Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 3

3:1 וַתְּהִ֤יוַתְּהִיותהי הַמִּלְחָמָה֙הַמִּלְחָמָההמלחמה אֲרֻכָּ֔האֲרֻכָּהארכה בֵּ֚יןבֵּיןבין בֵּ֣יתבֵּיתבית שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וּבֵ֖יןוּבֵיןובין בֵּ֣יתבֵּיתבית דָּוִ֑דדָּוִדדוד וְדָוִד֙וְדָוִדודוד הֹלֵ֣ךְהֹלֵךְהלך וְחָזֵ֔קוְחָזֵקוחזק וּבֵ֥יתוּבֵיתובית שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול הֹלְכִ֥יםהֹלְכִיםהלכים וְדַלִּֽיםוְדַלִּיםודלים׃׃׃ ססס 3:2 [וַיֵּלְדוּ כ][וַיֵּלְדוּ כ][וילדו כ] (וַיִּוָּלְד֧וּ ק)(וַיִּוָּלְדוּ ק)(ויולדו ק) לְדָוִ֛דלְדָוִדלדוד בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים בְּחֶבְר֑וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי בְכוֹרוֹ֙בְכוֹרוֹבכורו אַמְנ֔וֹןאַמְנוֹןאמנון לַאֲחִינֹ֖עַםלַאֲחִינֹעַםלאחינעם הַיִּזְרְעֵאלִֽתהַיִּזְרְעֵאלִתהיזרעאלת׃׃׃ 3:3 וּמִשְׁנֵ֣הוּוּמִשְׁנֵהוּומשנהו כִלְאָ֔בכִלְאָבכלאב [לַאֲבִיגֵל כ][לַאֲבִיגֵל כ][לאביגל כ] (לַאֲ‍ֽבִיגַ֕יִל ק)(לַאֲ‍בִיגַיִל ק)(לא‍ביגיל ק) אֵ֖שֶׁתאֵשֶׁתאשת נָבָ֣לנָבָלנבל הַֽכַּרְמְלִ֑יהַכַּרְמְלִיהכרמלי וְהַשְּׁלִשִׁי֙וְהַשְּׁלִשִׁיוהשלשי אַבְשָׁל֣וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום בֶּֽןבֶּןבן־־־מַעֲכָ֔המַעֲכָהמעכה בַּתבַּתבת־־־תַּלְמַ֖יתַּלְמַיתלמי מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך גְּשֽׁוּרגְּשׁוּרגשור׃׃׃ 3:4 וְהָרְבִיעִ֖יוְהָרְבִיעִיוהרביעי אֲדֹנִיָּ֣האֲדֹנִיָּהאדניה בֶןבֶןבן־־־חַגִּ֑יתחַגִּיתחגית וְהַחֲמִישִׁ֖יוְהַחֲמִישִׁיוהחמישי שְׁפַטְיָ֥השְׁפַטְיָהשפטיה בֶןבֶןבן־־־אֲבִיטָֽלאֲבִיטָלאביטל׃׃׃ 3:5 וְהַשִּׁשִּׁ֣יוְהַשִּׁשִּׁיוהששי יִתְרְעָ֔םיִתְרְעָםיתרעם לְעֶגְלָ֖הלְעֶגְלָהלעגלה אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת דָּוִ֑דדָּוִדדוד אֵ֛לֶּהאֵלֶּהאלה יֻלְּד֥וּיֻלְּדוּילדו לְדָוִ֖דלְדָוִדלדוד בְּחֶבְרֽוֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון׃׃׃ פפפ
3:6 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בִּֽהְיוֹת֙בִּהְיוֹתבהיות הַמִּלְחָמָ֔ההַמִּלְחָמָההמלחמה בֵּ֚יןבֵּיןבין בֵּ֣יתבֵּיתבית שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וּבֵ֖יןוּבֵיןובין בֵּ֣יתבֵּיתבית דָּוִ֑דדָּוִדדוד וְאַבְנֵ֛רוְאַבְנֵרואבנר הָיָ֥ההָיָההיה מִתְחַזֵּ֖קמִתְחַזֵּקמתחזק בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 3:7 וּלְשָׁא֣וּלוּלְשָׁאוּלולשאול פִּלֶ֔גֶשׁפִּלֶגֶשׁפלגש וּשְׁמָ֖הּוּשְׁמָהּושמה רִצְפָּ֣הרִצְפָּהרצפה בַתבַתבת־־־אַיָּ֑האַיָּהאיה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־אַבְנֵ֔ראַבְנֵראבנר מַדּ֥וּעַמַדּוּעַמדוע בָּ֖אתָהבָּאתָהבאתה אֶלאֶלאל־־־פִּילֶ֥גֶשׁפִּילֶגֶשׁפילגש אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 3:8 וַיִּחַר֩וַיִּחַרויחר לְאַבְנֵ֨רלְאַבְנֵרלאבנר מְאֹ֜דמְאֹדמאד עַלעַלעל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי אִֽישׁאִישׁאיש־־־בֹּ֗שֶׁתבֹּשֶׁתבשת וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הֲרֹ֨אשׁהֲרֹאשׁהראש כֶּ֥לֶבכֶּלֶבכלב אָנֹ֘כִי֮אָנֹכִיאנכי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לִֽיהוּדָה֒לִיהוּדָהליהודה הַיּ֨וֹםהַיּוֹםהיום אֶֽעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־חֶ֜סֶדחֶסֶדחסד עִםעִםעם־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית ׀׀׀ שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול אָבִ֗יךָאָבִיךָאביך אֶלאֶלאל־־־אֶחָיו֙אֶחָיואחיו וְאֶלוְאֶלואל־־־מֵ֣רֵעֵ֔הוּמֵרֵעֵהוּמרעהו וְלֹ֥אוְלֹאולא הִמְצִיתִ֖ךָהִמְצִיתִךָהמציתך בְּיַדבְּיַדביד־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַתִּפְקֹ֥דוַתִּפְקֹדותפקד עָלַ֛יעָלַיעלי עֲוֺ֥ןעֲוֺןעון הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 3:9 כֹּֽהכֹּהכה־־־יַעֲשֶׂ֤היַעֲשֶׂהיעשה אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים לְאַבְנֵ֔רלְאַבְנֵרלאבנר וְכֹ֖הוְכֹהוכה יֹסִ֣יףיֹסִיףיסיף ל֑וֹלוֹלו כִּ֗יכִּיכי כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר נִשְׁבַּ֤ענִשְׁבַּענשבע יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְדָוִ֔דלְדָוִדלדוד כִּֽיכִּיכי־־־כֵ֖ןכֵןכן אֶֽעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־לּֽוֹלּוֹלו׃׃׃ 3:10 לְהַֽעֲבִ֥ירלְהַעֲבִירלהעביר הַמַּמְלָכָ֖ההַמַּמְלָכָההממלכה מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וּלְהָקִ֞יםוּלְהָקִיםולהקים אֶתאֶתאת־־־כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא דָוִ֗דדָוִדדוד עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְעַלוְעַלועל־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה מִדָּ֖ןמִדָּןמדן וְעַדוְעַדועד־־־בְּאֵ֥רבְּאֵרבאר שָֽׁבַעשָׁבַעשבע׃׃׃ 3:11 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָכֹ֣ליָכֹליכל ע֔וֹדעוֹדעוד לְהָשִׁ֥יבלְהָשִׁיבלהשיב אֶתאֶתאת־־־אַבְנֵ֖ראַבְנֵראבנר דָּבָ֑רדָּבָרדבר מִיִּרְאָת֖וֹמִיִּרְאָתוֹמיראתו אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ ססס 3:12 וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח אַבְנֵ֨ראַבְנֵראבנר מַלְאָכִ֧יםמַלְאָכִיםמלאכים ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֛דדָּוִדדוד [תַּחַתֹו כ][תַּחַתֹו כ][תחתו כ] (תַּחְתָּ֥יו ק)(תַּחְתָּיו ק)(תחתיו ק) לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר לְמִילְמִילמי־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר כָּרְתָ֤הכָּרְתָהכרתה בְרִֽיתְךָ֙בְרִיתְךָבריתך אִתִּ֔יאִתִּיאתי וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה יָדִ֣ייָדִיידי עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך לְהָסֵ֥בלְהָסֵבלהסב אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 3:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ט֔וֹבטוֹבטוב אֲנִ֕יאֲנִיאני אֶכְרֹ֥תאֶכְרֹתאכרת אִתְּךָ֖אִתְּךָאתך בְּרִ֑יתבְּרִיתברית אַ֣ךְאַךְאך דָּבָ֣רדָּבָרדבר אֶחָ֡דאֶחָדאחד אָנֹכִי֩אָנֹכִיאנכי שֹׁאֵ֨לשֹׁאֵלשאל מֵאִתְּךָ֤מֵאִתְּךָמאתך לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־תִרְאֶ֣התִרְאֶהתראה אֶתאֶתאת־־־פָּנַ֔יפָּנַיפני כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אִםאִםאם־־־לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הֱבִיאֲךָ֗הֱבִיאֲךָהביאך אֵ֚תאֵתאת מִיכַ֣למִיכַלמיכל בַּתבַּתבת־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול בְּבֹאֲךָ֖בְּבֹאֲךָבבאך לִרְא֥וֹתלִרְאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־פָּנָֽיפָּנָיפני׃׃׃ ססס 3:14 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִד֙דָּוִדדוד מַלְאָכִ֔יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־אִֽישׁאִישׁאיש־־־בֹּ֥שֶׁתבֹּשֶׁתבשת בֶּןבֶּןבן־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר תְּנָ֤התְּנָהתנה אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתִּי֙אִשְׁתִּיאשתי אֶתאֶתאת־־־מִיכַ֔למִיכַלמיכל אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר אֵרַ֣שְׂתִּיאֵרַשְׂתִּיארשתי לִ֔ילִילי בְּמֵאָ֖הבְּמֵאָהבמאה עָרְל֥וֹתעָרְלוֹתערלות פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 3:15 וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח אִ֣ישׁאִישׁאיש בֹּ֔שֶׁתבֹּשֶׁתבשת וַיִּקָּחֶ֖הָוַיִּקָּחֶהָויקחה מֵ֣עִֽםמֵעִםמעם אִ֑ישׁאִישׁאיש מֵעִ֖םמֵעִםמעם פַּלְטִיאֵ֥לפַּלְטִיאֵלפלטיאל בֶּןבֶּןבן־־־[לוּשׁ כ][לוּשׁ כ][לוש כ] (לָֽיִשׁ ק)(לָיִשׁ ק)(ליש ק)׃׃׃ 3:16 וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אִתָּ֜הּאִתָּהּאתה אִישָׁ֗הּאִישָׁהּאישה הָל֧וֹךְהָלוֹךְהלוך וּבָכֹ֛הוּבָכֹהובכה אַחֲרֶ֖יהָאַחֲרֶיהָאחריה עַדעַדעד־־־בַּֽחֻרִ֑יםבַּחֻרִיםבחרים וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֥יואֵלָיואליו אַבְנֵ֛ראַבְנֵראבנר לֵ֥ךְלֵךְלך שׁ֖וּבשׁוּבשוב וַיָּשֹֽׁבוַיָּשֹׁבוישב׃׃׃ 3:17 וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־אַבְנֵ֣ראַבְנֵראבנר הָיָ֔ההָיָההיה עִםעִםעם־־־זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר גַּםגַּםגם־־־תְּמוֹל֙תְּמוֹלתמול גַּםגַּםגם־־־שִׁלְשֹׁ֔םשִׁלְשֹׁםשלשם הֱיִיתֶ֞םהֱיִיתֶםהייתם מְבַקְשִׁ֧יםמְבַקְשִׁיםמבקשים אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֛דדָּוִדדוד לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עֲלֵיכֶֽםעֲלֵיכֶםעליכם׃׃׃ 3:18 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה עֲשׂ֑וּעֲשׂוּעשו כִּ֣יכִּיכי יְהוָ֗היְהוָהיהוה אָמַ֤ראָמַראמר אֶלאֶלאל־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בְּיַ֣דבְּיַדביד ׀׀׀ דָּוִ֣דדָּוִדדוד עַבְדִּ֗יעַבְדִּיעבדי הוֹשִׁ֜יעַהוֹשִׁיעַהושיע אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֤יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מִיַּ֣דמִיַּדמיד פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וּמִיַּ֖דוּמִיַּדומיד כָּלכָּלכל־־־אֹיְבֵיהֶֽםאֹיְבֵיהֶםאיביהם׃׃׃ 3:19 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר גַּםגַּםגם־־־אַבְנֵ֖ראַבְנֵראבנר בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני בִנְיָמִ֑יןבִנְיָמִיןבנימין וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך גַּםגַּםגם־־־אַבְנֵ֗ראַבְנֵראבנר לְדַבֵּ֞רלְדַבֵּרלדבר בְּאָזְנֵ֤יבְּאָזְנֵיבאזני דָוִד֙דָוִדדוד בְּחֶבְר֔וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון אֵ֤תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־טוֹב֙טוֹבטוב בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וּבְעֵינֵ֖יוּבְעֵינֵיובעיני כָּלכָּלכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית בִּנְיָמִֽןבִּנְיָמִןבנימן׃׃׃ 3:20 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא אַבְנֵ֤ראַבְנֵראבנר אֶלאֶלאל־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד חֶבְר֔וֹןחֶבְרוֹןחברון וְאִתּ֖וֹוְאִתּוֹואתו עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים אֲנָשִׁ֑יםאֲנָשִׁיםאנשים וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש דָּוִ֧דדָּוִדדוד לְאַבְנֵ֛רלְאַבְנֵרלאבנר וְלַאֲנָשִׁ֥יםוְלַאֲנָשִׁיםולאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו מִשְׁתֶּֽהמִשְׁתֶּהמשתה׃׃׃ 3:21 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְנֵ֣ראַבְנֵראבנר אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֡דדָּוִדדוד אָק֣וּמָהאָקוּמָהאקומה ׀׀׀ וְֽאֵלֵ֡כָהוְאֵלֵכָהואלכה וְאֶקְבְּצָה֩וְאֶקְבְּצָהואקבצה אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנִ֨יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וְיִכְרְת֤וּוְיִכְרְתוּויכרתו אִתְּךָ֙אִתְּךָאתך בְּרִ֔יתבְּרִיתברית וּמָ֣לַכְתָּ֔וּמָלַכְתָּומלכת בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תְּאַוֶּ֖התְּאַוֶּהתאוה נַפְשֶׁ֑ךָנַפְשֶׁךָנפשך וַיְּשַׁלַּ֥חוַיְּשַׁלַּחוישלח דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־אַבְנֵ֖ראַבְנֵראבנר וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּשָׁלֽוֹםבְּשָׁלוֹםבשלום׃׃׃ 3:22 וְהִנֵּה֩וְהִנֵּהוהנה עַבְדֵ֨יעַבְדֵיעבדי דָוִ֤דדָוִדדוד וְיוֹאָב֙וְיוֹאָבויואב בָּ֣אבָּאבא מֵֽהַגְּד֔וּדמֵהַגְּדוּדמהגדוד וְשָׁלָ֥לוְשָׁלָלושלל רָ֖ברָברב עִמָּ֣םעִמָּםעמם הֵבִ֑יאוּהֵבִיאוּהביאו וְאַבְנֵ֗רוְאַבְנֵרואבנר אֵינֶ֤נּוּאֵינֶנּוּאיננו עִםעִםעם־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד בְּחֶבְר֔וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון כִּ֥יכִּיכי שִׁלְּח֖וֹשִׁלְּחוֹשלחו וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּשָׁלֽוֹםבְּשָׁלוֹםבשלום׃׃׃ 3:23 וְיוֹאָ֛בוְיוֹאָבויואב וְכָלוְכָלוכל־־־הַצָּבָ֥אהַצָּבָאהצבא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו בָּ֑אוּבָּאוּבאו וַיַּגִּ֤דוּוַיַּגִּדוּויגדו לְיוֹאָב֙לְיוֹאָבליואב לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בָּֽאבָּאבא־־־אַבְנֵ֤ראַבְנֵראבנר בֶּןבֶּןבן־־־נֵר֙נֵרנר אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַֽיְשַׁלְּחֵ֖הוּוַיְשַׁלְּחֵהוּוישלחהו וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּשָׁלֽוֹםבְּשָׁלוֹםבשלום׃׃׃ 3:24 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא יוֹאָב֙יוֹאָביואב אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֶ֣המֶהמה עָשִׂ֑יתָהעָשִׂיתָהעשיתה הִנֵּההִנֵּההנה־־־בָ֤אבָאבא אַבְנֵר֙אַבְנֵראבנר אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך לָמָּהלָמָּהלמה־־־זֶּ֥הזֶּהזה שִׁלַּחְתּ֖וֹשִׁלַּחְתּוֹשלחתו וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הָלֽוֹךְהָלוֹךְהלוך׃׃׃ 3:25 יָדַ֙עְתָּ֙יָדַעְתָּידעת אֶתאֶתאת־־־אַבְנֵ֣ראַבְנֵראבנר בֶּןבֶּןבן־־־נֵ֔רנֵרנר כִּ֥יכִּיכי לְפַתֹּתְךָ֖לְפַתֹּתְךָלפתתך בָּ֑אבָּאבא וְלָדַ֜עַתוְלָדַעַתולדעת אֶתאֶתאת־־־מוֹצָֽאֲךָ֙מוֹצָאֲךָמוצאך וְאֶתוְאֶתואת־־־[מְבֹואֶךָ כ][מְבֹואֶךָ כ][מבואך כ] (מ֣וֹבָאֶ֔ךָ ק)(מוֹבָאֶךָ ק)(מובאך ק) וְלָדַ֕עַתוְלָדַעַתולדעת אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתָּ֖האַתָּהאתה עֹשֶֽׂהעֹשֶׂהעשה׃׃׃ 3:26 וַיֵּצֵ֤אוַיֵּצֵאויצא יוֹאָב֙יוֹאָביואב מֵעִ֣םמֵעִםמעם דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח מַלְאָכִים֙מַלְאָכִיםמלאכים אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי אַבְנֵ֔ראַבְנֵראבנר וַיָּשִׁ֥בוּוַיָּשִׁבוּוישבו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו מִבּ֣וֹרמִבּוֹרמבור הַסִּרָ֑ההַסִּרָההסרה וְדָוִ֖דוְדָוִדודוד לֹ֥אלֹאלא יָדָֽעיָדָעידע׃׃׃ 3:27 וַיָּ֤שָׁבוַיָּשָׁבוישב אַבְנֵר֙אַבְנֵראבנר חֶבְר֔וֹןחֶבְרוֹןחברון וַיַּטֵּ֤הוּוַיַּטֵּהוּויטהו יוֹאָב֙יוֹאָביואב אֶלאֶלאל־־־תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך הַשַּׁ֔עַרהַשַּׁעַרהשער לְדַבֵּ֥רלְדַבֵּרלדבר אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו בַּשֶּׁ֑לִיבַּשֶּׁלִיבשלי וַיַּכֵּ֤הוּוַיַּכֵּהוּויכהו שָׁם֙שָׁםשם הַחֹ֔מֶשׁהַחֹמֶשׁהחמש וַיָּ֕מָתוַיָּמָתוימת בְּדַ֖םבְּדַםבדם עֲשָׂהעֲשָׂהעשה־־־אֵ֥לאֵלאל אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ 3:28 וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע דָּוִד֙דָּוִדדוד מֵאַ֣חֲרֵימֵאַחֲרֵימאחרי כֵ֔ןכֵןכן וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נָקִ֨ינָקִינקי אָנֹכִ֧יאָנֹכִיאנכי וּמַמְלַכְתִּ֛יוּמַמְלַכְתִּיוממלכתי מֵעִ֥םמֵעִםמעם יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם מִדְּמֵ֖ימִדְּמֵימדמי אַבְנֵ֥ראַבְנֵראבנר בֶּןבֶּןבן־־־נֵֽרנֵרנר׃׃׃ 3:29 יָחֻ֙לוּ֙יָחֻלוּיחלו עַלעַלעל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש יוֹאָ֔ביוֹאָביואב וְאֶ֖לוְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֑יואָבִיואביו וְֽאַלוְאַלואל־־־יִכָּרֵ֣תיִכָּרֵתיכרת מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית יוֹאָ֡ביוֹאָביואב זָ֠בזָבזב וּמְצֹרָ֞עוּמְצֹרָעומצרע וּמַחֲזִ֥יקוּמַחֲזִיקומחזיק בַּפֶּ֛לֶךְבַּפֶּלֶךְבפלך וְנֹפֵ֥לוְנֹפֵלונפל בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב וַחֲסַרוַחֲסַרוחסר־־־לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 3:30 וְיוֹאָב֙וְיוֹאָבויואב וַאֲבִישַׁ֣יוַאֲבִישַׁיואבישי אָחִ֔יואָחִיואחיו הָרְג֖וּהָרְגוּהרגו לְאַבְנֵ֑רלְאַבְנֵרלאבנר עַל֩עַלעל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֵמִ֜יתהֵמִיתהמית אֶתאֶתאת־־־עֲשָׂהאֵ֧לעֲשָׂהאֵלעשהאל אֲחִיהֶ֛םאֲחִיהֶםאחיהם בְּגִבְע֖וֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון בַּמִּלְחָמָֽהבַּמִּלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ פפפ
3:33 וַיְקֹנֵ֥ןוַיְקֹנֵןויקנן הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־אַבְנֵ֖ראַבְנֵראבנר וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר הַכְּמ֥וֹתהַכְּמוֹתהכמות נָבָ֖לנָבָלנבל יָמ֥וּתיָמוּתימות אַבְנֵֽראַבְנֵראבנר׃׃׃ 3:34 יָדֶ֣ךָיָדֶךָידך לֹֽאלֹאלא־־־אֲסֻר֗וֹתאֲסֻרוֹתאסרות וְרַגְלֶ֙יךָ֙וְרַגְלֶיךָורגליך לֹאלֹאלא־־־לִנְחֻשְׁתַּ֣יִםלִנְחֻשְׁתַּיִםלנחשתים הֻגָּ֔שׁוּהֻגָּשׁוּהגשו כִּנְפ֛וֹלכִּנְפוֹלכנפול לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עַוְלָ֖העַוְלָהעולה נָפָ֑לְתָּנָפָלְתָּנפלת וַיֹּסִ֥פוּוַיֹּסִפוּויספו כָלכָלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לִבְכּ֥וֹתלִבְכּוֹתלבכות עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 3:35 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא כָלכָלכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם לְהַבְר֧וֹתלְהַבְרוֹתלהברות אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֛דדָּוִדדוד לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם בְּע֣וֹדבְּעוֹדבעוד הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וַיִּשָּׁבַ֨עוַיִּשָּׁבַעוישבע דָּוִ֜דדָּוִדדוד לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר כֹּ֣הכֹּהכה יַעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־לִּ֤ילִּילי אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים וְכֹ֣הוְכֹהוכה יֹסִ֔יףיֹסִיףיסיף כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־לִפְנֵ֧ילִפְנֵילפני בֽוֹאבוֹאבוא־־־הַשֶּׁ֛מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש אֶטְעַםאֶטְעַםאטעם־־־לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם א֥וֹאוֹאו כָלכָלכל־־־מְאֽוּמָהמְאוּמָהמאומה׃׃׃ 3:36 וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הִכִּ֔ירוּהִכִּירוּהכירו וַיִּיטַ֖בוַיִּיטַבוייטב בְּעֵֽינֵיהֶ֑םבְּעֵינֵיהֶםבעיניהם כְּכֹל֙כְּכֹלככל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֣העָשָׂהעשה הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני כָלכָלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 3:37 וַיֵּדְע֧וּוַיֵּדְעוּוידעו כָלכָלכל־־־הָעָ֛םהָעָםהעם וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא הָיְתָה֙הָיְתָההיתה מֵֽהַמֶּ֔לֶךְמֵהַמֶּלֶךְמהמלך לְהָמִ֖יתלְהָמִיתלהמית אֶתאֶתאת־־־אַבְנֵ֥ראַבְנֵראבנר בֶּןבֶּןבן־־־נֵֽרנֵרנר׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain