Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 22

22:1 וַיְדַבֵּ֤רוַיְדַבֵּרוידבר דָּוִד֙דָּוִדדוד לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי הַשִּׁירָ֣ההַשִּׁירָההשירה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת בְּיוֹם֩בְּיוֹםביום הִצִּ֨ילהִצִּילהציל יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֹת֛וֹאֹתוֹאתו מִכַּ֥ףמִכַּףמכף כָּלכָּלכל־־־אֹיְבָ֖יואֹיְבָיואיביו וּמִכַּ֥ףוּמִכַּףומכף שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 22:2 וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה סַֽלְעִ֥יסַלְעִיסלעי וּמְצֻדָתִ֖יוּמְצֻדָתִיומצדתי וּמְפַלְטִיוּמְפַלְטִיומפלטי־־־לִֽילִילי׃׃׃ 22:3 אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי צוּרִ֖יצוּרִיצורי אֶחֱסֶהאֶחֱסֶהאחסה־־־בּ֑וֹבּוֹבו מָגִנִּ֞ימָגִנִּימגני וְקֶ֣רֶןוְקֶרֶןוקרן יִשְׁעִ֗ייִשְׁעִיישעי מִשְׂגַּבִּי֙מִשְׂגַּבִּימשגבי וּמְנוּסִ֔יוּמְנוּסִיומנוסי מֹשִׁעִ֕ימֹשִׁעִימשעי מֵחָמָ֖סמֵחָמָסמחמס תֹּשִׁעֵֽנִיתֹּשִׁעֵנִיתשעני׃׃׃ 22:4 מְהֻלָּ֖למְהֻלָּלמהלל אֶקְרָ֣אאֶקְרָאאקרא יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּמֵאֹיְבַ֖יוּמֵאֹיְבַיומאיבי אִוָּשֵֽׁעַאִוָּשֵׁעַאושע׃׃׃ 22:5 כִּ֥יכִּיכי אֲפָפֻ֖נִיאֲפָפֻנִיאפפני מִשְׁבְּרֵימִשְׁבְּרֵימשברי־־־מָ֑וֶתמָוֶתמות נַחֲלֵ֥ינַחֲלֵינחלי בְלִיַּ֖עַלבְלִיַּעַלבליעל יְבַעֲתֻֽנִייְבַעֲתֻנִייבעתני׃׃׃ 22:6 חֶבְלֵ֥יחֶבְלֵיחבלי שְׁא֖וֹלשְׁאוֹלשאול סַבֻּ֑נִיסַבֻּנִיסבני קִדְּמֻ֖נִיקִדְּמֻנִיקדמני מֹֽקְשֵׁימֹקְשֵׁימקשי־־־מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃ 22:7 בַּצַּרבַּצַּרבצר־־־לִי֙לִילי אֶקְרָ֣אאֶקְרָאאקרא יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְאֶלוְאֶלואל־־־אֱלֹהַ֖יאֱלֹהַיאלהי אֶקְרָ֑אאֶקְרָאאקרא וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע מֵהֵֽיכָלוֹ֙מֵהֵיכָלוֹמהיכלו קוֹלִ֔יקוֹלִיקולי וְשַׁוְעָתִ֖יוְשַׁוְעָתִיושועתי בְּאָזְנָֽיובְּאָזְנָיובאזניו׃׃׃ 22:8 [וַתִּגְעַשׁ כ][וַתִּגְעַשׁ כ][ותגעש כ] (וַיִּתְגָּעַ֤שׁ ק)(וַיִּתְגָּעַשׁ ק)(ויתגעש ק) וַתִּרְעַשׁ֙וַתִּרְעַשׁותרעש הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מוֹסְד֥וֹתמוֹסְדוֹתמוסדות הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים יִרְגָּ֑זוּיִרְגָּזוּירגזו וַיִּֽתְגָּעֲשׁ֖וּוַיִּתְגָּעֲשׁוּויתגעשו כִּֽיכִּיכי־־־חָ֥רָהחָרָהחרה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 22:9 עָלָ֤העָלָהעלה עָשָׁן֙עָשָׁןעשן בְּאַפּ֔וֹבְּאַפּוֹבאפו וְאֵ֥שׁוְאֵשׁואש מִפִּ֖יומִפִּיומפיו תֹּאכֵ֑לתֹּאכֵלתאכל גֶּחָלִ֖יםגֶּחָלִיםגחלים בָּעֲר֥וּבָּעֲרוּבערו מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 22:10 וַיֵּ֥טוַיֵּטויט שָׁמַ֖יִםשָׁמַיִםשמים וַיֵּרַ֑דוַיֵּרַדוירד וַעֲרָפֶ֖לוַעֲרָפֶלוערפל תַּ֥חַתתַּחַתתחת רַגְלָֽיורַגְלָיורגליו׃׃׃ 22:11 וַיִּרְכַּ֥בוַיִּרְכַּבוירכב עַלעַלעל־־־כְּר֖וּבכְּרוּבכרוב וַיָּעֹ֑ףוַיָּעֹףויעף וַיֵּרָ֖אוַיֵּרָאוירא עַלעַלעל־־־כַּנְפֵיכַּנְפֵיכנפי־־־רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 22:12 וַיָּ֥שֶׁתוַיָּשֶׁתוישת חֹ֛שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך סְבִיבֹתָ֖יוסְבִיבֹתָיוסביבתיו סֻכּ֑וֹתסֻכּוֹתסכות חַֽשְׁרַתחַשְׁרַתחשרת־־־מַ֖יִםמַיִםמים עָבֵ֥יעָבֵיעבי שְׁחָקִֽיםשְׁחָקִיםשחקים׃׃׃ 22:13 מִנֹּ֖גַהּמִנֹּגַהּמנגה נֶגְדּ֑וֹנֶגְדּוֹנגדו בָּעֲר֖וּבָּעֲרוּבערו גַּחֲלֵיגַּחֲלֵיגחלי־־־אֵֽשׁאֵשׁאש׃׃׃ 22:14 יַרְעֵ֥םיַרְעֵםירעם מִןמִןמן־־־שָׁמַ֖יִםשָׁמַיִםשמים יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְעֶלְי֖וֹןוְעֶלְיוֹןועליון יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן קוֹלֽוֹקוֹלוֹקולו׃׃׃ 22:15 וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח חִצִּ֖יםחִצִּיםחצים וַיְפִיצֵ֑םוַיְפִיצֵםויפיצם בָּרָ֖קבָּרָקברק [וַיְהֻמֵּם כ][וַיְהֻמֵּם כ][ויהמם כ] (וַיָּהֹֽם ק)(וַיָּהֹם ק)(ויהם ק)׃׃׃ 22:16 וַיֵּֽרָאוּ֙וַיֵּרָאוּויראו אֲפִ֣קֵיאֲפִקֵיאפקי יָ֔םיָםים יִגָּל֖וּיִגָּלוּיגלו מֹסְד֣וֹתמֹסְדוֹתמסדות תֵּבֵ֑לתֵּבֵלתבל בְּגַעֲרַ֣תבְּגַעֲרַתבגערת יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִנִּשְׁמַ֖תמִנִּשְׁמַתמנשמת ר֥וּחַרוּחַרוח אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ 22:17 יִשְׁלַ֥חיִשְׁלַחישלח מִמָּר֖וֹםמִמָּרוֹםממרום יִקָּחֵ֑נִייִקָּחֵנִייקחני יַֽמְשֵׁ֖נִייַמְשֵׁנִיימשני מִמַּ֥יִםמִמַּיִםממים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 22:18 יַצִּילֵ֕נִייַצִּילֵנִייצילני מֵאֹיְבִ֖ימֵאֹיְבִימאיבי עָ֑זעָזעז מִשֹּׂ֣נְאַ֔ימִשֹּׂנְאַימשנאי כִּ֥יכִּיכי אָמְצ֖וּאָמְצוּאמצו מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 22:19 יְקַדְּמֻ֖נִייְקַדְּמֻנִייקדמני בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אֵידִ֑יאֵידִיאידי וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי יְהוָ֛היְהוָהיהוה מִשְׁעָ֖ןמִשְׁעָןמשען לִֽילִילי׃׃׃ 22:20 וַיֹּצֵ֥אוַיֹּצֵאויצא לַמֶּרְחָ֖בלַמֶּרְחָבלמרחב אֹתִ֑יאֹתִיאתי יְחַלְּצֵ֖נִייְחַלְּצֵנִייחלצני כִּיכִּיכי־־־חָ֥פֵֽץחָפֵץחפץ בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 22:21 יִגְמְלֵ֥נִייִגְמְלֵנִייגמלני יְהוָ֖היְהוָהיהוה כְּצִדְקָתִ֑יכְּצִדְקָתִיכצדקתי כְּבֹ֥רכְּבֹרכבר יָדַ֖ייָדַיידי יָשִׁ֥יביָשִׁיבישיב לִֽילִילי׃׃׃ 22:22 כִּ֥יכִּיכי שָׁמַ֖רְתִּישָׁמַרְתִּישמרתי דַּרְכֵ֣ידַּרְכֵידרכי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא רָשַׁ֖עְתִּירָשַׁעְתִּירשעתי מֵאֱלֹהָֽימֵאֱלֹהָימאלהי׃׃׃ 22:23 כִּ֥יכִּיכי כָלכָלכל־־־[מִשְׁפָּטֹו כ][מִשְׁפָּטֹו כ][משפטו כ] (מִשְׁפָּטָ֖יו ק)(מִשְׁפָּטָיו ק)(משפטיו ק) לְנֶגְדִּ֑ילְנֶגְדִּילנגדי וְחֻקֹּתָ֖יווְחֻקֹּתָיווחקתיו לֹאלֹאלא־־־אָס֥וּראָסוּראסור מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 22:24 וָאֶהְיֶ֥הוָאֶהְיֶהואהיה תָמִ֖יםתָמִיםתמים ל֑וֹלוֹלו וָאֶשְׁתַּמְּרָ֖הוָאֶשְׁתַּמְּרָהואשתמרה מֵעֲוֺנִֽימֵעֲוֺנִימעוני׃׃׃ 22:25 וַיָּ֧שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב יְהוָ֛היְהוָהיהוה לִ֖ילִילי כְּצִדְקָתִ֑יכְּצִדְקָתִיכצדקתי כְּבֹרִ֖יכְּבֹרִיכברי לְנֶ֥גֶדלְנֶגֶדלנגד עֵינָֽיועֵינָיועיניו׃׃׃ 22:26 עִםעִםעם־־־חָסִ֖ידחָסִידחסיד תִּתְחַסָּ֑דתִּתְחַסָּדתתחסד עִםעִםעם־־־גִּבּ֥וֹרגִּבּוֹרגבור תָּמִ֖יםתָּמִיםתמים תִּתַּמָּֽםתִּתַּמָּםתתמם׃׃׃ 22:27 עִםעִםעם־־־נָבָ֖רנָבָרנבר תִּתָּבָ֑רתִּתָּבָרתתבר וְעִםוְעִםועם־־־עִקֵּ֖שׁעִקֵּשׁעקש תִּתַּפָּֽלתִּתַּפָּלתתפל׃׃׃ 22:28 וְאֶתוְאֶתואת־־־עַ֥םעַםעם עָנִ֖יעָנִיעני תּוֹשִׁ֑יעַתּוֹשִׁיעַתושיע וְעֵינֶ֖יךָוְעֵינֶיךָועיניך עַלעַלעל־־־רָמִ֥יםרָמִיםרמים תַּשְׁפִּֽילתַּשְׁפִּילתשפיל׃׃׃ 22:29 כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה נֵירִ֖ינֵירִינירי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיהוָ֖הוַיהוָהויהוה יַגִּ֥יהַּיַגִּיהַּיגיה חָשְׁכִּֽיחָשְׁכִּיחשכי׃׃׃ 22:30 כִּ֥יכִּיכי בְכָ֖הבְכָהבכה אָר֣וּץאָרוּץארוץ גְּד֑וּדגְּדוּדגדוד בֵּאלֹהַ֖יבֵּאלֹהַיבאלהי אֲדַלֶּגאֲדַלֶּגאדלג־־־שֽׁוּרשׁוּרשור׃׃׃ 22:31 הָאֵ֖להָאֵלהאל תָּמִ֣יםתָּמִיםתמים דַּרְכּ֑וֹדַּרְכּוֹדרכו אִמְרַ֤תאִמְרַתאמרת יְהוָה֙יְהוָהיהוה צְרוּפָ֔הצְרוּפָהצרופה מָגֵ֣ןמָגֵןמגן ה֔וּאהוּאהוא לְכֹ֖ללְכֹללכל הַחֹסִ֥יםהַחֹסִיםהחסים בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 22:32 כִּ֥יכִּיכי מִימִימי־־־אֵ֖לאֵלאל מִבַּלְעֲדֵ֣ימִבַּלְעֲדֵימבלעדי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּמִ֥יוּמִיומי צ֖וּרצוּרצור מִֽבַּלְעֲדֵ֥ימִבַּלְעֲדֵימבלעדי אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 22:33 הָאֵ֥להָאֵלהאל מָעוּזִּ֖ימָעוּזִּימעוזי חָ֑יִלחָיִלחיל וַיַּתֵּ֥רוַיַּתֵּרויתר תָּמִ֖יםתָּמִיםתמים [דַּרְכֹּו כ][דַּרְכֹּו כ][דרכו כ] (דַּרְכִּֽי ק)(דַּרְכִּי ק)(דרכי ק)׃׃׃ 22:34 מְשַׁוֶּ֥המְשַׁוֶּהמשוה [רַגְלָיו כ][רַגְלָיו כ][רגליו כ] (רַגְלַ֖י ק)(רַגְלַי ק)(רגלי ק) כָּאַיָּל֑וֹתכָּאַיָּלוֹתכאילות וְעַ֥לוְעַלועל בָּמוֹתַ֖יבָּמוֹתַיבמותי יַעֲמִדֵֽנִייַעֲמִדֵנִייעמדני׃׃׃ 22:35 מְלַמֵּ֥דמְלַמֵּדמלמד יָדַ֖ייָדַיידי לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וְנִחַ֥תוְנִחַתונחת קֶֽשֶׁתקֶשֶׁתקשת־־־נְחוּשָׁ֖הנְחוּשָׁהנחושה זְרֹעֹתָֽיזְרֹעֹתָיזרעתי׃׃׃ 22:36 וַתִּתֶּןוַתִּתֶּןותתן־־־לִ֖ילִילי מָגֵ֣ןמָגֵןמגן יִשְׁעֶ֑ךָיִשְׁעֶךָישעך וַעֲנֹתְךָ֖וַעֲנֹתְךָוענתך תַּרְבֵּֽנִיתַּרְבֵּנִיתרבני׃׃׃ 22:37 תַּרְחִ֥יבתַּרְחִיבתרחיב צַעֲדִ֖יצַעֲדִיצעדי תַּחְתֵּ֑נִיתַּחְתֵּנִיתחתני וְלֹ֥אוְלֹאולא מָעֲד֖וּמָעֲדוּמעדו קַרְסֻלָּֽיקַרְסֻלָּיקרסלי׃׃׃ 22:38 אֶרְדְּפָ֥האֶרְדְּפָהארדפה אֹיְבַ֖יאֹיְבַיאיבי וָאַשְׁמִידֵ֑םוָאַשְׁמִידֵםואשמידם וְלֹ֥אוְלֹאולא אָשׁ֖וּבאָשׁוּבאשוב עַדעַדעד־־־כַּלּוֹתָֽםכַּלּוֹתָםכלותם׃׃׃ 22:39 וָאֲכַלֵּ֥םוָאֲכַלֵּםואכלם וָאֶמְחָצֵ֖םוָאֶמְחָצֵםואמחצם וְלֹ֣אוְלֹאולא יְקוּמ֑וּןיְקוּמוּןיקומון וַֽיִּפְּל֖וּוַיִּפְּלוּויפלו תַּ֥חַתתַּחַתתחת רַגְלָֽירַגְלָירגלי׃׃׃ 22:40 וַתַּזְרֵ֥נִיוַתַּזְרֵנִיותזרני חַ֖יִלחַיִלחיל לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה תַּכְרִ֥יעַתַּכְרִיעַתכריע קָמַ֖יקָמַיקמי תַּחְתֵּֽנִיתַּחְתֵּנִיתחתני׃׃׃ 22:41 וְאֹ֣יְבַ֔יוְאֹיְבַיואיבי תַּ֥תָּהתַּתָּהתתה לִּ֖ילִּילי עֹ֑רֶףעֹרֶףערף מְשַׂנְאַ֖ימְשַׂנְאַימשנאי וָאַצְמִיתֵֽםוָאַצְמִיתֵםואצמיתם׃׃׃ 22:42 יִשְׁע֖וּיִשְׁעוּישעו וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מֹשִׁ֑יעַמֹשִׁיעַמשיע אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא עָנָֽםעָנָםענם׃׃׃ 22:43 וְאֶשְׁחָקֵ֖םוְאֶשְׁחָקֵםואשחקם כַּעֲפַרכַּעֲפַרכעפר־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ כְּטִיטכְּטִיטכטיט־־־חוּצ֥וֹתחוּצוֹתחוצות אֲדִקֵּ֖םאֲדִקֵּםאדקם אֶרְקָעֵֽםאֶרְקָעֵםארקעם׃׃׃ 22:44 וַֽתְּפַלְּטֵ֔נִיוַתְּפַלְּטֵנִיותפלטני מֵרִיבֵ֖ימֵרִיבֵימריבי עַמִּ֑יעַמִּיעמי תִּשְׁמְרֵ֙נִי֙תִּשְׁמְרֵנִיתשמרני לְרֹ֣אשׁלְרֹאשׁלראש גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים עַ֥םעַםעם לֹאלֹאלא־־־יָדַ֖עְתִּייָדַעְתִּיידעתי יַעַבְדֻֽנִייַעַבְדֻנִייעבדני׃׃׃ 22:45 בְּנֵ֥יבְּנֵיבני נֵכָ֖רנֵכָרנכר יִתְכַּֽחֲשׁוּיִתְכַּחֲשׁוּיתכחשו־־־לִ֑ילִילי לִשְׁמ֥וֹעַלִשְׁמוֹעַלשמוע אֹ֖זֶןאֹזֶןאזן יִשָּׁ֥מְעוּיִשָּׁמְעוּישמעו לִֽילִילי׃׃׃ 22:46 בְּנֵ֥יבְּנֵיבני נֵכָ֖רנֵכָרנכר יִבֹּ֑לוּיִבֹּלוּיבלו וְיַחְגְּר֖וּוְיַחְגְּרוּויחגרו מִמִּסְגְּרוֹתָֽםמִמִּסְגְּרוֹתָםממסגרותם׃׃׃ 22:47 חַיחַיחי־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וּבָר֣וּךְוּבָרוּךְוברוך צוּרִ֑יצוּרִיצורי וְיָרֻ֕םוְיָרֻםוירם אֱלֹהֵ֖יאֱלֹהֵיאלהי צ֥וּרצוּרצור יִשְׁעִֽייִשְׁעִיישעי׃׃׃ 22:48 הָאֵ֕להָאֵלהאל הַנֹּתֵ֥ןהַנֹּתֵןהנתן נְקָמֹ֖תנְקָמֹתנקמת לִ֑ילִילי וּמוֹרִ֥ידוּמוֹרִידומוריד עַמִּ֖יםעַמִּיםעמים תַּחְתֵּֽנִיתַּחְתֵּנִיתחתני׃׃׃ 22:49 וּמוֹצִיאִ֖יוּמוֹצִיאִיומוציאי מֵאֹֽיְבָ֑ימֵאֹיְבָימאיבי וּמִקָּמַי֙וּמִקָּמַיומקמי תְּר֣וֹמְמֵ֔נִיתְּרוֹמְמֵנִיתרוממני מֵאִ֥ישׁמֵאִישׁמאיש חֲמָסִ֖יםחֲמָסִיםחמסים תַּצִּילֵֽנִיתַּצִּילֵנִיתצילני׃׃׃ 22:50 עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן אוֹדְךָ֥אוֹדְךָאודך יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּגּוֹיִ֑םבַּגּוֹיִםבגוים וּלְשִׁמְךָ֖וּלְשִׁמְךָולשמך אֲזַמֵּֽראֲזַמֵּראזמר׃׃׃ 22:51 [מַגְדִּיל כ][מַגְדִּיל כ][מגדיל כ] (מִגְדּ֖וֹל ק)(מִגְדּוֹל ק)(מגדול ק) יְשׁוּע֣וֹתיְשׁוּעוֹתישועות מַלְכּ֑וֹמַלְכּוֹמלכו וְעֹֽשֶׂהוְעֹשֶׂהועשה־־־חֶ֧סֶדחֶסֶדחסד לִמְשִׁיח֛וֹלִמְשִׁיחוֹלמשיחו לְדָוִ֥דלְדָוִדלדוד וּלְזַרְע֖וֹוּלְזַרְעוֹולזרעו עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain