Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 24

24:1 וַיֹּ֙סֶף֙וַיֹּסֶףויסף אַףאַףאף־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לַחֲר֖וֹתלַחֲרוֹתלחרות בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיָּ֨סֶתוַיָּסֶתויסת אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֤דדָּוִדדוד בָּהֶם֙בָּהֶםבהם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֵ֛ךְלֵךְלך מְנֵ֥המְנֵהמנה אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶתוְאֶתואת־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 24:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֣ביוֹאָביואב ׀׀׀ שַׂרשַׂרשר־־־הַחַ֣יִלהַחַיִלהחיל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו שֽׁוּטשׁוּטשוט־־־נָ֞אנָאנא בְּכָלבְּכָלבכל־־־שִׁבְטֵ֤ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מִדָּן֙מִדָּןמדן וְעַדוְעַדועד־־־בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר שֶׁ֔בַעשֶׁבַעשבע וּפִקְד֖וּוּפִקְדוּופקדו אֶתאֶתאת־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וְיָ֣דַעְתִּ֔יוְיָדַעְתִּיוידעתי אֵ֖תאֵתאת מִסְפַּ֥רמִסְפַּרמספר הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ ססס 24:3 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹאָ֜ביוֹאָביואב אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְיוֹסֵ֣ףוְיוֹסֵףויוסף יְהוָה֩יְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֨יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֶלאֶלאל־־־הָעָ֜םהָעָםהעם כָּהֵ֤םכָּהֵםכהם ׀׀׀ וְכָהֵם֙וְכָהֵםוכהם מֵאָ֣המֵאָהמאה פְעָמִ֔יםפְעָמִיםפעמים וְעֵינֵ֥יוְעֵינֵיועיני אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך רֹא֑וֹתרֹאוֹתראות וַאדֹנִ֣יוַאדֹנִיואדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לָ֥מָּהלָמָּהלמה חָפֵ֖ץחָפֵץחפץ בַּדָּבָ֥רבַּדָּבָרבדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 24:4 וַיֶּחֱזַ֤קוַיֶּחֱזַקויחזק דְּבַרדְּבַרדבר־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב וְעַ֖לוְעַלועל שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הֶחָ֑יִלהֶחָיִלהחיל וַיֵּצֵ֨אוַיֵּצֵאויצא יוֹאָ֜ביוֹאָביואב וְשָׂרֵ֤יוְשָׂרֵיושרי הַחַ֙יִל֙הַחַיִלהחיל לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לִפְקֹ֥דלִפְקֹדלפקד אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 24:5 וַיַּעַבְר֖וּוַיַּעַבְרוּויעברו אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן וַיַּחֲנ֣וּוַיַּחֲנוּויחנו בַעֲרוֹעֵ֗רבַעֲרוֹעֵרבערוער יְמִ֥יןיְמִיןימין הָעִ֛ירהָעִירהעיר אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר בְּתוֹךְבְּתוֹךְבתוך־־־הַנַּ֥חַלהַנַּחַלהנחל הַגָּ֖דהַגָּדהגד וְאֶלוְאֶלואל־־־יַעְזֵֽריַעְזֵריעזר׃׃׃ 24:6 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו הַגִּלְעָ֔דָההַגִּלְעָדָההגלעדה וְאֶלוְאֶלואל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ תַּחְתִּ֖יםתַּחְתִּיםתחתים חָדְשִׁ֑יחָדְשִׁיחדשי וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו דָּ֣נָהדָּנָהדנה יַּ֔עַןיַּעַןיען וְסָבִ֖יבוְסָבִיבוסביב אֶלאֶלאל־־־צִידֽוֹןצִידוֹןצידון׃׃׃ 24:7 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו מִבְצַרמִבְצַרמבצר־־־צֹ֔רצֹרצר וְכָלוְכָלוכל־־־עָרֵ֥יעָרֵיערי הַחִוִּ֖יהַחִוִּיהחוי וְהַֽכְּנַעֲנִ֑יוְהַכְּנַעֲנִיוהכנעני וַיֵּֽצְא֛וּוַיֵּצְאוּויצאו אֶלאֶלאל־־־נֶ֥גֶבנֶגֶבנגב יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה בְּאֵ֥רבְּאֵרבאר שָֽׁבַעשָׁבַעשבע׃׃׃ 24:8 וַיָּשֻׁ֖טוּוַיָּשֻׁטוּוישטו בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו מִקְצֵ֨המִקְצֵהמקצה תִשְׁעָ֧התִשְׁעָהתשעה חֳדָשִׁ֛יםחֳדָשִׁיםחדשים וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים י֖וֹםיוֹםיום יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 24:9 וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן יוֹאָ֛ביוֹאָביואב אֶתאֶתאת־־־מִסְפַּ֥רמִסְפַּרמספר מִפְקַדמִפְקַדמפקד־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַתְּהִ֣יוַתְּהִיותהי יִשְׂרָאֵ֡ליִשְׂרָאֵלישראל שְׁמֹנֶה֩שְׁמֹנֶהשמנה מֵא֨וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף אִֽישׁאִישׁאיש־־־חַ֙יִל֙חַיִלחיל שֹׁ֣לֵֽףשֹׁלֵףשלף חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה חֲמֵשׁחֲמֵשׁחמש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 24:10 וַיַּ֤ךְוַיַּךְויך לֵבלֵבלב־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד אֹת֔וֹאֹתוֹאתו אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֖ןכֵןכן סָפַ֣רסָפַרספר אֶתאֶתאת־־־הָעָ֑םהָעָםהעם ססס וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה חָטָ֤אתִיחָטָאתִיחטאתי מְאֹד֙מְאֹדמאד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה יְהוָ֔היְהוָהיהוה הַֽעֲבֶרהַעֲבֶרהעבר־־־נָא֙נָאנא אֶתאֶתאת־־־עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך כִּ֥יכִּיכי נִסְכַּ֖לְתִּינִסְכַּלְתִּינסכלתי מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 24:11 וַיָּ֥קָםוַיָּקָםויקם דָּוִ֖דדָּוִדדוד בַּבֹּ֑קֶרבַּבֹּקֶרבבקר פפפ
וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה הָיָה֙הָיָההיה אֶלאֶלאל־־־גָּ֣דגָּדגד הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא חֹזֵ֥החֹזֵהחזה דָוִ֖דדָוִדדוד לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 24:12 הָל֞וֹךְהָלוֹךְהלוך וְדִבַּרְתָּ֣וְדִבַּרְתָּודברת אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֗דדָּוִדדוד כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה שָׁלֹ֕שׁשָׁלֹשׁשלש אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי נוֹטֵ֣לנוֹטֵלנוטל עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך בְּחַרבְּחַרבחר־־־לְךָ֥לְךָלך אַֽחַתאַחַתאחת־־־מֵהֶ֖םמֵהֶםמהם וְאֶֽעֱשֶׂהוְאֶעֱשֶׂהואעשה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 24:13 וַיָּבֹאוַיָּבֹאויבא־־־גָ֥דגָדגד אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־ל֑וֹלוֹלו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֡וֹלוֹלו הֲתָב֣וֹאהֲתָבוֹאהתבוא לְךָ֣לְךָלך שֶֽׁבַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֣יםשָׁנִיםשנים ׀׀׀ רָעָ֣ברָעָברעב ׀׀׀ בְּאַרְצֶ֡ךָבְּאַרְצֶךָבארצך אִםאִםאם־־־שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה חֳ֠דָשִׁיםחֳדָשִׁיםחדשים נֻסְךָ֨נֻסְךָנסך לִפְנֵֽילִפְנֵילפני־־־צָרֶ֜יךָצָרֶיךָצריך וְה֣וּאוְהוּאוהוא רֹדְפֶ֗ךָרֹדְפֶךָרדפך וְאִםוְאִםואם־־־הֱ֠יוֹתהֱיוֹתהיות שְׁלֹ֨שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֥יםיָמִיםימים דֶּ֙בֶר֙דֶּבֶרדבר בְּאַרְצֶ֔ךָבְּאַרְצֶךָבארצך עַתָּה֙עַתָּהעתה דַּ֣עדַּעדע וּרְאֵ֔הוּרְאֵהוראה מָהמָהמה־־־אָשִׁ֥יבאָשִׁיבאשיב שֹׁלְחִ֖ישֹׁלְחִישלחי דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ ססס 24:14 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־גָּ֖דגָּדגד צַרצַרצר־־־לִ֣ילִילי מְאֹ֑דמְאֹדמאד נִפְּלָהנִפְּלָהנפלה־־־נָּ֤אנָּאנא בְיַדבְיַדביד־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־רַבִּ֣יםרַבִּיםרבים [רַחֲמֹו כ][רַחֲמֹו כ][רחמו כ] (רַֽחֲמָ֔יו ק)(רַחֲמָיו ק)(רחמיו ק) וּבְיַדוּבְיַדוביד־־־אָדָ֖םאָדָםאדם אַלאַלאל־־־אֶפֹּֽלָהאֶפֹּלָהאפלה׃׃׃ 24:15 וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן יְהוָ֥היְהוָהיהוה דֶּ֙בֶר֙דֶּבֶרדבר בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל מֵהַבֹּ֖קֶרמֵהַבֹּקֶרמהבקר וְעַדוְעַדועד־־־עֵ֣תעֵתעת מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וַיָּ֣מָתוַיָּמָתוימת מִןמִןמן־־־הָעָ֗םהָעָםהעם מִדָּן֙מִדָּןמדן וְעַדוְעַדועד־־־בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר שֶׁ֔בַעשֶׁבַעשבע שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 24:16 וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח יָד֨וֹיָדוֹידו הַמַּלְאָ֥ךְהַמַּלְאָךְהמלאך ׀׀׀ יְרֽוּשָׁלִַם֮יְרוּשָׁלִַםירושלם לְשַׁחֲתָהּ֒לְשַׁחֲתָהּלשחתה וַיִּנָּ֤חֶםוַיִּנָּחֶםוינחם יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הָ֣רָעָ֔ההָרָעָההרעה וַ֠יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לַמַּלְאָ֞ךְלַמַּלְאָךְלמלאך הַמַּשְׁחִ֤יתהַמַּשְׁחִיתהמשחית בָּעָם֙בָּעָםבעם רַ֔ברַברב עַתָּ֖העַתָּהעתה הֶ֣רֶףהֶרֶףהרף יָדֶ֑ךָיָדֶךָידך וּמַלְאַ֤ךְוּמַלְאַךְומלאך יְהוָה֙יְהוָהיהוה הָיָ֔ההָיָההיה עִםעִםעם־־־גֹּ֖רֶןגֹּרֶןגרן [הָאֹורְנָה כ][הָאֹורְנָה כ][האורנה כ] (הָאֲרַ֥וְנָה ק)(הָאֲרַוְנָה ק)(הארונה ק) הַיְבֻסִֽיהַיְבֻסִיהיבסי׃׃׃ ססס 24:17 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֨דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֜היְהוָהיהוה בִּרְאֹת֣וֹבִּרְאֹתוֹבראתו ׀׀׀ אֶֽתאֶתאת־־־הַמַּלְאָ֣ךְהַמַּלְאָךְהמלאך ׀׀׀ הַמַּכֶּ֣ההַמַּכֶּההמכה בָעָ֗םבָעָםבעם וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי חָטָ֙אתִי֙חָטָאתִיחטאתי וְאָנֹכִ֣יוְאָנֹכִיואנכי הֶעֱוֵ֔יתִיהֶעֱוֵיתִיהעויתי וְאֵ֥לֶּהוְאֵלֶּהואלה הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן מֶ֣המֶהמה עָשׂ֑וּעָשׂוּעשו תְּהִ֨יתְּהִיתהי נָ֥אנָאנא יָדְךָ֛יָדְךָידך בִּ֖יבִּיבי וּבְבֵ֥יתוּבְבֵיתובבית אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ פפפ
24:18 וַיָּבֹאוַיָּבֹאויבא־־־גָ֥דגָדגד אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו עֲלֵה֙עֲלֵהעלה הָקֵ֤םהָקֵםהקם לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח בְּגֹ֖רֶןבְּגֹרֶןבגרן [אָרָנְיָה כ][אָרָנְיָה כ][ארניה כ] (אֲרַ֥וְנָה ק)(אֲרַוְנָה ק)(ארונה ק) הַיְבֻסִֽיהַיְבֻסִיהיבסי׃׃׃ 24:19 וַיַּ֤עַלוַיַּעַלויעל דָּוִד֙דָּוִדדוד כִּדְבַרכִּדְבַרכדבר־־־גָּ֔דגָּדגד כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 24:20 וַיַּשְׁקֵ֣ףוַיַּשְׁקֵףוישקף אֲרַ֗וְנָהאֲרַוְנָהארונה וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו עֹבְרִ֖יםעֹבְרִיםעברים עָלָ֑יועָלָיועליו וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא אֲרַ֔וְנָהאֲרַוְנָהארונה וַיִּשְׁתַּ֧חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לַמֶּ֛לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך אַפָּ֖יואַפָּיואפיו אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 24:21 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲרַ֔וְנָהאֲרַוְנָהארונה מַדּ֛וּעַמַדּוּעַמדוע בָּ֥אבָּאבא אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־עַבְדּ֑וֹעַבְדּוֹעבדו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד לִקְנ֧וֹתלִקְנוֹתלקנות מֵעִמְּךָ֣מֵעִמְּךָמעמך אֶתאֶתאת־־־הַגֹּ֗רֶןהַגֹּרֶןהגרן לִבְנ֤וֹתלִבְנוֹתלבנות מִזְבֵּ֙חַ֙מִזְבֵּחַמזבח לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וְתֵעָצַ֥רוְתֵעָצַרותעצר הַמַּגֵּפָ֖ההַמַּגֵּפָההמגפה מֵעַ֥למֵעַלמעל הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 24:22 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲרַ֙וְנָה֙אֲרַוְנָהארונה אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד יִקַּ֥חיִקַּחיקח וְיַ֛עַלוְיַעַלויעל אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַטּ֣וֹבהַטּוֹבהטוב [בְּעֵינֹו כ][בְּעֵינֹו כ][בעינו כ] (בְּעֵינָ֑יו ק)(בְּעֵינָיו ק)(בעיניו ק) רְאֵה֙רְאֵהראה הַבָּקָ֣רהַבָּקָרהבקר לָעֹלָ֔הלָעֹלָהלעלה וְהַמֹּרִגִּ֛יםוְהַמֹּרִגִּיםוהמרגים וּכְלֵ֥יוּכְלֵיוכלי הַבָּקָ֖רהַבָּקָרהבקר לָעֵצִֽיםלָעֵצִיםלעצים׃׃׃ 24:23 הַכֹּ֗להַכֹּלהכל נָתַ֛ןנָתַןנתן אֲרַ֥וְנָהאֲרַוְנָהארונה הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לַמֶּ֑לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך ססס וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲרַ֙וְנָה֙אֲרַוְנָהארונה אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך יִרְצֶֽךָיִרְצֶךָירצך׃׃׃ 24:24 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־אֲרַ֗וְנָהאֲרַוְנָהארונה לֹ֚אלֹאלא כִּֽיכִּיכי־־־קָנ֨וֹקָנוֹקנו אֶקְנֶ֤האֶקְנֶהאקנה מֵאֽוֹתְךָ֙מֵאוֹתְךָמאותך בִּמְחִ֔ירבִּמְחִירבמחיר וְלֹ֧אוְלֹאולא אַעֲלֶ֛האַעֲלֶהאעלה לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהַ֖יאֱלֹהַיאלהי עֹל֣וֹתעֹלוֹתעלות חִנָּ֑םחִנָּםחנם וַיִּ֨קֶןוַיִּקֶןויקן דָּוִ֤דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הַגֹּ֙רֶן֙הַגֹּרֶןהגרן וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבָּקָ֔רהַבָּקָרהבקר בְּכֶ֖סֶףבְּכֶסֶףבכסף שְׁקָלִ֥יםשְׁקָלִיםשקלים חֲמִשִּֽׁיםחֲמִשִּׁיםחמשים׃׃׃ 24:25 וַיִּבֶן֩וַיִּבֶןויבן שָׁ֨םשָׁםשם דָּוִ֤דדָּוִדדוד מִזְבֵּ֙חַ֙מִזְבֵּחַמזבח לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל עֹל֖וֹתעֹלוֹתעלות וּשְׁלָמִ֑יםוּשְׁלָמִיםושלמים וַיֵּעָתֵ֤רוַיֵּעָתֵרויעתר יְהוָה֙יְהוָהיהוה לָאָ֔רֶץלָאָרֶץלארץ וַתֵּעָצַ֥רוַתֵּעָצַרותעצר הַמַּגֵּפָ֖ההַמַּגֵּפָההמגפה מֵעַ֥למֵעַלמעל יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain