Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 8

8:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי אַֽחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֔ןכֵןכן וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיַּכְנִיעֵ֑םוַיַּכְנִיעֵםויכניעם וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־מֶ֥תֶגמֶתֶגמתג הָאַמָּ֖ההָאַמָּההאמה מִיַּ֥דמִיַּדמיד פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 8:2 וַיַּ֣ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־מוֹאָ֗במוֹאָבמואב וַֽיְמַדְּדֵ֤םוַיְמַדְּדֵםוימדדם בַּחֶ֙בֶל֙בַּחֶבֶלבחבל הַשְׁכֵּ֣בהַשְׁכֵּבהשכב אוֹתָ֣םאוֹתָםאותם אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה וַיְמַדֵּ֤דוַיְמַדֵּדוימדד שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־חֲבָלִים֙חֲבָלִיםחבלים לְהָמִ֔יתלְהָמִיתלהמית וּמְלֹ֥אוּמְלֹאומלא הַחֶ֖בֶלהַחֶבֶלהחבל לְהַחֲי֑וֹתלְהַחֲיוֹתלהחיות וַתְּהִ֤יוַתְּהִיותהי מוֹאָב֙מוֹאָבמואב לְדָוִ֔דלְדָוִדלדוד לַעֲבָדִ֖יםלַעֲבָדִיםלעבדים נֹשְׂאֵ֥ינֹשְׂאֵינשאי מִנְחָֽהמִנְחָהמנחה׃׃׃ 8:3 וַיַּ֣ךְוַיַּךְויך דָּוִ֔דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הֲדַדְעֶ֥זֶרהֲדַדְעֶזֶרהדדעזר בֶּןבֶּןבן־־־רְחֹ֖ברְחֹברחב מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך צוֹבָ֑הצוֹבָהצובה בְּלֶכְתּ֕וֹבְּלֶכְתּוֹבלכתו לְהָשִׁ֥יבלְהָשִׁיבלהשיב יָד֖וֹיָדוֹידו בִּֽנְהַרבִּנְהַרבנהר־־־(פְּרָֽת ק)(פְּרָת ק)(פרת ק)׃׃׃ 8:4 וַיִּלְכֹּ֨דוַיִּלְכֹּדוילכד דָּוִ֜דדָּוִדדוד מִמֶּ֗נּוּמִמֶּנּוּממנו אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף וּשְׁבַעוּשְׁבַעושבע־־־מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות פָּרָשִׁ֔יםפָּרָשִׁיםפרשים וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִ֣ישׁאִישׁאיש רַגְלִ֑ירַגְלִירגלי וַיְעַקֵּ֤רוַיְעַקֵּרויעקר דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָרֶ֔כֶבהָרֶכֶבהרכב וַיּוֹתֵ֥רוַיּוֹתֵרויותר מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו מֵ֥אָהמֵאָהמאה רָֽכֶברָכֶברכב׃׃׃ 8:5 וַתָּבֹא֙וַתָּבֹאותבא אֲרַ֣םאֲרַםארם דַּמֶּ֔שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק לַעְזֹ֕רלַעְזֹרלעזר לַהֲדַדְעֶ֖זֶרלַהֲדַדְעֶזֶרלהדדעזר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך צוֹבָ֑הצוֹבָהצובה וַיַּ֤ךְוַיַּךְויך דָּוִד֙דָּוִדדוד בַּֽאֲרָ֔םבַּאֲרָםבארם עֶשְׂרִֽיםעֶשְׂרִיםעשרים־־־וּשְׁנַ֥יִםוּשְׁנַיִםושנים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 8:6 וַיָּ֨שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם דָּוִ֤דדָּוִדדוד נְצִבִים֙נְצִבִיםנצבים בַּאֲרַ֣םבַּאֲרַםבארם דַּמֶּ֔שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק וַתְּהִ֤יוַתְּהִיותהי אֲרָם֙אֲרָםארם לְדָוִ֔דלְדָוִדלדוד לַעֲבָדִ֖יםלַעֲבָדִיםלעבדים נוֹשְׂאֵ֣ינוֹשְׂאֵינושאי מִנְחָ֑המִנְחָהמנחה וַיֹּ֤שַׁעוַיֹּשַׁעוישע יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָלָֽךְהָלָךְהלך׃׃׃ 8:7 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח דָּוִ֗דדָּוִדדוד אֵ֚תאֵתאת שִׁלְטֵ֣ישִׁלְטֵישלטי הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָי֔וּהָיוּהיו אֶ֖לאֶלאל עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי הֲדַדְעָ֑זֶרהֲדַדְעָזֶרהדדעזר וַיְבִיאֵ֖םוַיְבִיאֵםויביאם יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 8:8 וּמִבֶּ֥טַחוּמִבֶּטַחומבטח וּמִבֵּֽרֹתַ֖יוּמִבֵּרֹתַיומברתי עָרֵ֣יעָרֵיערי הֲדַדְעָ֑זֶרהֲדַדְעָזֶרהדדעזר לָקַ֞חלָקַחלקח הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֛דדָּוִדדוד נְחֹ֖שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ ססס 8:9 וַיִּשְׁמַ֕עוַיִּשְׁמַעוישמע תֹּ֖עִיתֹּעִיתעי מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך חֲמָ֑תחֲמָתחמת כִּ֚יכִּיכי הִכָּ֣ההִכָּההכה דָוִ֔דדָוִדדוד אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־חֵ֥ילחֵילחיל הֲדַדְעָֽזֶרהֲדַדְעָזֶרהדדעזר׃׃׃ 8:10 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח תֹּ֣עִיתֹּעִיתעי אֶתאֶתאת־־־יֽוֹרָםיוֹרָםיורם־־־בְּנ֣וֹבְּנוֹבנו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך־־־דָּ֠וִדדָּוִדדוד לִשְׁאָללִשְׁאָללשאל־־־ל֨וֹלוֹלו לְשָׁל֜וֹםלְשָׁלוֹםלשלום וּֽלְבָרֲכ֗וֹוּלְבָרֲכוֹולברכו עַל֩עַלעל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִלְחַ֤םנִלְחַםנלחם בַּהֲדַדְעֶ֙זֶר֙בַּהֲדַדְעֶזֶרבהדדעזר וַיַּכֵּ֔הוּוַיַּכֵּהוּויכהו כִּיכִּיכי־־־אִ֛ישׁאִישׁאיש מִלְחֲמ֥וֹתמִלְחֲמוֹתמלחמות תֹּ֖עִיתֹּעִיתעי הָיָ֣ההָיָההיה הֲדַדְעָ֑זֶרהֲדַדְעָזֶרהדדעזר וּבְיָד֗וֹוּבְיָדוֹובידו הָי֛וּהָיוּהיו כְּלֵֽיכְּלֵיכלי־־־כֶ֥סֶףכֶסֶףכסף וּכְלֵֽיוּכְלֵיוכלי־־־זָהָ֖בזָהָבזהב וּכְלֵ֥יוּכְלֵיוכלי נְחֹֽשֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת׃׃׃ 8:11 גַּםגַּםגם־־־אֹתָ֕םאֹתָםאתם הִקְדִּ֛ישׁהִקְדִּישׁהקדיש הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֖דדָּוִדדוד לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה עִםעִםעם־־־הַכֶּ֤סֶףהַכֶּסֶףהכסף וְהַזָּהָב֙וְהַזָּהָבוהזהב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִקְדִּ֔ישׁהִקְדִּישׁהקדיש מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כִּבֵּֽשׁכִּבֵּשׁכבש׃׃׃ 8:12 מֵאֲרָ֤םמֵאֲרָםמארם וּמִמּוֹאָב֙וּמִמּוֹאָבוממואב וּמִבְּנֵ֣יוּמִבְּנֵיומבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון וּמִפְּלִשְׁתִּ֖יםוּמִפְּלִשְׁתִּיםומפלשתים וּמֵֽעֲמָלֵ֑קוּמֵעֲמָלֵקומעמלק וּמִשְּׁלַ֛לוּמִשְּׁלַלומשלל הֲדַדְעֶ֥זֶרהֲדַדְעֶזֶרהדדעזר בֶּןבֶּןבן־־־רְחֹ֖ברְחֹברחב מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך צוֹבָֽהצוֹבָהצובה׃׃׃ 8:13 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש דָּוִד֙דָּוִדדוד שֵׁ֔םשֵׁםשם בְּשֻׁב֕וֹבְּשֻׁבוֹבשבו מֵהַכּוֹת֥וֹמֵהַכּוֹתוֹמהכותו אֶתאֶתאת־־־אֲרָ֖םאֲרָםארם בְּגֵיאבְּגֵיאבגיא־־־מֶ֑לַחמֶלַחמלח שְׁמוֹנָ֥השְׁמוֹנָהשמונה עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 8:14 וַיָּ֨שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם בֶּאֱד֜וֹםבֶּאֱדוֹםבאדום נְצִבִ֗יםנְצִבִיםנצבים בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֱדוֹם֙אֱדוֹםאדום שָׂ֣םשָׂםשם נְצִבִ֔יםנְצִבִיםנצבים וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי כָלכָלכל־־־אֱד֖וֹםאֱדוֹםאדום עֲבָדִ֣יםעֲבָדִיםעבדים לְדָוִ֑דלְדָוִדלדוד וַיּ֤וֹשַׁעוַיּוֹשַׁעויושע יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָלָֽךְהָלָךְהלך׃׃׃ 8:15 וַיִּמְלֹ֥ךְוַיִּמְלֹךְוימלך דָּוִ֖דדָּוִדדוד עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי דָוִ֗דדָוִדדוד עֹשֶׂ֛העֹשֶׂהעשה מִשְׁפָּ֥טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֖הוּצְדָקָהוצדקה לְכָללְכָללכל־־־עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ 8:16 וְיוֹאָ֥בוְיוֹאָבויואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָ֖הצְרוּיָהצרויה עַלעַלעל־־־הַצָּבָ֑אהַצָּבָאהצבא וִיהוֹשָׁפָ֥טוִיהוֹשָׁפָטויהושפט בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיל֖וּדאֲחִילוּדאחילוד מַזְכִּֽירמַזְכִּירמזכיר׃׃׃ 8:17 וְצָד֧וֹקוְצָדוֹקוצדוק בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיט֛וּבאֲחִיטוּבאחיטוב וַאֲחִימֶ֥לֶךְוַאֲחִימֶלֶךְואחימלך בֶּןבֶּןבן־־־אֶבְיָתָ֖ראֶבְיָתָראביתר כֹּהֲנִ֑יםכֹּהֲנִיםכהנים וּשְׂרָיָ֖הוּשְׂרָיָהושריה סוֹפֵֽרסוֹפֵרסופר׃׃׃ 8:18 וּבְנָיָ֙הוּ֙וּבְנָיָהוּובניהו בֶּןבֶּןבן־־־יְה֣וֹיָדָ֔עיְהוֹיָדָעיהוידע וְהַכְּרֵתִ֖יוְהַכְּרֵתִיוהכרתי וְהַפְּלֵתִ֑יוְהַפְּלֵתִיוהפלתי וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני דָוִ֖דדָוִדדוד כֹּהֲנִ֥יםכֹּהֲנִיםכהנים הָיֽוּהָיוּהיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain