Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 18

18:1 וַיִּפְקֹ֣דוַיִּפְקֹדויפקד דָּוִ֔דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וַיָּ֣שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וְשָׂרֵ֥יוְשָׂרֵיושרי מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ 18:2 וַיְשַׁלַּ֨חוַיְשַׁלַּחוישלח דָּוִ֜דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הָעָ֗םהָעָםהעם הַשְּׁלִשִׁ֤יתהַשְּׁלִשִׁיתהשלשית בְּיַדבְּיַדביד־־־יוֹאָב֙יוֹאָביואב וְ֠הַשְּׁלִשִׁיתוְהַשְּׁלִשִׁיתוהשלשית בְּיַ֨דבְּיַדביד אֲבִישַׁ֤יאֲבִישַׁיאבישי בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָה֙צְרוּיָהצרויה אֲחִ֣יאֲחִיאחי יוֹאָ֔ביוֹאָביואב וְהַ֨שְּׁלִשִׁ֔תוְהַשְּׁלִשִׁתוהשלשת בְּיַ֖דבְּיַדביד אִתַּ֣יאִתַּיאתי הַגִּתִּ֑יהַגִּתִּיהגתי ססס וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם יָצֹ֥איָצֹאיצא אֵצֵ֛אאֵצֵאאצא גַּםגַּםגם־־־אֲנִ֖יאֲנִיאני עִמָּכֶֽםעִמָּכֶםעמכם׃׃׃ 18:3 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָעָ֜םהָעָםהעם לֹ֣אלֹאלא תֵצֵ֗אתֵצֵאתצא כִּי֩כִּיכי אִםאִםאם־־־נֹ֨סנֹסנס נָנ֜וּסנָנוּסננוס לֹאלֹאלא־־־יָשִׂ֧ימוּיָשִׂימוּישימו אֵלֵ֣ינוּאֵלֵינוּאלינו לֵ֗בלֵבלב וְאִםוְאִםואם־־־יָמֻ֤תוּיָמֻתוּימתו חֶצְיֵ֙נוּ֙חֶצְיֵנוּחצינו לֹֽאלֹאלא־־־יָשִׂ֤ימוּיָשִׂימוּישימו אֵלֵ֙ינוּ֙אֵלֵינוּאלינו לֵ֔בלֵבלב כִּֽיכִּיכי־־־עַתָּ֥העַתָּהעתה כָמֹ֖נוּכָמֹנוּכמנו עֲשָׂרָ֣העֲשָׂרָהעשרה אֲלָפִ֑יםאֲלָפִיםאלפים וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ט֔וֹבטוֹבטוב כִּיכִּיכי־־־תִֽהְיֶהתִהְיֶהתהיה־־־לָּ֥נוּלָּנוּלנו מֵעִ֖ירמֵעִירמעיר [לַעְזִיר כ][לַעְזִיר כ][לעזיר כ] (לַעְזֽוֹר ק)(לַעְזוֹר ק)(לעזור ק)׃׃׃ ססס 18:4 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִיטַ֥ביִיטַבייטב בְּעֵינֵיכֶ֖םבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם אֶעֱשֶׂ֑האֶעֱשֶׂהאעשה וַיַּעֲמֹ֤דוַיַּעֲמֹדויעמד הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־יַ֣דיַדיד הַשַּׁ֔עַרהַשַּׁעַרהשער וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם יָֽצְא֔וּיָצְאוּיצאו לְמֵא֖וֹתלְמֵאוֹתלמאות וְלַאֲלָפִֽיםוְלַאֲלָפִיםולאלפים׃׃׃ 18:5 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו הַמֶּ֡לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־י֠וֹאָביוֹאָביואב וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲבִישַׁ֤יאֲבִישַׁיאבישי וְאֶתוְאֶתואת־־־אִתַּי֙אִתַּיאתי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לְאַטלְאַטלאט־־־לִ֖ילִילי לַנַּ֣עַרלַנַּעַרלנער לְאַבְשָׁל֑וֹםלְאַבְשָׁלוֹםלאבשלום וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם שָׁמְע֗וּשָׁמְעוּשמעו בְּצַוֺּ֥תבְּצַוֺּתבצות הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַשָּׂרִ֖יםהַשָּׂרִיםהשרים עַלעַלעל־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר אַבְשָׁלֽוֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום׃׃׃ 18:6 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא הָעָ֛םהָעָםהעם הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי הַמִּלְחָמָ֖ההַמִּלְחָמָההמלחמה בְּיַ֥עַרבְּיַעַרביער אֶפְרָֽיִםאֶפְרָיִםאפרים׃׃׃ 18:7 וַיִּנָּ֤גְפוּוַיִּנָּגְפוּוינגפו שָׁם֙שָׁםשם עַ֣םעַםעם יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי דָוִ֑דדָוִדדוד וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־שָׁ֞םשָׁםשם הַמַּגֵּפָ֧ההַמַּגֵּפָההמגפה גְדוֹלָ֛הגְדוֹלָהגדולה בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 18:8 וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־שָׁ֧םשָׁםשם הַמִּלְחָמָ֛ההַמִּלְחָמָההמלחמה [נָפֹצֵית כ][נָפֹצֵית כ][נפצית כ] (נָפֹ֖צֶת ק)(נָפֹצֶת ק)(נפצת ק) עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני כָלכָלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיֶּ֤רֶבוַיֶּרֶבוירב הַיַּ֙עַר֙הַיַּעַרהיער לֶאֱכֹ֣ללֶאֱכֹללאכל בָּעָ֔םבָּעָםבעם מֵאֲשֶׁ֥רמֵאֲשֶׁרמאשר אָכְלָ֛האָכְלָהאכלה הַחֶ֖רֶבהַחֶרֶבהחרב בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 18:9 וַיִּקָּרֵא֙וַיִּקָּרֵאויקרא אַבְשָׁל֔וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי דָוִ֑דדָוִדדוד וְאַבְשָׁל֞וֹםוְאַבְשָׁלוֹםואבשלום רֹכֵ֣ברֹכֵברכב עַלעַלעל־־־הַפֶּ֗רֶדהַפֶּרֶדהפרד וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא הַפֶּ֡רֶדהַפֶּרֶדהפרד תַּ֣חַתתַּחַתתחת שׂוֹבֶךְ֩שׂוֹבֶךְשובך הָאֵלָ֨ההָאֵלָההאלה הַגְּדוֹלָ֜ההַגְּדוֹלָההגדולה וַיֶּחֱזַ֧קוַיֶּחֱזַקויחזק רֹאשׁ֣וֹרֹאשׁוֹראשו בָאֵלָ֗הבָאֵלָהבאלה וַיֻּתַּן֙וַיֻּתַּןויתן בֵּ֤יןבֵּיןבין הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְהַפֶּ֥רֶדוְהַפֶּרֶדוהפרד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תַּחְתָּ֖יותַּחְתָּיותחתיו עָבָֽרעָבָרעבר׃׃׃ 18:10 וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶחָ֔דאֶחָדאחד וַיַּגֵּ֖דוַיַּגֵּדויגד לְיוֹאָ֑בלְיוֹאָבליואב וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּה֙הִנֵּההנה רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־אַבְשָׁלֹ֔םאַבְשָׁלֹםאבשלם תָּל֖וּיתָּלוּיתלוי בָּאֵלָֽהבָּאֵלָהבאלה׃׃׃ 18:11 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹאָ֗ביוֹאָביואב לָאִישׁ֙לָאִישׁלאיש הַמַּגִּ֣ידהַמַּגִּידהמגיד ל֔וֹלוֹלו וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה רָאִ֔יתָרָאִיתָראית וּמַדּ֛וּעַוּמַדּוּעַומדוע לֹֽאלֹאלא־־־הִכִּית֥וֹהִכִּיתוֹהכיתו שָׁ֖םשָׁםשם אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וְעָלַ֗יוְעָלַיועלי לָ֤תֶתלָתֶתלתת לְךָ֙לְךָלך עֲשָׂ֣רָהעֲשָׂרָהעשרה כֶ֔סֶףכֶסֶףכסף וַחֲגֹרָ֖הוַחֲגֹרָהוחגרה אֶחָֽתאֶחָתאחת׃׃׃ 18:12 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב [וְלֹא כ][וְלֹא כ][ולא כ] (וְל֨וּא ק)(וְלוּא ק)(ולוא ק) אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי שֹׁקֵ֤לשֹׁקֵלשקל עַלעַלעל־־־כַּפַּי֙כַּפַּיכפי אֶ֣לֶףאֶלֶףאלף כֶּ֔סֶףכֶּסֶףכסף לֹֽאלֹאלא־־־אֶשְׁלַ֥חאֶשְׁלַחאשלח יָדִ֖ייָדִיידי אֶלאֶלאל־־־בֶּןבֶּןבן־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּ֣יכִּיכי בְאָזְנֵ֜ינוּבְאָזְנֵינוּבאזנינו צִוָּ֣הצִוָּהצוה הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֹ֠תְךָאֹתְךָאתך וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲבִישַׁ֤יאֲבִישַׁיאבישי וְאֶתוְאֶתואת־־־אִתַּי֙אִתַּיאתי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר שִׁמְרוּשִׁמְרוּשמרו־־־מִ֕ימִימי בַּנַּ֖עַרבַּנַּעַרבנער בְּאַבְשָׁלֽוֹםבְּאַבְשָׁלוֹםבאבשלום׃׃׃ 18:13 אֽוֹאוֹאו־־־עָשִׂ֤יתִיעָשִׂיתִיעשיתי [בְנַפְשֹׁו כ][בְנַפְשֹׁו כ][בנפשו כ] (בְנַפְשִׁי֙ ק)(בְנַפְשִׁי ק)(בנפשי ק) שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר וְכָלוְכָלוכל־־־דָּבָ֖רדָּבָרדבר לֹאלֹאלא־־־יִכָּחֵ֣דיִכָּחֵדיכחד מִןמִןמן־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה תִּתְיַצֵּ֥בתִּתְיַצֵּבתתיצב מִנֶּֽגֶדמִנֶּגֶדמנגד׃׃׃ 18:14 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹאָ֔ביוֹאָביואב לֹאלֹאלא־־־כֵ֖ןכֵןכן אֹחִ֣ילָהאֹחִילָהאחילה לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך וַיִּקַּח֩וַיִּקַּחויקח שְׁלֹשָׁ֨השְׁלֹשָׁהשלשה שְׁבָטִ֜יםשְׁבָטִיםשבטים בְּכַפּ֗וֹבְּכַפּוֹבכפו וַיִּתְקָעֵם֙וַיִּתְקָעֵםויתקעם בְּלֵ֣בבְּלֵבבלב אַבְשָׁל֔וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום עוֹדֶ֥נּוּעוֹדֶנּוּעודנו חַ֖יחַיחי בְּלֵ֥בבְּלֵבבלב הָאֵלָֽההָאֵלָההאלה׃׃׃ 18:15 וַיָּסֹ֙בּוּ֙וַיָּסֹבּוּויסבו עֲשָׂרָ֣העֲשָׂרָהעשרה נְעָרִ֔יםנְעָרִיםנערים נֹשְׂאֵ֖ינֹשְׂאֵינשאי כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי יוֹאָ֑ביוֹאָביואב וַיַּכּ֥וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־אַבְשָׁל֖וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום וַיְמִיתֻֽהוּוַיְמִיתֻהוּוימיתהו׃׃׃ 18:16 וַיִּתְקַ֤עוַיִּתְקַעויתקע יוֹאָב֙יוֹאָביואב בַּשֹּׁפָ֔רבַּשֹּׁפָרבשפר וַיָּ֣שָׁבוַיָּשָׁבוישב הָעָ֔םהָעָםהעם מִרְדֹ֖ףמִרְדֹףמרדף אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּֽיכִּיכי־־־חָשַׂ֥ךְחָשַׂךְחשך יוֹאָ֖ביוֹאָביואב אֶתאֶתאת־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 18:17 וַיִּקְח֣וּוַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־אַבְשָׁל֗וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום וַיַּשְׁלִ֨יכוּוַיַּשְׁלִיכוּוישליכו אֹת֤וֹאֹתוֹאתו בַיַּ֙עַר֙בַיַּעַרביער אֶלאֶלאל־־־הַפַּ֣חַתהַפַּחַתהפחת הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול וַיַּצִּ֧בוּוַיַּצִּבוּויצבו עָלָ֛יועָלָיועליו גַּלגַּלגל־־־אֲבָנִ֖יםאֲבָנִיםאבנים גָּד֣וֹלגָּדוֹלגדול מְאֹ֑דמְאֹדמאד וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל נָ֖סוּנָסוּנסו אִ֥ישׁאִישׁאיש [לְאָהֳלֹו כ][לְאָהֳלֹו כ][לאהלו כ] (לְאֹהָלָֽיו ק)(לְאֹהָלָיו ק)(לאהליו ק)׃׃׃ ססס 18:18 וְאַבְשָׁלֹ֣םוְאַבְשָׁלֹםואבשלם לָקַ֗חלָקַחלקח וַיַּצֶּבוַיַּצֶּבויצב־־־ל֤וֹלוֹלו [בְחַיָּו כ][בְחַיָּו כ][בחיו כ] (בְחַיָּיו֙ ק)(בְחַיָּיו ק)(בחייו ק) אֶתאֶתאת־־־מַצֶּ֙בֶת֙מַצֶּבֶתמצבת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּעֵֽמֶקבְּעֵמֶקבעמק־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּ֤יכִּיכי אָמַר֙אָמַראמר אֵֽיןאֵיןאין־־־לִ֣ילִילי בֵ֔ןבֵןבן בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור הַזְכִּ֣ירהַזְכִּירהזכיר שְׁמִ֑ישְׁמִישמי וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא לַמַּצֶּ֙בֶת֙לַמַּצֶּבֶתלמצבת עַלעַלעל־־־שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו וַיִּקָּ֤רֵאוַיִּקָּרֵאויקרא לָהּ֙לָהּלה יַ֣דיַדיד אַבְשָׁלֹ֔םאַבְשָׁלֹםאבשלם עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 18:19 וַאֲחִימַ֤עַץוַאֲחִימַעַץואחימעץ בֶּןבֶּןבן־־־צָדוֹק֙צָדוֹקצדוק אָמַ֔ראָמַראמר אָר֣וּצָהאָרוּצָהארוצה נָּ֔אנָּאנא וַאֲבַשְּׂרָ֖הוַאֲבַשְּׂרָהואבשרה אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּיכִּיכי־־־שְׁפָט֥וֹשְׁפָטוֹשפטו יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִיַּ֥דמִיַּדמיד אֹיְבָֽיואֹיְבָיואיביו׃׃׃ 18:20 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֣וֹלוֹלו יוֹאָ֗ביוֹאָביואב לֹא֩לֹאלא אִ֨ישׁאִישׁאיש בְּשֹׂרָ֤הבְּשֹׂרָהבשרה אַתָּה֙אַתָּהאתה הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וּבִשַּׂרְתָּ֖וּבִשַּׂרְתָּובשרת בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אַחֵ֑ראַחֵראחר וְהַיּ֤וֹםוְהַיּוֹםוהיום הַזֶּה֙הַזֶּההזה לֹ֣אלֹאלא תְבַשֵּׂ֔רתְבַשֵּׂרתבשר כִּֽיכִּיכי־־־[עַל כ][עַל כ][על כ] (עַל ק)(עַל ק)(על ק) (כֵּ֥ן ק)(כֵּן ק)(כן ק) בֶּןבֶּןבן־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מֵֽתמֵתמת׃׃׃ 18:21 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹאָב֙יוֹאָביואב לַכּוּשִׁ֔ילַכּוּשִׁילכושי לֵ֛ךְלֵךְלך הַגֵּ֥דהַגֵּדהגד לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רָאִ֑יתָהרָאִיתָהראיתה וַיִּשְׁתַּ֧חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו כוּשִׁ֛יכוּשִׁיכושי לְיוֹאָ֖בלְיוֹאָבליואב וַיָּרֹֽץוַיָּרֹץוירץ׃׃׃ 18:22 וַיֹּ֨סֶףוַיֹּסֶףויסף ע֜וֹדעוֹדעוד אֲחִימַ֤עַץאֲחִימַעַץאחימעץ בֶּןבֶּןבן־־־צָדוֹק֙צָדוֹקצדוק וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב וִ֣יהִיוִיהִיויהי מָ֔המָהמה אָרֻֽצָהאָרֻצָהארצה־־־נָּ֥אנָּאנא גַםגַםגם־־־אָ֖נִיאָנִיאני אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי הַכּוּשִׁ֑יהַכּוּשִׁיהכושי וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹאָ֗ביוֹאָביואב לָֽמָּהלָמָּהלמה־־־זֶּ֞הזֶּהזה אַתָּ֥האַתָּהאתה רָץ֙רָץרץ בְּנִ֔יבְּנִיבני וּלְכָ֖הוּלְכָהולכה אֵיןאֵיןאין־־־בְּשׂוֹרָ֥הבְּשׂוֹרָהבשורה מֹצֵֽאתמֹצֵאתמצאת׃׃׃ 18:23 וִיהִיוִיהִיויהי־־־מָ֣המָהמה אָר֔וּץאָרוּץארוץ וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֖וֹלוֹלו ר֑וּץרוּץרוץ וַיָּ֤רָץוַיָּרָץוירץ אֲחִימַ֙עַץ֙אֲחִימַעַץאחימעץ דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַכִּכָּ֔רהַכִּכָּרהככר וַֽיַּעֲבֹ֖רוַיַּעֲבֹרויעבר אֶתאֶתאת־־־הַכּוּשִֽׁיהַכּוּשִׁיהכושי׃׃׃ 18:24 וְדָוִ֥דוְדָוִדודוד יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בֵּיןבֵּיןבין־־־שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני הַשְּׁעָרִ֑יםהַשְּׁעָרִיםהשערים וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הַצֹּפֶ֜ההַצֹּפֶההצפה אֶלאֶלאל־־־גַּ֤גגַּגגג הַשַּׁ֙עַר֙הַשַּׁעַרהשער אֶלאֶלאל־־־הַ֣חוֹמָ֔ההַחוֹמָההחומה וַיִּשָּׂ֤אוַיִּשָּׂאוישא אֶתאֶתאת־־־עֵינָיו֙עֵינָיועיניו וַיַּ֔רְאוַיַּרְאוירא וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש רָ֥ץרָץרץ לְבַדּֽוֹלְבַדּוֹלבדו׃׃׃ 18:25 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא הַצֹּפֶה֙הַצֹּפֶההצפה וַיַּגֵּ֣דוַיַּגֵּדויגד לַמֶּ֔לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אִםאִםאם־־־לְבַדּ֖וֹלְבַדּוֹלבדו בְּשׂוֹרָ֣הבְּשׂוֹרָהבשורה בְּפִ֑יובְּפִיובפיו וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הָל֖וֹךְהָלוֹךְהלוך וְקָרֵֽבוְקָרֵבוקרב׃׃׃ 18:26 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא הַצֹּפֶה֮הַצֹּפֶההצפה אִישׁאִישׁאיש־־־אַחֵ֣ראַחֵראחר רָץ֒רָץרץ וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא הַצֹּפֶה֙הַצֹּפֶההצפה אֶלאֶלאל־־־הַשֹּׁעֵ֔רהַשֹּׁעֵרהשער וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּההִנֵּההנה־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש רָ֣ץרָץרץ לְבַדּ֑וֹלְבַדּוֹלבדו וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך גַּםגַּםגם־־־זֶ֥הזֶהזה מְבַשֵּֽׂרמְבַשֵּׂרמבשר׃׃׃ 18:27 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַצֹּפֶ֔ההַצֹּפֶההצפה אֲנִ֤יאֲנִיאני רֹאֶה֙רֹאֶהראה אֶתאֶתאת־־־מְרוּצַ֣תמְרוּצַתמרוצת הָרִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון כִּמְרֻצַ֖תכִּמְרֻצַתכמרצת אֲחִימַ֣עַץאֲחִימַעַץאחימעץ בֶּןבֶּןבן־־־צָד֑וֹקצָדוֹקצדוק וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אִֽישׁאִישׁאיש־־־ט֣וֹבטוֹבטוב זֶ֔הזֶהזה וְאֶלוְאֶלואל־־־בְּשׂוֹרָ֥הבְּשׂוֹרָהבשורה טוֹבָ֖הטוֹבָהטובה יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא׃׃׃ 18:28 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא אֲחִימַ֗עַץאֲחִימַעַץאחימעץ וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום וַיִּשְׁתַּ֧חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לַמֶּ֛לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך לְאַפָּ֖יולְאַפָּיולאפיו אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה ססס וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בָּרוּךְ֙בָּרוּךְברוך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר סִגַּר֙סִגַּרסגר אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָשְׂא֥וּנָשְׂאוּנשאו אֶתאֶתאת־־־יָדָ֖םיָדָםידם בַּֽאדֹנִ֥יבַּאדֹנִיבאדני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 18:29 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שָׁל֥וֹםשָׁלוֹםשלום לַנַּ֖עַרלַנַּעַרלנער לְאַבְשָׁל֑וֹםלְאַבְשָׁלוֹםלאבשלום וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲחִימַ֡עַץאֲחִימַעַץאחימעץ רָאִיתִי֩רָאִיתִיראיתי הֶהָמ֨וֹןהֶהָמוֹןההמון הַגָּד֜וֹלהַגָּדוֹלהגדול לִ֠שְׁלֹחַלִשְׁלֹחַלשלח אֶתאֶתאת־־־עֶ֨בֶדעֶבֶדעבד הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יוֹאָב֙יוֹאָביואב וְאֶתוְאֶתואת־־־עַבְדֶּ֔ךָעַבְדֶּךָעבדך וְלֹ֥אוְלֹאולא יָדַ֖עְתִּייָדַעְתִּיידעתי מָֽהמָהמה׃׃׃ 18:30 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך סֹ֖בסֹבסב הִתְיַצֵּ֣בהִתְיַצֵּבהתיצב כֹּ֑הכֹּהכה וַיִּסֹּ֖בוַיִּסֹּבויסב וַֽיַּעֲמֹֽדוַיַּעֲמֹדויעמד׃׃׃ 18:31 וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה הַכּוּשִׁ֖יהַכּוּשִׁיהכושי בָּ֑אבָּאבא וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַכּוּשִׁ֗יהַכּוּשִׁיהכושי יִתְבַּשֵּׂר֙יִתְבַּשֵּׂריתבשר אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּֽיכִּיכי־־־שְׁפָטְךָ֤שְׁפָטְךָשפטך יְהוָה֙יְהוָהיהוה הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום מִיַּ֖דמִיַּדמיד כָּלכָּלכל־־־הַקָּמִ֥יםהַקָּמִיםהקמים עָלֶֽיךָעָלֶיךָעליך׃׃׃ ססס 18:32 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־הַכּוּשִׁ֔יהַכּוּשִׁיהכושי הֲשָׁל֥וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום לַנַּ֖עַרלַנַּעַרלנער לְאַבְשָׁל֑וֹםלְאַבְשָׁלוֹםלאבשלום וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַכּוּשִׁ֗יהַכּוּשִׁיהכושי יִהְי֤וּיִהְיוּיהיו כַנַּ֙עַר֙כַנַּעַרכנער אֹֽיְבֵי֙אֹיְבֵיאיבי אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכֹ֛לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־קָ֥מוּקָמוּקמו עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך לְרָעָֽהלְרָעָהלרעה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain