Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 19

19:1 וַיִּרְגַּ֣זוַיִּרְגַּזוירגז הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיַּ֛עַלוַיַּעַלויעל עַלעַלעל־־־עֲלִיַּ֥תעֲלִיַּתעלית הַשַּׁ֖עַרהַשַּׁעַרהשער וַיֵּ֑בְךְּוַיֵּבְךְּויבך וְכֹ֣הוְכֹהוכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר בְּלֶכְתּ֗וֹבְּלֶכְתּוֹבלכתו בְּנִ֤יבְּנִיבני אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום בְּנִ֣יבְּנִיבני בְנִ֣יבְנִיבני אַבְשָׁל֔וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום מִֽימִימי־־־יִתֵּ֤ןיִתֵּןיתן מוּתִי֙מוּתִימותי אֲנִ֣יאֲנִיאני תַחְתֶּ֔יךָתַחְתֶּיךָתחתיך אַבְשָׁל֖וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום בְּנִ֥יבְּנִיבני בְנִֽיבְנִיבני׃׃׃ 19:2 וַיֻּגַּ֖דוַיֻּגַּדויגד לְיוֹאָ֑בלְיוֹאָבליואב הִנֵּ֨ההִנֵּההנה הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בֹּכֶ֛הבֹּכֶהבכה וַיִּתְאַבֵּ֖לוַיִּתְאַבֵּלויתאבל עַלעַלעל־־־אַבְשָׁלֹֽםאַבְשָׁלֹםאבשלם׃׃׃ 19:3 וַתְּהִ֨יוַתְּהִיותהי הַתְּשֻׁעָ֜ההַתְּשֻׁעָההתשעה בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֛וּאהַהוּאההוא לְאֵ֖בֶללְאֵבֶללאבל לְכָללְכָללכל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם כִּֽיכִּיכי־־־שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע הָעָ֗םהָעָםהעם בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַהוּא֙הַהוּאההוא לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר נֶעֱצַ֥בנֶעֱצַבנעצב הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 19:4 וַיִּתְגַּנֵּ֥בוַיִּתְגַּנֵּבויתגנב הָעָ֛םהָעָםהעם בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא הָעִ֑ירהָעִירהעיר כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר יִתְגַּנֵּ֗ביִתְגַּנֵּביתגנב הָעָם֙הָעָםהעם הַנִּכְלָמִ֔יםהַנִּכְלָמִיםהנכלמים בְּנוּסָ֖םבְּנוּסָםבנוסם בַּמִּלְחָמָֽהבַּמִּלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ 19:5 וְהַמֶּ֙לֶךְ֙וְהַמֶּלֶךְוהמלך לָאַ֣טלָאַטלאט אֶתאֶתאת־־־פָּנָ֔יופָּנָיופניו וַיִּזְעַ֥קוַיִּזְעַקויזעק הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך ק֣וֹלקוֹלקול גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול בְּנִי֙בְּנִיבני אַבְשָׁל֔וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אַבְשָׁל֖וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום בְּנִ֥יבְּנִיבני בְנִֽיבְנִיבני׃׃׃ ססס 19:6 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא יוֹאָ֛ביוֹאָביואב אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר הֹבַ֨שְׁתָּהֹבַשְׁתָּהבשת הַיּ֜וֹםהַיּוֹםהיום אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני כָלכָלכל־־־עֲבָדֶ֗יךָעֲבָדֶיךָעבדיך הַֽמְמַלְּטִ֤יםהַמְמַלְּטִיםהממלטים אֶֽתאֶתאת־־־נַפְשְׁךָ֙נַפְשְׁךָנפשך הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וְאֵ֨תוְאֵתואת נֶ֤פֶשׁנֶפֶשׁנפש בָּנֶ֙יךָ֙בָּנֶיךָבניך וּבְנֹתֶ֔יךָוּבְנֹתֶיךָובנתיך וְנֶ֣פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש נָשֶׁ֔יךָנָשֶׁיךָנשיך וְנֶ֖פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש פִּלַגְשֶֽׁיךָפִּלַגְשֶׁיךָפלגשיך׃׃׃ 19:7 לְאַֽהֲבָה֙לְאַהֲבָהלאהבה אֶתאֶתאת־־־שֹׂ֣נְאֶ֔יךָשֹׂנְאֶיךָשנאיך וְלִשְׂנֹ֖אוְלִשְׂנֹאולשנא אֶתאֶתאת־־־אֹהֲבֶ֑יךָאֹהֲבֶיךָאהביך כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ הִגַּ֣דְתָּהִגַּדְתָּהגדת הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום כִּ֣יכִּיכי אֵ֤יןאֵיןאין לְךָ֙לְךָלך שָׂרִ֣יםשָׂרִיםשרים וַעֲבָדִ֔יםוַעֲבָדִיםועבדים כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום כִּ֠יכִּיכי [לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֣וּ ק)(לוּ ק)(לו ק) אַבְשָׁל֥וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום חַי֙חַיחי וְכֻלָּ֤נוּוְכֻלָּנוּוכלנו הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום מֵתִ֔יםמֵתִיםמתים כִּיכִּיכי־־־אָ֖זאָזאז יָשָׁ֥ריָשָׁרישר בְּעֵינֶֽיךָבְּעֵינֶיךָבעיניך׃׃׃ 19:8 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה ק֣וּםקוּםקום צֵ֔אצֵאצא וְדַבֵּ֖רוְדַבֵּרודבר עַלעַלעל־־־לֵ֣בלֵבלב עֲבָדֶ֑יךָעֲבָדֶיךָעבדיך כִּי֩כִּיכי בַיהוָ֨הבַיהוָהביהוה נִשְׁבַּ֜עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי כִּיכִּיכי־־־אֵינְךָ֣אֵינְךָאינך יוֹצֵ֗איוֹצֵאיוצא אִםאִםאם־־־יָלִ֨יןיָלִיןילין אִ֤ישׁאִישׁאיש אִתְּךָ֙אִתְּךָאתך הַלַּ֔יְלָההַלַּיְלָההלילה וְרָעָ֧הוְרָעָהורעה לְךָ֣לְךָלך זֹ֗אתזֹאתזאת מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָרָעָה֙הָרָעָההרעה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֣אָהבָּאָהבאה עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך מִנְּעֻרֶ֖יךָמִנְּעֻרֶיךָמנעריך עַדעַדעד־־־עָֽתָּהעָתָּהעתה׃׃׃ ססס 19:9 וַיָּ֥קָםוַיָּקָםויקם הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֵּ֣שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בַּשָּׁ֑עַרבַּשָּׁעַרבשער וּֽלְכָלוּלְכָלולכל־־־הָעָ֞םהָעָםהעם הִגִּ֣ידוּהִגִּידוּהגידו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב בַּשַּׁ֔עַרבַּשַּׁעַרבשער וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא כָלכָלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְיִשְׂרָאֵ֔לוְיִשְׂרָאֵלוישראל נָ֖סנָסנס אִ֥ישׁאִישׁאיש לְאֹהָלָֽיולְאֹהָלָיולאהליו׃׃׃ ססס 19:10 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי כָלכָלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם נָד֔וֹןנָדוֹןנדון בְּכָלבְּכָלבכל־־־שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הִצִּילָ֣נוּהִצִּילָנוּהצילנו ׀׀׀ מִכַּ֣ףמִכַּףמכף אֹיְבֵ֗ינוּאֹיְבֵינוּאיבינו וְה֤וּאוְהוּאוהוא מִלְּטָ֙נוּ֙מִלְּטָנוּמלטנו מִכַּ֣ףמִכַּףמכף פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְעַתָּ֛הוְעַתָּהועתה בָּרַ֥חבָּרַחברח מִןמִןמן־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מֵעַ֥למֵעַלמעל אַבְשָׁלֽוֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום׃׃׃ 19:11 וְאַבְשָׁלוֹם֙וְאַבְשָׁלוֹםואבשלום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מָשַׁ֣חְנוּמָשַׁחְנוּמשחנו עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו מֵ֖תמֵתמת בַּמִּלְחָמָ֑הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה לָמָ֥הלָמָהלמה אַתֶּ֛םאַתֶּםאתם מַחֲרִשִׁ֖יםמַחֲרִשִׁיםמחרשים לְהָשִׁ֥יבלְהָשִׁיבלהשיב אֶתאֶתאת־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 19:12 וְהַמֶּ֣לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך דָּוִ֗דדָּוִדדוד שָׁ֠לַחשָׁלַחשלח אֶלאֶלאל־־־צָד֨וֹקצָדוֹקצדוק וְאֶלוְאֶלואל־־־אֶבְיָתָ֥ראֶבְיָתָראביתר הַכֹּהֲנִים֮הַכֹּהֲנִיםהכהנים לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר דַּבְּר֞וּדַּבְּרוּדברו אֶלאֶלאל־־־זִקְנֵ֤יזִקְנֵיזקני יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לָ֤מָּהלָמָּהלמה תִֽהְיוּ֙תִהְיוּתהיו אַֽחֲרֹנִ֔יםאַחֲרֹנִיםאחרנים לְהָשִׁ֥יבלְהָשִׁיבלהשיב אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו וּדְבַר֙וּדְבַרודבר כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בָּ֥אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ 19:13 אַחַ֣יאַחַיאחי אַתֶּ֔םאַתֶּםאתם עַצְמִ֥יעַצְמִיעצמי וּבְשָׂרִ֖יוּבְשָׂרִיובשרי אַתֶּ֑םאַתֶּםאתם וְלָ֧מָּהוְלָמָּהולמה תִהְי֛וּתִהְיוּתהיו אַחֲרֹנִ֖יםאַחֲרֹנִיםאחרנים לְהָשִׁ֥יבלְהָשִׁיבלהשיב אֶתאֶתאת־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 19:14 וְלַֽעֲמָשָׂא֙וְלַעֲמָשָׂאולעמשא תֹּֽמְר֔וּתֹּמְרוּתמרו הֲל֛וֹאהֲלוֹאהלוא עַצְמִ֥יעַצְמִיעצמי וּבְשָׂרִ֖יוּבְשָׂרִיובשרי אָ֑תָּהאָתָּהאתה כֹּ֣הכֹּהכה יַֽעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־לִּ֤ילִּילי אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים וְכֹ֣הוְכֹהוכה יוֹסִ֔יףיוֹסִיףיוסיף אִםאִםאם־־־לֹ֠אלֹאלא שַׂרשַׂרשר־־־צָבָ֞אצָבָאצבא תִּהְיֶ֧התִּהְיֶהתהיה לְפָנַ֛ילְפָנַילפני כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים תַּ֥חַתתַּחַתתחת יוֹאָֽביוֹאָביואב׃׃׃ 19:15 וַיַּ֛טוַיַּטויט אֶתאֶתאת־־־לְבַ֥בלְבַבלבב כָּלכָּלכל־־־אִישׁאִישׁאיש־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה כְּאִ֣ישׁכְּאִישׁכאיש אֶחָ֑דאֶחָדאחד וַֽיִּשְׁלְחוּ֙וַיִּשְׁלְחוּוישלחו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שׁ֥וּבשׁוּבשוב אַתָּ֖האַתָּהאתה וְכָלוְכָלוכל־־־עֲבָדֶֽיךָעֲבָדֶיךָעבדיך׃׃׃ 19:16 וַיָּ֣שָׁבוַיָּשָׁבוישב הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא עַדעַדעד־־־הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן וִיהוּדָ֞הוִיהוּדָהויהודה בָּ֣אבָּאבא הַגִּלְגָּ֗לָההַגִּלְגָּלָההגלגלה לָלֶ֙כֶת֙לָלֶכֶתללכת לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְהַעֲבִ֥ירלְהַעֲבִירלהעביר אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 19:17 וַיְמַהֵ֗רוַיְמַהֵרוימהר שִׁמְעִ֤ישִׁמְעִישמעי בֶןבֶןבן־־־גֵּרָא֙גֵּרָאגרא בֶּןבֶּןבן־־־הַיְמִינִ֔יהַיְמִינִיהימיני אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר מִבַּֽחוּרִ֑יםמִבַּחוּרִיםמבחורים וַיֵּ֙רֶד֙וַיֵּרֶדוירד עִםעִםעם־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה לִקְרַ֖אתלִקְרַאתלקראת הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 19:18 וְאֶ֨לֶףוְאֶלֶףואלף אִ֣ישׁאִישׁאיש עִמּוֹ֮עִמּוֹעמו מִבִּנְיָמִן֒מִבִּנְיָמִןמבנימן וְצִיבָ֗אוְצִיבָאוציבא נַ֚עַרנַעַרנער בֵּ֣יתבֵּיתבית שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַחֲמֵ֨שֶׁתוַחֲמֵשֶׁתוחמשת עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר בָּנָ֛יובָּנָיובניו וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וְצָלְח֥וּוְצָלְחוּוצלחו הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 19:19 וְעָבְרָ֣הוְעָבְרָהועברה הָעֲבָרָ֗ההָעֲבָרָההעברה לַֽעֲבִיר֙לַעֲבִירלעביר אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְלַעֲשׂ֥וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות הַטּ֖וֹבהַטּוֹבהטוב [בְּעֵינֹו כ][בְּעֵינֹו כ][בעינו כ] (בְּעֵינָ֑יו ק)(בְּעֵינָיו ק)(בעיניו ק) וְשִׁמְעִ֣יוְשִׁמְעִיושמעי בֶןבֶןבן־־־גֵּרָ֗אגֵּרָאגרא נָפַל֙נָפַלנפל לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּעָבְר֖וֹבְּעָבְרוֹבעברו בַּיַּרְדֵּֽןבַּיַּרְדֵּןבירדן׃׃׃ 19:20 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַלאַלאל־־־יַחֲשָׁביַחֲשָׁביחשב־־־לִ֣ילִילי אֲדֹנִי֮אֲדֹנִיאדני עָוֺן֒עָוֺןעון וְאַלוְאַלואל־־־תִּזְכֹּ֗רתִּזְכֹּרתזכר אֵ֚תאֵתאת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶעֱוָ֣ההֶעֱוָההעוה עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך בַּיּ֕וֹםבַּיּוֹםביום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָׄצָ֥ׄאׄיָׄצָׄאׄיצא אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מִירֽוּשָׁלִָ֑םמִירוּשָׁלִָםמירושלם לָשׂ֥וּםלָשׂוּםלשום הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־לִבּֽוֹלִבּוֹלבו׃׃׃ 19:21 כִּ֚יכִּיכי יָדַ֣עיָדַעידע עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך כִּ֖יכִּיכי אֲנִ֣יאֲנִיאני חָטָ֑אתִיחָטָאתִיחטאתי וְהִנֵּֽהוְהִנֵּהוהנה־־־בָ֣אתִיבָאתִיבאתי הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום רִאשׁוֹן֙רִאשׁוֹןראשון לְכָללְכָללכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף לָרֶ֕דֶתלָרֶדֶתלרדת לִקְרַ֖אתלִקְרַאתלקראת אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 19:22 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען אֲבִישַׁ֤יאֲבִישַׁיאבישי בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָה֙צְרוּיָהצרויה וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲתַ֣חַתהֲתַחַתהתחת זֹ֔אתזֹאתזאת לֹ֥אלֹאלא יוּמַ֖תיוּמַתיומת שִׁמְעִ֑ישִׁמְעִישמעי כִּ֥יכִּיכי קִלֵּ֖לקִלֵּלקלל אֶתאֶתאת־־־מְשִׁ֥יחַמְשִׁיחַמשיח יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 19:23 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֗דדָּוִדדוד מַהמַהמה־־־לִּ֤ילִּילי וְלָכֶם֙וְלָכֶםולכם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני צְרוּיָ֔הצְרוּיָהצרויה כִּיכִּיכי־־־תִֽהְיוּתִהְיוּתהיו־־־לִ֥ילִילי הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום לְשָׂטָ֑ןלְשָׂטָןלשטן הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום י֤וּמַתיוּמַתיומת אִישׁ֙אִישׁאיש בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל כִּ֚יכִּיכי הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּ֥יכִּיכי הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום אֲנִיאֲנִיאני־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 19:24 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־שִׁמְעִ֖ישִׁמְעִישמעי לֹ֣אלֹאלא תָמ֑וּתתָמוּתתמות וַיִּשָּׁ֥בַֽעוַיִּשָּׁבַעוישבע ל֖וֹלוֹלו הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 19:25 וּמְפִבֹ֙שֶׁת֙וּמְפִבֹשֶׁתומפבשת בֶּןבֶּןבן־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול יָרַ֖דיָרַדירד לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְלֹאוְלֹאולא־־־עָשָׂ֨העָשָׂהעשה רַגְלָ֜יורַגְלָיורגליו וְלֹאוְלֹאולא־־־עָשָׂ֣העָשָׂהעשה שְׂפָמ֗וֹשְׂפָמוֹשפמו וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּגָדָיו֙בְּגָדָיובגדיו לֹ֣אלֹאלא כִבֵּ֔סכִבֵּסכבס לְמִןלְמִןלמן־־־הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום לֶ֣כֶתלֶכֶתלכת הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַדעַדעד־־־הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֥אבָּאבא בְשָׁלֽוֹםבְשָׁלוֹםבשלום׃׃׃ 19:26 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי כִּיכִּיכי־־־בָ֥אבָאבא יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לָ֛מָּהלָמָּהלמה לֹאלֹאלא־־־הָלַ֥כְתָּהָלַכְתָּהלכת עִמִּ֖יעִמִּיעמי מְפִיבֹֽשֶׁתמְפִיבֹשֶׁתמפיבשת׃׃׃ 19:27 וַיֹּאמַ֕רוַיֹּאמַרויאמר אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַבְדִּ֣יעַבְדִּיעבדי רִמָּ֑נִירִמָּנִירמני כִּֽיכִּיכי־־־אָמַ֨ראָמַראמר עַבְדְּךָ֜עַבְדְּךָעבדך אֶחְבְּשָׁהאֶחְבְּשָׁהאחבשה־־־לִּי֩לִּילי הַחֲמ֨וֹרהַחֲמוֹרהחמור וְאֶרְכַּ֤בוְאֶרְכַּבוארכב עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה וְאֵלֵ֣ךְוְאֵלֵךְואלך אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּ֥יכִּיכי פִסֵּ֖חַפִסֵּחַפסח עַבְדֶּֽךָעַבְדֶּךָעבדך׃׃׃ 19:28 וַיְרַגֵּ֣לוַיְרַגֵּלוירגל בְּעַבְדְּךָ֔בְּעַבְדְּךָבעבדך אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַאדֹנִ֤יוַאדֹנִיואדני הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך כְּמַלְאַ֣ךְכְּמַלְאַךְכמלאך הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַעֲשֵׂ֥הוַעֲשֵׂהועשה הַטּ֖וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינֶֽיךָבְּעֵינֶיךָבעיניך׃׃׃ 19:29 כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא הָיָ֜ההָיָההיה כָּלכָּלכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֗יאָבִיאבי כִּ֤יכִּיכי אִםאִםאם־־־אַנְשֵׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־מָ֙וֶת֙מָוֶתמות לַאדֹנִ֣ילַאדֹנִילאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַתָּ֙שֶׁת֙וַתָּשֶׁתותשת אֶֽתאֶתאת־־־עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך בְּאֹכְלֵ֖יבְּאֹכְלֵיבאכלי שֻׁלְחָנֶ֑ךָשֻׁלְחָנֶךָשלחנך וּמַהוּמַהומה־־־יֶּשׁיֶּשׁיש־־־לִ֥ילִילי עוֹד֙עוֹדעוד צְדָקָ֔הצְדָקָהצדקה וְלִזְעֹ֥קוְלִזְעֹקולזעק ע֖וֹדעוֹדעוד אֶלאֶלאל־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ פפפ
19:30 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לָ֛מָּהלָמָּהלמה תְּדַבֵּ֥רתְּדַבֵּרתדבר ע֖וֹדעוֹדעוד דְּבָרֶ֑יךָדְּבָרֶיךָדבריך אָמַ֕רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אַתָּ֣האַתָּהאתה וְצִיבָ֔אוְצִיבָאוציבא תַּחְלְק֖וּתַּחְלְקוּתחלקו אֶתאֶתאת־־־הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 19:31 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מְפִיבֹ֙שֶׁת֙מְפִיבֹשֶׁתמפיבשת אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך גַּ֥םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־הַכֹּ֖להַכֹּלהכל יִקָּ֑חיִקָּחיקח אַ֠חֲרֵיאַחֲרֵיאחרי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֞אבָּאבא אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֛לֶךהַמֶּלֶךהמלך בְּשָׁל֖וֹםבְּשָׁלוֹםבשלום אֶלאֶלאל־־־בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ ססס 19:32 וּבַרְזִלַּי֙וּבַרְזִלַּיוברזלי הַגִּלְעָדִ֔יהַגִּלְעָדִיהגלעדי יָרַ֖דיָרַדירד מֵרֹגְלִ֑יםמֵרֹגְלִיםמרגלים וַיַּעֲבֹ֤רוַיַּעֲבֹרויעבר אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן לְשַׁלְּח֖וֹלְשַׁלְּחוֹלשלחו אֶתאֶתאת־־־[בַּיַּרְדֵּן כ][בַּיַּרְדֵּן כ][בירדן כ] (הַיַּרְדֵּֽן ק)(הַיַּרְדֵּן ק)(הירדן ק)׃׃׃ 19:33 וּבַרְזִלַּי֙וּבַרְזִלַּיוברזלי זָקֵ֣ןזָקֵןזקן מְאֹ֔דמְאֹדמאד בֶּןבֶּןבן־־־שְׁמֹנִ֖יםשְׁמֹנִיםשמנים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־כִלְכַּ֤לכִלְכַּלכלכל אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך בְּשִׁיבָת֣וֹבְּשִׁיבָתוֹבשיבתו בְמַחֲנַ֔יִםבְמַחֲנַיִםבמחנים כִּֽיכִּיכי־־־אִ֛ישׁאִישׁאיש גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול ה֖וּאהוּאהוא מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 19:34 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־בַּרְזִלָּ֑יבַּרְזִלָּיברזלי אַתָּה֙אַתָּהאתה עֲבֹ֣רעֲבֹרעבר אִתִּ֔יאִתִּיאתי וְכִלְכַּלְתִּ֥יוְכִלְכַּלְתִּיוכלכלתי אֹתְךָ֛אֹתְךָאתך עִמָּדִ֖יעִמָּדִיעמדי בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 19:35 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בַּרְזִלַּ֖יבַּרְזִלַּיברזלי אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כַּמָּ֗הכַּמָּהכמה יְמֵי֙יְמֵיימי שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני חַיַּ֔יחַיַּיחיי כִּיכִּיכי־־־אֶעֱלֶ֥האֶעֱלֶהאעלה אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 19:36 בֶּןבֶּןבן־־־שְׁמֹנִ֣יםשְׁמֹנִיםשמנים שָׁנָה֩שָׁנָהשנה אָנֹכִ֨יאָנֹכִיאנכי הַיּ֜וֹםהַיּוֹםהיום הַאֵדַ֣עהַאֵדַעהאדע ׀׀׀ בֵּיןבֵּיןבין־־־ט֣וֹבטוֹבטוב לְרָ֗עלְרָעלרע אִםאִםאם־־־יִטְעַ֤םיִטְעַםיטעם עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֹכַל֙אֹכַלאכל וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶשְׁתֶּ֔האֶשְׁתֶּהאשתה אִםאִםאם־־־אֶשְׁמַ֣עאֶשְׁמַעאשמע ע֔וֹדעוֹדעוד בְּק֖וֹלבְּקוֹלבקול שָׁרִ֣יםשָׁרִיםשרים וְשָׁר֑וֹתוְשָׁרוֹתושרות וְלָמָּה֩וְלָמָּהולמה יִֽהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה עַבְדְּךָ֥עַבְדְּךָעבדך עוֹד֙עוֹדעוד לְמַשָּׂ֔אלְמַשָּׂאלמשא אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 19:37 כִּמְעַ֞טכִּמְעַטכמעט יַעֲבֹ֧ריַעֲבֹריעבר עַבְדְּךָ֛עַבְדְּךָעבדך אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְלָ֙מָּה֙וְלָמָּהולמה יִגְמְלֵ֣נִייִגְמְלֵנִייגמלני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַגְּמוּלָ֖ההַגְּמוּלָההגמולה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 19:38 יָֽשָׁביָשָׁבישב־־־נָ֤אנָאנא עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך וְאָמֻ֣תוְאָמֻתואמת בְּעִירִ֔יבְּעִירִיבעירי עִ֛םעִםעם קֶ֥בֶרקֶבֶרקבר אָבִ֖יאָבִיאבי וְאִמִּ֑יוְאִמִּיואמי וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה ׀׀׀ עַבְדְּךָ֣עַבְדְּךָעבדך כִמְהָ֗םכִמְהָםכמהם יַֽעֲבֹר֙יַעֲבֹריעבר עִםעִםעם־־־אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַעֲשֵׂהוַעֲשֵׂהועשה־־־ל֕וֹלוֹלו אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ט֖וֹבטוֹבטוב בְּעֵינֶֽיךָבְּעֵינֶיךָבעיניך׃׃׃ ססס 19:39 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אִתִּי֙אִתִּיאתי יַעֲבֹ֣ריַעֲבֹריעבר כִּמְהָ֔םכִּמְהָםכמהם וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני אֶעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־לּ֔וֹלּוֹלו אֶתאֶתאת־־־הַטּ֖וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינֶ֑יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך וְכֹ֛לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תִּבְחַ֥רתִּבְחַרתבחר עָלַ֖יעָלַיעלי אֶֽעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 19:40 וַיַּעֲבֹ֧רוַיַּעֲבֹרויעבר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֛םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן וְהַמֶּ֣לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך עָבָ֑רעָבָרעבר וַיִּשַּׁ֨קוַיִּשַּׁקוישק הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְבַרְזִלַּי֙לְבַרְזִלַּילברזלי וַיְבָ֣רֲכֵ֔הוּוַיְבָרֲכֵהוּויברכהו וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב לִמְקֹמֽוֹלִמְקֹמוֹלמקמו׃׃׃ ססס 19:41 וַיַּעֲבֹ֤רוַיַּעֲבֹרויעבר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך הַגִּלְגָּ֔לָההַגִּלְגָּלָההגלגלה וְכִמְהָ֖ןוְכִמְהָןוכמהן עָבַ֣רעָבַרעבר עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וְכָלוְכָלוכל־־־עַ֤םעַםעם יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה [וַיַּעֲבִרוּ כ][וַיַּעֲבִרוּ כ][ויעברו כ] (הֶעֱבִ֣ירוּ ק)(הֶעֱבִירוּ ק)(העבירו ק) אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְגַ֕םוְגַםוגם חֲצִ֖יחֲצִיחצי עַ֥םעַםעם יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 19:42 וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה כָּלכָּלכל־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בָּאִ֣יםבָּאִיםבאים אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֡לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מַדּוּעַ֩מַדּוּעַמדוע גְּנָב֨וּךָגְּנָבוּךָגנבוך אַחֵ֜ינוּאַחֵינוּאחינו אִ֣ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וַיַּעֲבִ֨רוּוַיַּעֲבִרוּויעברו אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּיתוֹ֙בֵּיתוֹביתו אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן וְכָלוְכָלוכל־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי דָוִ֖דדָוִדדוד עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ ססס 19:43 וַיַּעַן֩וַיַּעַןויען כָּלכָּלכל־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה עַלעַלעל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כִּֽיכִּיכי־־־קָר֤וֹבקָרוֹבקרוב הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְלָ֤מָּהוְלָמָּהולמה זֶּה֙זֶּהזה חָרָ֣החָרָהחרה לְךָ֔לְךָלך עַלעַלעל־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה הֶאָכ֤וֹלהֶאָכוֹלהאכול אָכַ֙לְנוּ֙אָכַלְנוּאכלנו מִןמִןמן־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אִםאִםאם־־־נִשֵּׂ֥אתנִשֵּׂאתנשאת נִשָּׂ֖אנִשָּׂאנשא לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ ססס 19:44 וַיַּ֣עַןוַיַּעַןויען אִֽישׁאִישׁאיש־־־יִשְׂרָאֵל֩יִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עֶֽשֶׂרעֶשֶׂרעשר־־־יָד֨וֹתיָדוֹתידות לִ֣ילִילי בַמֶּלֶךְ֮בַמֶּלֶךְבמלך וְגַםוְגַםוגם־־־בְּדָוִד֮בְּדָוִדבדוד אֲנִ֣יאֲנִיאני מִמְּךָ֒מִמְּךָממך וּמַדּ֙וּעַ֙וּמַדּוּעַומדוע הֱקִלֹּתַ֔נִיהֱקִלֹּתַנִיהקלתני וְלֹאוְלֹאולא־־־הָיָ֨ההָיָההיה דְבָרִ֥ידְבָרִידברי רִאשׁ֛וֹןרִאשׁוֹןראשון לִ֖ילִילי לְהָשִׁ֣יבלְהָשִׁיבלהשיב אֶתאֶתאת־־־מַלְכִּ֑ימַלְכִּימלכי וַיִּ֙קֶשׁ֙וַיִּקֶשׁויקש דְּבַרדְּבַרדבר־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה מִדְּבַ֖רמִדְּבַרמדבר אִ֥ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain