Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 5

5:1 וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו כָּלכָּלכל־־־שִׁבְטֵ֧ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד חֶבְר֑וֹנָהחֶבְרוֹנָהחברונה וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִנְנ֛וּהִנְנוּהננו עַצְמְךָ֥עַצְמְךָעצמך וּֽבְשָׂרְךָ֖וּבְשָׂרְךָובשרך אֲנָֽחְנוּאֲנָחְנוּאנחנו׃׃׃ 5:2 גַּםגַּםגם־־־אֶתְמ֣וֹלאֶתְמוֹלאתמול גַּםגַּםגם־־־שִׁלְשׁ֗וֹםשִׁלְשׁוֹםשלשום בִּהְי֨וֹתבִּהְיוֹתבהיות שָׁא֥וּלשָׁאוּלשאול מֶ֙לֶךְ֙מֶלֶךְמלך עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו אַתָּ֗האַתָּהאתה [הָיִיתָה כ][הָיִיתָה כ][הייתה כ] (הָיִ֛יתָ ק)(הָיִיתָ ק)(היית ק) [מֹוצִיא כ][מֹוצִיא כ][מוציא כ] (הַמּוֹצִ֥יא ק)(הַמּוֹצִיא ק)(המוציא ק) [וְהַמֵּבִי כ][וְהַמֵּבִי כ][והמבי כ] (וְהַמֵּבִ֖יא ק)(וְהַמֵּבִיא ק)(והמביא ק) אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה לְךָ֗לְךָלך אַתָּ֨האַתָּהאתה תִרְעֶ֤התִרְעֶהתרעה אֶתאֶתאת־־־עַמִּי֙עַמִּיעמי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאַתָּ֛הוְאַתָּהואתה תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לְנָגִ֖ידלְנָגִידלנגיד עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 5:3 וַ֠יָּבֹאוּוַיָּבֹאוּויבאו כָּלכָּלכל־־־זִקְנֵ֨יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך חֶבְר֔וֹנָהחֶבְרוֹנָהחברונה וַיִּכְרֹ֣תוַיִּכְרֹתויכרת לָהֶם֩לָהֶםלהם הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֥דדָּוִדדוד בְּרִ֛יתבְּרִיתברית בְּחֶבְר֖וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּמְשְׁח֧וּוַיִּמְשְׁחוּוימשחו אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֛דדָּוִדדוד לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
5:4 בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָ֛השָׁנָהשנה דָּוִ֖דדָּוִדדוד בְּמָלְכ֑וֹבְּמָלְכוֹבמלכו אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה מָלָֽךְמָלָךְמלך׃׃׃ 5:5 בְּחֶבְרוֹן֙בְּחֶבְרוֹןבחברון מָלַ֣ךְמָלַךְמלך עַלעַלעל־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים וְשִׁשָּׁ֣הוְשִׁשָּׁהוששה חֳדָשִׁ֑יםחֳדָשִׁיםחדשים וּבִירוּשָׁלִַ֣םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם מָלַ֗ךְמָלַךְמלך שְׁלֹשִׁ֤יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וְשָׁלֹשׁ֙וְשָׁלֹשׁושלש שָׁנָ֔השָׁנָהשנה עַ֥לעַלעל כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וִיהוּדָֽהוִיהוּדָהויהודה׃׃׃ 5:6 וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַֽאֲנָשָׁיו֙וַאֲנָשָׁיוואנשיו יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֶלאֶלאל־־־הַיְבֻסִ֖יהַיְבֻסִיהיבסי יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְדָוִ֤דלְדָוִדלדוד לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־תָב֣וֹאתָבוֹאתבוא הֵ֔נָּההֵנָּההנה כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־הֱסִֽירְךָ֗הֱסִירְךָהסירך הַעִוְרִ֤יםהַעִוְרִיםהעורים וְהַפִּסְחִים֙וְהַפִּסְחִיםוהפסחים לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא דָוִ֖דדָוִדדוד הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 5:7 וַיִּלְכֹּ֣דוַיִּלְכֹּדוילכד דָּוִ֔דדָּוִדדוד אֵ֖תאֵתאת מְצֻדַ֣תמְצֻדַתמצדת צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון הִ֖יאהִיאהיא עִ֥ירעִירעיר דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 5:8 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא כָּלכָּלכל־־־מַכֵּ֤המַכֵּהמכה יְבֻסִי֙יְבֻסִייבסי וְיִגַּ֣עוְיִגַּעויגע בַּצִּנּ֔וֹרבַּצִּנּוֹרבצנור וְאֶתוְאֶתואת־־־הַפִּסְחִים֙הַפִּסְחִיםהפסחים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַ֣עִוְרִ֔יםהַעִוְרִיםהעורים [שָׂנְאוּ כ][שָׂנְאוּ כ][שנאו כ] (שְׂנֻאֵ֖י ק)(שְׂנֻאֵי ק)(שנאי ק) נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש דָּוִ֑דדָּוִדדוד עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן יֹֽאמְר֔וּיֹאמְרוּיאמרו עִוֵּ֣רעִוֵּרעור וּפִסֵּ֔חַוּפִסֵּחַופסח לֹ֥אלֹאלא יָב֖וֹאיָבוֹאיבוא אֶלאֶלאל־־־הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 5:9 וַיֵּ֤שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב דָּוִד֙דָּוִדדוד בַּמְּצֻדָ֔הבַּמְּצֻדָהבמצדה וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־לָ֖הּלָהּלה עִ֣ירעִירעיר דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיִּ֤בֶןוַיִּבֶןויבן דָּוִד֙דָּוִדדוד סָבִ֔יבסָבִיבסביב מִןמִןמן־־־הַמִּלּ֖וֹאהַמִּלּוֹאהמלוא וָבָֽיְתָהוָבָיְתָהוביתה׃׃׃ 5:10 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך דָּוִ֖דדָּוִדדוד הָל֣וֹךְהָלוֹךְהלוך וְגָד֑וֹלוְגָדוֹלוגדול וַיהוָ֛הוַיהוָהויהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ פפפ
5:11 וַ֠יִּשְׁלַחוַיִּשְׁלַחוישלח חִירָ֨םחִירָםחירם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־צֹ֥רצֹרצר מַלְאָכִים֮מַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־דָּוִד֒דָּוִדדוד וַעֲצֵ֣יוַעֲצֵיועצי אֲרָזִ֔יםאֲרָזִיםארזים וְחָרָשֵׁ֣יוְחָרָשֵׁיוחרשי עֵ֔ץעֵץעץ וְחָֽרָשֵׁ֖יוְחָרָשֵׁיוחרשי אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן קִ֑ירקִירקיר וַיִּבְנֽוּוַיִּבְנוּויבנו־־־בַ֖יִתבַיִתבית לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ 5:12 וַיֵּ֣דַעוַיֵּדַעוידע דָּוִ֔דדָּוִדדוד כִּֽיכִּיכי־־־הֱכִינ֧וֹהֱכִינוֹהכינו יְהוָ֛היְהוָהיהוה לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְכִי֙וְכִיוכי נִשֵּׂ֣אנִשֵּׂאנשא מַמְלַכְתּ֔וֹמַמְלַכְתּוֹממלכתו בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור עַמּ֥וֹעַמּוֹעמו יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 5:13 וַיִּקַּח֩וַיִּקַּחויקח דָּוִ֨דדָּוִדדוד ע֜וֹדעוֹדעוד פִּֽלַגְשִׁ֤יםפִּלַגְשִׁיםפלגשים וְנָשִׁים֙וְנָשִׁיםונשים מִיר֣וּשָׁלִַ֔םמִירוּשָׁלִַםמירושלם אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי בֹּא֣וֹבֹּאוֹבאו מֵחֶבְר֑וֹןמֵחֶבְרוֹןמחברון וַיִּוָּ֥לְדוּוַיִּוָּלְדוּויולדו ע֛וֹדעוֹדעוד לְדָוִ֖דלְדָוִדלדוד בָּנִ֥יםבָּנִיםבנים וּבָנֽוֹתוּבָנוֹתובנות׃׃׃ 5:14 וְאֵ֗לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁמ֛וֹתשְׁמוֹתשמות הַיִּלֹּדִ֥יםהַיִּלֹּדִיםהילדים ל֖וֹלוֹלו בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם שַׁמּ֣וּעַשַׁמּוּעַשמוע וְשׁוֹבָ֔בוְשׁוֹבָבושובב וְנָתָ֖ןוְנָתָןונתן וּשְׁלֹמֹֽהוּשְׁלֹמֹהושלמה׃׃׃ 5:15 וְיִבְחָ֥רוְיִבְחָרויבחר וֶאֱלִישׁ֖וּעַוֶאֱלִישׁוּעַואלישוע וְנֶ֥פֶגוְנֶפֶגונפג וְיָפִֽיעַוְיָפִיעַויפיע׃׃׃ 5:16 וֶאֱלִישָׁמָ֥עוֶאֱלִישָׁמָעואלישמע וְאֶלְיָדָ֖עוְאֶלְיָדָעואלידע וֶאֱלִיפָֽלֶטוֶאֱלִיפָלֶטואליפלט׃׃׃ פפפ
5:17 וַיִּשְׁמְע֣וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו פְלִשְׁתִּ֗יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים כִּיכִּיכי־־־מָשְׁח֨וּמָשְׁחוּמשחו אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֤דדָּוִדדוד לְמֶ֙לֶךְ֙לְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּעֲל֥וּוַיַּעֲלוּויעלו כָלכָלכל־־־פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים לְבַקֵּ֣שׁלְבַקֵּשׁלבקש אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיֵּ֖רֶדוַיֵּרֶדוירד אֶלאֶלאל־־־הַמְּצוּדָֽההַמְּצוּדָההמצודה׃׃׃ 5:18 וּפְלִשְׁתִּ֖יםוּפְלִשְׁתִּיםופלשתים בָּ֑אוּבָּאוּבאו וַיִּנָּטְשׁ֖וּוַיִּנָּטְשׁוּוינטשו בְּעֵ֥מֶקבְּעֵמֶקבעמק רְפָאִֽיםרְפָאִיםרפאים׃׃׃ 5:19 וַיִּשְׁאַ֨לוַיִּשְׁאַלוישאל דָּוִ֤דדָּוִדדוד בַּֽיהוָה֙בַּיהוָהביהוה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הַאֶֽעֱלֶה֙הַאֶעֱלֶההאעלה אֶלאֶלאל־־־פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים הֲתִתְּנֵ֖םהֲתִתְּנֵםהתתנם בְּיָדִ֑יבְּיָדִיבידי וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד עֲלֵ֔העֲלֵהעלה כִּֽיכִּיכי־־־נָתֹ֥ןנָתֹןנתן אֶתֵּ֛ןאֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־הַפְּלִשְׁתִּ֖יםהַפְּלִשְׁתִּיםהפלשתים בְּיָדֶֽךָבְּיָדֶךָבידך׃׃׃ 5:20 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא דָוִ֥דדָוִדדוד בְּבַֽעַלבְּבַעַלבבעל־־־פְּרָצִים֮פְּרָצִיםפרצים וַיַּכֵּ֣םוַיַּכֵּםויכם שָׁ֣םשָׁםשם דָּוִד֒דָּוִדדוד וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פָּרַ֨ץפָּרַץפרץ יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־אֹיְבַ֛יאֹיְבַיאיבי לְפָנַ֖ילְפָנַילפני כְּפֶ֣רֶץכְּפֶרֶץכפרץ מָ֑יִםמָיִםמים עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן קָרָ֛אקָרָאקרא שֵֽׁםשֵׁםשם־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַה֖וּאהַהוּאההוא בַּ֥עַלבַּעַלבעל פְּרָצִֽיםפְּרָצִיםפרצים׃׃׃ 5:21 וַיַּעַזְבוּוַיַּעַזְבוּויעזבו־־־שָׁ֖םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־עֲצַבֵּיהֶ֑םעֲצַבֵּיהֶםעצביהם וַיִּשָּׂאֵ֥םוַיִּשָּׂאֵםוישאם דָּוִ֖דדָּוִדדוד וַאֲנָשָֽׁיווַאֲנָשָׁיוואנשיו׃׃׃ פפפ
5:22 וַיֹּסִ֥פוּוַיֹּסִפוּויספו ע֛וֹדעוֹדעוד פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים לַֽעֲל֑וֹתלַעֲלוֹתלעלות וַיִּנָּֽטְשׁ֖וּוַיִּנָּטְשׁוּוינטשו בְּעֵ֥מֶקבְּעֵמֶקבעמק רְפָאִֽיםרְפָאִיםרפאים׃׃׃ 5:23 וַיִּשְׁאַ֤לוַיִּשְׁאַלוישאל דָּוִד֙דָּוִדדוד בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא תַעֲלֶ֑התַעֲלֶהתעלה הָסֵב֙הָסֵבהסב אֶלאֶלאל־־־אַ֣חֲרֵיהֶ֔םאַחֲרֵיהֶםאחריהם וּבָ֥אתָוּבָאתָובאת לָהֶ֖םלָהֶםלהם מִמּ֥וּלמִמּוּלממול בְּכָאִֽיםבְּכָאִיםבכאים׃׃׃ 5:24 וִ֠יהִיוִיהִיויהי [בְּשָׁמְעֲךָ כ][בְּשָׁמְעֲךָ כ][בשמעך כ] (כְּֽשָׁמְעֲךָ֞ ק)(כְּשָׁמְעֲךָ ק)(כשמעך ק) אֶתאֶתאת־־־ק֧וֹלקוֹלקול צְעָדָ֛הצְעָדָהצעדה בְּרָאשֵׁ֥יבְּרָאשֵׁיבראשי הַבְּכָאִ֖יםהַבְּכָאִיםהבכאים אָ֣זאָזאז תֶּחֱרָ֑ץתֶּחֱרָץתחרץ כִּ֣יכִּיכי אָ֗זאָזאז יָצָ֤איָצָאיצא יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך לְהַכּ֖וֹתלְהַכּוֹתלהכות בְּמַחֲנֵ֥הבְּמַחֲנֵהבמחנה פְלִשְׁתִּֽיםפְלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 5:25 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש דָּוִד֙דָּוִדדוד כֵּ֔ןכֵּןכן כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֖הוּצִוָּהוּצוהו יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיַּךְ֙וַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים מִגֶּ֖בַעמִגֶּבַעמגבע עַדעַדעד־־־בֹּאֲךָ֥בֹּאֲךָבאך גָֽזֶרגָזֶרגזר׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain