Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Song of Songs 2

2:1 אֲנִי֙אֲנִיאני חֲבַצֶּ֣לֶתחֲבַצֶּלֶתחבצלת הַשָּׁר֔וֹןהַשָּׁרוֹןהשרון שֽׁוֹשַׁנַּ֖תשׁוֹשַׁנַּתשושנת הָעֲמָקִֽיםהָעֲמָקִיםהעמקים׃׃׃ 2:2 כְּשֽׁוֹשַׁנָּה֙כְּשׁוֹשַׁנָּהכשושנה בֵּ֣יןבֵּיןבין הַחוֹחִ֔יםהַחוֹחִיםהחוחים כֵּ֥ןכֵּןכן רַעְיָתִ֖ירַעְיָתִירעיתי בֵּ֥יןבֵּיןבין הַבָּנֽוֹתהַבָּנוֹתהבנות׃׃׃ 2:3 כְּתַפּ֙וּחַ֙כְּתַפּוּחַכתפוח בַּעֲצֵ֣יבַּעֲצֵיבעצי הַיַּ֔עַרהַיַּעַרהיער כֵּ֥ןכֵּןכן דּוֹדִ֖ידּוֹדִידודי בֵּ֣יןבֵּיןבין הַבָּנִ֑יםהַבָּנִיםהבנים בְּצִלּוֹ֙בְּצִלּוֹבצלו חִמַּ֣דְתִּיחִמַּדְתִּיחמדתי וְיָשַׁ֔בְתִּיוְיָשַׁבְתִּיוישבתי וּפִרְי֖וֹוּפִרְיוֹופריו מָת֥וֹקמָתוֹקמתוק לְחִכִּֽילְחִכִּילחכי׃׃׃ 2:4 הֱבִיאַ֙נִי֙הֱבִיאַנִיהביאני אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַיָּ֔יִןהַיָּיִןהיין וְדִגְל֥וֹוְדִגְלוֹודגלו עָלַ֖יעָלַיעלי אַהֲבָֽהאַהֲבָהאהבה׃׃׃ 2:5 סַמְּכ֙וּנִי֙סַמְּכוּנִיסמכוני בָּֽאֲשִׁישׁ֔וֹתבָּאֲשִׁישׁוֹתבאשישות רַפְּד֖וּנִירַפְּדוּנִירפדוני בַּתַּפּוּחִ֑יםבַּתַּפּוּחִיםבתפוחים כִּיכִּיכי־־־חוֹלַ֥תחוֹלַתחולת אַהֲבָ֖האַהֲבָהאהבה אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 2:6 שְׂמֹאלוֹ֙שְׂמֹאלוֹשמאלו תַּ֣חַתתַּחַתתחת לְרֹאשִׁ֔ילְרֹאשִׁילראשי וִימִינ֖וֹוִימִינוֹוימינו תְּחַבְּקֵֽנִיתְּחַבְּקֵנִיתחבקני׃׃׃ 2:7 הִשְׁבַּ֨עְתִּיהִשְׁבַּעְתִּיהשבעתי אֶתְכֶ֜םאֶתְכֶםאתכם בְּנ֤וֹתבְּנוֹתבנות יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם בִּצְבָא֔וֹתבִּצְבָאוֹתבצבאות א֖וֹאוֹאו בְּאַיְל֣וֹתבְּאַיְלוֹתבאילות הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה אִםאִםאם־־־תָּעִ֧ירוּתָּעִירוּתעירו ׀׀׀ וְֽאִםוְאִםואם־־־תְּעֽוֹרְר֛וּתְּעוֹרְרוּתעוררו אֶתאֶתאת־־־הָאַהֲבָ֖ההָאַהֲבָההאהבה עַ֥דעַדעד שֶׁתֶּחְפָּֽץשֶׁתֶּחְפָּץשתחפץ׃׃׃ ססס 2:8 ק֣וֹלקוֹלקול דּוֹדִ֔ידּוֹדִידודי הִנֵּההִנֵּההנה־־־זֶ֖הזֶהזה בָּ֑אבָּאבא מְדַלֵּג֙מְדַלֵּגמדלג עַלעַלעל־־־הֶ֣הָרִ֔יםהֶהָרִיםההרים מְקַפֵּ֖ץמְקַפֵּץמקפץ עַלעַלעל־־־הַגְּבָעֽוֹתהַגְּבָעוֹתהגבעות׃׃׃ 2:9 דּוֹמֶ֤הדּוֹמֶהדומה דוֹדִי֙דוֹדִידודי לִצְבִ֔ילִצְבִילצבי א֖וֹאוֹאו לְעֹ֣פֶרלְעֹפֶרלעפר הָֽאַיָּלִ֑יםהָאַיָּלִיםהאילים הִנֵּההִנֵּההנה־־־זֶ֤הזֶהזה עוֹמֵד֙עוֹמֵדעומד אַחַ֣ראַחַראחר כָּתְלֵ֔נוּכָּתְלֵנוּכתלנו מַשְׁגִּ֙יחַ֙מַשְׁגִּיחַמשגיח מִןמִןמן־־־הַֽחֲלֹּנ֔וֹתהַחֲלֹּנוֹתהחלנות מֵצִ֖יץמֵצִיץמציץ מִןמִןמן־־־הַֽחֲרַכִּֽיםהַחֲרַכִּיםהחרכים׃׃׃ 2:10 עָנָ֥העָנָהענה דוֹדִ֖ידוֹדִידודי וְאָ֣מַרוְאָמַרואמר לִ֑ילִילי ק֥וּמִיקוּמִיקומי לָ֛ךְלָךְלך רַעְיָתִ֥ירַעְיָתִירעיתי יָפָתִ֖ייָפָתִייפתי וּלְכִיוּלְכִיולכי־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 2:11 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֥ההִנֵּההנה [הַסְּתָו כ][הַסְּתָו כ][הסתו כ] (הַסְּתָ֖יו ק)(הַסְּתָיו ק)(הסתיו ק) עָבָ֑רעָבָרעבר הַגֶּ֕שֶׁםהַגֶּשֶׁםהגשם חָלַ֖ףחָלַףחלף הָלַ֥ךְהָלַךְהלך לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 2:12 הַנִּצָּנִים֙הַנִּצָּנִיםהנצנים נִרְא֣וּנִרְאוּנראו בָאָ֔רֶץבָאָרֶץבארץ עֵ֥תעֵתעת הַזָּמִ֖ירהַזָּמִירהזמיר הִגִּ֑יעַהִגִּיעַהגיע וְק֥וֹלוְקוֹלוקול הַתּ֖וֹרהַתּוֹרהתור נִשְׁמַ֥ענִשְׁמַענשמע בְּאַרְצֵֽנוּבְּאַרְצֵנוּבארצנו׃׃׃ 2:13 הַתְּאֵנָה֙הַתְּאֵנָההתאנה חָֽנְטָ֣החָנְטָהחנטה פַגֶּ֔יהָפַגֶּיהָפגיה וְהַגְּפָנִ֥יםוְהַגְּפָנִיםוהגפנים ׀׀׀ סְמָדַ֖רסְמָדַרסמדר נָ֣תְנוּנָתְנוּנתנו רֵ֑יחַרֵיחַריח ק֥וּמִיקוּמִיקומי [לְכִי כ][לְכִי כ][לכי כ] (לָ֛ךְ ק)(לָךְ ק)(לך ק) רַעְיָתִ֥ירַעְיָתִירעיתי יָפָתִ֖ייָפָתִייפתי וּלְכִיוּלְכִיולכי־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 2:14 יוֹנָתִ֞ייוֹנָתִייונתי בְּחַגְוֵ֣יבְּחַגְוֵיבחגוי הַסֶּ֗לַעהַסֶּלַעהסלע בְּסֵ֙תֶר֙בְּסֵתֶרבסתר הַמַּדְרֵגָ֔ההַמַּדְרֵגָההמדרגה הַרְאִ֙ינִי֙הַרְאִינִיהראיני אֶתּאֶתּאת־־־מַרְאַ֔יִךְמַרְאַיִךְמראיך הַשְׁמִיעִ֖ינִיהַשְׁמִיעִינִיהשמיעיני אֶתאֶתאת־־־קוֹלֵ֑ךְקוֹלֵךְקולך כִּיכִּיכי־־־קוֹלֵ֥ךְקוֹלֵךְקולך עָרֵ֖בעָרֵבערב וּמַרְאֵ֥יךְוּמַרְאֵיךְומראיך נָאוֶֽהנָאוֶהנאוה׃׃׃ ססס 2:15 אֶֽחֱזוּאֶחֱזוּאחזו־־־לָ֙נוּ֙לָנוּלנו שֽׁוּעָלִ֔יםשׁוּעָלִיםשועלים שֽׁוּעָלִ֥יםשׁוּעָלִיםשועלים קְטַנִּ֖יםקְטַנִּיםקטנים מְחַבְּלִ֣יםמְחַבְּלִיםמחבלים כְּרָמִ֑יםכְּרָמִיםכרמים וּכְרָמֵ֖ינוּוּכְרָמֵינוּוכרמינו סְמָדַֽרסְמָדַרסמדר׃׃׃ 2:16 דּוֹדִ֥ידּוֹדִידודי לִי֙לִילי וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני ל֔וֹלוֹלו הָרֹעֶ֖ההָרֹעֶההרעה בַּשּׁוֹשַׁנִּֽיםבַּשּׁוֹשַׁנִּיםבשושנים׃׃׃ 2:17 עַ֤דעַדעד שֶׁיָּפ֙וּחַ֙שֶׁיָּפוּחַשיפוח הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וְנָ֖סוּוְנָסוּונסו הַצְּלָלִ֑יםהַצְּלָלִיםהצללים סֹב֩סֹבסב דְּמֵהדְּמֵהדמה־־־לְךָ֨לְךָלך דוֹדִ֜ידוֹדִידודי לִצְבִ֗ילִצְבִילצבי א֛וֹאוֹאו לְעֹ֥פֶרלְעֹפֶרלעפר הָאַיָּלִ֖יםהָאַיָּלִיםהאילים עַלעַלעל־־־הָ֥רֵיהָרֵיהרי בָֽתֶרבָתֶרבתר׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain