Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 7

7:1 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כִּיכִּיכי־־־יָשַׁ֥ביָשַׁבישב הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּבֵית֑וֹבְּבֵיתוֹבביתו וַיהוָ֛הוַיהוָהויהוה הֵנִֽיחַהֵנִיחַהניח־־־ל֥וֹלוֹלו מִסָּבִ֖יבמִסָּבִיבמסביב מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֹיְבָֽיואֹיְבָיואיביו׃׃׃ 7:2 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־נָתָ֣ןנָתָןנתן הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא רְאֵ֣הרְאֵהראה נָ֔אנָאנא אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית אֲרָזִ֑יםאֲרָזִיםארזים וַֽאֲרוֹן֙וַאֲרוֹןוארון הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים יֹשֵׁ֖ביֹשֵׁבישב בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַיְרִיעָֽההַיְרִיעָההיריעה׃׃׃ 7:3 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נָתָן֙נָתָןנתן אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּֽלְבָבְךָ֖בִּלְבָבְךָבלבבך לֵ֣ךְלֵךְלך עֲשֵׂ֑העֲשֵׂהעשה כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ ססס 7:4 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַה֑וּאהַהוּאההוא וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־נָתָ֖ןנָתָןנתן לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 7:5 לֵ֤ךְלֵךְלך וְאָֽמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת אֶלאֶלאל־־־עַבְדִּ֣יעַבְדִּיעבדי אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד כֹּ֖הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה הַאַתָּ֛ההַאַתָּההאתה תִּבְנֶהתִּבְנֶהתבנה־־־לִּ֥ילִּילי בַ֖יִתבַיִתבית לְשִׁבְתִּֽילְשִׁבְתִּילשבתי׃׃׃ 7:6 כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יָשַׁ֙בְתִּי֙יָשַׁבְתִּיישבתי בְּבַ֔יִתבְּבַיִתבבית לְ֠מִיּוֹםלְמִיּוֹםלמיום הַעֲלֹתִ֞יהַעֲלֹתִיהעלתי אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים וְעַ֖דוְעַדועד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וָאֶֽהְיֶה֙וָאֶהְיֶהואהיה מִתְהַלֵּ֔ךְמִתְהַלֵּךְמתהלך בְּאֹ֖הֶלבְּאֹהֶלבאהל וּבְמִשְׁכָּֽןוּבְמִשְׁכָּןובמשכן׃׃׃ 7:7 בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־הִתְהַלַּכְתִּי֮הִתְהַלַּכְתִּיהתהלכתי בְּכָלבְּכָלבכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל הֲדָבָ֣רהֲדָבָרהדבר דִּבַּ֗רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֶתאֶתאת־־־אַחַד֙אַחַדאחד שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּ֗יתִיצִוִּיתִיצויתי לִרְע֛וֹתלִרְעוֹתלרעות אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֥יעַמִּיעמי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לָ֛מָּהלָמָּהלמה לֹֽאלֹאלא־־־בְנִיתֶ֥םבְנִיתֶםבניתם לִ֖ילִילי בֵּ֥יתבֵּיתבית אֲרָזִֽיםאֲרָזִיםארזים׃׃׃ 7:8 וְ֠עַתָּהוְעַתָּהועתה כֹּֽהכֹּהכה־־־תֹאמַ֞רתֹאמַרתאמר לְעַבְדִּ֣ילְעַבְדִּילעבדי לְדָוִ֗דלְדָוִדלדוד כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות אֲנִ֤יאֲנִיאני לְקַחְתִּ֙יךָ֙לְקַחְתִּיךָלקחתיך מִןמִןמן־־־הַנָּוֶ֔ההַנָּוֶההנוה מֵאַחַ֖רמֵאַחַרמאחר הַצֹּ֑אןהַצֹּאןהצאן לִֽהְי֣וֹתלִהְיוֹתלהיות נָגִ֔ידנָגִידנגיד עַלעַלעל־־־עַמִּ֖יעַמִּיעמי עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 7:9 וָאֶהְיֶ֣הוָאֶהְיֶהואהיה עִמְּךָ֗עִמְּךָעמך בְּכֹל֙בְּכֹלבכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָלַ֔כְתָּהָלַכְתָּהלכת וָאַכְרִ֥תָהוָאַכְרִתָהואכרתה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֹיְבֶ֖יךָאֹיְבֶיךָאיביך מִפָּנֶ֑יךָמִפָּנֶיךָמפניך וְעָשִׂ֤תִֽיוְעָשִׂתִיועשתי לְךָ֙לְךָלך שֵׁ֣םשֵׁםשם גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול כְּשֵׁ֥םכְּשֵׁםכשם הַגְּדֹלִ֖יםהַגְּדֹלִיםהגדלים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 7:10 וְשַׂמְתִּ֣יוְשַׂמְתִּיושמתי מָ֠קוֹםמָקוֹםמקום לְעַמִּ֨ילְעַמִּילעמי לְיִשְׂרָאֵ֤ללְיִשְׂרָאֵללישראל וּנְטַעְתִּיו֙וּנְטַעְתִּיוונטעתיו וְשָׁכַ֣ןוְשָׁכַןושכן תַּחְתָּ֔יותַּחְתָּיותחתיו וְלֹ֥אוְלֹאולא יִרְגַּ֖זיִרְגַּזירגז ע֑וֹדעוֹדעוד וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֹסִ֤יפוּיֹסִיפוּיסיפו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עַוְלָה֙עַוְלָהעולה לְעַנּוֹת֔וֹלְעַנּוֹתוֹלענותו כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר בָּרִאשׁוֹנָֽהבָּרִאשׁוֹנָהבראשונה׃׃׃ 7:11 וּלְמִןוּלְמִןולמן־־־הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוִּ֤יתִיצִוִּיתִיצויתי שֹֽׁפְטִים֙שֹׁפְטִיםשפטים עַלעַלעל־־־עַמִּ֣יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַהֲנִיחֹ֥תִיוַהֲנִיחֹתִיוהניחתי לְךָ֖לְךָלך מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֹיְבֶ֑יךָאֹיְבֶיךָאיביך וְהִגִּ֤ידוְהִגִּידוהגיד לְךָ֙לְךָלך יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּיכִּיכי־־־בַ֖יִתבַיִתבית יַעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־לְּךָ֥לְּךָלך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 7:12 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ יִמְלְא֣וּיִמְלְאוּימלאו יָמֶ֗יךָיָמֶיךָימיך וְשָֽׁכַבְתָּ֙וְשָׁכַבְתָּושכבת אֶתאֶתאת־־־אֲבֹתֶ֔יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך וַהֲקִימֹתִ֤יוַהֲקִימֹתִיוהקימתי אֶֽתאֶתאת־־־זַרְעֲךָ֙זַרְעֲךָזרעך אַחֲרֶ֔יךָאַחֲרֶיךָאחריך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֵצֵ֖איֵצֵאיצא מִמֵּעֶ֑יךָמִמֵּעֶיךָממעיך וַהֲכִינֹתִ֖יוַהֲכִינֹתִיוהכינתי אֶתאֶתאת־־־מַמְלַכְתּֽוֹמַמְלַכְתּוֹממלכתו׃׃׃ 7:13 ה֥וּאהוּאהוא יִבְנֶהיִבְנֶהיבנה־־־בַּ֖יִתבַּיִתבית לִשְׁמִ֑ילִשְׁמִילשמי וְכֹנַנְתִּ֛יוְכֹנַנְתִּיוכננתי אֶתאֶתאת־־־כִּסֵּ֥אכִּסֵּאכסא מַמְלַכְתּ֖וֹמַמְלַכְתּוֹממלכתו עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 7:14 אֲנִי֙אֲנִיאני אֶהְיֶהאֶהְיֶהאהיה־־־לּ֣וֹלּוֹלו לְאָ֔בלְאָבלאב וְה֖וּאוְהוּאוהוא יִהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לִּ֣ילִּילי לְבֵ֑ןלְבֵןלבן אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בְּהַ֣עֲוֺת֔וֹבְּהַעֲוֺתוֹבהעותו וְהֹֽכַחְתִּיו֙וְהֹכַחְתִּיווהכחתיו בְּשֵׁ֣בֶטבְּשֵׁבֶטבשבט אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים וּבְנִגְעֵ֖יוּבְנִגְעֵיובנגעי בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 7:15 וְחַסְדִּ֖יוְחַסְדִּיוחסדי לֹאלֹאלא־־־יָס֣וּריָסוּריסור מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר הֲסִרֹ֙תִי֙הֲסִרֹתִיהסרתי מֵעִ֣םמֵעִםמעם שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֲסִרֹ֖תִיהֲסִרֹתִיהסרתי מִלְּפָנֶֽיךָמִלְּפָנֶיךָמלפניך׃׃׃ 7:16 וְנֶאְמַ֨ןוְנֶאְמַןונאמן בֵּיתְךָ֧בֵּיתְךָביתך וּמַֽמְלַכְתְּךָ֛וּמַמְלַכְתְּךָוממלכתך עַדעַדעד־־־עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך כִּֽסְאֲךָ֔כִּסְאֲךָכסאך יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה נָכ֖וֹןנָכוֹןנכון עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 7:17 כְּכֹל֙כְּכֹלככל הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וּכְכֹ֖לוּכְכֹלוככל הַחִזָּי֣וֹןהַחִזָּיוֹןהחזיון הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כֵּ֛ןכֵּןכן דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר נָתָ֖ןנָתָןנתן אֶלאֶלאל־־־דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ ססס 7:18 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִ֣ימִימי אָנֹכִ֞יאָנֹכִיאנכי אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה וּמִ֣יוּמִיומי בֵיתִ֔יבֵיתִיביתי כִּ֥יכִּיכי הֲבִיאֹתַ֖נִיהֲבִיאֹתַנִיהביאתני עַדעַדעד־־־הֲלֹֽםהֲלֹםהלם׃׃׃ 7:19 וַתִּקְטַן֩וַתִּקְטַןותקטן ע֨וֹדעוֹדעוד זֹ֤אתזֹאתזאת בְּעֵינֶ֙יךָ֙בְּעֵינֶיךָבעיניך אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וַתְּדַבֵּ֛רוַתְּדַבֵּרותדבר גַּ֥םגַּםגם אֶלאֶלאל־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך לְמֵֽרָח֑וֹקלְמֵרָחוֹקלמרחוק וְזֹ֛אתוְזֹאתוזאת תּוֹרַ֥תתּוֹרַתתורת הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 7:20 וּמַהוּמַהומה־־־יּוֹסִ֥יףיּוֹסִיףיוסיף דָּוִ֛דדָּוִדדוד ע֖וֹדעוֹדעוד לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך וְאַתָּ֛הוְאַתָּהואתה יָדַ֥עְתָּיָדַעְתָּידעת אֶֽתאֶתאת־־־עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 7:21 בַּעֲב֤וּרבַּעֲבוּרבעבור דְּבָֽרְךָ֙דְּבָרְךָדברך וּֽכְלִבְּךָ֔וּכְלִבְּךָוכלבך עָשִׂ֕יתָעָשִׂיתָעשית אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַגְּדוּלָּ֖ההַגְּדוּלָּההגדולה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת לְהוֹדִ֖יעַלְהוֹדִיעַלהודיע אֶתאֶתאת־־־עַבְדֶּֽךָעַבְדֶּךָעבדך׃׃׃ 7:22 עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן גָּדַ֖לְתָּגָּדַלְתָּגדלת אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־אֵ֣יןאֵיןאין כָּמ֗וֹךָכָּמוֹךָכמוך וְאֵ֤יןוְאֵיןואין אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים זֽוּלָתֶ֔ךָזוּלָתֶךָזולתך בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁמַ֖עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו בְּאָזְנֵֽינוּבְּאָזְנֵינוּבאזנינו׃׃׃ 7:23 וּמִ֤יוּמִיומי כְעַמְּךָ֙כְעַמְּךָכעמך כְּיִשְׂרָאֵ֔לכְּיִשְׂרָאֵלכישראל גּ֥וֹיגּוֹיגוי אֶחָ֖דאֶחָדאחד בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָלְכֽוּהָלְכוּהלכו־־־אֱ֠לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים לִפְדּֽוֹתלִפְדּוֹתלפדות־־־ל֨וֹלוֹלו לְעָ֜םלְעָםלעם וְלָשׂ֧וּםוְלָשׂוּםולשום ל֣וֹלוֹלו שֵׁ֗םשֵׁםשם וְלַעֲשׂ֨וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות לָכֶ֜םלָכֶםלכם הַגְּדוּלָּ֤ההַגְּדוּלָּההגדולה וְנֹֽרָאוֹת֙וְנֹרָאוֹתונראות לְאַרְצֶ֔ךָלְאַרְצֶךָלארצך מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני עַמְּךָ֗עַמְּךָעמך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר פָּדִ֤יתָפָּדִיתָפדית לְּךָ֙לְּךָלך מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים וֵאלֹהָֽיווֵאלֹהָיוואלהיו׃׃׃ 7:24 וַתְּכ֣וֹנֵֽןוַתְּכוֹנֵןותכונן לְ֠ךָלְךָלך אֶתאֶתאת־־־עַמְּךָ֨עַמְּךָעמך יִשְׂרָאֵ֧ליִשְׂרָאֵלישראל ׀׀׀ לְךָ֛לְךָלך לְעָ֖םלְעָםלעם עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה יְהוָ֔היְהוָהיהוה הָיִ֥יתָהָיִיתָהיית לָהֶ֖םלָהֶםלהם לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ ססס 7:25 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֤רְתָּדִּבַּרְתָּדברת עַֽלעַלעל־־־עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך וְעַלוְעַלועל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו הָקֵ֖םהָקֵםהקם עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וַעֲשֵׂ֖הוַעֲשֵׂהועשה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּֽרְתָּדִּבַּרְתָּדברת׃׃׃ 7:26 וְיִגְדַּ֨לוְיִגְדַּלויגדל שִׁמְךָ֤שִׁמְךָשמך עַדעַדעד־־־עוֹלָם֙עוֹלָםעולם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּבֵית֙וּבֵיתובית עַבְדְּךָ֣עַבְדְּךָעבדך דָוִ֔דדָוִדדוד יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה נָכ֖וֹןנָכוֹןנכון לְפָנֶֽיךָלְפָנֶיךָלפניך׃׃׃ 7:27 כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּה֩אַתָּהאתה יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל גָּלִ֜יתָהגָּלִיתָהגליתה אֶתאֶתאת־־־אֹ֤זֶןאֹזֶןאזן עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בַּ֖יִתבַּיִתבית אֶבְנֶהאֶבְנֶהאבנה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן מָצָ֤אמָצָאמצא עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך אֶתאֶתאת־־־לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו לְהִתְפַּלֵּ֣ללְהִתְפַּלֵּללהתפלל אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך אֶתאֶתאת־־־הַתְּפִלָּ֖ההַתְּפִלָּההתפלה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 7:28 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה אַתָּהאַתָּהאתה־־־הוּא֙הוּאהוא הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּדְבָרֶ֖יךָוּדְבָרֶיךָודבריך יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו אֱמֶ֑תאֱמֶתאמת וַתְּדַבֵּר֙וַתְּדַבֵּרותדבר אֶֽלאֶלאל־־־עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך אֶתאֶתאת־־־הַטּוֹבָ֖ההַטּוֹבָההטובה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 7:29 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הוֹאֵל֙הוֹאֵלהואל וּבָרֵךְ֙וּבָרֵךְוברך אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֞האַתָּהאתה אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה דִּבַּ֔רְתָּדִּבַּרְתָּדברת וּמִבִּרְכָ֣תְךָ֔וּמִבִּרְכָתְךָומברכתך יְבֹרַ֥ךְיְבֹרַךְיברך בֵּֽיתבֵּיתבית־־־עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain