Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Song of Songs 8

8:1 מִ֤ימִימי יִתֶּנְךָ֙יִתֶּנְךָיתנך כְּאָ֣חכְּאָחכאח לִ֔ילִילי יוֹנֵ֖קיוֹנֵקיונק שְׁדֵ֣ישְׁדֵישדי אִמִּ֑יאִמִּיאמי אֶֽמְצָאֲךָ֤אֶמְצָאֲךָאמצאך בַחוּץ֙בַחוּץבחוץ אֶשָׁ֣קְךָ֔אֶשָׁקְךָאשקך גַּ֖םגַּםגם לֹאלֹאלא־־־יָב֥וּזוּיָבוּזוּיבוזו לִֽילִילי׃׃׃ 8:2 אֶנְהָֽגֲךָ֗אֶנְהָגֲךָאנהגך אֲבִֽיאֲךָ֛אֲבִיאֲךָאביאך אֶלאֶלאל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אִמִּ֖יאִמִּיאמי תְּלַמְּדֵ֑נִיתְּלַמְּדֵנִיתלמדני אַשְׁקְךָ֙אַשְׁקְךָאשקך מִיַּ֣יִןמִיַּיִןמיין הָרֶ֔קַחהָרֶקַחהרקח מֵעֲסִ֖יסמֵעֲסִיסמעסיס רִמֹּנִֽירִמֹּנִירמני׃׃׃ 8:3 שְׂמֹאלוֹ֙שְׂמֹאלוֹשמאלו תַּ֣חַתתַּחַתתחת רֹאשִׁ֔ירֹאשִׁיראשי וִֽימִינ֖וֹוִימִינוֹוימינו תְּחַבְּקֵֽנִיתְּחַבְּקֵנִיתחבקני׃׃׃ 8:4 הִשְׁבַּ֥עְתִּיהִשְׁבַּעְתִּיהשבעתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם מַהמַהמה־־־תָּעִ֧ירוּתָּעִירוּתעירו ׀׀׀ וּֽמַהוּמַהומה־־־תְּעֹֽרְר֛וּתְּעֹרְרוּתעררו אֶתאֶתאת־־־הָאַהֲבָ֖ההָאַהֲבָההאהבה עַ֥דעַדעד שֶׁתֶּחְפָּֽץשֶׁתֶּחְפָּץשתחפץ׃׃׃ ססס 8:5 מִ֣ימִימי זֹ֗אתזֹאתזאת עֹלָה֙עֹלָהעלה מִןמִןמן־־־הַמִּדְבָּ֔רהַמִּדְבָּרהמדבר מִתְרַפֶּ֖קֶתמִתְרַפֶּקֶתמתרפקת עַלעַלעל־־־דּוֹדָ֑הּדּוֹדָהּדודה תַּ֤חַתתַּחַתתחת הַתַּפּ֙וּחַ֙הַתַּפּוּחַהתפוח עֽוֹרַרְתִּ֔יךָעוֹרַרְתִּיךָעוררתיך שָׁ֚מָּהשָׁמָּהשמה חִבְּלַ֣תְךָחִבְּלַתְךָחבלתך אִמֶּ֔ךָאִמֶּךָאמך שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה חִבְּלָ֥החִבְּלָהחבלה יְלָדַֽתְךָיְלָדַתְךָילדתך׃׃׃ 8:6 שִׂימֵ֨נִישִׂימֵנִישימני כַֽחוֹתָ֜םכַחוֹתָםכחותם עַלעַלעל־־־לִבֶּ֗ךָלִבֶּךָלבך כַּֽחוֹתָם֙כַּחוֹתָםכחותם עַלעַלעל־־־זְרוֹעֶ֔ךָזְרוֹעֶךָזרועך כִּֽיכִּיכי־־־עַזָּ֤העַזָּהעזה כַמָּ֙וֶת֙כַמָּוֶתכמות אַהֲבָ֔האַהֲבָהאהבה קָשָׁ֥הקָשָׁהקשה כִשְׁא֖וֹלכִשְׁאוֹלכשאול קִנְאָ֑הקִנְאָהקנאה רְשָׁפֶ֕יהָרְשָׁפֶיהָרשפיה רִשְׁפֵּ֕ירִשְׁפֵּירשפי אֵ֖שׁאֵשׁאש שַׁלְהֶ֥בֶתְיָֽהשַׁלְהֶבֶתְיָהשלהבתיה׃׃׃ 8:7 מַ֣יִםמַיִםמים רַבִּ֗יםרַבִּיםרבים לֹ֤אלֹאלא יֽוּכְלוּ֙יוּכְלוּיוכלו לְכַבּ֣וֹתלְכַבּוֹתלכבות אֶתאֶתאת־־־הָֽאַהֲבָ֔ההָאַהֲבָההאהבה וּנְהָר֖וֹתוּנְהָרוֹתונהרות לֹ֣אלֹאלא יִשְׁטְפ֑וּהָיִשְׁטְפוּהָישטפוה אִםאִםאם־־־יִתֵּ֨ןיִתֵּןיתן אִ֜ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־ה֤וֹןהוֹןהון בֵּיתוֹ֙בֵּיתוֹביתו בָּאַהֲבָ֔הבָּאַהֲבָהבאהבה בּ֖וֹזבּוֹזבוז יָב֥וּזוּיָבוּזוּיבוזו לֽוֹלוֹלו׃׃׃ ססס 8:8 אָח֥וֹתאָחוֹתאחות לָ֙נוּ֙לָנוּלנו קְטַנָּ֔הקְטַנָּהקטנה וְשָׁדַ֖יִםוְשָׁדַיִםושדים אֵ֣יןאֵיןאין לָ֑הּלָהּלה מַֽהמַהמה־־־נַּעֲשֶׂה֙נַּעֲשֶׂהנעשה לַאֲחֹתֵ֔נוּלַאֲחֹתֵנוּלאחתנו בַּיּ֖וֹםבַּיּוֹםביום שֶׁיְּדֻבַּרשֶׁיְּדֻבַּרשידבר־־־בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 8:9 אִםאִםאם־־־חוֹמָ֣החוֹמָהחומה הִ֔יאהִיאהיא נִבְנֶ֥הנִבְנֶהנבנה עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה טִ֣ירַתטִירַתטירת כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף וְאִםוְאִםואם־־־דֶּ֣לֶתדֶּלֶתדלת הִ֔יאהִיאהיא נָצ֥וּרנָצוּרנצור עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה ל֥וּחַלוּחַלוח אָֽרֶזאָרֶזארז׃׃׃ 8:10 אֲנִ֣יאֲנִיאני חוֹמָ֔החוֹמָהחומה וְשָׁדַ֖יוְשָׁדַיושדי כַּמִּגְדָּל֑וֹתכַּמִּגְדָּלוֹתכמגדלות אָ֛זאָזאז הָיִ֥יתִיהָיִיתִיהייתי בְעֵינָ֖יובְעֵינָיובעיניו כְּמוֹצְאֵ֥תכְּמוֹצְאֵתכמוצאת שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ פפפ
8:11 כֶּ֣רֶםכֶּרֶםכרם הָיָ֤ההָיָההיה לִשְׁלֹמֹה֙לִשְׁלֹמֹהלשלמה בְּבַ֣עַלבְּבַעַלבבעל הָמ֔וֹןהָמוֹןהמון נָתַ֥ןנָתַןנתן אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֖רֶםהַכֶּרֶםהכרם לַנֹּטְרִ֑יםלַנֹּטְרִיםלנטרים אִ֛ישׁאִישׁאיש יָבִ֥איָבִאיבא בְּפִרְי֖וֹבְּפִרְיוֹבפריו אֶ֥לֶףאֶלֶףאלף כָּֽסֶףכָּסֶףכסף׃׃׃ 8:12 כָּרְמִ֥יכָּרְמִיכרמי שֶׁלִּ֖ישֶׁלִּישלי לְפָנָ֑ילְפָנָילפני הָאֶ֤לֶףהָאֶלֶףהאלף לְךָ֙לְךָלך שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה וּמָאתַ֖יִםוּמָאתַיִםומאתים לְנֹטְרִ֥יםלְנֹטְרִיםלנטרים אֶתאֶתאת־־־פִּרְיֽוֹפִּרְיוֹפריו׃׃׃ 8:13 הַיוֹשֶׁ֣בֶתהַיוֹשֶׁבֶתהיושבת בַּגַּנִּ֗יםבַּגַּנִּיםבגנים חֲבֵרִ֛יםחֲבֵרִיםחברים מַקְשִׁיבִ֥יםמַקְשִׁיבִיםמקשיבים לְקוֹלֵ֖ךְלְקוֹלֵךְלקולך הַשְׁמִיעִֽינִיהַשְׁמִיעִינִיהשמיעיני׃׃׃ 8:14 בְּרַ֣חבְּרַחברח ׀׀׀ דּוֹדִ֗ידּוֹדִידודי וּֽדְמֵהוּדְמֵהודמה־־־לְךָ֤לְךָלך לִצְבִי֙לִצְבִילצבי א֚וֹאוֹאו לְעֹ֣פֶרלְעֹפֶרלעפר הָֽאַיָּלִ֔יםהָאַיָּלִיםהאילים עַ֖לעַלעל הָרֵ֥יהָרֵיהרי בְשָׂמִֽיםבְשָׂמִיםבשמים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain