Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 23

23:1 וְאֵ֛לֶּהוְאֵלֶּהואלה דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי דָוִ֖דדָוִדדוד הָאַֽחֲרֹנִ֑יםהָאַחֲרֹנִיםהאחרנים נְאֻ֧םנְאֻםנאם דָּוִ֣דדָּוִדדוד בֶּןבֶּןבן־־־יִשַׁ֗ייִשַׁיישי וּנְאֻ֤םוּנְאֻםונאם הַגֶּ֙בֶר֙הַגֶּבֶרהגבר הֻ֣קַםהֻקַםהקם עָ֔לעָלעל מְשִׁ֙יחַ֙מְשִׁיחַמשיח אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וּנְעִ֖יםוּנְעִיםונעים זְמִר֥וֹתזְמִרוֹתזמרות יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 23:2 ר֥וּחַרוּחַרוח יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־בִּ֑יבִּיבי וּמִלָּת֖וֹוּמִלָּתוֹומלתו עַלעַלעל־־־לְשׁוֹנִֽילְשׁוֹנִילשוני׃׃׃ 23:3 אָמַר֙אָמַראמר אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לִ֥ילִילי דִבֶּ֖רדִבֶּרדבר צ֣וּרצוּרצור יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מוֹשֵׁל֙מוֹשֵׁלמושל בָּאָדָ֔םבָּאָדָםבאדם צַדִּ֕יקצַדִּיקצדיק מוֹשֵׁ֖למוֹשֵׁלמושל יִרְאַ֥תיִרְאַתיראת אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 23:4 וּכְא֥וֹרוּכְאוֹרוכאור בֹּ֖קֶרבֹּקֶרבקר יִזְרַחיִזְרַחיזרח־־־שָׁ֑מֶשׁשָׁמֶשׁשמש בֹּ֚קֶרבֹּקֶרבקר לֹ֣אלֹאלא עָב֔וֹתעָבוֹתעבות מִנֹּ֥גַהּמִנֹּגַהּמנגה מִמָּטָ֖רמִמָּטָרממטר דֶּ֥שֶׁאדֶּשֶׁאדשא מֵאָֽרֶץמֵאָרֶץמארץ׃׃׃ 23:5 כִּֽיכִּיכי־־־לֹאלֹאלא־־־כֵ֥ןכֵןכן בֵּיתִ֖יבֵּיתִיביתי עִםעִםעם־־־אֵ֑לאֵלאל כִּי֩כִּיכי בְרִ֨יתבְרִיתברית עוֹלָ֜םעוֹלָםעולם שָׂ֣םשָׂםשם לִ֗ילִילי עֲרוּכָ֤העֲרוּכָהערוכה בַכֹּל֙בַכֹּלבכל וּשְׁמֻרָ֔הוּשְׁמֻרָהושמרה כִּֽיכִּיכי־־־כָלכָלכל־־־יִשְׁעִ֥ייִשְׁעִיישעי וְכָלוְכָלוכל־־־חֵ֖פֶץחֵפֶץחפץ כִּֽיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא יַצְמִֽיחַיַצְמִיחַיצמיח׃׃׃ 23:6 וּבְלִיַּ֕עַלוּבְלִיַּעַלובליעל כְּק֥וֹץכְּקוֹץכקוץ מֻנָ֖דמֻנָדמנד כֻּלָּ֑הַםכֻּלָּהַםכלהם כִּֽיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא בְיָ֖דבְיָדביד יִקָּֽחוּיִקָּחוּיקחו׃׃׃ 23:7 וְאִישׁ֙וְאִישׁואיש יִגַּ֣עיִגַּעיגע בָּהֶ֔םבָּהֶםבהם יִמָּלֵ֥איִמָּלֵאימלא בַרְזֶ֖לבַרְזֶלברזל וְעֵ֣ץוְעֵץועץ חֲנִ֑יתחֲנִיתחנית וּבָאֵ֕שׁוּבָאֵשׁובאש שָׂר֥וֹףשָׂרוֹףשרוף יִשָּׂרְפ֖וּיִשָּׂרְפוּישרפו בַּשָּֽׁבֶתבַּשָּׁבֶתבשבת׃׃׃ פפפ
23:8 אֵ֛לֶּהאֵלֶּהאלה שְׁמ֥וֹתשְׁמוֹתשמות הַגִּבֹּרִ֖יםהַגִּבֹּרִיםהגברים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְדָוִ֑דלְדָוִדלדוד יֹשֵׁ֨ביֹשֵׁבישב בַּשֶּׁ֜בֶתבַּשֶּׁבֶתבשבת תַּחְכְּמֹנִ֣יתַּחְכְּמֹנִיתחכמני ׀׀׀ רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הַשָּׁלִשִׁ֗יהַשָּׁלִשִׁיהשלשי ה֚וּאהוּאהוא עֲדִינ֣וֹעֲדִינוֹעדינו [הָעֶצְנֹו כ][הָעֶצְנֹו כ][העצנו כ] (הָֽעֶצְנִ֔י ק)(הָעֶצְנִי ק)(העצני ק) עַלעַלעל־־־שְׁמֹנֶ֥השְׁמֹנֶהשמנה מֵא֛וֹתמֵאוֹתמאות חָלָ֖לחָלָלחלל בְּפַ֥עַםבְּפַעַםבפעם [אֶחָד כ][אֶחָד כ][אחד כ] (אֶחָֽת ק)(אֶחָת ק)(אחת ק)׃׃׃ ססס 23:9 [וְאַחֲרֹו כ][וְאַחֲרֹו כ][ואחרו כ] (וְאַחֲרָ֛יו ק)(וְאַחֲרָיו ק)(ואחריו ק) אֶלְעָזָ֥ראֶלְעָזָראלעזר בֶּןבֶּןבן־־־[דֹּדִי כ][דֹּדִי כ][דדי כ] (דֹּד֖וֹ ק)(דֹּדוֹ ק)(דדו ק) בֶּןבֶּןבן־־־אֲחֹחִ֑יאֲחֹחִיאחחי בִּשְׁלֹשָׁ֨הבִּשְׁלֹשָׁהבשלשה [גִבֹּרִים כ][גִבֹּרִים כ][גברים כ] (הַגִּבֹּרִ֜ים ק)(הַגִּבֹּרִים ק)(הגברים ק) עִםעִםעם־־־דָּוִ֗דדָּוִדדוד בְּחָֽרְפָ֤םבְּחָרְפָםבחרפם בַּפְּלִשְׁתִּיםבַּפְּלִשְׁתִּיםבפלשתים נֶאֶסְפוּנֶאֶסְפוּנאספו־־־שָׁ֣םשָׁםשם לַמִּלְחָמָ֔הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וַֽיַּעֲל֖וּוַיַּעֲלוּויעלו אִ֥ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 23:10 ה֣וּאהוּאהוא קָם֩קָםקם וַיַּ֨ךְוַיַּךְויך בַּפְּלִשְׁתִּ֜יםבַּפְּלִשְׁתִּיםבפלשתים עַ֣דעַדעד ׀׀׀ כִּֽיכִּיכי־־־יָגְעָ֣היָגְעָהיגעה יָד֗וֹיָדוֹידו וַתִּדְבַּ֤קוַתִּדְבַּקותדבק יָדוֹ֙יָדוֹידו אֶלאֶלאל־־־הַחֶ֔רֶבהַחֶרֶבהחרב וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוָ֛היְהוָהיהוה תְּשׁוּעָ֥התְּשׁוּעָהתשועה גְדוֹלָ֖הגְדוֹלָהגדולה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וְהָעָ֛םוְהָעָםוהעם יָשֻׁ֥בוּיָשֻׁבוּישבו אַחֲרָ֖יואַחֲרָיואחריו אַךְאַךְאך־־־לְפַשֵּֽׁטלְפַשֵּׁטלפשט׃׃׃ ססס 23:11 וְאַחֲרָ֛יווְאַחֲרָיוואחריו שַׁמָּ֥אשַׁמָּאשמא בֶןבֶןבן־־־אָגֵ֖אאָגֵאאגא הָרָרִ֑יהָרָרִיהררי וַיֵּאָסְפ֨וּוַיֵּאָסְפוּויאספו פְלִשְׁתִּ֜יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים לַחַיָּ֗הלַחַיָּהלחיה וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־שָׁ֞םשָׁםשם חֶלְקַ֤תחֶלְקַתחלקת הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה מְלֵאָ֣המְלֵאָהמלאה עֲדָשִׁ֔יםעֲדָשִׁיםעדשים וְהָעָ֥םוְהָעָםוהעם נָ֖סנָסנס מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני פְלִשְׁתִּֽיםפְלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 23:12 וַיִּתְיַצֵּ֤בוַיִּתְיַצֵּבויתיצב בְּתוֹךְבְּתוֹךְבתוך־־־הַֽחֶלְקָה֙הַחֶלְקָההחלקה וַיַּצִּילֶ֔הָוַיַּצִּילֶהָויצילה וַיַּ֖ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוָ֖היְהוָהיהוה תְּשׁוּעָ֥התְּשׁוּעָהתשועה גְדוֹלָֽהגְדוֹלָהגדולה׃׃׃ ססס 23:13 וַיֵּרְד֨וּוַיֵּרְדוּוירדו [שְׁלֹשִׁים כ][שְׁלֹשִׁים כ][שלשים כ] (שְׁלֹשָׁ֜ה ק)(שְׁלֹשָׁה ק)(שלשה ק) מֵהַשְּׁלֹשִׁ֣יםמֵהַשְּׁלֹשִׁיםמהשלשים רֹ֗אשׁרֹאשׁראש וַיָּבֹ֤אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־קָצִיר֙קָצִירקציר אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־מְעָרַ֖תמְעָרַתמערת עֲדֻלָּ֑םעֲדֻלָּםעדלם וְחַיַּ֣תוְחַיַּתוחית פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים חֹנָ֖החֹנָהחנה בְּעֵ֥מֶקבְּעֵמֶקבעמק רְפָאִֽיםרְפָאִיםרפאים׃׃׃ 23:14 וְדָוִ֖דוְדָוִדודוד אָ֣זאָזאז בַּמְּצוּדָ֑הבַּמְּצוּדָהבמצודה וּמַצַּ֣בוּמַצַּבומצב פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים אָ֖זאָזאז בֵּ֥יתבֵּיתבית לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 23:15 וַיִּתְאַוֶּ֥הוַיִּתְאַוֶּהויתאוה דָוִ֖דדָוִדדוד וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר מִ֚ימִימי יַשְׁקֵ֣נִייַשְׁקֵנִיישקני מַ֔יִםמַיִםמים מִבֹּ֥ארמִבֹּארמבאר בֵּֽיתבֵּיתבית־־־לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּשָּֽׁעַרבַּשָּׁעַרבשער׃׃׃ 23:16 וַיִּבְקְעוּ֩וַיִּבְקְעוּויבקעו שְׁלֹ֨שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת הַגִּבֹּרִ֜יםהַגִּבֹּרִיםהגברים בְּמַחֲנֵ֣הבְּמַחֲנֵהבמחנה פְלִשְׁתִּ֗יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיִּֽשְׁאֲבוּוַיִּשְׁאֲבוּוישאבו־־־מַ֙יִם֙מַיִםמים מִבֹּ֤ארמִבֹּארמבאר בֵּֽיתבֵּיתבית־־־לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּשַּׁ֔עַרבַּשַּׁעַרבשער וַיִּשְׂא֖וּוַיִּשְׂאוּוישאו וַיָּבִ֣אוּוַיָּבִאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וְלֹ֤אוְלֹאולא אָבָה֙אָבָהאבה לִשְׁתּוֹתָ֔םלִשְׁתּוֹתָםלשתותם וַיַּסֵּ֥ךְוַיַּסֵּךְויסך אֹתָ֖םאֹתָםאתם לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 23:17 וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חָלִילָה֩חָלִילָהחלילה לִּ֨ילִּילי יְהוָ֜היְהוָהיהוה מֵעֲשֹׂ֣תִימֵעֲשֹׂתִימעשתי זֹ֗אתזֹאתזאת הֲדַ֤םהֲדַםהדם הָֽאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים הַהֹלְכִ֣יםהַהֹלְכִיםההלכים בְּנַפְשׁוֹתָ֔םבְּנַפְשׁוֹתָםבנפשותם וְלֹ֥אוְלֹאולא אָבָ֖האָבָהאבה לִשְׁתּוֹתָ֑םלִשְׁתּוֹתָםלשתותם אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה עָשׂ֔וּעָשׂוּעשו שְׁלֹ֖שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת הַגִּבֹּרִֽיםהַגִּבֹּרִיםהגברים׃׃׃ ססס 23:18 וַאֲבִישַׁ֞יוַאֲבִישַׁיואבישי אֲחִ֣יאֲחִיאחי ׀׀׀ יוֹאָ֣ביוֹאָביואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָ֗הצְרוּיָהצרויה ה֚וּאהוּאהוא רֹ֣אשׁרֹאשׁראש [הַשְּׁלֹשִׁי כ][הַשְּׁלֹשִׁי כ][השלשי כ] (הַשְּׁלֹשָׁ֔ה ק)(הַשְּׁלֹשָׁה ק)(השלשה ק) וְהוּא֙וְהוּאוהוא עוֹרֵ֣רעוֹרֵרעורר אֶתאֶתאת־־־חֲנִית֔וֹחֲנִיתוֹחניתו עַלעַלעל־־־שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות חָלָ֑לחָלָלחלל וְלוֹוְלוֹולו־־־שֵׁ֖םשֵׁםשם בַּשְּׁלֹשָֽׁהבַּשְּׁלֹשָׁהבשלשה׃׃׃ 23:19 מִןמִןמן־־־הַשְּׁלֹשָׁה֙הַשְּׁלֹשָׁההשלשה הֲכִ֣יהֲכִיהכי נִכְבָּ֔דנִכְבָּדנכבד וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְשָׂ֑רלְשָׂרלשר וְעַדוְעַדועד־־־הַשְּׁלֹשָׁ֖ההַשְּׁלֹשָׁההשלשה לֹאלֹאלא־־־בָֽאבָאבא׃׃׃ ססס 23:20 וּבְנָיָ֨הוּוּבְנָיָהוּובניהו בֶןבֶןבן־־־יְהוֹיָדָ֧עיְהוֹיָדָעיהוידע בֶּןבֶּןבן־־־אִֽישׁאִישׁאיש־־־[חַי כ][חַי כ][חי כ] (חַ֛יִל ק)(חַיִל ק)(חיל ק) רַברַברב־־־פְּעָלִ֖יםפְּעָלִיםפעלים מִֽקַּבְצְאֵ֑למִקַּבְצְאֵלמקבצאל ה֣וּאהוּאהוא הִכָּ֗ההִכָּההכה אֵ֣תאֵתאת שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני אֲרִאֵל֙אֲרִאֵלאראל מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וְ֠הוּאוְהוּאוהוא יָרַ֞דיָרַדירד וְהִכָּ֧הוְהִכָּהוהכה אֶֽתאֶתאת־־־[הָאֲרִיַּה כ][הָאֲרִיַּה כ][האריה כ] (הָאֲרִ֛י ק)(הָאֲרִי ק)(הארי ק) בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַבֹּ֖ארהַבֹּארהבאר בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום הַשָּֽׁלֶגהַשָּׁלֶגהשלג׃׃׃ 23:21 וְהוּאוְהוּאוהוא־־־הִכָּה֩הִכָּההכה אֶתאֶתאת־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש מִצְרִ֜ימִצְרִימצרי [אֲשֶׁר כ][אֲשֶׁר כ][אשר כ] (אִ֣ישׁ ק)(אִישׁ ק)(איש ק) מַרְאֶ֗המַרְאֶהמראה וּבְיַ֤דוּבְיַדוביד הַמִּצְרִי֙הַמִּצְרִיהמצרי חֲנִ֔יתחֲנִיתחנית וַיֵּ֥רֶדוַיֵּרֶדוירד אֵלָ֖יואֵלָיואליו בַּשָּׁ֑בֶטבַּשָּׁבֶטבשבט וַיִּגְזֹ֤לוַיִּגְזֹלויגזל אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲנִית֙הַחֲנִיתהחנית מִיַּ֣דמִיַּדמיד הַמִּצְרִ֔יהַמִּצְרִיהמצרי וַיַּהַרְגֵ֖הוּוַיַּהַרְגֵהוּויהרגהו בַּחֲנִיתֽוֹבַּחֲנִיתוֹבחניתו׃׃׃ 23:22 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה עָשָׂ֔העָשָׂהעשה בְּנָיָ֖הוּבְּנָיָהוּבניהו בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹיָדָ֑עיְהוֹיָדָעיהוידע וְלוֹוְלוֹולו־־־שֵׁ֖םשֵׁםשם בִּשְׁלֹשָׁ֥הבִּשְׁלֹשָׁהבשלשה הַגִּבֹּרִֽיםהַגִּבֹּרִיםהגברים׃׃׃ 23:23 מִןמִןמן־־־הַשְּׁלֹשִׁ֣יםהַשְּׁלֹשִׁיםהשלשים נִכְבָּ֔דנִכְבָּדנכבד וְאֶלוְאֶלואל־־־הַשְּׁלֹשָׁ֖ההַשְּׁלֹשָׁההשלשה לֹאלֹאלא־־־בָ֑אבָאבא וַיְשִׂמֵ֥הוּוַיְשִׂמֵהוּוישמהו דָוִ֖דדָוִדדוד אֶלאֶלאל־־־מִשְׁמַעְתּֽוֹמִשְׁמַעְתּוֹמשמעתו׃׃׃ ססס 23:24 עֲשָׂהעֲשָׂהעשה־־־אֵ֥לאֵלאל אֲחִֽיאֲחִיאחי־־־יוֹאָ֖ביוֹאָביואב בַּשְּׁלֹשִׁ֑יםבַּשְּׁלֹשִׁיםבשלשים אֶלְחָנָ֥ןאֶלְחָנָןאלחנן בֶּןבֶּןבן־־־דֹּד֖וֹדֹּדוֹדדו בֵּ֥יתבֵּיתבית לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 23:25 שַׁמָּה֙שַׁמָּהשמה הַֽחֲרֹדִ֔יהַחֲרֹדִיהחרדי אֱלִיקָ֖אאֱלִיקָאאליקא הַחֲרֹדִֽיהַחֲרֹדִיהחרדי׃׃׃ ססס 23:26 חֶ֚לֶץחֶלֶץחלץ הַפַּלְטִ֔יהַפַּלְטִיהפלטי עִירָ֥אעִירָאעירא בֶןבֶןבן־־־עִקֵּ֖שׁעִקֵּשׁעקש הַתְּקוֹעִֽיהַתְּקוֹעִיהתקועי׃׃׃ ססס 23:27 אֲבִיעֶ֙זֶר֙אֲבִיעֶזֶראביעזר הָֽעַנְּתֹתִ֔יהָעַנְּתֹתִיהענתתי מְבֻנַּ֖ימְבֻנַּימבני הַחֻשָׁתִֽיהַחֻשָׁתִיהחשתי׃׃׃ ססס 23:28 צַלְמוֹן֙צַלְמוֹןצלמון הָֽאֲחֹחִ֔יהָאֲחֹחִיהאחחי מַהְרַ֖ימַהְרַימהרי הַנְּטֹפָתִֽיהַנְּטֹפָתִיהנטפתי׃׃׃ ססס 23:29 חֵ֥לֶבחֵלֶבחלב בֶּֽןבֶּןבן־־־בַּעֲנָ֖הבַּעֲנָהבענה הַנְּטֹפָתִ֑יהַנְּטֹפָתִיהנטפתי ססס אִתַּי֙אִתַּיאתי בֶּןבֶּןבן־־־רִיבַ֔ירִיבַיריבי מִגִּבְעַ֖תמִגִּבְעַתמגבעת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני בִנְיָמִֽןבִנְיָמִןבנימן׃׃׃ ססס 23:30 בְּנָיָ֙הוּ֙בְּנָיָהוּבניהו פִּרְעָ֣תֹנִ֔יפִּרְעָתֹנִיפרעתני הִדַּ֖יהִדַּיהדי מִנַּ֥חֲלֵימִנַּחֲלֵימנחלי גָֽעַשׁגָעַשׁגעש׃׃׃ ססס 23:31 אֲבִֽיאֲבִיאבי־־־עַלְבוֹן֙עַלְבוֹןעלבון הָֽעַרְבָתִ֔יהָעַרְבָתִיהערבתי עַזְמָ֖וֶתעַזְמָוֶתעזמות הַבַּרְחֻמִֽיהַבַּרְחֻמִיהברחמי׃׃׃ ססס 23:32 אֶלְיַחְבָּא֙אֶלְיַחְבָּאאליחבא הַשַּׁ֣עַלְבֹנִ֔יהַשַּׁעַלְבֹנִיהשעלבני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יָשֵׁ֖ןיָשֵׁןישן יְהוֹנָתָֽןיְהוֹנָתָןיהונתן׃׃׃ ססס 23:33 שַׁמָּה֙שַׁמָּהשמה הַֽהֲרָרִ֔יהַהֲרָרִיההררי אֲחִיאָ֥םאֲחִיאָםאחיאם בֶּןבֶּןבן־־־שָׁרָ֖רשָׁרָרשרר הָארָרִֽיהָארָרִיהאררי׃׃׃ ססס 23:34 אֱלִיפֶ֥לֶטאֱלִיפֶלֶטאליפלט בֶּןבֶּןבן־־־אֲחַסְבַּ֖יאֲחַסְבַּיאחסבי בֶּןבֶּןבן־־־הַמַּֽעֲכָתִ֑יהַמַּעֲכָתִיהמעכתי ססס אֱלִיעָ֥םאֱלִיעָםאליעם בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיתֹ֖פֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל הַגִּלֹנִֽיהַגִּלֹנִיהגלני׃׃׃ ססס 23:35 [חֶצְרֹו כ][חֶצְרֹו כ][חצרו כ] (חֶצְרַי֙ ק)(חֶצְרַי ק)(חצרי ק) הַֽכַּרְמְלִ֔יהַכַּרְמְלִיהכרמלי פַּעֲרַ֖יפַּעֲרַיפערי הָאַרְבִּֽיהָאַרְבִּיהארבי׃׃׃ ססס 23:36 יִגְאָ֤ליִגְאָליגאל בֶּןבֶּןבן־־־נָתָן֙נָתָןנתן מִצֹּבָ֔המִצֹּבָהמצבה ססס בָּנִ֖יבָּנִיבני הַגָּדִֽיהַגָּדִיהגדי׃׃׃ ססס 23:37 צֶ֖לֶקצֶלֶקצלק הָעַמֹּנִ֑יהָעַמֹּנִיהעמני ססס נַחְרַי֙נַחְרַינחרי הַבְּאֵ֣רֹתִ֔יהַבְּאֵרֹתִיהבארתי [נֹשְׂאֵי כ][נֹשְׂאֵי כ][נשאי כ] (נֹשֵׂ֕א ק)(נֹשֵׂא ק)(נשא ק) כְּלֵ֖יכְּלֵיכלי יוֹאָ֥ביוֹאָביואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרֻיָֽהצְרֻיָהצריה׃׃׃ ססס 23:38 עִירָא֙עִירָאעירא הַיִּתְרִ֔יהַיִּתְרִיהיתרי גָּרֵ֖בגָּרֵבגרב הַיִּתְרִֽיהַיִּתְרִיהיתרי׃׃׃ ססס 23:39 אֽוּרִיָּה֙אוּרִיָּהאוריה הַֽחִתִּ֔יהַחִתִּיהחתי כֹּ֖לכֹּלכל שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וְשִׁבְעָֽהוְשִׁבְעָהושבעה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain