Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Song of Songs 7

7:1 שׁ֤וּבִישׁוּבִישובי שׁ֙וּבִי֙שׁוּבִישובי הַשּׁ֣וּלַמִּ֔יתהַשּׁוּלַמִּיתהשולמית שׁ֥וּבִישׁוּבִישובי שׁ֖וּבִישׁוּבִישובי וְנֶחֱזֶהוְנֶחֱזֶהונחזה־־־בָּ֑ךְבָּךְבך מַֽהמַהמה־־־תֶּחֱזוּ֙תֶּחֱזוּתחזו בַּשּׁ֣וּלַמִּ֔יתבַּשּׁוּלַמִּיתבשולמית כִּמְחֹלַ֖תכִּמְחֹלַתכמחלת הַֽמַּחֲנָֽיִםהַמַּחֲנָיִםהמחנים׃׃׃ 7:2 מַהמַהמה־־־יָּפ֧וּיָּפוּיפו פְעָמַ֛יִךְפְעָמַיִךְפעמיך בַּנְּעָלִ֖יםבַּנְּעָלִיםבנעלים בַּתבַּתבת־־־נָדִ֑יבנָדִיבנדיב חַמּוּקֵ֣יחַמּוּקֵיחמוקי יְרֵכַ֔יִךְיְרֵכַיִךְירכיך כְּמ֣וֹכְּמוֹכמו חֲלָאִ֔יםחֲלָאִיםחלאים מַעֲשֵׂ֖המַעֲשֵׂהמעשה יְדֵ֥ייְדֵיידי אָמָּֽןאָמָּןאמן׃׃׃ 7:3 שָׁרְרֵךְ֙שָׁרְרֵךְשררך אַגַּ֣ןאַגַּןאגן הַסַּ֔הַרהַסַּהַרהסהר אַלאַלאל־־־יֶחְסַ֖ריֶחְסַריחסר הַמָּ֑זֶגהַמָּזֶגהמזג בִּטְנֵךְ֙בִּטְנֵךְבטנך עֲרֵמַ֣תעֲרֵמַתערמת חִטִּ֔יםחִטִּיםחטים סוּגָ֖הסוּגָהסוגה בַּשּׁוֹשַׁנִּֽיםבַּשּׁוֹשַׁנִּיםבשושנים׃׃׃ 7:4 שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני שָׁדַ֛יִךְשָׁדַיִךְשדיך כִּשְׁנֵ֥יכִּשְׁנֵיכשני עֳפָרִ֖יםעֳפָרִיםעפרים תָּאֳמֵ֥יתָּאֳמֵיתאמי צְבִיָּֽהצְבִיָּהצביה׃׃׃ 7:5 צַוָּארֵ֖ךְצַוָּארֵךְצוארך כְּמִגְדַּ֣לכְּמִגְדַּלכמגדל הַשֵּׁ֑ןהַשֵּׁןהשן עֵינַ֜יִךְעֵינַיִךְעיניך בְּרֵכ֣וֹתבְּרֵכוֹתברכות בְּחֶשְׁבּ֗וֹןבְּחֶשְׁבּוֹןבחשבון עַלעַלעל־־־שַׁ֙עַר֙שַׁעַרשער בַּתבַּתבת־־־רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים אַפֵּךְ֙אַפֵּךְאפך כְּמִגְדַּ֣לכְּמִגְדַּלכמגדל הַלְּבָנ֔וֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון צוֹפֶ֖הצוֹפֶהצופה פְּנֵ֥יפְּנֵיפני דַמָּֽשֶׂקדַמָּשֶׂקדמשק׃׃׃ 7:6 רֹאשֵׁ֤ךְרֹאשֵׁךְראשך עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך כַּכַּרְמֶ֔לכַּכַּרְמֶלככרמל וְדַלַּ֥תוְדַלַּתודלת רֹאשֵׁ֖ךְרֹאשֵׁךְראשך כָּאַרְגָּמָ֑ןכָּאַרְגָּמָןכארגמן מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך אָס֥וּראָסוּראסור בָּרְהָטִֽיםבָּרְהָטִיםברהטים׃׃׃ 7:7 מַהמַהמה־־־יָּפִית֙יָּפִיתיפית וּמַהוּמַהומה־־־נָּעַ֔מְתְּנָּעַמְתְּנעמת אַהֲבָ֖האַהֲבָהאהבה בַּתַּֽעֲנוּגִֽיםבַּתַּעֲנוּגִיםבתענוגים׃׃׃ 7:8 זֹ֤אתזֹאתזאת קֽוֹמָתֵךְ֙קוֹמָתֵךְקומתך דָּֽמְתָ֣הדָּמְתָהדמתה לְתָמָ֔רלְתָמָרלתמר וְשָׁדַ֖יִךְוְשָׁדַיִךְושדיך לְאַשְׁכֹּלֽוֹתלְאַשְׁכֹּלוֹתלאשכלות׃׃׃ 7:9 אָמַ֙רְתִּי֙אָמַרְתִּיאמרתי אֶעֱלֶ֣האֶעֱלֶהאעלה בְתָמָ֔רבְתָמָרבתמר אֹֽחֲזָ֖האֹחֲזָהאחזה בְּסַנְסִנָּ֑יובְּסַנְסִנָּיובסנסניו וְיִֽהְיוּוְיִהְיוּויהיו־־־נָ֤אנָאנא שָׁדַ֙יִךְ֙שָׁדַיִךְשדיך כְּאֶשְׁכְּל֣וֹתכְּאֶשְׁכְּלוֹתכאשכלות הַגֶּ֔פֶןהַגֶּפֶןהגפן וְרֵ֥יחַוְרֵיחַוריח אַפֵּ֖ךְאַפֵּךְאפך כַּתַּפּוּחִֽיםכַּתַּפּוּחִיםכתפוחים׃׃׃ 7:10 וְחִכֵּ֕ךְוְחִכֵּךְוחכך כְּיֵ֥יןכְּיֵיןכיין הַטּ֛וֹבהַטּוֹבהטוב הוֹלֵ֥ךְהוֹלֵךְהולך לְדוֹדִ֖ילְדוֹדִילדודי לְמֵישָׁרִ֑יםלְמֵישָׁרִיםלמישרים דּוֹבֵ֖בדּוֹבֵבדובב שִׂפְתֵ֥ישִׂפְתֵישפתי יְשֵׁנִֽיםיְשֵׁנִיםישנים׃׃׃ 7:11 אֲנִ֣יאֲנִיאני לְדוֹדִ֔ילְדוֹדִילדודי וְעָלַ֖יוְעָלַיועלי תְּשׁוּקָתֽוֹתְּשׁוּקָתוֹתשוקתו׃׃׃ ססס 7:12 לְכָ֤הלְכָהלכה דוֹדִי֙דוֹדִידודי נֵצֵ֣אנֵצֵאנצא הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה נָלִ֖ינָהנָלִינָהנלינה בַּכְּפָרִֽיםבַּכְּפָרִיםבכפרים׃׃׃ 7:13 נַשְׁכִּ֙ימָה֙נַשְׁכִּימָהנשכימה לַכְּרָמִ֔יםלַכְּרָמִיםלכרמים נִרְאֶ֞הנִרְאֶהנראה אִםאִםאם פָּֽרְחָ֤הפָּרְחָהפרחה הַגֶּ֙פֶן֙הַגֶּפֶןהגפן פִּתַּ֣חפִּתַּחפתח הַסְּמָדַ֔רהַסְּמָדַרהסמדר הֵנֵ֖צוּהֵנֵצוּהנצו הָרִמּוֹנִ֑יםהָרִמּוֹנִיםהרמונים שָׁ֛םשָׁםשם אֶתֵּ֥ןאֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־דֹּדַ֖ידֹּדַידדי לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 7:14 הַֽדּוּדָאִ֣יםהַדּוּדָאִיםהדודאים נָֽתְנוּנָתְנוּנתנו־־־רֵ֗יחַרֵיחַריח וְעַלוְעַלועל־־־פְּתָחֵ֙ינוּ֙פְּתָחֵינוּפתחינו כָּלכָּלכל־־־מְגָדִ֔יםמְגָדִיםמגדים חֲדָשִׁ֖יםחֲדָשִׁיםחדשים גַּםגַּםגם־־־יְשָׁנִ֑יםיְשָׁנִיםישנים דּוֹדִ֖ידּוֹדִידודי צָפַ֥נְתִּיצָפַנְתִּיצפנתי לָֽךְלָךְלך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain