Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 20

20:1 וְשָׁ֨םוְשָׁםושם נִקְרָ֜אנִקְרָאנקרא אִ֣ישׁאִישׁאיש בְּלִיַּ֗עַלבְּלִיַּעַלבליעל וּשְׁמ֛וֹוּשְׁמוֹושמו שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע בֶּןבֶּןבן־־־בִּכְרִ֖יבִּכְרִיבכרי אִ֣ישׁאִישׁאיש יְמִינִ֑ייְמִינִיימיני וַיִּתְקַ֣עוַיִּתְקַעויתקע בַּשֹּׁפָ֗רבַּשֹּׁפָרבשפר וַ֠יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵֽיןאֵיןאין־־־לָ֨נוּלָנוּלנו חֵ֜לֶקחֵלֶקחלק בְּדָוִ֗דבְּדָוִדבדוד וְלֹ֤אוְלֹאולא נַֽחֲלָהנַחֲלָהנחלה־־־לָ֙נוּ֙לָנוּלנו בְּבֶןבְּבֶןבבן־־־יִשַׁ֔ייִשַׁיישי אִ֥ישׁאִישׁאיש לְאֹהָלָ֖יולְאֹהָלָיולאהליו יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 20:2 וַיַּ֜עַלוַיַּעַלויעל כָּלכָּלכל־־־אִ֤ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מֵאַחֲרֵ֣ימֵאַחֲרֵימאחרי דָוִ֔דדָוִדדוד אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע בֶּןבֶּןבן־־־בִּכְרִ֑יבִּכְרִיבכרי וְאִ֤ישׁוְאִישׁואיש יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה דָּבְק֣וּדָּבְקוּדבקו בְמַלְכָּ֔םבְמַלְכָּםבמלכם מִןמִןמן־־־הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן וְעַדוְעַדועד־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 20:3 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא דָוִ֣דדָוִדדוד אֶלאֶלאל־־־בֵּיתוֹ֮בֵּיתוֹביתו יְרֽוּשָׁלִַם֒יְרוּשָׁלִַםירושלם וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח הַמֶּ֡לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵ֣תאֵתאת עֶֽשֶׂרעֶשֶׂרעשר־־־נָשִׁ֣יםנָשִׁיםנשים ׀׀׀ פִּלַגְשִׁ֡יםפִּלַגְשִׁיםפלגשים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִנִּיחַ֩הִנִּיחַהניח לִשְׁמֹ֨רלִשְׁמֹרלשמר הַבַּ֜יִתהַבַּיִתהבית וַֽיִּתְּנֵ֤םוַיִּתְּנֵםויתנם בֵּיתבֵּיתבית־־־מִשְׁמֶ֙רֶת֙מִשְׁמֶרֶתמשמרת וַֽיְכַלְכְּלֵ֔םוַיְכַלְכְּלֵםויכלכלם וַאֲלֵיהֶ֖םוַאֲלֵיהֶםואליהם לֹאלֹאלא־־־בָ֑אבָאבא וַתִּהְיֶ֧ינָהוַתִּהְיֶינָהותהיינה צְרֻר֛וֹתצְרֻרוֹתצררות עַדעַדעד־־־י֥וֹםיוֹםיום מֻתָ֖ןמֻתָןמתן אַלְמְנ֥וּתאַלְמְנוּתאלמנות חַיּֽוּתחַיּוּתחיות׃׃׃ ססס 20:4 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־עֲמָשָׂ֔אעֲמָשָׂאעמשא הַזְעֶקהַזְעֶקהזעק־־־לִ֥ילִילי אֶתאֶתאת־־־אִישׁאִישׁאיש־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֑יםיָמִיםימים וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה פֹּ֥הפֹּהפה עֲמֹֽדעֲמֹדעמד׃׃׃ 20:5 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך עֲמָשָׂ֖אעֲמָשָׂאעמשא לְהַזְעִ֣יקלְהַזְעִיקלהזעיק אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה [וַיֵּיחַר כ][וַיֵּיחַר כ][וייחר כ] (וַיּ֕וֹחֶר ק)(וַיּוֹחֶר ק)(ויוחר ק) מִןמִןמן־־־הַמּוֹעֵ֖דהַמּוֹעֵדהמועד אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְעָדֽוֹיְעָדוֹיעדו׃׃׃ ססס 20:6 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אֲבִישַׁ֔יאֲבִישַׁיאבישי עַתָּ֗העַתָּהעתה יֵ֧רַֽעיֵרַעירע לָ֛נוּלָנוּלנו שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע בֶּןבֶּןבן־־־בִּכְרִ֖יבִּכְרִיבכרי מִןמִןמן־־־אַבְשָׁל֑וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אַ֠תָּהאַתָּהאתה קַ֞חקַחקח אֶתאֶתאת־־־עַבְדֵ֤יעַבְדֵיעבדי אֲדֹנֶ֙יךָ֙אֲדֹנֶיךָאדניך וּרְדֹ֣ףוּרְדֹףורדף אַחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו פֶּןפֶּןפן־־־מָ֥צָאמָצָאמצא ל֛וֹלוֹלו עָרִ֥יםעָרִיםערים בְּצֻר֖וֹתבְּצֻרוֹתבצרות וְהִצִּ֥ילוְהִצִּילוהציל עֵינֵֽנוּעֵינֵנוּעיננו׃׃׃ 20:7 וַיֵּצְא֤וּוַיֵּצְאוּויצאו אַֽחֲרָיו֙אַחֲרָיואחריו אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי יוֹאָ֔ביוֹאָביואב וְהַכְּרֵתִ֥יוְהַכְּרֵתִיוהכרתי וְהַפְּלֵתִ֖יוְהַפְּלֵתִיוהפלתי וְכָלוְכָלוכל־־־הַגִּבֹּרִ֑יםהַגִּבֹּרִיםהגברים וַיֵּֽצְאוּ֙וַיֵּצְאוּויצאו מִיר֣וּשָׁלִַ֔םמִירוּשָׁלִַםמירושלם לִרְדֹּ֕ףלִרְדֹּףלרדף אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע בֶּןבֶּןבן־־־בִּכְרִֽיבִּכְרִיבכרי׃׃׃ 20:8 הֵ֗םהֵםהם עִםעִםעם־־־הָאֶ֤בֶןהָאֶבֶןהאבן הַגְּדוֹלָה֙הַגְּדוֹלָההגדולה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּגִבְע֔וֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון וַעֲמָשָׂ֖אוַעֲמָשָׂאועמשא בָּ֣אבָּאבא לִפְנֵיהֶ֑םלִפְנֵיהֶםלפניהם וְיוֹאָ֞בוְיוֹאָבויואב חָג֣וּרחָגוּרחגור ׀׀׀ מִדּ֣וֹמִדּוֹמדו לְבֻשׁ֗וּלְבֻשׁוּלבשו [וְעָלֹו כ][וְעָלֹו כ][ועלו כ] (וְעָלָ֞יו ק)(וְעָלָיו ק)(ועליו ק) חֲג֥וֹרחֲגוֹרחגור חֶ֙רֶב֙חֶרֶבחרב מְצֻמֶּ֤דֶתמְצֻמֶּדֶתמצמדת עַלעַלעל־־־מָתְנָיו֙מָתְנָיומתניו בְּתַעְרָ֔הּבְּתַעְרָהּבתערה וְה֥וּאוְהוּאוהוא יָצָ֖איָצָאיצא וַתִּפֹּֽלוַתִּפֹּלותפל׃׃׃ ססס 20:9 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹאָב֙יוֹאָביואב לַעֲמָשָׂ֔אלַעֲמָשָׂאלעמשא הֲשָׁל֥וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום אַתָּ֖האַתָּהאתה אָחִ֑יאָחִיאחי וַתֹּ֜חֶזוַתֹּחֶזותחז יַדיַדיד־־־יְמִ֥יןיְמִיןימין יוֹאָ֛ביוֹאָביואב בִּזְקַ֥ןבִּזְקַןבזקן עֲמָשָׂ֖אעֲמָשָׂאעמשא לִנְשָׁקלִנְשָׁקלנשק־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 20:10 וַעֲמָשָׂ֨אוַעֲמָשָׂאועמשא לֹֽאלֹאלא־־־נִשְׁמַ֜רנִשְׁמַרנשמר בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּיַדבְּיַדביד־־־יוֹאָ֗ביוֹאָביואב וַיַּכֵּהוּ֩וַיַּכֵּהוּויכהו בָ֨הּבָהּבה אֶלאֶלאל־־־הַחֹ֜מֶשׁהַחֹמֶשׁהחמש וַיִּשְׁפֹּ֨ךְוַיִּשְׁפֹּךְוישפך מֵעָ֥יומֵעָיומעיו אַ֛רְצָהאַרְצָהארצה וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁ֥נָהשָׁנָהשנה ל֖וֹלוֹלו וַיָּמֹ֑תוַיָּמֹתוימת ססס וְיוֹאָב֙וְיוֹאָבויואב וַאֲבִישַׁ֣יוַאֲבִישַׁיואבישי אָחִ֔יואָחִיואחיו רָדַ֕ףרָדַףרדף אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע בֶּןבֶּןבן־־־בִּכְרִֽיבִּכְרִיבכרי׃׃׃ 20:11 וְאִישׁ֙וְאִישׁואיש עָמַ֣דעָמַדעמד עָלָ֔יועָלָיועליו מִֽנַּעֲרֵ֖ימִנַּעֲרֵימנערי יוֹאָ֑ביוֹאָביואב וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִי֩מִימי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר חָפֵ֧ץחָפֵץחפץ בְּיוֹאָ֛בבְּיוֹאָבביואב וּמִ֥יוּמִיומי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לְדָוִ֖דלְדָוִדלדוד אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי יוֹאָֽביוֹאָביואב׃׃׃ 20:12 וַעֲמָשָׂ֛אוַעֲמָשָׂאועמשא מִתְגֹּלֵ֥למִתְגֹּלֵלמתגלל בַּדָּ֖םבַּדָּםבדם בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַֽמְסִּלָּ֑ההַמְסִּלָּההמסלה וַיַּ֨רְאוַיַּרְאוירא הָאִ֜ישׁהָאִישׁהאיש כִּֽיכִּיכי־־־עָמַ֣דעָמַדעמד כָּלכָּלכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם וַיַּסֵּב֩וַיַּסֵּבויסב אֶתאֶתאת־־־עֲמָשָׂ֨אעֲמָשָׂאעמשא מִןמִןמן־־־הַֽמְסִלָּ֤ההַמְסִלָּההמסלה הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה וַיַּשְׁלֵ֤ךְוַיַּשְׁלֵךְוישלך עָלָיו֙עָלָיועליו בֶּ֔גֶדבֶּגֶדבגד כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר רָאָ֔הרָאָהראה כָּלכָּלכל־־־הַבָּ֥אהַבָּאהבא עָלָ֖יועָלָיועליו וְעָמָֽדוְעָמָדועמד׃׃׃ 20:13 כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הֹגָ֖ההֹגָההגה מִןמִןמן־־־הַֽמְסִלָּ֑ההַמְסִלָּההמסלה עָבַ֤רעָבַרעבר כָּלכָּלכל־־־אִישׁ֙אִישׁאיש אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי יוֹאָ֔ביוֹאָביואב לִרְדֹּ֕ףלִרְדֹּףלרדף אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע בֶּןבֶּןבן־־־בִּכְרִֽיבִּכְרִיבכרי׃׃׃ 20:14 וַֽיַּעֲבֹ֞רוַיַּעֲבֹרויעבר בְּכָלבְּכָלבכל־־־שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אָבֵ֛לָהאָבֵלָהאבלה וּבֵ֥יתוּבֵיתובית מַעֲכָ֖המַעֲכָהמעכה וְכָלוְכָלוכל־־־הַבֵּרִ֑יםהַבֵּרִיםהברים ססס [וַיִּקָּלְהוּ כ][וַיִּקָּלְהוּ כ][ויקלהו כ] (וַיִּקָּ֣הֲל֔וּ ק)(וַיִּקָּהֲלוּ ק)(ויקהלו ק) וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו אַףאַףאף־־־אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 20:15 וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו וַיָּצֻ֣רוּוַיָּצֻרוּויצרו עָלָ֗יועָלָיועליו בְּאָבֵ֙לָה֙בְּאָבֵלָהבאבלה בֵּ֣יתבֵּיתבית הַֽמַּעֲכָ֔ההַמַּעֲכָההמעכה וַיִּשְׁפְּכ֤וּוַיִּשְׁפְּכוּוישפכו סֹֽלְלָה֙סֹלְלָהסללה אֶלאֶלאל־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר וַֽתַּעֲמֹ֖דוַתַּעֲמֹדותעמד בַּחֵ֑לבַּחֵלבחל וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶתאֶתאת־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב מַשְׁחִיתִ֖םמַשְׁחִיתִםמשחיתם לְהַפִּ֥יללְהַפִּיללהפיל הַחוֹמָֽההַחוֹמָההחומה׃׃׃ 20:16 וַתִּקְרָ֛אוַתִּקְרָאותקרא אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה חֲכָמָ֖החֲכָמָהחכמה מִןמִןמן־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר שִׁמְע֤וּשִׁמְעוּשמעו שִׁמְעוּ֙שִׁמְעוּשמעו אִמְרוּאִמְרוּאמרו־־־נָ֣אנָאנא אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב קְרַ֣בקְרַבקרב עַדעַדעד־־־הֵ֔נָּההֵנָּההנה וַאֲדַבְּרָ֖הוַאֲדַבְּרָהואדברה אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 20:17 וַיִּקְרַ֣בוַיִּקְרַבויקרב אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה וַתֹּ֧אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָאִשָּׁ֛ההָאִשָּׁההאשה הַאַתָּ֥ההַאַתָּההאתה יוֹאָ֖ביוֹאָביואב וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָ֑נִיאָנִיאני וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר ל֗וֹלוֹלו שְׁמַע֙שְׁמַעשמע דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי אֲמָתֶ֔ךָאֲמָתֶךָאמתך וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שֹׁמֵ֥עַשֹׁמֵעַשמע אָנֹֽכִיאָנֹכִיאנכי׃׃׃ 20:18 וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר דַּבֵּ֨רדַּבֵּרדבר יְדַבְּר֤וּיְדַבְּרוּידברו בָרִֽאשֹׁנָה֙בָרִאשֹׁנָהבראשנה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר שָׁאֹ֧לשָׁאֹלשאל יְשָׁאֲל֛וּיְשָׁאֲלוּישאלו בְּאָבֵ֖לבְּאָבֵלבאבל וְכֵ֥ןוְכֵןוכן הֵתַֽמּוּהֵתַמּוּהתמו׃׃׃ 20:19 אָנֹכִ֕יאָנֹכִיאנכי שְׁלֻמֵ֖ישְׁלֻמֵישלמי אֱמוּנֵ֣יאֱמוּנֵיאמוני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אַתָּ֣האַתָּהאתה מְבַקֵּ֗שׁמְבַקֵּשׁמבקש לְהָמִ֨יתלְהָמִיתלהמית עִ֤ירעִירעיר וְאֵם֙וְאֵםואם בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל לָ֥מָּהלָמָּהלמה תְבַלַּ֖עתְבַלַּעתבלע נַחֲלַ֥תנַחֲלַתנחלת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
20:20 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען יוֹאָ֖ביוֹאָביואב וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר חָלִ֤ילָהחָלִילָהחלילה חָלִ֙ילָה֙חָלִילָהחלילה לִ֔ילִילי אִםאִםאם־־־אֲבַלַּ֖עאֲבַלַּעאבלע וְאִםוְאִםואם־־־אַשְׁחִֽיתאַשְׁחִיתאשחית׃׃׃ 20:21 לֹאלֹאלא־־־כֵ֣ןכֵןכן הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר כִּ֡יכִּיכי אִישׁ֩אִישׁאיש מֵהַ֨רמֵהַרמהר אֶפְרַ֜יִםאֶפְרַיִםאפרים שֶׁ֧בַעשֶׁבַעשבע בֶּןבֶּןבן־־־בִּכְרִ֣יבִּכְרִיבכרי שְׁמ֗וֹשְׁמוֹשמו נָשָׂ֤אנָשָׂאנשא יָדוֹ֙יָדוֹידו בַּמֶּ֣לֶךְבַּמֶּלֶךְבמלך בְּדָוִ֔דבְּדָוִדבדוד תְּנֽוּתְּנוּתנו־־־אֹת֣וֹאֹתוֹאתו לְבַדּ֔וֹלְבַדּוֹלבדו וְאֵלְכָ֖הוְאֵלְכָהואלכה מֵעַ֣למֵעַלמעל הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב הִנֵּ֥ההִנֵּההנה רֹאשׁ֛וֹרֹאשׁוֹראשו מֻשְׁלָ֥ךְמֻשְׁלָךְמשלך אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך בְּעַ֥דבְּעַדבעד הַחוֹמָֽההַחוֹמָההחומה׃׃׃ 20:22 וַתָּבוֹא֩וַתָּבוֹאותבוא הָאִשָּׁ֨ההָאִשָּׁההאשה אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֜םהָעָםהעם בְּחָכְמָתָ֗הּבְּחָכְמָתָהּבחכמתה וַֽיִּכְרְת֞וּוַיִּכְרְתוּויכרתו אֶתאֶתאת־־־רֹ֨אשׁרֹאשׁראש שֶׁ֤בַעשֶׁבַעשבע בֶּןבֶּןבן־־־בִּכְרִי֙בִּכְרִיבכרי וַיַּשְׁלִ֣כוּוַיַּשְׁלִכוּוישלכו אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב וַיִּתְקַע֙וַיִּתְקַעויתקע בַּשּׁוֹפָ֔רבַּשּׁוֹפָרבשופר וַיָּפֻ֥צוּוַיָּפֻצוּויפצו מֵֽעַלמֵעַלמעל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר אִ֣ישׁאִישׁאיש לְאֹהָלָ֑יולְאֹהָלָיולאהליו וְיוֹאָ֛בוְיוֹאָבויואב שָׁ֥בשָׁבשב יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֶלאֶלאל־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 20:23 וְיוֹאָ֕בוְיוֹאָבויואב אֶ֥לאֶלאל כָּלכָּלכל־־־הַצָּבָ֖אהַצָּבָאהצבא יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּבְנָיָה֙וּבְנָיָהובניה בֶּןבֶּןבן־־־יְה֣וֹיָדָ֔עיְהוֹיָדָעיהוידע עַלעַלעל־־־[הַכְּרִי כ][הַכְּרִי כ][הכרי כ] (הַכְּרֵתִ֖י ק)(הַכְּרֵתִי ק)(הכרתי ק) וְעַלוְעַלועל־־־הַפְּלֵתִֽיהַפְּלֵתִיהפלתי׃׃׃ 20:24 וַאֲדֹרָ֖םוַאֲדֹרָםואדרם עַלעַלעל־־־הַמַּ֑סהַמַּסהמס וִיהוֹשָׁפָ֥טוִיהוֹשָׁפָטויהושפט בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיל֖וּדאֲחִילוּדאחילוד הַמַּזְכִּֽירהַמַּזְכִּירהמזכיר׃׃׃ 20:25 [וְשֵׁיָא כ][וְשֵׁיָא כ][ושיא כ] (וּשְׁוָ֖א ק)(וּשְׁוָא ק)(ושוא ק) סֹפֵ֑רסֹפֵרספר וְצָד֥וֹקוְצָדוֹקוצדוק וְאֶבְיָתָ֖רוְאֶבְיָתָרואביתר כֹּהֲנִֽיםכֹּהֲנִיםכהנים׃׃׃ 20:26 וְגַ֗םוְגַםוגם עִירָא֙עִירָאעירא הַיָּ֣אִרִ֔יהַיָּאִרִיהיארי הָיָ֥ההָיָההיה כֹהֵ֖ןכֹהֵןכהן לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain