Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Song of Songs 4

4:1 הִנָּ֨ךְהִנָּךְהנך יָפָ֤היָפָהיפה רַעְיָתִי֙רַעְיָתִירעיתי הִנָּ֣ךְהִנָּךְהנך יָפָ֔היָפָהיפה עֵינַ֣יִךְעֵינַיִךְעיניך יוֹנִ֔יםיוֹנִיםיונים מִבַּ֖עַדמִבַּעַדמבעד לְצַמָּתֵ֑ךְלְצַמָּתֵךְלצמתך שַׂעְרֵךְ֙שַׂעְרֵךְשערך כְּעֵ֣דֶרכְּעֵדֶרכעדר הָֽעִזִּ֔יםהָעִזִּיםהעזים שֶׁגָּלְשׁ֖וּשֶׁגָּלְשׁוּשגלשו מֵהַ֥רמֵהַרמהר גִּלְעָֽדגִּלְעָדגלעד׃׃׃ 4:2 שִׁנַּ֙יִךְ֙שִׁנַּיִךְשניך כְּעֵ֣דֶרכְּעֵדֶרכעדר הַקְּצוּב֔וֹתהַקְּצוּבוֹתהקצובות שֶׁעָל֖וּשֶׁעָלוּשעלו מִןמִןמן־־־הָרַחְצָ֑ההָרַחְצָההרחצה שֶׁכֻּלָּם֙שֶׁכֻּלָּםשכלם מַתְאִימ֔וֹתמַתְאִימוֹתמתאימות וְשַׁכֻּלָ֖הוְשַׁכֻּלָהושכלה אֵ֥יןאֵיןאין בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 4:3 כְּח֤וּטכְּחוּטכחוט הַשָּׁנִי֙הַשָּׁנִיהשני שִׂפְתֹתַ֔יִךְשִׂפְתֹתַיִךְשפתתיך וּמִדְבָּרֵ֖יךְוּמִדְבָּרֵיךְומדבריך נָאוֶ֑הנָאוֶהנאוה כְּפֶ֤לַחכְּפֶלַחכפלח הָֽרִמּוֹן֙הָרִמּוֹןהרמון רַקָּתֵ֔ךְרַקָּתֵךְרקתך מִבַּ֖עַדמִבַּעַדמבעד לְצַמָּתֵֽךְלְצַמָּתֵךְלצמתך׃׃׃ 4:4 כְּמִגְדַּ֤לכְּמִגְדַּלכמגדל דָּוִיד֙דָּוִידדויד צַוָּארֵ֔ךְצַוָּארֵךְצוארך בָּנ֖וּיבָּנוּיבנוי לְתַלְפִּיּ֑וֹתלְתַלְפִּיּוֹתלתלפיות אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף הַמָּגֵן֙הַמָּגֵןהמגן תָּל֣וּיתָּלוּיתלוי עָלָ֔יועָלָיועליו כֹּ֖לכֹּלכל שִׁלְטֵ֥ישִׁלְטֵישלטי הַגִּבּוֹרִֽיםהַגִּבּוֹרִיםהגבורים׃׃׃ 4:5 שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני שָׁדַ֛יִךְשָׁדַיִךְשדיך כִּשְׁנֵ֥יכִּשְׁנֵיכשני עֳפָרִ֖יםעֳפָרִיםעפרים תְּאוֹמֵ֣יתְּאוֹמֵיתאומי צְבִיָּ֑הצְבִיָּהצביה הָרוֹעִ֖יםהָרוֹעִיםהרועים בַּשּׁוֹשַׁנִּֽיםבַּשּׁוֹשַׁנִּיםבשושנים׃׃׃ 4:6 עַ֤דעַדעד שֶׁיָּפ֙וּחַ֙שֶׁיָּפוּחַשיפוח הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וְנָ֖סוּוְנָסוּונסו הַצְּלָלִ֑יםהַצְּלָלִיםהצללים אֵ֤לֶךְאֵלֶךְאלך לִי֙לִילי אֶלאֶלאל־־־הַ֣רהַרהר הַמּ֔וֹרהַמּוֹרהמור וְאֶלוְאֶלואל־־־גִּבְעַ֖תגִּבְעַתגבעת הַלְּבוֹנָֽההַלְּבוֹנָההלבונה׃׃׃ 4:7 כֻּלָּ֤ךְכֻּלָּךְכלך יָפָה֙יָפָהיפה רַעְיָתִ֔ירַעְיָתִירעיתי וּמ֖וּםוּמוּםומום אֵ֥יןאֵיןאין בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ ססס 4:8 אִתִּ֤יאִתִּיאתי מִלְּבָנוֹן֙מִלְּבָנוֹןמלבנון כַּלָּ֔הכַּלָּהכלה אִתִּ֖יאִתִּיאתי מִלְּבָנ֣וֹןמִלְּבָנוֹןמלבנון תָּב֑וֹאִיתָּבוֹאִיתבואי תָּשׁ֣וּרִיתָּשׁוּרִיתשורי ׀׀׀ מֵרֹ֣אשׁמֵרֹאשׁמראש אֲמָנָ֗האֲמָנָהאמנה מֵרֹ֤אשׁמֵרֹאשׁמראש שְׂנִיר֙שְׂנִירשניר וְחֶרְמ֔וֹןוְחֶרְמוֹןוחרמון מִמְּעֹנ֣וֹתמִמְּעֹנוֹתממענות אֲרָי֔וֹתאֲרָיוֹתאריות מֵֽהַרְרֵ֖ימֵהַרְרֵימהררי נְמֵרִֽיםנְמֵרִיםנמרים׃׃׃ 4:9 לִבַּבְתִּ֖נִילִבַּבְתִּנִילבבתני אֲחֹתִ֣יאֲחֹתִיאחתי כַלָּ֑הכַלָּהכלה לִבַּבְתִּ֙ינִי֙לִבַּבְתִּינִילבבתיני [בְּאַחַד כ][בְּאַחַד כ][באחד כ] (בְּאַחַ֣ת ק)(בְּאַחַת ק)(באחת ק) מֵעֵינַ֔יִךְמֵעֵינַיִךְמעיניך בְּאַחַ֥דבְּאַחַדבאחד עֲנָ֖קעֲנָקענק מִצַּוְּרֹנָֽיִךְמִצַּוְּרֹנָיִךְמצורניך׃׃׃ 4:10 מַהמַהמה־־־יָּפ֥וּיָּפוּיפו דֹדַ֖יִךְדֹדַיִךְדדיך אֲחֹתִ֣יאֲחֹתִיאחתי כַלָּ֑הכַלָּהכלה מַהמַהמה־־־טֹּ֤בוּטֹּבוּטבו דֹדַ֙יִךְ֙דֹדַיִךְדדיך מִיַּ֔יִןמִיַּיִןמיין וְרֵ֥יחַוְרֵיחַוריח שְׁמָנַ֖יִךְשְׁמָנַיִךְשמניך מִכָּלמִכָּלמכל־־־בְּשָׂמִֽיםבְּשָׂמִיםבשמים׃׃׃ 4:11 נֹ֛פֶתנֹפֶתנפת תִּטֹּ֥פְנָהתִּטֹּפְנָהתטפנה שִׂפְתוֹתַ֖יִךְשִׂפְתוֹתַיִךְשפתותיך כַּלָּ֑הכַּלָּהכלה דְּבַ֤שׁדְּבַשׁדבש וְחָלָב֙וְחָלָבוחלב תַּ֣חַתתַּחַתתחת לְשׁוֹנֵ֔ךְלְשׁוֹנֵךְלשונך וְרֵ֥יחַוְרֵיחַוריח שַׂלְמֹתַ֖יִךְשַׂלְמֹתַיִךְשלמתיך כְּרֵ֥יחַכְּרֵיחַכריח לְבָנֽוֹןלְבָנוֹןלבנון׃׃׃ ססס 4:12 גַּ֥ןגַּןגן ׀׀׀ נָע֖וּלנָעוּלנעול אֲחֹתִ֣יאֲחֹתִיאחתי כַלָּ֑הכַלָּהכלה גַּ֥לגַּלגל נָע֖וּלנָעוּלנעול מַעְיָ֥ןמַעְיָןמעין חָתֽוּםחָתוּםחתום׃׃׃ 4:13 שְׁלָחַ֙יִךְ֙שְׁלָחַיִךְשלחיך פַּרְדֵּ֣ספַּרְדֵּספרדס רִמּוֹנִ֔יםרִמּוֹנִיםרמונים עִ֖םעִםעם פְּרִ֣יפְּרִיפרי מְגָדִ֑יםמְגָדִיםמגדים כְּפָרִ֖יםכְּפָרִיםכפרים עִםעִםעם־־־נְרָדִֽיםנְרָדִיםנרדים׃׃׃ 4:14 נֵ֣רְדְּנֵרְדְּנרד ׀׀׀ וְכַרְכֹּ֗םוְכַרְכֹּםוכרכם קָנֶה֙קָנֶהקנה וְקִנָּמ֔וֹןוְקִנָּמוֹןוקנמון עִ֖םעִםעם כָּלכָּלכל־־־עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי לְבוֹנָ֑הלְבוֹנָהלבונה מֹ֚רמֹרמר וַאֲהָל֔וֹתוַאֲהָלוֹתואהלות עִ֖םעִםעם כָּלכָּלכל־־־רָאשֵׁ֥ירָאשֵׁיראשי בְשָׂמִֽיםבְשָׂמִיםבשמים׃׃׃ 4:15 מַעְיַ֣ןמַעְיַןמעין גַּנִּ֔יםגַּנִּיםגנים בְּאֵ֖רבְּאֵרבאר מַ֣יִםמַיִםמים חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וְנֹזְלִ֖יםוְנֹזְלִיםונזלים מִןמִןמן־־־לְבָנֽוֹןלְבָנוֹןלבנון׃׃׃ 4:16 ע֤וּרִיעוּרִיעורי צָפוֹן֙צָפוֹןצפון וּב֣וֹאִיוּבוֹאִיובואי תֵימָ֔ןתֵימָןתימן הָפִ֥יחִיהָפִיחִיהפיחי גַנִּ֖יגַנִּיגני יִזְּל֣וּיִזְּלוּיזלו בְשָׂמָ֑יובְשָׂמָיובשמיו יָבֹ֤איָבֹאיבא דוֹדִי֙דוֹדִידודי לְגַנּ֔וֹלְגַנּוֹלגנו וְיֹאכַ֖לוְיֹאכַלויאכל פְּרִ֥יפְּרִיפרי מְגָדָֽיומְגָדָיומגדיו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain