Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Song of Songs 5

5:1 בָּ֣אתִיבָּאתִיבאתי לְגַנִּי֮לְגַנִּילגני אֲחֹתִ֣יאֲחֹתִיאחתי כַלָּה֒כַלָּהכלה אָרִ֤יתִיאָרִיתִיאריתי מוֹרִי֙מוֹרִימורי עִםעִםעם־־־בְּשָׂמִ֔יבְּשָׂמִיבשמי אָכַ֤לְתִּיאָכַלְתִּיאכלתי יַעְרִי֙יַעְרִייערי עִםעִםעם־־־דִּבְשִׁ֔ידִּבְשִׁידבשי שָׁתִ֥יתִישָׁתִיתִישתיתי יֵינִ֖ייֵינִיייני עִםעִםעם־־־חֲלָבִ֑יחֲלָבִיחלבי אִכְל֣וּאִכְלוּאכלו רֵעִ֔יםרֵעִיםרעים שְׁת֥וּשְׁתוּשתו וְשִׁכְר֖וּוְשִׁכְרוּושכרו דּוֹדִֽיםדּוֹדִיםדודים׃׃׃ ססס 5:2 אֲנִ֥יאֲנִיאני יְשֵׁנָ֖היְשֵׁנָהישנה וְלִבִּ֣יוְלִבִּיולבי עֵ֑רעֵרער ק֣וֹלקוֹלקול ׀׀׀ דּוֹדִ֣ידּוֹדִידודי דוֹפֵ֗קדוֹפֵקדופק פִּתְחִיפִּתְחִיפתחי־־־לִ֞ילִילי אֲחֹתִ֤יאֲחֹתִיאחתי רַעְיָתִי֙רַעְיָתִירעיתי יוֹנָתִ֣ייוֹנָתִייונתי תַמָּתִ֔יתַמָּתִיתמתי שֶׁרֹּאשִׁי֙שֶׁרֹּאשִׁישראשי נִמְלָאנִמְלָאנמלא־־־טָ֔לטָלטל קְוֻּצּוֹתַ֖יקְוֻּצּוֹתַיקוצותי רְסִ֥יסֵירְסִיסֵירסיסי לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ 5:3 פָּשַׁ֙טְתִּי֙פָּשַׁטְתִּיפשטתי אֶתאֶתאת־־־כֻּתָּנְתִּ֔יכֻּתָּנְתִּיכתנתי אֵיכָ֖כָהאֵיכָכָהאיככה אֶלְבָּשֶׁ֑נָּהאֶלְבָּשֶׁנָּהאלבשנה רָחַ֥צְתִּירָחַצְתִּירחצתי אֶתאֶתאת־־־רַגְלַ֖ירַגְלַירגלי אֵיכָ֥כָהאֵיכָכָהאיככה אֲטַנְּפֵֽםאֲטַנְּפֵםאטנפם׃׃׃ 5:4 דּוֹדִ֗ידּוֹדִידודי שָׁלַ֤חשָׁלַחשלח יָדוֹ֙יָדוֹידו מִןמִןמן־־־הַחֹ֔רהַחֹרהחר וּמֵעַ֖יוּמֵעַיומעי הָמ֥וּהָמוּהמו עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 5:5 קַ֥מְתִּֽיקַמְתִּיקמתי אֲנִ֖יאֲנִיאני לִפְתֹּ֣חַלִפְתֹּחַלפתח לְדוֹדִ֑ילְדוֹדִילדודי וְיָדַ֣יוְיָדַיוידי נָֽטְפוּנָטְפוּנטפו־־־מ֗וֹרמוֹרמור וְאֶצְבְּעֹתַי֙וְאֶצְבְּעֹתַיואצבעתי מ֣וֹרמוֹרמור עֹבֵ֔רעֹבֵרעבר עַ֖לעַלעל כַּפּ֥וֹתכַּפּוֹתכפות הַמַּנְעֽוּלהַמַּנְעוּלהמנעול׃׃׃ 5:6 פָּתַ֤חְתִּֽיפָּתַחְתִּיפתחתי אֲנִי֙אֲנִיאני לְדוֹדִ֔ילְדוֹדִילדודי וְדוֹדִ֖יוְדוֹדִיודודי חָמַ֣קחָמַקחמק עָבָ֑רעָבָרעבר נַפְשִׁי֙נַפְשִׁינפשי יָֽצְאָ֣היָצְאָהיצאה בְדַבְּר֔וֹבְדַבְּרוֹבדברו בִּקַּשְׁתִּ֙יהוּ֙בִּקַּשְׁתִּיהוּבקשתיהו וְלֹ֣אוְלֹאולא מְצָאתִ֔יהוּמְצָאתִיהוּמצאתיהו קְרָאתִ֖יוקְרָאתִיוקראתיו וְלֹ֥אוְלֹאולא עָנָֽנִיעָנָנִיענני׃׃׃ 5:7 מְצָאֻ֧נִימְצָאֻנִימצאני הַשֹּׁמְרִ֛יםהַשֹּׁמְרִיםהשמרים הַסֹּבְבִ֥יםהַסֹּבְבִיםהסבבים בָּעִ֖ירבָּעִירבעיר הִכּ֣וּנִיהִכּוּנִיהכוני פְצָע֑וּנִיפְצָעוּנִיפצעוני נָשְׂא֤וּנָשְׂאוּנשאו אֶתאֶתאת־־־רְדִידִי֙רְדִידִירדידי מֵֽעָלַ֔ימֵעָלַימעלי שֹׁמְרֵ֖ישֹׁמְרֵישמרי הַחֹמֽוֹתהַחֹמוֹתהחמות׃׃׃ 5:8 הִשְׁבַּ֥עְתִּיהִשְׁבַּעְתִּיהשבעתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם אִֽםאִםאם־־־תִּמְצְאוּ֙תִּמְצְאוּתמצאו אֶתאֶתאת־־־דּוֹדִ֔ידּוֹדִידודי מַהמַהמה־־־תַּגִּ֣ידוּתַּגִּידוּתגידו ל֔וֹלוֹלו שֶׁחוֹלַ֥תשֶׁחוֹלַתשחולת אַהֲבָ֖האַהֲבָהאהבה אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 5:9 מַהמַהמה־־־דּוֹדֵ֣ךְדּוֹדֵךְדודך מִדּ֔וֹדמִדּוֹדמדוד הַיָּפָ֖ההַיָּפָההיפה בַּנָּשִׁ֑יםבַּנָּשִׁיםבנשים מַהמַהמה־־־דּוֹדֵ֣ךְדּוֹדֵךְדודך מִדּ֔וֹדמִדּוֹדמדוד שֶׁכָּ֖כָהשֶׁכָּכָהשככה הִשְׁבַּעְתָּֽנוּהִשְׁבַּעְתָּנוּהשבעתנו׃׃׃ 5:10 דּוֹדִ֥ידּוֹדִידודי צַח֙צַחצח וְאָד֔וֹםוְאָדוֹםואדום דָּג֖וּלדָּגוּלדגול מֵרְבָבָֽהמֵרְבָבָהמרבבה׃׃׃ 5:11 רֹאשׁ֖וֹרֹאשׁוֹראשו כֶּ֣תֶםכֶּתֶםכתם פָּ֑זפָּזפז קְוּצּוֹתָיו֙קְוּצּוֹתָיוקוצותיו תַּלְתַּלִּ֔יםתַּלְתַּלִּיםתלתלים שְׁחֹר֖וֹתשְׁחֹרוֹתשחרות כָּעוֹרֵֽבכָּעוֹרֵבכעורב׃׃׃ 5:12 עֵינָ֕יועֵינָיועיניו כְּיוֹנִ֖יםכְּיוֹנִיםכיונים עַלעַלעל־־־אֲפִ֣יקֵיאֲפִיקֵיאפיקי מָ֑יִםמָיִםמים רֹֽחֲצוֹת֙רֹחֲצוֹתרחצות בֶּֽחָלָ֔בבֶּחָלָבבחלב יֹשְׁב֖וֹתיֹשְׁבוֹתישבות עַלעַלעל־־־מִלֵּֽאתמִלֵּאתמלאת׃׃׃ 5:13 לְחָיָו֙לְחָיָולחיו כַּעֲרוּגַ֣תכַּעֲרוּגַתכערוגת הַבֹּ֔שֶׂםהַבֹּשֶׂםהבשם מִגְדְּל֖וֹתמִגְדְּלוֹתמגדלות מֶרְקָחִ֑יםמֶרְקָחִיםמרקחים שִׂפְתוֹתָיו֙שִׂפְתוֹתָיושפתותיו שֽׁוֹשַׁנִּ֔יםשׁוֹשַׁנִּיםשושנים נֹטְפ֖וֹתנֹטְפוֹתנטפות מ֥וֹרמוֹרמור עֹבֵֽרעֹבֵרעבר׃׃׃ 5:14 יָדָיו֙יָדָיוידיו גְּלִילֵ֣יגְּלִילֵיגלילי זָהָ֔בזָהָבזהב מְמֻלָּאִ֖יםמְמֻלָּאִיםממלאים בַּתַּרְשִׁ֑ישׁבַּתַּרְשִׁישׁבתרשיש מֵעָיו֙מֵעָיומעיו עֶ֣שֶׁתעֶשֶׁתעשת שֵׁ֔ןשֵׁןשן מְעֻלֶּ֖פֶתמְעֻלֶּפֶתמעלפת סַפִּירִֽיםסַפִּירִיםספירים׃׃׃ 5:15 שׁוֹקָיו֙שׁוֹקָיושוקיו עַמּ֣וּדֵיעַמּוּדֵיעמודי שֵׁ֔שׁשֵׁשׁשש מְיֻסָּדִ֖יםמְיֻסָּדִיםמיסדים עַלעַלעל־־־אַדְנֵיאַדְנֵיאדני־־־פָ֑זפָזפז מַרְאֵ֙הוּ֙מַרְאֵהוּמראהו כַּלְּבָנ֔וֹןכַּלְּבָנוֹןכלבנון בָּח֖וּרבָּחוּרבחור כָּאֲרָזִֽיםכָּאֲרָזִיםכארזים׃׃׃ 5:16 חִכּוֹ֙חִכּוֹחכו מַֽמְתַקִּ֔יםמַמְתַקִּיםממתקים וְכֻלּ֖וֹוְכֻלּוֹוכלו מַחֲּמַדִּ֑יםמַחֲּמַדִּיםמחמדים זֶ֤הזֶהזה דוֹדִי֙דוֹדִידודי וְזֶ֣הוְזֶהוזה רֵעִ֔ירֵעִירעי בְּנ֖וֹתבְּנוֹתבנות יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain