Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Song of Songs 1

1:1 שִׁ֥ירשִׁירשיר הַשִּׁירִ֖יםהַשִּׁירִיםהשירים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לִשְׁלֹמֹֽהלִשְׁלֹמֹהלשלמה׃׃׃ 1:2 יִשָּׁקֵ֙נִי֙יִשָּׁקֵנִיישקני מִנְּשִׁיק֣וֹתמִנְּשִׁיקוֹתמנשיקות פִּ֔יהוּפִּיהוּפיהו כִּֽיכִּיכי־־־טוֹבִ֥יםטוֹבִיםטובים דֹּדֶ֖יךָדֹּדֶיךָדדיך מִיָּֽיִןמִיָּיִןמיין׃׃׃ 1:3 לְרֵ֙יחַ֙לְרֵיחַלריח שְׁמָנֶ֣יךָשְׁמָנֶיךָשמניך טוֹבִ֔יםטוֹבִיםטובים שֶׁ֖מֶןשֶׁמֶןשמן תּוּרַ֣קתּוּרַקתורק שְׁמֶ֑ךָשְׁמֶךָשמך עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן עֲלָמ֥וֹתעֲלָמוֹתעלמות אֲהֵבֽוּךָאֲהֵבוּךָאהבוך׃׃׃ 1:4 מָשְׁכֵ֖נִימָשְׁכֵנִימשכני אַחֲרֶ֣יךָאַחֲרֶיךָאחריך נָּר֑וּצָהנָּרוּצָהנרוצה הֱבִיאַ֨נִיהֱבִיאַנִיהביאני הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך חֲדָרָ֗יוחֲדָרָיוחדריו נָגִ֤ילָהנָגִילָהנגילה וְנִשְׂמְחָה֙וְנִשְׂמְחָהונשמחה בָּ֔ךְבָּךְבך נַזְכִּ֤ירָהנַזְכִּירָהנזכירה דֹדֶ֙יךָ֙דֹדֶיךָדדיך מִיַּ֔יִןמִיַּיִןמיין מֵישָׁרִ֖יםמֵישָׁרִיםמישרים אֲהֵבֽוּךָאֲהֵבוּךָאהבוך׃׃׃ ססס 1:5 שְׁחוֹרָ֤השְׁחוֹרָהשחורה אֲנִי֙אֲנִיאני וְֽנָאוָ֔הוְנָאוָהונאוה בְּנ֖וֹתבְּנוֹתבנות יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם כְּאָהֳלֵ֣יכְּאָהֳלֵיכאהלי קֵדָ֔רקֵדָרקדר כִּירִיע֖וֹתכִּירִיעוֹתכיריעות שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 1:6 אַלאַלאל־־־תִּרְא֙וּנִי֙תִּרְאוּנִיתראוני שֶׁאֲנִ֣ישֶׁאֲנִישאני שְׁחַרְחֹ֔רֶתשְׁחַרְחֹרֶתשחרחרת שֶׁשֱּׁזָפַ֖תְנִישֶׁשֱּׁזָפַתְנִיששזפתני הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש בְּנֵ֧יבְּנֵיבני אִמִּ֣יאִמִּיאמי נִֽחֲרוּנִחֲרוּנחרו־־־בִ֗יבִיבי שָׂמֻ֙נִי֙שָׂמֻנִישמני נֹטֵרָ֣הנֹטֵרָהנטרה אֶתאֶתאת־־־הַכְּרָמִ֔יםהַכְּרָמִיםהכרמים כַּרְמִ֥יכַּרְמִיכרמי שֶׁלִּ֖ישֶׁלִּישלי לֹ֥אלֹאלא נָטָֽרְתִּינָטָרְתִּינטרתי׃׃׃ 1:7 הַגִּ֣ידָההַגִּידָההגידה לִּ֗ילִּילי שֶׁ֤אָהֲבָה֙שֶׁאָהֲבָהשאהבה נַפְשִׁ֔ינַפְשִׁינפשי אֵיכָ֣האֵיכָהאיכה תִרְעֶ֔התִרְעֶהתרעה אֵיכָ֖האֵיכָהאיכה תַּרְבִּ֣יץתַּרְבִּיץתרביץ בַּֽצָּהֳרָ֑יִםבַּצָּהֳרָיִםבצהרים שַׁלָּמָ֤השַׁלָּמָהשלמה אֶֽהְיֶה֙אֶהְיֶהאהיה כְּעֹ֣טְיָ֔הכְּעֹטְיָהכעטיה עַ֖לעַלעל עֶדְרֵ֥יעֶדְרֵיעדרי חֲבֵרֶֽיךָחֲבֵרֶיךָחבריך׃׃׃ 1:8 אִםאִםאם־־־לֹ֤אלֹאלא תֵדְעִי֙תֵדְעִיתדעי לָ֔ךְלָךְלך הַיָּפָ֖ההַיָּפָההיפה בַּנָּשִׁ֑יםבַּנָּשִׁיםבנשים צְֽאִיצְאִיצאי־־־לָ֞ךְלָךְלך בְּעִקְבֵ֣יבְּעִקְבֵיבעקבי הַצֹּ֗אןהַצֹּאןהצאן וּרְעִי֙וּרְעִיורעי אֶתאֶתאת־־־גְּדִיֹּתַ֔יִךְגְּדִיֹּתַיִךְגדיתיך עַ֖לעַלעל מִשְׁכְּנ֥וֹתמִשְׁכְּנוֹתמשכנות הָרֹעִֽיםהָרֹעִיםהרעים׃׃׃ ססס 1:9 לְסֻסָתִי֙לְסֻסָתִילססתי בְּרִכְבֵ֣יבְּרִכְבֵיברכבי פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה דִּמִּיתִ֖יךְדִּמִּיתִיךְדמיתיך רַעְיָתִֽירַעְיָתִירעיתי׃׃׃ 1:10 נָאו֤וּנָאווּנאוו לְחָיַ֙יִךְ֙לְחָיַיִךְלחייך בַּתֹּרִ֔יםבַּתֹּרִיםבתרים צַוָּארֵ֖ךְצַוָּארֵךְצוארך בַּחֲרוּזִֽיםבַּחֲרוּזִיםבחרוזים׃׃׃ 1:11 תּוֹרֵ֤יתּוֹרֵיתורי זָהָב֙זָהָבזהב נַעֲשֶׂהנַעֲשֶׂהנעשה־־־לָּ֔ךְלָּךְלך עִ֖םעִםעם נְקֻדּ֥וֹתנְקֻדּוֹתנקדות הַכָּֽסֶףהַכָּסֶףהכסף׃׃׃ 1:12 עַדעַדעד־־־שֶׁ֤הַמֶּ֙לֶךְ֙שֶׁהַמֶּלֶךְשהמלך בִּמְסִבּ֔וֹבִּמְסִבּוֹבמסבו נִרְדִּ֖ינִרְדִּינרדי נָתַ֥ןנָתַןנתן רֵיחֽוֹרֵיחוֹריחו׃׃׃ 1:13 צְר֨וֹרצְרוֹרצרור הַמֹּ֤רהַמֹּרהמר ׀׀׀ דּוֹדִי֙דּוֹדִידודי לִ֔ילִילי בֵּ֥יןבֵּיןבין שָׁדַ֖ישָׁדַישדי יָלִֽיןיָלִיןילין׃׃׃ 1:14 אֶשְׁכֹּ֨לאֶשְׁכֹּלאשכל הַכֹּ֤פֶרהַכֹּפֶרהכפר ׀׀׀ דּוֹדִי֙דּוֹדִידודי לִ֔ילִילי בְּכַרְמֵ֖יבְּכַרְמֵיבכרמי עֵ֥יןעֵיןעין גֶּֽדִיגֶּדִיגדי׃׃׃ ססס 1:15 הִנָּ֤ךְהִנָּךְהנך יָפָה֙יָפָהיפה רַעְיָתִ֔ירַעְיָתִירעיתי הִנָּ֥ךְהִנָּךְהנך יָפָ֖היָפָהיפה עֵינַ֥יִךְעֵינַיִךְעיניך יוֹנִֽיםיוֹנִיםיונים׃׃׃ 1:16 הִנְּךָ֨הִנְּךָהנך יָפֶ֤היָפֶהיפה דוֹדִי֙דוֹדִידודי אַ֣ףאַףאף נָעִ֔יםנָעִיםנעים אַףאַףאף־־־עַרְשֵׂ֖נוּעַרְשֵׂנוּערשנו רַעֲנָנָֽהרַעֲנָנָהרעננה׃׃׃ 1:17 קֹר֤וֹתקֹרוֹתקרות בָּתֵּ֙ינוּ֙בָּתֵּינוּבתינו אֲרָזִ֔יםאֲרָזִיםארזים [רַחִיטֵנוּ כ][רַחִיטֵנוּ כ][רחיטנו כ] (רַהִיטֵ֖נוּ ק)(רַהִיטֵנוּ ק)(רהיטנו ק) בְּרוֹתִֽיםבְּרוֹתִיםברותים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain