּ֥םתֹּםתם כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לַעֲב֥וֹרלַעֲבוֹרלעבור מִןמִןמן־־־הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 15:25 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך לְצָד֔וֹקלְצָדוֹקלצדוק הָשֵׁ֛בהָשֵׁבהשב אֶתאֶתאת־־־אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הָעִ֑ירהָעִירהעיר אִםאִםאם־־־אֶמְצָ֥אאֶמְצָאאמצא חֵן֙חֵןחן בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וֶהֱשִׁבַ֕נִיוֶהֱשִׁבַנִיוהשבני וְהִרְאַ֥נִיוְהִרְאַנִיוהראני אֹת֖וֹאֹתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־נָוֵֽהוּנָוֵהוּנוהו׃׃׃ 15:26 וְאִם֙וְאִםואם כֹּ֣הכֹּהכה יֹאמַ֔ריֹאמַריאמר לֹ֥אלֹאלא חָפַ֖צְתִּיחָפַצְתִּיחפצתי בָּ֑ךְבָּךְבך הִנְנִ֕יהִנְנִיהנני יַֽעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־לִּ֕ילִּילי כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר ט֖וֹבטוֹבטוב בְּעֵינָֽיובְּעֵינָיובעיניו׃׃׃ ססס 15:27 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־צָד֣וֹקצָדוֹקצדוק הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן הֲרוֹאֶ֣ההֲרוֹאֶההרואה אַתָּ֔האַתָּהאתה שֻׁ֥בָהשֻׁבָהשבה הָעִ֖ירהָעִירהעיר בְּשָׁל֑וֹםבְּשָׁלוֹםבשלום וַאֲחִימַ֨עַץוַאֲחִימַעַץואחימעץ בִּנְךָ֜בִּנְךָבנך וִיהוֹנָתָ֧ןוִיהוֹנָתָןויהונתן בֶּןבֶּןבן־־־אֶבְיָתָ֛ראֶבְיָתָראביתר שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני בְנֵיכֶ֖םבְנֵיכֶםבניכם אִתְּכֶֽםאִתְּכֶםאתכם׃׃׃ 15:28 רְאוּ֙רְאוּראו אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי מִתְמַהְמֵ֔הַּמִתְמַהְמֵהַּמתמהמה [בְּעַבְרֹות כ][בְּעַבְרֹות כ][בעברות כ] (בְּעַֽרְב֖וֹת ק)(בְּעַרְבוֹת ק)(בערבות ק) הַמִּדְבָּ֑רהַמִּדְבָּרהמדבר עַ֣דעַדעד בּ֥וֹאבּוֹאבוא דָבָ֛רדָבָרדבר מֵעִמָּכֶ֖םמֵעִמָּכֶםמעמכם לְהַגִּ֥ידלְהַגִּידלהגיד לִֽילִילי׃׃׃ 15:29 וַיָּ֨שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב צָד֧וֹקצָדוֹקצדוק וְאֶבְיָתָ֛רוְאֶבְיָתָרואביתר אֶתאֶתאת־־־אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וַיֵּשְׁב֖וּוַיֵּשְׁבוּוישבו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 15:30 וְדָוִ֡דוְדָוִדודוד עֹלֶה֩עֹלֶהעלה בְמַעֲלֵ֨הבְמַעֲלֵהבמעלה הַזֵּיתִ֜יםהַזֵּיתִיםהזיתים עֹלֶ֣העֹלֶהעלה ׀׀׀ וּבוֹכֶ֗הוּבוֹכֶהובוכה וְרֹ֥אשׁוְרֹאשׁוראש לוֹ֙לוֹלו חָפ֔וּיחָפוּיחפוי וְה֖וּאוְהוּאוהוא הֹלֵ֣ךְהֹלֵךְהלך יָחֵ֑ףיָחֵףיחף וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו חָפוּ֙חָפוּחפו אִ֣ישׁאִישׁאיש רֹאשׁ֔וֹרֹאשׁוֹראשו וְעָל֥וּוְעָלוּועלו עָלֹ֖העָלֹהעלה וּבָכֹֽהוּבָכֹהובכה׃׃׃ 15:31 וְדָוִד֙וְדָוִדודוד הִגִּ֣ידהִגִּידהגיד לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אֲחִיתֹ֥פֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל בַּקֹּשְׁרִ֖יםבַּקֹּשְׁרִיםבקשרים עִםעִםעם־־־אַבְשָׁל֑וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֔דדָּוִדדוד סַכֶּלסַכֶּלסכל־־־נָ֛אנָאנא אֶתאֶתאת־־־עֲצַ֥תעֲצַתעצת אֲחִיתֹ֖פֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 15:32 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי דָוִד֙דָוִדדוד בָּ֣אבָּאבא עַדעַדעד־־־הָרֹ֔אשׁהָרֹאשׁהראש אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יִשְׁתַּחֲוֶ֥היִשְׁתַּחֲוֶהישתחוה שָׁ֖םשָׁםשם לֵאלֹהִ֑יםלֵאלֹהִיםלאלהים וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה לִקְרָאתוֹ֙לִקְרָאתוֹלקראתו חוּשַׁ֣יחוּשַׁיחושי הָאַרְכִּ֔יהָאַרְכִּיהארכי קָר֙וּעַ֙קָרוּעַקרוע כֻּתָּנְתּ֔וֹכֻּתָּנְתּוֹכתנתו וַאֲדָמָ֖הוַאֲדָמָהואדמה עַלעַלעל־־־רֹאשֽׁוֹרֹאשׁוֹראשו׃׃׃ 15:33 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֖וֹלוֹלו דָּוִ֑דדָּוִדדוד אִ֚םאִםאם עָבַ֣רְתָּעָבַרְתָּעברת אִתִּ֔יאִתִּיאתי וְהָיִ֥תָוְהָיִתָוהית עָלַ֖יעָלַיעלי לְמַשָּֽׂאלְמַשָּׂאלמשא׃׃׃ 15:34 וְאִםוְאִםואם־־־הָעִ֣ירהָעִירהעיר תָּשׁ֗וּבתָּשׁוּבתשוב וְאָמַרְתָּ֤וְאָמַרְתָּואמרת לְאַבְשָׁלוֹם֙לְאַבְשָׁלוֹםלאבשלום עַבְדְּךָ֨עַבְדְּךָעבדך אֲנִ֤יאֲנִיאני הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶֽהְיֶ֔האֶהְיֶהאהיה עֶ֣בֶדעֶבֶדעבד אָבִ֤יךָאָבִיךָאביך וַֽאֲנִי֙וַאֲנִיואני מֵאָ֔זמֵאָזמאז וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך וְהֵפַרְתָּ֣הוְהֵפַרְתָּהוהפרתה לִ֔ילִילי אֵ֖תאֵתאת עֲצַ֥תעֲצַתעצת אֲחִיתֹֽפֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל׃׃׃ 15:35 וַהֲל֤וֹאוַהֲלוֹאוהלוא עִמְּךָ֙עִמְּךָעמך שָׁ֔םשָׁםשם צָד֥וֹקצָדוֹקצדוק וְאֶבְיָתָ֖רוְאֶבְיָתָרואביתר הַכֹּהֲנִ֑יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כָּלכָּלכל־־־הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תִּשְׁמַע֙תִּשְׁמַעתשמע מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך תַּגִּ֕ידתַּגִּידתגיד לְצָד֥וֹקלְצָדוֹקלצדוק וּלְאֶבְיָתָ֖רוּלְאֶבְיָתָרולאביתר הַכֹּהֲנִֽיםהַכֹּהֲנִיםהכהנים׃׃׃ 15:36 הִנֵּההִנֵּההנה־־־שָׁ֤םשָׁםשם עִמָּם֙עִמָּםעמם שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני בְנֵיהֶ֔םבְנֵיהֶםבניהם אֲחִימַ֣עַץאֲחִימַעַץאחימעץ לְצָד֔וֹקלְצָדוֹקלצדוק וִיהוֹנָתָ֖ןוִיהוֹנָתָןויהונתן לְאֶבְיָתָ֑רלְאֶבְיָתָרלאביתר וּשְׁלַחְתֶּ֤םוּשְׁלַחְתֶּםושלחתם בְּיָדָם֙בְּיָדָםבידם אֵלַ֔יאֵלַיאלי כָּלכָּלכל־־־דָּבָ֖רדָּבָרדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּשְׁמָֽעוּתִּשְׁמָעוּתשמעו׃׃׃ 15:37 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא חוּשַׁ֛יחוּשַׁיחושי רֵעֶ֥הרֵעֶהרעה דָוִ֖דדָוִדדוד הָעִ֑ירהָעִירהעיר וְאַבְשָׁלֹ֔םוְאַבְשָׁלֹםואבשלם יָבֹ֖איָבֹאיבא יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain