Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 2

2:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי אַֽחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֗ןכֵןכן וַיִּשְׁאַל֩וַיִּשְׁאַלוישאל דָּוִ֨דדָּוִדדוד בַּֽיהוָ֤הבַּיהוָהביהוה ׀׀׀ לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר הַאֶעֱלֶ֗ההַאֶעֱלֶההאעלה בְּאַחַת֙בְּאַחַתבאחת עָרֵ֣יעָרֵיערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֵלָ֖יואֵלָיואליו עֲלֵ֑העֲלֵהעלה וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֛דדָּוִדדוד אָ֥נָהאָנָהאנה אֶעֱלֶ֖האֶעֱלֶהאעלה וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חֶבְרֹֽנָהחֶבְרֹנָהחברנה׃׃׃ 2:2 וַיַּ֤עַלוַיַּעַלויעל שָׁם֙שָׁםשם דָּוִ֔דדָּוִדדוד וְגַ֖םוְגַםוגם שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי נָשָׁ֑יונָשָׁיונשיו אֲחִינֹ֙עַם֙אֲחִינֹעַםאחינעם הַיִּזְרְעֵלִ֔יתהַיִּזְרְעֵלִיתהיזרעלית וַאֲבִיגַ֕יִלוַאֲבִיגַיִלואביגיל אֵ֖שֶׁתאֵשֶׁתאשת נָבָ֥לנָבָלנבל הַֽכַּרְמְלִֽיהַכַּרְמְלִיהכרמלי׃׃׃ 2:3 וַאֲנָשָׁ֧יווַאֲנָשָׁיוואנשיו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עִמּ֛וֹעִמּוֹעמו הֶעֱלָ֥ההֶעֱלָההעלה דָוִ֖דדָוִדדוד אִ֣ישׁאִישׁאיש וּבֵית֑וֹוּבֵיתוֹוביתו וַיֵּשְׁב֖וּוַיֵּשְׁבוּוישבו בְּעָרֵ֥יבְּעָרֵיבערי חֶבְרֽוֹןחֶבְרוֹןחברון׃׃׃ 2:4 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיִּמְשְׁחוּוַיִּמְשְׁחוּוימשחו־־־שָׁ֧םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֛דדָּוִדדוד לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיַּגִּ֤דוּוַיַּגִּדוּויגדו לְדָוִד֙לְדָוִדלדוד לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אַנְשֵׁי֙אַנְשֵׁיאנשי יָבֵ֣ישׁיָבֵישׁיביש גִּלְעָ֔דגִּלְעָדגלעד אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר קָבְר֖וּקָבְרוּקברו אֶתאֶתאת־־־שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ ססס 2:5 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִד֙דָּוִדדוד מַלְאָכִ֔יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־אַנְשֵׁ֖יאַנְשֵׁיאנשי יָבֵ֣ישׁיָבֵישׁיביש גִּלְעָ֑דגִּלְעָדגלעד וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם בְּרֻכִ֤יםבְּרֻכִיםברכים אַתֶּם֙אַתֶּםאתם לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עֲשִׂיתֶ֜םעֲשִׂיתֶםעשיתם הַחֶ֣סֶדהַחֶסֶדהחסד הַזֶּ֗ההַזֶּההזה עִםעִםעם־־־אֲדֹֽנֵיכֶם֙אֲדֹנֵיכֶםאדניכם עִםעִםעם־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַֽתִּקְבְּר֖וּוַתִּקְבְּרוּותקברו אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 2:6 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה יַֽעַשׂיַעַשׂיעש־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה עִמָּכֶ֖םעִמָּכֶםעמכם חֶ֣סֶדחֶסֶדחסד וֶאֱמֶ֑תוֶאֱמֶתואמת וְגַ֣םוְגַםוגם אָנֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי אֶעֱשֶׂ֤האֶעֱשֶׂהאעשה אִתְּכֶם֙אִתְּכֶםאתכם הַטּוֹבָ֣ההַטּוֹבָההטובה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עֲשִׂיתֶ֖םעֲשִׂיתֶםעשיתם הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 2:7 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ תֶּחֱזַ֣קְנָהתֶּחֱזַקְנָהתחזקנה יְדֵיכֶ֗םיְדֵיכֶםידיכם וִֽהְיוּ֙וִהְיוּוהיו לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־חַ֔יִלחַיִלחיל כִּיכִּיכי־־־מֵ֖תמֵתמת אֲדֹנֵיכֶ֣םאֲדֹנֵיכֶםאדניכם שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וְגַםוְגַםוגם־־־אֹתִ֗יאֹתִיאתי מָשְׁח֧וּמָשְׁחוּמשחו בֵיתבֵיתבית־־־יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ פפפ
2:10 בֶּןבֶּןבן־־־אַרְבָּעִ֨יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֜השָׁנָהשנה אִֽישׁאִישׁאיש־־־בֹּ֣שֶׁתבֹּשֶׁתבשת בֶּןבֶּןבן־־־שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול בְּמָלְכוֹ֙בְּמָלְכוֹבמלכו עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וּשְׁתַּ֥יִםוּשְׁתַּיִםושתים שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים מָלָ֑ךְמָלָךְמלך אַ֚ךְאַךְאך בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה הָי֖וּהָיוּהיו אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי דָוִֽדדָוִדדוד׃׃׃ 2:11 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מִסְפַּ֣רמִסְפַּרמספר הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הָיָ֨ההָיָההיה דָוִ֥דדָוִדדוד מֶ֛לֶךְמֶלֶךְמלך בְּחֶבְר֖וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון עַלעַלעל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים וְשִׁשָּׁ֥הוְשִׁשָּׁהוששה חֳדָשִֽׁיםחֳדָשִׁיםחדשים׃׃׃ ססס 2:12 וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא אַבְנֵ֣ראַבְנֵראבנר בֶּןבֶּןבן־־־נֵ֔רנֵרנר וְעַבְדֵ֖יוְעַבְדֵיועבדי אִֽישׁאִישׁאיש־־־בֹּ֣שֶׁתבֹּשֶׁתבשת בֶּןבֶּןבן־־־שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול מִֽמַּחֲנַ֖יִםמִמַּחֲנַיִםממחנים גִּבְעֽוֹנָהגִּבְעוֹנָהגבעונה׃׃׃ 2:13 וְיוֹאָ֨בוְיוֹאָבויואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָ֜הצְרוּיָהצרויה וְעַבְדֵ֤יוְעַבְדֵיועבדי דָוִד֙דָוִדדוד יָֽצְא֔וּיָצְאוּיצאו וַֽיִּפְגְּשׁ֛וּםוַיִּפְגְּשׁוּםויפגשום עַלעַלעל־־־בְּרֵכַ֥תבְּרֵכַתברכת גִּבְע֖וֹןגִּבְעוֹןגבעון יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו וַיֵּ֨שְׁב֜וּוַיֵּשְׁבוּוישבו אֵ֤לֶּהאֵלֶּהאלה עַלעַלעל־־־הַבְּרֵכָה֙הַבְּרֵכָההברכה מִזֶּ֔המִזֶּהמזה וְאֵ֥לֶּהוְאֵלֶּהואלה עַלעַלעל־־־הַבְּרֵכָ֖ההַבְּרֵכָההברכה מִזֶּֽהמִזֶּהמזה׃׃׃ 2:14 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְנֵר֙אַבְנֵראבנר אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב יָק֤וּמוּיָקוּמוּיקומו נָא֙נָאנא הַנְּעָרִ֔יםהַנְּעָרִיםהנערים וִֽישַׂחֲק֖וּוִישַׂחֲקוּוישחקו לְפָנֵ֑ינוּלְפָנֵינוּלפנינו וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹאָ֖ביוֹאָביואב יָקֻֽמוּיָקֻמוּיקמו׃׃׃ 2:15 וַיָּקֻ֖מוּוַיָּקֻמוּויקמו וַיַּעַבְר֣וּוַיַּעַבְרוּויעברו בְמִסְפָּ֑רבְמִסְפָּרבמספר שְׁנֵ֧יםשְׁנֵיםשנים עָשָׂ֣רעָשָׂרעשר לְבִנְיָמִ֗ןלְבִנְיָמִןלבנימן וּלְאִ֥ישׁוּלְאִישׁולאיש בֹּ֙שֶׁת֙בֹּשֶׁתבשת בֶּןבֶּןבן־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וּשְׁנֵ֥יםוּשְׁנֵיםושנים עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר מֵעַבְדֵ֥ימֵעַבְדֵימעבדי דָוִֽדדָוִדדוד׃׃׃ 2:16 וַֽיַּחֲזִ֜קוּוַיַּחֲזִקוּויחזקו אִ֣ישׁאִישׁאיש ׀׀׀ בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש רֵעֵ֗הוּרֵעֵהוּרעהו וְחַרְבּוֹ֙וְחַרְבּוֹוחרבו בְּצַ֣דבְּצַדבצד רֵעֵ֔הוּרֵעֵהוּרעהו וַֽיִּפְּל֖וּוַיִּפְּלוּויפלו יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא לַמָּק֣וֹםלַמָּקוֹםלמקום הַה֔וּאהַהוּאההוא חֶלְקַ֥תחֶלְקַתחלקת הַצֻּרִ֖יםהַצֻּרִיםהצרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּגִבְעֽוֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון׃׃׃ 2:17 וַתְּהִ֧יוַתְּהִיותהי הַמִּלְחָמָ֛ההַמִּלְחָמָההמלחמה קָשָׁ֥הקָשָׁהקשה עַדעַדעד־־־מְאֹ֖דמְאֹדמאד בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וַיִּנָּ֤גֶףוַיִּנָּגֶףוינגף אַבְנֵר֙אַבְנֵראבנר וְאַנְשֵׁ֣יוְאַנְשֵׁיואנשי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי דָוִֽדדָוִדדוד׃׃׃ 2:18 וַיִּֽהְיוּוַיִּהְיוּויהיו־־־שָׁ֗םשָׁםשם שְׁלֹשָׁה֙שְׁלֹשָׁהשלשה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני צְרוּיָ֔הצְרוּיָהצרויה יוֹאָ֥ביוֹאָביואב וַאֲבִישַׁ֖יוַאֲבִישַׁיואבישי וַעֲשָׂהאֵ֑לוַעֲשָׂהאֵלועשהאל וַעֲשָׂהאֵל֙וַעֲשָׂהאֵלועשהאל קַ֣לקַלקל בְּרַגְלָ֔יובְּרַגְלָיוברגליו כְּאַחַ֥דכְּאַחַדכאחד הַצְּבָיִ֖םהַצְּבָיִםהצבים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּשָּׂדֶֽהבַּשָּׂדֶהבשדה׃׃׃ 2:19 וַיִּרְדֹּ֥ףוַיִּרְדֹּףוירדף עֲשָׂהאֵ֖לעֲשָׂהאֵלעשהאל אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי אַבְנֵ֑ראַבְנֵראבנר וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נָטָ֣הנָטָהנטה לָלֶ֗כֶתלָלֶכֶתללכת עַלעַלעל־־־הַיָּמִין֙הַיָּמִיןהימין וְעַֽלוְעַלועל־־־הַשְּׂמֹ֔אולהַשְּׂמֹאולהשמאול מֵאַחֲרֵ֖ימֵאַחֲרֵימאחרי אַבְנֵֽראַבְנֵראבנר׃׃׃ 2:20 וַיִּ֤פֶןוַיִּפֶןויפן אַבְנֵר֙אַבְנֵראבנר אַֽחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַאַתָּ֥ההַאַתָּההאתה זֶ֖הזֶהזה עֲשָׂהאֵ֑לעֲשָׂהאֵלעשהאל וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָנֹֽכִיאָנֹכִיאנכי׃׃׃ 2:21 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֣וֹלוֹלו אַבְנֵ֗ראַבְנֵראבנר נְטֵ֤הנְטֵהנטה לְךָ֙לְךָלך עַלעַלעל־־־יְמִֽינְךָ֙יְמִינְךָימינך א֣וֹאוֹאו עַלעַלעל־־־שְׂמֹאלֶ֔ךָשְׂמֹאלֶךָשמאלך וֶאֱחֹ֣זוֶאֱחֹזואחז לְךָ֗לְךָלך אֶחָד֙אֶחָדאחד מֵֽהַנְּעָרִ֔יםמֵהַנְּעָרִיםמהנערים וְקַחוְקַחוקח־־־לְךָ֖לְךָלך אֶתאֶתאת־־־חֲלִצָת֑וֹחֲלִצָתוֹחלצתו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָבָ֣האָבָהאבה עֲשָׂהאֵ֔לעֲשָׂהאֵלעשהאל לָס֖וּרלָסוּרלסור מֵאַחֲרָֽיומֵאַחֲרָיומאחריו׃׃׃ 2:22 וַיֹּ֧סֶףוַיֹּסֶףויסף ע֣וֹדעוֹדעוד אַבְנֵ֗ראַבְנֵראבנר לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר אֶלאֶלאל־־־עֲשָׂהאֵ֔לעֲשָׂהאֵלעשהאל ס֥וּרסוּרסור לְךָ֖לְךָלך מֵאַֽחֲרָ֑ימֵאַחֲרָימאחרי לָ֤מָּהלָמָּהלמה אַכֶּ֙כָּה֙אַכֶּכָּהאככה אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה וְאֵיךְ֙וְאֵיךְואיך אֶשָּׂ֣אאֶשָּׂאאשא פָנַ֔יפָנַיפני אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֖ביוֹאָביואב אָחִֽיךָאָחִיךָאחיך׃׃׃ 2:23 וַיְמָאֵ֣ןוַיְמָאֵןוימאן לָס֗וּרלָסוּרלסור וַיַּכֵּ֣הוּוַיַּכֵּהוּויכהו אַבְנֵר֩אַבְנֵראבנר בְּאַחֲרֵ֨יבְּאַחֲרֵיבאחרי הַחֲנִ֜יתהַחֲנִיתהחנית אֶלאֶלאל־־־הַחֹ֗מֶשׁהַחֹמֶשׁהחמש וַתֵּצֵ֤אוַתֵּצֵאותצא הַֽחֲנִית֙הַחֲנִיתהחנית מֵאַחֲרָ֔יומֵאַחֲרָיומאחריו וַיִּפָּלוַיִּפָּלויפל־־־שָׁ֖םשָׁםשם וַיָּ֣מָתוַיָּמָתוימת [תַּחַתֹו כ][תַּחַתֹו כ][תחתו כ] (תַּחְתָּ֑יו ק)(תַּחְתָּיו ק)(תחתיו ק) וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי כָּלכָּלכל־־־הַבָּ֣אהַבָּאהבא אֶֽלאֶלאל־־־הַמָּקוֹם֩הַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָ֨פַלנָפַלנפל שָׁ֧םשָׁםשם עֲשָׂהאֵ֛לעֲשָׂהאֵלעשהאל וַיָּמֹ֖תוַיָּמֹתוימת וַֽיַּעֲמֹֽדוּוַיַּעֲמֹדוּויעמדו׃׃׃ 2:24 וַֽיִּרְדְּפ֛וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו יוֹאָ֥ביוֹאָביואב וַאֲבִישַׁ֖יוַאֲבִישַׁיואבישי אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי אַבְנֵ֑ראַבְנֵראבנר וְהַשֶּׁ֣מֶשׁוְהַשֶּׁמֶשׁוהשמש בָּ֔אָהבָּאָהבאה וְהֵ֗מָּהוְהֵמָּהוהמה בָּ֚אוּבָּאוּבאו עַדעַדעד־־־גִּבְעַ֣תגִּבְעַתגבעת אַמָּ֔האַמָּהאמה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵיפְּנֵיפני־־־גִ֔יחַגִיחַגיח דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך מִדְבַּ֥רמִדְבַּרמדבר גִּבְעֽוֹןגִּבְעוֹןגבעון׃׃׃ 2:25 וַיִּֽתְקַבְּצ֤וּוַיִּתְקַבְּצוּויתקבצו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־בִנְיָמִן֙בִנְיָמִןבנימן אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי אַבְנֵ֔ראַבְנֵראבנר וַיִּהְי֖וּוַיִּהְיוּויהיו לַאֲגֻדָּ֣הלַאֲגֻדָּהלאגדה אֶחָ֑תאֶחָתאחת וַיַּ֣עַמְד֔וּוַיַּעַמְדוּויעמדו עַ֥לעַלעל רֹאשׁרֹאשׁראש־־־גִּבְעָ֖הגִּבְעָהגבעה אֶחָֽתאֶחָתאחת׃׃׃ 2:26 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא אַבְנֵ֜ראַבְנֵראבנר אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֗ביוֹאָביואב וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הֲלָנֶ֙צַח֙הֲלָנֶצַחהלנצח תֹּ֣אכַלתֹּאכַלתאכל חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא יָדַ֔עְתָּהיָדַעְתָּהידעתה כִּֽיכִּיכי־־־מָרָ֥המָרָהמרה תִהְיֶ֖התִהְיֶהתהיה בָּאַחֲרוֹנָ֑הבָּאַחֲרוֹנָהבאחרונה וְעַדוְעַדועד־־־מָתַי֙מָתַימתי לֹֽאלֹאלא־־־תֹאמַ֣רתֹאמַרתאמר לָעָ֔םלָעָםלעם לָשׁ֖וּבלָשׁוּבלשוב מֵאַחֲרֵ֥ימֵאַחֲרֵימאחרי אֲחֵיהֶֽםאֲחֵיהֶםאחיהם׃׃׃ 2:27 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹאָ֔ביוֹאָביואב חַ֚יחַיחי הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים כִּ֥יכִּיכי לוּלֵ֖אלוּלֵאלולא דִּבַּ֑רְתָּדִּבַּרְתָּדברת כִּ֣יכִּיכי אָ֤זאָזאז מֵֽהַבֹּ֙קֶר֙מֵהַבֹּקֶרמהבקר נַעֲלָ֣הנַעֲלָהנעלה הָעָ֔םהָעָםהעם אִ֖ישׁאִישׁאיש מֵאַחֲרֵ֥ימֵאַחֲרֵימאחרי אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ 2:28 וַיִּתְקַ֤עוַיִּתְקַעויתקע יוֹאָב֙יוֹאָביואב בַּשּׁוֹפָ֔רבַּשּׁוֹפָרבשופר וַיַּֽעַמְדוּ֙וַיַּעַמְדוּויעמדו כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִרְדְּפ֥וּיִרְדְּפוּירדפו ע֖וֹדעוֹדעוד אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָסְפ֥וּיָסְפוּיספו ע֖וֹדעוֹדעוד לְהִלָּחֵֽםלְהִלָּחֵםלהלחם׃׃׃ 2:29 וְאַבְנֵ֣רוְאַבְנֵרואבנר וַֽאֲנָשָׁ֗יווַאֲנָשָׁיוואנשיו הָֽלְכוּ֙הָלְכוּהלכו בָּֽעֲרָבָ֔הבָּעֲרָבָהבערבה כֹּ֖לכֹּלכל הַלַּ֣יְלָההַלַּיְלָההלילה הַה֑וּאהַהוּאההוא וַיַּעַבְר֣וּוַיַּעַבְרוּויעברו אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֗ןהַיַּרְדֵּןהירדן וַיֵּֽלְכוּ֙וַיֵּלְכוּוילכו כָּלכָּלכל־־־הַבִּתְר֔וֹןהַבִּתְרוֹןהבתרון וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו מַחֲנָֽיִםמַחֲנָיִםמחנים׃׃׃ 2:30 וְיוֹאָ֗בוְיוֹאָבויואב שָׁ֚בשָׁבשב מֵאַחֲרֵ֣ימֵאַחֲרֵימאחרי אַבְנֵ֔ראַבְנֵראבנר וַיִּקְבֹּ֖ץוַיִּקְבֹּץויקבץ אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וַיִּפָּ֨קְד֜וּוַיִּפָּקְדוּויפקדו מֵעַבְדֵ֥ימֵעַבְדֵימעבדי דָוִ֛דדָוִדדוד תִּשְׁעָֽהתִּשְׁעָהתשעה־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אִ֖ישׁאִישׁאיש וַעֲשָׂהוַעֲשָׂהועשה־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 2:31 וְעַבְדֵ֣יוְעַבְדֵיועבדי דָוִ֗דדָוִדדוד הִכּוּ֙הִכּוּהכו מִבִּנְיָמִ֔ןמִבִּנְיָמִןמבנימן וּבְאַנְשֵׁ֖יוּבְאַנְשֵׁיובאנשי אַבְנֵ֑ראַבְנֵראבנר שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־מֵא֧וֹתמֵאוֹתמאות וְשִׁשִּׁ֛יםוְשִׁשִּׁיםוששים אִ֖ישׁאִישׁאיש מֵֽתוּמֵתוּמתו׃׃׃ 2:32 וַיִּשְׂאוּ֙וַיִּשְׂאוּוישאו אֶתאֶתאת־־־עֲשָׂהאֵ֔לעֲשָׂהאֵלעשהאל וַֽיִּקְבְּרֻ֙הוּ֙וַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בְּקֶ֣בֶרבְּקֶבֶרבקבר אָבִ֔יואָבִיואביו אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בֵּ֣יתבֵּיתבית לָ֑חֶםלָחֶםלחם וַיֵּלְכ֣וּוַיֵּלְכוּוילכו כָלכָלכל־־־הַלַּ֗יְלָההַלַּיְלָההלילה יוֹאָב֙יוֹאָביואב וַֽאֲנָשָׁ֔יווַאֲנָשָׁיוואנשיו וַיֵּאֹ֥רוַיֵּאֹרויאר לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּחֶבְרֽוֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain