Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 21

21:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי רָעָב֩רָעָברעב בִּימֵ֨יבִּימֵיבימי דָוִ֜דדָוִדדוד שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש שָׁנִ֗יםשָׁנִיםשנים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי שָׁנָ֔השָׁנָהשנה וַיְבַקֵּ֥שׁוַיְבַקֵּשׁויבקש דָּוִ֖דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה ססס וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול וְאֶלוְאֶלואל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַדָּמִ֔יםהַדָּמִיםהדמים עַלעַלעל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵמִ֖יתהֵמִיתהמית אֶתאֶתאת־־־הַגִּבְעֹנִֽיםהַגִּבְעֹנִיםהגבענים׃׃׃ 21:2 וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לַגִּבְעֹנִ֖יםלַגִּבְעֹנִיםלגבענים וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֑םאֲלֵיהֶםאליהם וְהַגִּבְעֹנִ֞יםוְהַגִּבְעֹנִיםוהגבענים לֹ֣אלֹאלא מִבְּנֵ֧ימִבְּנֵימבני יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל הֵ֗מָּההֵמָּההמה כִּ֚יכִּיכי אִםאִםאם־־־מִיֶּ֣תֶרמִיֶּתֶרמיתר הָאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי וּבְנֵ֤יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל נִשְׁבְּע֣וּנִשְׁבְּעוּנשבעו לָהֶ֔םלָהֶםלהם וַיְבַקֵּ֤שׁוַיְבַקֵּשׁויבקש שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול לְהַכֹּתָ֔םלְהַכֹּתָםלהכתם בְּקַנֹּאת֥וֹבְּקַנֹּאתוֹבקנאתו לִבְנֵֽילִבְנֵילבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וִיהוּדָֽהוִיהוּדָהויהודה׃׃׃ 21:3 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־הַגִּבְעֹנִ֔יםהַגִּבְעֹנִיםהגבענים מָ֥המָהמה אֶעֱשֶׂ֖האֶעֱשֶׂהאעשה לָכֶ֑םלָכֶםלכם וּבַמָּ֣הוּבַמָּהובמה אֲכַפֵּ֔ראֲכַפֵּראכפר וּבָרְכ֖וּוּבָרְכוּוברכו אֶתאֶתאת־־־נַחֲלַ֥תנַחֲלַתנחלת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 21:4 וַיֹּ֧אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו ל֣וֹלוֹלו הַגִּבְעֹנִ֗יםהַגִּבְעֹנִיםהגבענים אֵֽיןאֵיןאין־־־[לִי כ][לִי כ][לי כ] (לָ֜נוּ ק)(לָנוּ ק)(לנו ק) כֶּ֤סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָב֙וְזָהָבוזהב עִםעִםעם־־־שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול וְעִםוְעִםועם־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו וְאֵֽיןוְאֵיןואין־־־לָ֥נוּלָנוּלנו אִ֖ישׁאִישׁאיש לְהָמִ֣יתלְהָמִיתלהמית בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָֽהמָהמה־־־אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם אֹמְרִ֖יםאֹמְרִיםאמרים אֶעֱשֶׂ֥האֶעֱשֶׂהאעשה לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 21:5 וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כִּלָּ֔נוּכִּלָּנוּכלנו וַאֲשֶׁ֖רוַאֲשֶׁרואשר דִּמָּהדִּמָּהדמה־־־לָ֑נוּלָנוּלנו נִשְׁמַ֕דְנוּנִשְׁמַדְנוּנשמדנו מֵֽהִתְיַצֵּ֖במֵהִתְיַצֵּבמהתיצב בְּכָלבְּכָלבכל־־־גְּבֻ֥לגְּבֻלגבל יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 21:6 [יְנָתָן כ][יְנָתָן כ][ינתן כ] (יֻתַּן ק)(יֻתַּן ק)(יתן ק) לָ֜נוּלָנוּלנו שִׁבְעָ֤השִׁבְעָהשבעה אֲנָשִׁים֙אֲנָשִׁיםאנשים מִבָּנָ֔יומִבָּנָיומבניו וְהוֹקַֽעֲנוּם֙וְהוֹקַעֲנוּםוהוקענום לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה בְּגִבְעַ֥תבְּגִבְעַתבגבעת שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול בְּחִ֣ירבְּחִירבחיר יְהוָ֑היְהוָהיהוה ססס וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲנִ֥יאֲנִיאני אֶתֵּֽןאֶתֵּןאתן׃׃׃ 21:7 וַיַּחְמֹ֣לוַיַּחְמֹלויחמל הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־מְפִימְפִימפי־־־בֹ֖שֶׁתבֹשֶׁתבשת בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹנָתָ֣ןיְהוֹנָתָןיהונתן בֶּןבֶּןבן־־־שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול עַלעַלעל־־־שְׁבֻעַ֤תשְׁבֻעַתשבעת יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בֵּֽינֹתָ֔םבֵּינֹתָםבינתם בֵּ֣יןבֵּיןבין דָּוִ֔דדָּוִדדוד וּבֵ֖יןוּבֵיןובין יְהוֹנָתָ֥ןיְהוֹנָתָןיהונתן בֶּןבֶּןבן־־־שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 21:8 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח הַמֶּ֡לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־שְׁ֠נֵישְׁנֵישני בְּנֵ֨יבְּנֵיבני רִצְפָּ֤הרִצְפָּהרצפה בַתבַתבת־־־אַיָּה֙אַיָּהאיה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָלְדָ֣היָלְדָהילדה לְשָׁא֔וּללְשָׁאוּללשאול אֶתאֶתאת־־־אַרְמֹנִ֖יאַרְמֹנִיארמני וְאֶתוְאֶתואת־־־מְפִבֹ֑שֶׁתמְפִבֹשֶׁתמפבשת וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲמֵ֗שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת בְּנֵי֙בְּנֵיבני מִיכַ֣למִיכַלמיכל בַּתבַּתבת־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָלְדָ֛היָלְדָהילדה לְעַדְרִיאֵ֥ללְעַדְרִיאֵללעדריאל בֶּןבֶּןבן־־־בַּרְזִלַּ֖יבַּרְזִלַּיברזלי הַמְּחֹלָתִֽיהַמְּחֹלָתִיהמחלתי׃׃׃ 21:9 וַֽיִּתְּנֵ֞םוַיִּתְּנֵםויתנם בְּיַ֣דבְּיַדביד הַגִּבְעֹנִ֗יםהַגִּבְעֹנִיםהגבענים וַיֹּקִיעֻ֤םוַיֹּקִיעֻםויקיעם בָּהָר֙בָּהָרבהר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיִּפְּל֥וּוַיִּפְּלוּויפלו [שִׁבְעָתַיִם כ][שִׁבְעָתַיִם כ][שבעתים כ] (שְׁבַעְתָּ֖ם ק)(שְׁבַעְתָּם ק)(שבעתם ק) יָ֑חַדיָחַדיחד [וְהֵם כ][וְהֵם כ][והם כ] (וְהֵ֨מָּה ק)(וְהֵמָּה ק)(והמה ק) הֻמְת֜וּהֻמְתוּהמתו בִּימֵ֤יבִּימֵיבימי קָצִיר֙קָצִירקציר בָּרִ֣אשֹׁנִ֔יםבָּרִאשֹׁנִיםבראשנים [תְּחִלַּת כ][תְּחִלַּת כ][תחלת כ] (בִּתְחִלַּ֖ת ק)(בִּתְחִלַּת ק)(בתחלת ק) קְצִ֥ירקְצִירקציר שְׂעֹרִֽיםשְׂעֹרִיםשערים׃׃׃ 21:10 וַתִּקַּ֣חוַתִּקַּחותקח רִצְפָּה֩רִצְפָּהרצפה בַתבַתבת־־־אַיָּ֨האַיָּהאיה אֶתאֶתאת־־־הַשַּׂ֜קהַשַּׂקהשק וַתַּטֵּ֨הוּוַתַּטֵּהוּותטהו לָ֤הּלָהּלה אֶלאֶלאל־־־הַצּוּר֙הַצּוּרהצור מִתְּחִלַּ֣תמִתְּחִלַּתמתחלת קָצִ֔ירקָצִירקציר עַ֛דעַדעד נִתַּךְנִתַּךְנתך־־־מַ֥יִםמַיִםמים עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם מִןמִןמן־־־הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נָתְנָה֩נָתְנָהנתנה ע֨וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמַ֜יִםהַשָּׁמַיִםהשמים לָנ֤וּחַלָנוּחַלנוח עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם יוֹמָ֔םיוֹמָםיומם וְאֶתוְאֶתואת־־־חַיַּ֥תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ 21:11 וַיֻּגַּ֖דוַיֻּגַּדויגד לְדָוִ֑דלְדָוִדלדוד אֵ֧תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשְׂתָ֛העָשְׂתָהעשתה רִצְפָּ֥הרִצְפָּהרצפה בַתבַתבת־־־אַיָּ֖האַיָּהאיה פִּלֶ֥גֶשׁפִּלֶגֶשׁפלגש שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 21:12 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך דָּוִ֗דדָּוִדדוד וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־עַצְמ֤וֹתעַצְמוֹתעצמות שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול וְאֶתוְאֶתואת־־־עַצְמוֹת֙עַצְמוֹתעצמות יְהוֹנָתָ֣ןיְהוֹנָתָןיהונתן בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו מֵאֵ֕תמֵאֵתמאת בַּעֲלֵ֖יבַּעֲלֵיבעלי יָבֵ֣ישׁיָבֵישׁיביש גִּלְעָ֑דגִּלְעָדגלעד אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר גָּנְב֨וּגָּנְבוּגנבו אֹתָ֜םאֹתָםאתם מֵרְחֹ֣במֵרְחֹבמרחב בֵּֽיתבֵּיתבית־־־שַׁ֗ןשַׁןשן אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר [תָּלוּם כ][תָּלוּם כ][תלום כ] (תְּלָא֥וּם ק)(תְּלָאוּם ק)(תלאום ק) [שָׁם כ][שָׁם כ][שם כ] (שָׁ֙מָּה֙ ק)(שָׁמָּה ק)(שמה ק) [הַפְּלִשְׁתִּים כ][הַפְּלִשְׁתִּים כ][הפלשתים כ] (פְּלִשְׁתִּ֔ים ק)(פְּלִשְׁתִּים ק)(פלשתים ק) בְּי֨וֹםבְּיוֹםביום הַכּ֧וֹתהַכּוֹתהכות פְּלִשְׁתִּ֛יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים אֶתאֶתאת־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול בַּגִּלְבֹּֽעַבַּגִּלְבֹּעַבגלבע׃׃׃ 21:13 וַיַּ֤עַלוַיַּעַלויעל מִשָּׁם֙מִשָּׁםמשם אֶתאֶתאת־־־עַצְמ֣וֹתעַצְמוֹתעצמות שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וְאֶתוְאֶתואת־־־עַצְמ֖וֹתעַצְמוֹתעצמות יְהוֹנָתָ֣ןיְהוֹנָתָןיהונתן בְּנ֑וֹבְּנוֹבנו וַיַּ֣אַסְפ֔וּוַיַּאַסְפוּויאספו אֶתאֶתאת־־־עַצְמ֖וֹתעַצְמוֹתעצמות הַמּוּקָעִֽיםהַמּוּקָעִיםהמוקעים׃׃׃ 21:14 וַיִּקְבְּר֣וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֶתאֶתאת־־־עַצְמוֹתעַצְמוֹתעצמות־־־שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול וִיהוֹנָֽתָןוִיהוֹנָתָןויהונתן־־־בְּ֠נוֹבְּנוֹבנו בְּאֶ֨רֶץבְּאֶרֶץבארץ בִּנְיָמִ֜ןבִּנְיָמִןבנימן בְּצֵלָ֗עבְּצֵלָעבצלע בְּקֶ֙בֶר֙בְּקֶבֶרבקבר קִ֣ישׁקִישׁקיש אָבִ֔יואָבִיואביו וַֽיַּעֲשׂ֔וּוַיַּעֲשׂוּויעשו כֹּ֥לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֖הצִוָּהצוה הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֵּעָתֵ֧רוַיֵּעָתֵרויעתר אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים לָאָ֖רֶץלָאָרֶץלארץ אַֽחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵֽןכֵןכן׃׃׃ פפפ
21:15 וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־ע֧וֹדעוֹדעוד מִלְחָמָ֛המִלְחָמָהמלחמה לַפְּלִשְׁתִּ֖יםלַפְּלִשְׁתִּיםלפלשתים אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֵּ֨רֶדוַיֵּרֶדוירד דָּוִ֜דדָּוִדדוד וַעֲבָדָ֥יווַעֲבָדָיוועבדיו עִמּ֛וֹעִמּוֹעמו וַיִּלָּחֲמ֥וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו אֶתאֶתאת־־־פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיָּ֥עַףוַיָּעַףויעף דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 21:16 [וְיִשְׁבֹּו כ][וְיִשְׁבֹּו כ][וישבו כ] (וְיִשְׁבִּ֨י ק)(וְיִשְׁבִּי ק)(וישבי ק) בְּנֹ֜בבְּנֹבבנב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ בִּילִידֵ֣יבִּילִידֵיבילידי הָרָפָ֗ההָרָפָההרפה וּמִשְׁקַ֤לוּמִשְׁקַלומשקל קֵינוֹ֙קֵינוֹקינו שְׁלֹ֤שׁשְׁלֹשׁשלש מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות מִשְׁקַ֣למִשְׁקַלמשקל נְחֹ֔שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וְה֖וּאוְהוּאוהוא חָג֣וּרחָגוּרחגור חֲדָשָׁ֑החֲדָשָׁהחדשה וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְהַכּ֥וֹתלְהַכּוֹתלהכות אֶתאֶתאת־־־דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 21:17 וַיַּֽעֲזָרוַיַּעֲזָרויעזר־־־לוֹ֙לוֹלו אֲבִישַׁ֣יאֲבִישַׁיאבישי בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָ֔הצְרוּיָהצרויה וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־הַפְּלִשְׁתִּ֖יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי וַיְמִיתֵ֑הוּוַיְמִיתֵהוּוימיתהו אָ֣זאָזאז נִשְׁבְּעוּ֩נִשְׁבְּעוּנשבעו אַנְשֵׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־דָוִ֨דדָוִדדוד ל֜וֹלוֹלו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־תֵצֵ֨אתֵצֵאתצא ע֤וֹדעוֹדעוד אִתָּ֙נוּ֙אִתָּנוּאתנו לַמִּלְחָמָ֔הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וְלֹ֥אוְלֹאולא תְכַבֶּ֖התְכַבֶּהתכבה אֶתאֶתאת־־־נֵ֥רנֵרנר יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
21:19 וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־ע֧וֹדעוֹדעוד הַמִּלְחָמָ֛ההַמִּלְחָמָההמלחמה בְּג֖וֹבבְּגוֹבבגוב עִםעִםעם־־־פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיַּ֡ךְוַיַּךְויך אֶלְחָנָן֩אֶלְחָנָןאלחנן בֶּןבֶּןבן־־־יַעְרֵ֨ייַעְרֵייערי אֹרְגִ֜יםאֹרְגִיםארגים בֵּ֣יתבֵּיתבית הַלַּחְמִ֗יהַלַּחְמִיהלחמי אֵ֚תאֵתאת גָּלְיָ֣תגָּלְיָתגלית הַגִּתִּ֔יהַגִּתִּיהגתי וְעֵ֣ץוְעֵץועץ חֲנִית֔וֹחֲנִיתוֹחניתו כִּמְנ֖וֹרכִּמְנוֹרכמנור אֹרְגִֽיםאֹרְגִיםארגים׃׃׃ ססס 21:20 וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־ע֥וֹדעוֹדעוד מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה בְּגַ֑תבְּגַתבגת וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ אִ֣ישׁאִישׁאיש [מָדִין כ][מָדִין כ][מדין כ] (מָד֗וֹן ק)(מָדוֹן ק)(מדון ק) וְאֶצְבְּעֹ֣תוְאֶצְבְּעֹתואצבעת יָדָיו֩יָדָיוידיו וְאֶצְבְּעֹ֨תוְאֶצְבְּעֹתואצבעת רַגְלָ֜יורַגְלָיורגליו שֵׁ֣שׁשֵׁשׁשש וָשֵׁ֗שׁוָשֵׁשׁושש עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאַרְבַּע֙וְאַרְבַּעוארבע מִסְפָּ֔רמִסְפָּרמספר וְגַםוְגַםוגם־־־ה֖וּאהוּאהוא יֻלַּ֥דיֻלַּדילד לְהָרָפָֽהלְהָרָפָהלהרפה׃׃׃ 21:21 וַיְחָרֵ֖ףוַיְחָרֵףויחרף אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּכֵּ֙הוּ֙וַיַּכֵּהוּויכהו יְה֣וֹנָתָ֔ןיְהוֹנָתָןיהונתן בֶּןבֶּןבן־־־[שִׁמְעִי כ][שִׁמְעִי כ][שמעי כ] (שִׁמְעָ֖ה ק)(שִׁמְעָה ק)(שמעה ק) אֲחִ֥יאֲחִיאחי דָוִֽדדָוִדדוד׃׃׃ 21:22 אֶתאֶתאת־־־אַרְבַּ֥עַתאַרְבַּעַתארבעת אֵ֛לֶּהאֵלֶּהאלה יֻלְּד֥וּיֻלְּדוּילדו לְהָרָפָ֖הלְהָרָפָהלהרפה בְּגַ֑תבְּגַתבגת וַיִּפְּל֥וּוַיִּפְּלוּויפלו בְיַדבְיַדביד־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד וּבְיַ֥דוּבְיַדוביד עֲבָדָֽיועֲבָדָיועבדיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain