Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Amos 6

6:1 ה֚וֹיהוֹיהוי הַשַּׁאֲנַנִּ֣יםהַשַּׁאֲנַנִּיםהשאננים בְּצִיּ֔וֹןבְּצִיּוֹןבציון וְהַבֹּטְחִ֖יםוְהַבֹּטְחִיםוהבטחים בְּהַ֣רבְּהַרבהר שֹׁמְר֑וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון נְקֻבֵי֙נְקֻבֵינקבי רֵאשִׁ֣יתרֵאשִׁיתראשית הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים וּבָ֥אוּוּבָאוּובאו לָהֶ֖םלָהֶםלהם בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 6:2 עִבְר֤וּעִבְרוּעברו כַֽלְנֵה֙כַלְנֵהכלנה וּרְא֔וּוּרְאוּוראו וּלְכ֥וּוּלְכוּולכו מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם חֲמַ֣תחֲמַתחמת רַבָּ֑הרַבָּהרבה וּרְד֣וּוּרְדוּורדו גַתגַתגת־־־פְּלִשְׁתּ֗יםפְּלִשְׁתּיםפלשתים הֲטוֹבִים֙הֲטוֹבִיםהטובים מִןמִןמן־־־הַמַּמְלָכ֣וֹתהַמַּמְלָכוֹתהממלכות הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אִםאִםאם־־־רַ֥ברַברב גְּבוּלָ֖םגְּבוּלָםגבולם מִגְּבֻלְכֶֽםמִגְּבֻלְכֶםמגבלכם׃׃׃ 6:3 הַֽמְנַדִּ֖יםהַמְנַדִּיםהמנדים לְי֣וֹםלְיוֹםליום רָ֑ערָערע וַתַּגִּישׁ֖וּןוַתַּגִּישׁוּןותגישון שֶׁ֥בֶתשֶׁבֶתשבת חָמָֽסחָמָסחמס׃׃׃ 6:4 הַשֹּֽׁכְבִים֙הַשֹּׁכְבִיםהשכבים עַלעַלעל־־־מִטּ֣וֹתמִטּוֹתמטות שֵׁ֔ןשֵׁןשן וּסְרֻחִ֖יםוּסְרֻחִיםוסרחים עַלעַלעל־־־עַרְשׂוֹתָ֑םעַרְשׂוֹתָםערשותם וְאֹכְלִ֤יםוְאֹכְלִיםואכלים כָּרִים֙כָּרִיםכרים מִצֹּ֔אןמִצֹּאןמצאן וַעֲגָלִ֖יםוַעֲגָלִיםועגלים מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך מַרְבֵּֽקמַרְבֵּקמרבק׃׃׃ 6:5 הַפֹּרְטִ֖יםהַפֹּרְטִיםהפרטים עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי הַנָּ֑בֶלהַנָּבֶלהנבל כְּדָוִ֕ידכְּדָוִידכדויד חָשְׁב֥וּחָשְׁבוּחשבו לָהֶ֖םלָהֶםלהם כְּלֵיכְּלֵיכלי־־־שִֽׁירשִׁירשיר׃׃׃ 6:6 הַשֹּׁתִ֤יםהַשֹּׁתִיםהשתים בְּמִזְרְקֵי֙בְּמִזְרְקֵיבמזרקי יַ֔יִןיַיִןיין וְרֵאשִׁ֥יתוְרֵאשִׁיתוראשית שְׁמָנִ֖יםשְׁמָנִיםשמנים יִמְשָׁ֑חוּיִמְשָׁחוּימשחו וְלֹ֥אוְלֹאולא נֶחְל֖וּנֶחְלוּנחלו עַלעַלעל־־־שֵׁ֥בֶרשֵׁבֶרשבר יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף 6:7 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן עַתָּ֥העַתָּהעתה יִגְל֖וּיִגְלוּיגלו בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש גֹּלִ֑יםגֹּלִיםגלים וְסָ֖רוְסָרוסר מִרְזַ֥חמִרְזַחמרזח סְרוּחִֽיםסְרוּחִיםסרוחים׃׃׃ פפפ
6:8 נִשְׁבַּע֩נִשְׁבַּענשבע אֲדֹנָ֨יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֜היְהוִהיהוה בְּנַפְשׁ֗וֹבְּנַפְשׁוֹבנפשו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות מְתָאֵ֤במְתָאֵבמתאב אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי אֶתאֶתאת־־־גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְאַרְמְנֹתָ֖יווְאַרְמְנֹתָיווארמנתיו שָׂנֵ֑אתִישָׂנֵאתִישנאתי וְהִסְגַּרְתִּ֖יוְהִסְגַּרְתִּיוהסגרתי עִ֥ירעִירעיר וּמְלֹאָֽהּוּמְלֹאָהּומלאה׃׃׃ 6:9 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־יִוָּ֨תְר֜וּיִוָּתְרוּיותרו עֲשָׂרָ֧העֲשָׂרָהעשרה אֲנָשִׁ֛יםאֲנָשִׁיםאנשים בְּבַ֥יִתבְּבַיִתבבית אֶחָ֖דאֶחָדאחד וָמֵֽתוּוָמֵתוּומתו׃׃׃ 6:10 וּנְשָׂא֞וֹוּנְשָׂאוֹונשאו דּוֹד֣וֹדּוֹדוֹדודו וּמְסָרְפ֗וֹוּמְסָרְפוֹומסרפו לְהוֹצִ֣יאלְהוֹצִיאלהוציא עֲצָמִים֮עֲצָמִיםעצמים מִןמִןמן־־־הַבַּיִת֒הַבַּיִתהבית וְאָמַ֞רוְאָמַרואמר לַאֲשֶׁ֨רלַאֲשֶׁרלאשר בְּיַרְכְּתֵ֥יבְּיַרְכְּתֵיבירכתי הַבַּ֛יִתהַבַּיִתהבית הַע֥וֹדהַעוֹדהעוד עִמָּ֖ךְעִמָּךְעמך וְאָמַ֣רוְאָמַרואמר אָ֑פֶסאָפֶסאפס וְאָמַ֣רוְאָמַרואמר הָ֔סהָסהס כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא לְהַזְכִּ֖ירלְהַזְכִּירלהזכיר בְּשֵׁ֥םבְּשֵׁםבשם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 6:11 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֤ההִנֵּההנה יְהוָה֙יְהוָהיהוה מְצַוֶּ֔המְצַוֶּהמצוה וְהִכָּ֛הוְהִכָּהוהכה הַבַּ֥יִתהַבַּיִתהבית הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול רְסִיסִ֑יםרְסִיסִיםרסיסים וְהַבַּ֥יִתוְהַבַּיִתוהבית הַקָּטֹ֖ןהַקָּטֹןהקטן בְּקִעִֽיםבְּקִעִיםבקעים׃׃׃ 6:12 הַיְרֻצ֤וּןהַיְרֻצוּןהירצון בַּסֶּ֙לַע֙בַּסֶּלַעבסלע סוּסִ֔יםסוּסִיםסוסים אִֽםאִםאם־־־יַחֲר֖וֹשׁיַחֲרוֹשׁיחרוש בַּבְּקָרִ֑יםבַּבְּקָרִיםבבקרים כִּֽיכִּיכי־־־הֲפַכְתֶּ֤םהֲפַכְתֶּםהפכתם לְרֹאשׁ֙לְרֹאשׁלראש מִשְׁפָּ֔טמִשְׁפָּטמשפט וּפְרִ֥יוּפְרִיופרי צְדָקָ֖הצְדָקָהצדקה לְלַעֲנָֽהלְלַעֲנָהללענה׃׃׃ 6:13 הַשְּׂמֵחִ֖יםהַשְּׂמֵחִיםהשמחים לְלֹ֣אלְלֹאללא דָבָ֑רדָבָרדבר הָאֹ֣מְרִ֔יםהָאֹמְרִיםהאמרים הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא בְחָזְקֵ֔נוּבְחָזְקֵנוּבחזקנו לָקַ֥חְנוּלָקַחְנוּלקחנו לָ֖נוּלָנוּלנו קַרְנָֽיִםקַרְנָיִםקרנים׃׃׃ 6:14 כִּ֡יכִּיכי הִנְנִי֩הִנְנִיהנני מֵקִ֨יםמֵקִיםמקים עֲלֵיכֶ֜םעֲלֵיכֶםעליכם בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי הַצְּבָא֖וֹתהַצְּבָאוֹתהצבאות גּ֑וֹיגּוֹיגוי וְלָחֲצ֥וּוְלָחֲצוּולחצו אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם מִלְּב֥וֹאמִלְּבוֹאמלבוא חֲמָ֖תחֲמָתחמת עַדעַדעד־־־נַ֥חַלנַחַלנחל הָעֲרָבָֽההָעֲרָבָההערבה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain