Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Amos 9

9:1 רָאִ֨יתִירָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנָ֜יאֲדֹנָיאדני נִצָּ֣בנִצָּבנצב עַֽלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֗חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר הַ֨ךְהַךְהך הַכַּפְתּ֜וֹרהַכַּפְתּוֹרהכפתור וְיִרְעֲשׁ֣וּוְיִרְעֲשׁוּוירעשו הַסִּפִּ֗יםהַסִּפִּיםהספים וּבְצַ֙עַם֙וּבְצַעַםובצעם בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש כֻּלָּ֔םכֻּלָּםכלם וְאַחֲרִיתָ֖םוְאַחֲרִיתָםואחריתם בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב אֶהֱרֹ֑גאֶהֱרֹגאהרג לֹֽאלֹאלא־־־יָנ֤וּסיָנוּסינוס לָהֶם֙לָהֶםלהם נָ֔סנָסנס וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִמָּלֵ֥טיִמָּלֵטימלט לָהֶ֖םלָהֶםלהם פָּלִֽיטפָּלִיטפליט׃׃׃ 9:2 אִםאִםאם־־־יַחְתְּר֣וּיַחְתְּרוּיחתרו בִשְׁא֔וֹלבִשְׁאוֹלבשאול מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם יָדִ֣ייָדִיידי תִקָּחֵ֑םתִקָּחֵםתקחם וְאִֽםוְאִםואם־־־יַעֲלוּ֙יַעֲלוּיעלו הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם אוֹרִידֵֽםאוֹרִידֵםאורידם׃׃׃ 9:3 וְאִםוְאִםואם־־־יֵחָֽבְאוּ֙יֵחָבְאוּיחבאו בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש הַכַּרְמֶ֔להַכַּרְמֶלהכרמל מִשָּׁ֥םמִשָּׁםמשם אֲחַפֵּ֖שׂאֲחַפֵּשׂאחפש וּלְקַחְתִּ֑יםוּלְקַחְתִּיםולקחתים וְאִםוְאִםואם־־־יִסָּ֨תְר֜וּיִסָּתְרוּיסתרו מִנֶּ֤גֶדמִנֶּגֶדמנגד עֵינַי֙עֵינַיעיני בְּקַרְקַ֣עבְּקַרְקַעבקרקע הַיָּ֔םהַיָּםהים מִשָּׁ֛םמִשָּׁםמשם אֲצַוֶּ֥האֲצַוֶּהאצוה אֶתאֶתאת־־־הַנָּחָ֖שׁהַנָּחָשׁהנחש וּנְשָׁכָֽםוּנְשָׁכָםונשכם׃׃׃ 9:4 וְאִםוְאִםואם־־־יֵלְכ֤וּיֵלְכוּילכו בַשְּׁבִי֙בַשְּׁבִיבשבי לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אֹֽיבֵיהֶ֔םאֹיבֵיהֶםאיביהם מִשָּׁ֛םמִשָּׁםמשם אֲצַוֶּ֥האֲצַוֶּהאצוה אֶתאֶתאת־־־הַחֶ֖רֶבהַחֶרֶבהחרב וַהֲרָגָ֑תַםוַהֲרָגָתַםוהרגתם וְשַׂמְתִּ֨יוְשַׂמְתִּיושמתי עֵינִ֧יעֵינִיעיני עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם לְרָעָ֖הלְרָעָהלרעה וְלֹ֥אוְלֹאולא לְטוֹבָֽהלְטוֹבָהלטובה׃׃׃ 9:5 וַאדֹנָ֨יוַאדֹנָיואדני יְהוִ֜היְהוִהיהוה הַצְּבָא֗וֹתהַצְּבָאוֹתהצבאות הַנּוֹגֵ֤עַהַנּוֹגֵעַהנוגע בָּאָ֙רֶץ֙בָּאָרֶץבארץ וַתָּמ֔וֹגוַתָּמוֹגותמוג וְאָבְל֖וּוְאָבְלוּואבלו כָּלכָּלכל־־־י֣וֹשְׁבֵייוֹשְׁבֵייושבי בָ֑הּבָהּבה וְעָלְתָ֤הוְעָלְתָהועלתה כַיְאֹר֙כַיְאֹרכיאר כֻּלָּ֔הּכֻּלָּהּכלה וְשָׁקְעָ֖הוְשָׁקְעָהושקעה כִּיאֹ֥רכִּיאֹרכיאר מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים 9:6 הַבּוֹנֶ֤ההַבּוֹנֶההבונה בַשָּׁמַ֙יִם֙בַשָּׁמַיִםבשמים [מַעֲלֹותֹו כ][מַעֲלֹותֹו כ][מעלותו כ] (מַעֲלוֹתָ֔יו ק)(מַעֲלוֹתָיו ק)(מעלותיו ק) וַאֲגֻדָּת֖וֹוַאֲגֻדָּתוֹואגדתו עַלעַלעל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ יְסָדָ֑הּיְסָדָהּיסדה הַקֹּרֵ֣אהַקֹּרֵאהקרא לְמֵֽילְמֵילמי־־־הַיָּ֗םהַיָּםהים וַֽיִּשְׁפְּכֵ֛םוַיִּשְׁפְּכֵםוישפכם עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ יְהוָ֥היְהוָהיהוה שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ 9:7 הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא כִבְנֵי֩כִבְנֵיכבני כֻשִׁיִּ֨יםכֻשִׁיִּיםכשיים אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם לִ֛ילִילי בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הֶעֱלֵ֙יתִי֙הֶעֱלֵיתִיהעליתי מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וּפְלִשְׁתִּיִּ֥יםוּפְלִשְׁתִּיִּיםופלשתיים מִכַּפְתּ֖וֹרמִכַּפְתּוֹרמכפתור וַאֲרָ֥םוַאֲרָםוארם מִקִּֽירמִקִּירמקיר׃׃׃ 9:8 הִנֵּ֞ההִנֵּההנה עֵינֵ֣יעֵינֵיעיני ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה בַּמַּמְלָכָה֙בַּמַּמְלָכָהבממלכה הַֽחַטָּאָ֔ההַחַטָּאָההחטאה וְהִשְׁמַדְתִּ֣יוְהִשְׁמַדְתִּיוהשמדתי אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה מֵעַ֖למֵעַלמעל פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה אֶ֗פֶסאֶפֶסאפס כִּ֠יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא הַשְׁמֵ֥ידהַשְׁמֵידהשמיד אַשְׁמִ֛ידאַשְׁמִידאשמיד אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 9:9 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֤ההִנֵּההנה אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֔המְצַוֶּהמצוה וַהֲנִע֥וֹתִיוַהֲנִעוֹתִיוהנעותי בְכָֽלבְכָלבכל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר יִנּ֙וֹעַ֙יִנּוֹעַינוע בַּכְּבָרָ֔הבַּכְּבָרָהבכברה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִפּ֥וֹליִפּוֹליפול צְר֖וֹרצְרוֹרצרור אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 9:10 בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב יָמ֔וּתוּיָמוּתוּימותו כֹּ֖לכֹּלכל חַטָּאֵ֣יחַטָּאֵיחטאי עַמִּ֑יעַמִּיעמי הָאֹמְרִ֗יםהָאֹמְרִיםהאמרים לֹֽאלֹאלא־־־תַגִּ֧ישׁתַגִּישׁתגיש וְתַקְדִּ֛יםוְתַקְדִּיםותקדים בַּעֲדֵ֖ינוּבַּעֲדֵינוּבעדינו הָרָעָֽההָרָעָההרעה׃׃׃ 9:11 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא אָקִ֛יםאָקִיםאקים אֶתאֶתאת־־־סֻכַּ֥תסֻכַּתסכת דָּוִ֖ידדָּוִידדויד הַנֹּפֶ֑לֶתהַנֹּפֶלֶתהנפלת וְגָדַרְתִּ֣יוְגָדַרְתִּיוגדרתי אֶתאֶתאת־־־פִּרְצֵיהֶ֗ןפִּרְצֵיהֶןפרציהן וַהֲרִֽסֹתָיו֙וַהֲרִסֹתָיווהרסתיו אָקִ֔יםאָקִיםאקים וּבְנִיתִ֖יהָוּבְנִיתִיהָובניתיה כִּימֵ֥יכִּימֵיכימי עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 9:12 לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען יִֽירְשׁ֜וּיִירְשׁוּיירשו אֶתאֶתאת־־־שְׁאֵרִ֤יתשְׁאֵרִיתשארית אֱדוֹם֙אֱדוֹםאדום וְכָלוְכָלוכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִקְרָ֥אנִקְרָאנקרא שְׁמִ֖ישְׁמִישמי עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה עֹ֥שֶׂהעֹשֶׂהעשה זֹּֽאתזֹּאתזאת׃׃׃ פפפ
9:13 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה יָמִ֤יםיָמִיםימים בָּאִים֙בָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְנִגַּ֤שׁוְנִגַּשׁונגש חוֹרֵשׁ֙חוֹרֵשׁחורש בַּקֹּצֵ֔רבַּקֹּצֵרבקצר וְדֹרֵ֥ךְוְדֹרֵךְודרך עֲנָבִ֖יםעֲנָבִיםענבים בְּמֹשֵׁ֣ךְבְּמֹשֵׁךְבמשך הַזָּ֑רַעהַזָּרַעהזרע וְהִטִּ֤יפוּוְהִטִּיפוּוהטיפו הֶֽהָרִים֙הֶהָרִיםההרים עָסִ֔יסעָסִיסעסיס וְכָלוְכָלוכל־־־הַגְּבָע֖וֹתהַגְּבָעוֹתהגבעות תִּתְמוֹגַֽגְנָהתִּתְמוֹגַגְנָהתתמוגגנה׃׃׃ 9:14 וְשַׁבְתִּי֮וְשַׁבְתִּיושבתי אֶתאֶתאת־־־שְׁב֣וּתשְׁבוּתשבות עַמִּ֣יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וּבָנ֞וּוּבָנוּובנו עָרִ֤יםעָרִיםערים נְשַׁמּוֹת֙נְשַׁמּוֹתנשמות וְיָשָׁ֔בוּוְיָשָׁבוּוישבו וְנָטְע֣וּוְנָטְעוּונטעו כְרָמִ֔יםכְרָמִיםכרמים וְשָׁת֖וּוְשָׁתוּושתו אֶתאֶתאת־־־יֵינָ֑םיֵינָםיינם וְעָשׂ֣וּוְעָשׂוּועשו גַנּ֔וֹתגַנּוֹתגנות וְאָכְל֖וּוְאָכְלוּואכלו אֶתאֶתאת־־־פְּרִיהֶֽםפְּרִיהֶםפריהם׃׃׃ 9:15 וּנְטַעְתִּ֖יםוּנְטַעְתִּיםונטעתים עַלעַלעל־־־אַדְמָתָ֑םאַדְמָתָםאדמתם וְלֹ֨אוְלֹאולא יִנָּתְשׁ֜וּיִנָּתְשׁוּינתשו ע֗וֹדעוֹדעוד מֵעַ֤למֵעַלמעל אַדְמָתָם֙אַדְמָתָםאדמתם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לָהֶ֔םלָהֶםלהם אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain