Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 17

17:1 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲחִיתֹ֖פֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁלֹ֑םאַבְשָׁלֹםאבשלם אֶבְחֲרָ֣האֶבְחֲרָהאבחרה נָּ֗אנָּאנא שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֙לֶף֙אֶלֶףאלף אִ֔ישׁאִישׁאיש וְאָק֛וּמָהוְאָקוּמָהואקומה וְאֶרְדְּפָ֥הוְאֶרְדְּפָהוארדפה אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־דָוִ֖דדָוִדדוד הַלָּֽיְלָההַלָּיְלָההלילה׃׃׃ 17:2 וְאָב֣וֹאוְאָבוֹאואבוא עָלָ֗יועָלָיועליו וְה֤וּאוְהוּאוהוא יָגֵ֙עַ֙יָגֵעַיגע וּרְפֵ֣הוּרְפֵהורפה יָדַ֔יִםיָדַיִםידים וְהַֽחֲרַדְתִּ֣יוְהַחֲרַדְתִּיוהחרדתי אֹת֔וֹאֹתוֹאתו וְנָ֖סוְנָסונס כָּלכָּלכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וְהִכֵּיתִ֥יוְהִכֵּיתִיוהכיתי אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְבַדּֽוֹלְבַדּוֹלבדו׃׃׃ 17:3 וְאָשִׁ֥יבָהוְאָשִׁיבָהואשיבה כָלכָלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך כְּשׁ֣וּבכְּשׁוּבכשוב הַכֹּ֔להַכֹּלהכל הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אַתָּ֣האַתָּהאתה מְבַקֵּ֔שׁמְבַקֵּשׁמבקש כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 17:4 וַיִּישַׁ֥רוַיִּישַׁרויישר הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני אַבְשָׁלֹ֑םאַבְשָׁלֹםאבשלם וּבְעֵינֵ֖יוּבְעֵינֵיובעיני כָּלכָּלכל־־־זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 17:5 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אַבְשָׁל֔וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום קְרָ֣אקְרָאקרא נָ֔אנָאנא גַּ֖םגַּםגם לְחוּשַׁ֣ילְחוּשַׁילחושי הָאַרְכִּ֑יהָאַרְכִּיהארכי וְנִשְׁמְעָ֥הוְנִשְׁמְעָהונשמעה מַהמַהמה־־־בְּפִ֖יובְּפִיובפיו גַּםגַּםגם־־־הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 17:6 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא חוּשַׁי֮חוּשַׁיחושי אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁלוֹם֒אַבְשָׁלוֹםאבשלום וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר אַבְשָׁל֨וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אֵלָ֜יואֵלָיואליו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר כַּדָּבָ֤רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּה֙הַזֶּההזה דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר אֲחִיתֹ֔פֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל הֲנַעֲשֶׂ֖ההֲנַעֲשֶׂההנעשה אֶתאֶתאת־־־דְּבָר֑וֹדְּבָרוֹדברו אִםאִםאם־־־אַ֖יִןאַיִןאין אַתָּ֥האַתָּהאתה דַבֵּֽרדַבֵּרדבר׃׃׃ ססס 17:7 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חוּשַׁ֖יחוּשַׁיחושי אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁל֑וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום לֹֽאלֹאלא־־־טוֹבָ֧הטוֹבָהטובה הָעֵצָ֛ההָעֵצָההעצה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָעַ֥ץיָעַץיעץ אֲחִיתֹ֖פֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל בַּפַּ֥עַםבַּפַּעַםבפעם הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 17:8 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חוּשַׁ֗יחוּשַׁיחושי אַתָּ֣האַתָּהאתה יָ֠דַעְתָּיָדַעְתָּידעת אֶתאֶתאת־־־אָבִ֨יךָאָבִיךָאביך וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲנָשָׁ֜יואֲנָשָׁיואנשיו כִּ֧יכִּיכי גִבֹּרִ֣יםגִבֹּרִיםגברים הֵ֗מָּההֵמָּההמה וּמָרֵ֥יוּמָרֵיומרי נֶ֙פֶשׁ֙נֶפֶשׁנפש הֵ֔מָּההֵמָּההמה כְּדֹ֥בכְּדֹבכדב שַׁכּ֖וּלשַׁכּוּלשכול בַּשָּׂדֶ֑הבַּשָּׂדֶהבשדה וְאָבִ֙יךָ֙וְאָבִיךָואביך אִ֣ישׁאִישׁאיש מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה וְלֹ֥אוְלֹאולא יָלִ֖יןיָלִיןילין אֶתאֶתאת־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 17:9 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה עַתָּ֤העַתָּהעתה הֽוּאהוּאהוא־־־נֶחְבָּא֙נֶחְבָּאנחבא בְּאַחַ֣תבְּאַחַתבאחת הַפְּחָתִ֔יםהַפְּחָתִיםהפחתים א֖וֹאוֹאו בְּאַחַ֣דבְּאַחַדבאחד הַמְּקוֹמֹ֑תהַמְּקוֹמֹתהמקומת וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּנְפֹ֤לכִּנְפֹלכנפל בָּהֶם֙בָּהֶםבהם בַּתְּחִלָּ֔הבַּתְּחִלָּהבתחלה וְשָׁמַ֤עוְשָׁמַעושמע הַשֹּׁמֵ֙עַ֙הַשֹּׁמֵעַהשמע וְאָמַ֔רוְאָמַרואמר הָֽיְתָה֙הָיְתָההיתה מַגֵּפָ֔המַגֵּפָהמגפה בָּעָ֕םבָּעָםבעם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי אַבְשָׁלֹֽםאַבְשָׁלֹםאבשלם׃׃׃ 17:10 וְה֣וּאוְהוּאוהוא גַםגַםגם־־־בֶּןבֶּןבן־־־חַ֗יִלחַיִלחיל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לִבּ֛וֹלִבּוֹלבו כְּלֵ֥בכְּלֵבכלב הָאַרְיֵ֖ההָאַרְיֵההאריה הִמֵּ֣סהִמֵּסהמס יִמָּ֑סיִמָּסימס כִּֽיכִּיכי־־־יֹדֵ֤עַיֹדֵעַידע כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל כִּיכִּיכי־־־גִבּ֣וֹרגִבּוֹרגבור אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־חַ֖יִלחַיִלחיל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 17:11 כִּ֣יכִּיכי יָעַ֗צְתִּייָעַצְתִּייעצתי הֵ֠אָסֹףהֵאָסֹףהאסף יֵאָסֵ֨ףיֵאָסֵףיאסף עָלֶ֤יךָעָלֶיךָעליך כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מִדָּן֙מִדָּןמדן וְעַדוְעַדועד־־־בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר שֶׁ֔בַעשֶׁבַעשבע כַּח֥וֹלכַּחוֹלכחול אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עַלעַלעל־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים לָרֹ֑בלָרֹבלרב וּפָנֶ֥יךָוּפָנֶיךָופניך הֹלְכִ֖יםהֹלְכִיםהלכים בַּקְרָֽבבַּקְרָבבקרב׃׃׃ 17:12 וּבָ֣אנוּוּבָאנוּובאנו אֵלָ֗יואֵלָיואליו [בְּאַחַת כ][בְּאַחַת כ][באחת כ] (בְּאַחַ֤ד ק)(בְּאַחַד ק)(באחד ק) הַמְּקוֹמֹת֙הַמְּקוֹמֹתהמקומת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִמְצָ֣אנִמְצָאנמצא שָׁ֔םשָׁםשם וְנַ֣חְנוּוְנַחְנוּונחנו עָלָ֔יועָלָיועליו כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר יִפֹּ֥ליִפֹּליפל הַטַּ֖להַטַּלהטל עַלעַלעל־־־הָאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נ֥וֹתַרנוֹתַרנותר בּ֛וֹבּוֹבו וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־הָאֲנָשִׁ֥יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו גַּםגַּםגם־־־אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 17:13 וְאִםוְאִםואם־־־אֶלאֶלאל־־־עִיר֙עִירעיר יֵֽאָסֵ֔ףיֵאָסֵףיאסף וְהִשִּׂ֧יאוּוְהִשִּׂיאוּוהשיאו כָֽלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַהִ֖יאהַהִיאההיא חֲבָלִ֑יםחֲבָלִיםחבלים וְסָחַ֤בְנוּוְסָחַבְנוּוסחבנו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו עַדעַדעד־־־הַנַּ֔חַלהַנַּחַלהנחל עַ֛דעַדעד אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־לֹאלֹאלא־־־נִמְצָ֥אנִמְצָאנמצא שָׁ֖םשָׁםשם גַּםגַּםגם־־־צְרֽוֹרצְרוֹרצרור׃׃׃ פפפ
17:14 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום וְכָלוְכָלוכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל טוֹבָ֗הטוֹבָהטובה עֲצַת֙עֲצַתעצת חוּשַׁ֣יחוּשַׁיחושי הָאַרְכִּ֔יהָאַרְכִּיהארכי מֵעֲצַ֖תמֵעֲצַתמעצת אֲחִיתֹ֑פֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל וַיהוָ֣הוַיהוָהויהוה צִוָּ֗הצִוָּהצוה לְהָפֵ֞רלְהָפֵרלהפר אֶתאֶתאת־־־עֲצַ֤תעֲצַתעצת אֲחִיתֹ֙פֶל֙אֲחִיתֹפֶלאחיתפל הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה לְבַעֲב֗וּרלְבַעֲבוּרלבעבור הָבִ֧יאהָבִיאהביא יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁל֖וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶתאֶתאת־־־הָרָעָֽההָרָעָההרעה׃׃׃ ססס 17:15 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חוּשַׁ֗יחוּשַׁיחושי אֶלאֶלאל־־־צָד֤וֹקצָדוֹקצדוק וְאֶלוְאֶלואל־־־אֶבְיָתָר֙אֶבְיָתָראביתר הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים כָּזֹ֣אתכָּזֹאתכזאת וְכָזֹ֗אתוְכָזֹאתוכזאת יָעַ֤ץיָעַץיעץ אֲחִיתֹ֙פֶל֙אֲחִיתֹפֶלאחיתפל אֶתאֶתאת־־־אַבְשָׁלֹ֔םאַבְשָׁלֹםאבשלם וְאֵ֖תוְאֵתואת זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְכָזֹ֥אתוְכָזֹאתוכזאת וְכָזֹ֖אתוְכָזֹאתוכזאת יָעַ֥צְתִּייָעַצְתִּייעצתי אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 17:16 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה שִׁלְח֣וּשִׁלְחוּשלחו מְהֵרָה֩מְהֵרָהמהרה וְהַגִּ֨ידוּוְהַגִּידוּוהגידו לְדָוִ֜דלְדָוִדלדוד לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר אַלאַלאל־־־תָּ֤לֶןתָּלֶןתלן הַלַּ֙יְלָה֙הַלַּיְלָההלילה בְּעַֽרְב֣וֹתבְּעַרְבוֹתבערבות הַמִּדְבָּ֔רהַמִּדְבָּרהמדבר וְגַ֖םוְגַםוגם עָב֣וֹרעָבוֹרעבור תַּעֲב֑וֹרתַּעֲבוֹרתעבור פֶּ֚ןפֶּןפן יְבֻלַּ֣עיְבֻלַּעיבלע לַמֶּ֔לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 17:17 וִיהוֹנָתָ֨ןוִיהוֹנָתָןויהונתן וַאֲחִימַ֜עַץוַאֲחִימַעַץואחימעץ עֹמְדִ֣יםעֹמְדִיםעמדים בְּעֵיןבְּעֵיןבעין־־־רֹגֵ֗לרֹגֵלרגל וְהָלְכָ֤הוְהָלְכָהוהלכה הַשִּׁפְחָה֙הַשִּׁפְחָההשפחה וְהִגִּ֣ידָהוְהִגִּידָהוהגידה לָהֶ֔םלָהֶםלהם וְהֵם֙וְהֵםוהם יֵֽלְכ֔וּיֵלְכוּילכו וְהִגִּ֖ידוּוְהִגִּידוּוהגידו לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך דָּוִ֑דדָּוִדדוד כִּ֣יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא יוּכְל֛וּיוּכְלוּיוכלו לְהֵרָא֖וֹתלְהֵרָאוֹתלהראות לָב֥וֹאלָבוֹאלבוא הָעִֽירָההָעִירָההעירה׃׃׃ 17:18 וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא אֹתָם֙אֹתָםאתם נַ֔עַרנַעַרנער וַיַּגֵּ֖דוַיַּגֵּדויגד לְאַבְשָׁלֹ֑םלְאַבְשָׁלֹםלאבשלם וַיֵּלְכוּ֩וַיֵּלְכוּוילכו שְׁנֵיהֶ֨םשְׁנֵיהֶםשניהם מְהֵרָ֜המְהֵרָהמהרה וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש בְּבַחוּרִ֗יםבְּבַחוּרִיםבבחורים וְל֥וֹוְלוֹולו בְאֵ֛רבְאֵרבאר בַּחֲצֵר֖וֹבַּחֲצֵרוֹבחצרו וַיֵּ֥רְדוּוַיֵּרְדוּוירדו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 17:19 וַתִּקַּ֣חוַתִּקַּחותקח הָאִשָּׁ֗ההָאִשָּׁההאשה וַתִּפְרֹ֤שׂוַתִּפְרֹשׂותפרש אֶתאֶתאת־־־הַמָּסָךְ֙הַמָּסָךְהמסך עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַבְּאֵ֔רהַבְּאֵרהבאר וַתִּשְׁטַ֥חוַתִּשְׁטַחותשטח עָלָ֖יועָלָיועליו הָֽרִפ֑וֹתהָרִפוֹתהרפות וְלֹ֥אוְלֹאולא נוֹדַ֖ענוֹדַענודע דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 17:20 וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַבְדֵי֩עַבְדֵיעבדי אַבְשָׁל֨וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶֽלאֶלאל־־־הָאִשָּׁ֜ההָאִשָּׁההאשה הַבַּ֗יְתָההַבַּיְתָההביתה וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אַיֵּ֗האַיֵּהאיה אֲחִימַ֙עַץ֙אֲחִימַעַץאחימעץ וִיה֣וֹנָתָ֔ןוִיהוֹנָתָןויהונתן וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה עָבְר֖וּעָבְרוּעברו מִיכַ֣למִיכַלמיכל הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים וַיְבַקְשׁוּ֙וַיְבַקְשׁוּויבקשו וְלֹ֣אוְלֹאולא מָצָ֔אוּמָצָאוּמצאו וַיָּשֻׁ֖בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ ססס 17:21 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי לֶכְתָּ֗םלֶכְתָּםלכתם וַֽיַּעֲלוּ֙וַיַּעֲלוּויעלו מֵֽהַבְּאֵ֔רמֵהַבְּאֵרמהבאר וַיֵּ֣לְכ֔וּוַיֵּלְכוּוילכו וַיַּגִּ֖דוּוַיַּגִּדוּויגדו לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֗דדָּוִדדוד ק֣וּמוּקוּמוּקומו וְעִבְר֤וּוְעִבְרוּועברו מְהֵרָה֙מְהֵרָהמהרה אֶתאֶתאת־־־הַמַּ֔יִםהַמַּיִםהמים כִּיכִּיכי־־־כָ֛כָהכָכָהככה יָעַ֥ץיָעַץיעץ עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם אֲחִיתֹֽפֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל׃׃׃ 17:22 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם דָּוִ֗דדָּוִדדוד וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו וַיַּעַבְר֖וּוַיַּעַבְרוּויעברו אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן עַדעַדעד־־־א֣וֹראוֹראור הַבֹּ֗קֶרהַבֹּקֶרהבקר עַדעַדעד־־־אַחַד֙אַחַדאחד לֹ֣אלֹאלא נֶעְדָּ֔רנֶעְדָּרנעדר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־עָבַ֖רעָבַרעבר אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 17:23 וַאֲחִיתֹ֣פֶלוַאֲחִיתֹפֶלואחיתפל רָאָ֗הרָאָהראה כִּ֣יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא נֶעֶשְׂתָה֮נֶעֶשְׂתָהנעשתה עֲצָתוֹ֒עֲצָתוֹעצתו וַיַּחֲבֹ֣שׁוַיַּחֲבֹשׁויחבש אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲמ֗וֹרהַחֲמוֹרהחמור וַיָּ֜קָםוַיָּקָםויקם וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֶלאֶלאל־־־בֵּיתוֹ֙בֵּיתוֹביתו אֶלאֶלאל־־־עִיר֔וֹעִירוֹעירו וַיְצַ֥ווַיְצַוויצו אֶלאֶלאל־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו וַיֵּחָנַ֑קוַיֵּחָנַקויחנק וַיָּ֕מָתוַיָּמָתוימת וַיִּקָּבֵ֖רוַיִּקָּבֵרויקבר בְּקֶ֥בֶרבְּקֶבֶרבקבר אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ ססס 17:24 וְדָוִ֖דוְדָוִדודוד בָּ֣אבָּאבא מַחֲנָ֑יְמָהמַחֲנָיְמָהמחנימה וְאַבְשָׁלֹ֗םוְאַבְשָׁלֹםואבשלם עָבַר֙עָבַרעבר אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן ה֕וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 17:25 וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲמָשָׂ֗אעֲמָשָׂאעמשא שָׂ֧םשָׂםשם אַבְשָׁלֹ֛םאַבְשָׁלֹםאבשלם תַּ֥חַתתַּחַתתחת יוֹאָ֖ביוֹאָביואב עַלעַלעל־־־הַצָּבָ֑אהַצָּבָאהצבא וַעֲמָשָׂ֣אוַעֲמָשָׂאועמשא בֶןבֶןבן־־־אִ֗ישׁאִישׁאיש וּשְׁמוֹ֙וּשְׁמוֹושמו יִתְרָ֣איִתְרָאיתרא הַיִּשְׂרְאֵלִ֔יהַיִּשְׂרְאֵלִיהישראלי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּא֙בָּאבא אֶלאֶלאל־־־אֲבִיגַ֣לאֲבִיגַלאביגל בַּתבַּתבת־־־נָחָ֔שׁנָחָשׁנחש אֲח֥וֹתאֲחוֹתאחות צְרוּיָ֖הצְרוּיָהצרויה אֵ֥םאֵםאם יוֹאָֽביוֹאָביואב׃׃׃ 17:26 וַיִּ֤חַןוַיִּחַןויחן יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְאַבְשָׁלֹ֔םוְאַבְשָׁלֹםואבשלם אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ הַגִּלְעָֽדהַגִּלְעָדהגלעד׃׃׃ ססס 17:27 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כְּב֥וֹאכְּבוֹאכבוא דָוִ֖דדָוִדדוד מַחֲנָ֑יְמָהמַחֲנָיְמָהמחנימה וְשֹׁבִ֨יוְשֹׁבִיושבי בֶןבֶןבן־־־נָחָ֜שׁנָחָשׁנחש מֵרַבַּ֣תמֵרַבַּתמרבת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־עַמּ֗וֹןעַמּוֹןעמון וּמָכִ֤ירוּמָכִירומכיר בֶּןבֶּןבן־־־עַמִּיאֵל֙עַמִּיאֵלעמיאל מִלֹּ֣אמִלֹּאמלא דְבָ֔רדְבָרדבר וּבַרְזִלַּ֥יוּבַרְזִלַּיוברזלי הַגִּלְעָדִ֖יהַגִּלְעָדִיהגלעדי מֵרֹגְלִֽיםמֵרֹגְלִיםמרגלים׃׃׃ 17:28 מִשְׁכָּ֤במִשְׁכָּבמשכב וְסַפּוֹת֙וְסַפּוֹתוספות וּכְלִ֣יוּכְלִיוכלי יוֹצֵ֔ריוֹצֵריוצר וְחִטִּ֥יםוְחִטִּיםוחטים וּשְׂעֹרִ֖יםוּשְׂעֹרִיםושערים וְקֶ֣מַחוְקֶמַחוקמח וְקָלִ֑יוְקָלִיוקלי וּפ֥וֹלוּפוֹלופול וַעֲדָשִׁ֖יםוַעֲדָשִׁיםועדשים וְקָלִֽיוְקָלִיוקלי׃׃׃ 17:29 וּדְבַ֣שׁוּדְבַשׁודבש וְחֶמְאָ֗הוְחֶמְאָהוחמאה וְצֹאן֙וְצֹאןוצאן וּשְׁפ֣וֹתוּשְׁפוֹתושפות בָּקָ֔רבָּקָרבקר הִגִּ֧ישׁוּהִגִּישׁוּהגישו לְדָוִ֛דלְדָוִדלדוד וְלָעָ֥םוְלָעָםולעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו לֶאֱכ֑וֹללֶאֱכוֹללאכול כִּ֣יכִּיכי אָמְר֔וּאָמְרוּאמרו הָעָ֗םהָעָםהעם רָעֵ֛ברָעֵברעב וְעָיֵ֥ףוְעָיֵףועיף וְצָמֵ֖אוְצָמֵאוצמא בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain