Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Daniel 4

4:1 אֲנָ֣האֲנָהאנה נְבוּכַדְנֶצַּ֗רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר שְׁלֵ֤השְׁלֵהשלה הֲוֵית֙הֲוֵיתהוית בְּבֵיתִ֔יבְּבֵיתִיבביתי וְרַעְנַ֖ןוְרַעְנַןורענן בְּהֵיכְלִֽיבְּהֵיכְלִיבהיכלי׃׃׃ 4:2 חֵ֥לֶםחֵלֶםחלם חֲזֵ֖יתחֲזֵיתחזית וִֽידַחֲלִנַּ֑נִיוִידַחֲלִנַּנִיוידחלנני וְהַרְהֹרִין֙וְהַרְהֹרִיןוהרהרין עַֽלעַלעל־־־מִשְׁכְּבִ֔ימִשְׁכְּבִימשכבי וְחֶזְוֵ֥יוְחֶזְוֵיוחזוי רֵאשִׁ֖ירֵאשִׁיראשי יְבַהֲלֻנַּֽנִייְבַהֲלֻנַּנִייבהלנני׃׃׃ 4:3 וּמִנִּי֙וּמִנִּיומני שִׂ֣יםשִׂיםשים טְעֵ֔םטְעֵםטעם לְהַנְעָלָ֣הלְהַנְעָלָהלהנעלה קָֽדָמַ֔יקָדָמַיקדמי לְכֹ֖ללְכֹללכל חַכִּימֵ֣יחַכִּימֵיחכימי בָבֶ֑לבָבֶלבבל דִּֽידִּידי־־־פְשַׁ֥רפְשַׁרפשר חֶלְמָ֖אחֶלְמָאחלמא יְהֽוֹדְעֻנַּֽנִייְהוֹדְעֻנַּנִייהודענני׃׃׃ 4:4 בֵּאדַ֣יִןבֵּאדַיִןבאדין [עָלֲלִין כ][עָלֲלִין כ][עללין כ] (עָלִּ֗ין ק)(עָלִּין ק)(עלין ק) חַרְטֻמַיָּא֙חַרְטֻמַיָּאחרטמיא אָֽשְׁפַיָּ֔אאָשְׁפַיָּאאשפיא [כַּשְׂדָּיֵא כ][כַּשְׂדָּיֵא כ][כשדיא כ] (כַּשְׂדָּאֵ֖י ק)(כַּשְׂדָּאֵי ק)(כשדאי ק) וְגָזְרַיָּ֑אוְגָזְרַיָּאוגזריא וְחֶלְמָ֗אוְחֶלְמָאוחלמא אָמַ֤ראָמַראמר אֲנָה֙אֲנָהאנה קֳדָ֣מֵיה֔וֹןקֳדָמֵיהוֹןקדמיהון וּפִשְׁרֵ֖הּוּפִשְׁרֵהּופשרה לָאלָאלא־־־מְהוֹדְעִ֥יןמְהוֹדְעִיןמהודעין לִֽילִילי׃׃׃ 4:5 וְעַ֣דוְעַדועד אָחֳרֵ֡יןאָחֳרֵיןאחרין עַל֩עַלעל קָֽדָמַ֨יקָדָמַיקדמי דָּנִיֵּ֜אלדָּנִיֵּאלדניאל דִּֽידִּידי־־־שְׁמֵ֤הּשְׁמֵהּשמה בֵּלְטְשַׁאצַּר֙בֵּלְטְשַׁאצַּרבלטשאצר כְּשֻׁ֣םכְּשֻׁםכשם אֱלָהִ֔יאֱלָהִיאלהי וְדִ֛יוְדִיודי רֽוּחַרוּחַרוח־־־אֱלָהִ֥יןאֱלָהִיןאלהין קַדִּישִׁ֖יןקַדִּישִׁיןקדישין בֵּ֑הּבֵּהּבה וְחֶלְמָ֖אוְחֶלְמָאוחלמא קָֽדָמ֥וֹהִיקָדָמוֹהִיקדמוהי אַמְרֵֽתאַמְרֵתאמרת׃׃׃ 4:6 בֵּלְטְשַׁאצַּר֮בֵּלְטְשַׁאצַּרבלטשאצר רַ֣ברַברב חַרְטֻמַיָּא֒חַרְטֻמַיָּאחרטמיא דִּ֣ידִּידי ׀׀׀ אֲנָ֣האֲנָהאנה יִדְעֵ֗תיִדְעֵתידעת דִּ֠ידִּידי ר֣וּחַרוּחַרוח אֱלָהִ֤יןאֱלָהִיןאלהין קַדִּישִׁין֙קַדִּישִׁיןקדישין בָּ֔ךְבָּךְבך וְכָלוְכָלוכל־־־רָ֖זרָזרז לָאלָאלא־־־אָנֵ֣סאָנֵסאנס לָ֑ךְלָךְלך חֶזְוֵ֨יחֶזְוֵיחזוי חֶלְמִ֧יחֶלְמִיחלמי דִֽידִידי־־־חֲזֵ֛יתחֲזֵיתחזית וּפִשְׁרֵ֖הּוּפִשְׁרֵהּופשרה אֱמַֽראֱמַראמר׃׃׃ 4:7 וְחֶזְוֵ֥יוְחֶזְוֵיוחזוי רֵאשִׁ֖ירֵאשִׁיראשי עַֽלעַלעל־־־מִשְׁכְּבִ֑ימִשְׁכְּבִימשכבי חָזֵ֣החָזֵהחזה הֲוֵ֔יתהֲוֵיתהוית וַאֲל֥וּוַאֲלוּואלו אִילָ֛ןאִילָןאילן בְּג֥וֹאבְּגוֹאבגוא אַרְעָ֖אאַרְעָאארעא וְרוּמֵ֥הּוְרוּמֵהּורומה שַׂגִּֽיאשַׂגִּיאשגיא׃׃׃ 4:8 רְבָ֥הרְבָהרבה אִֽילָנָ֖אאִילָנָאאילנא וּתְקִ֑ףוּתְקִףותקף וְרוּמֵהּ֙וְרוּמֵהּורומה יִמְטֵ֣איִמְטֵאימטא לִשְׁמַיָּ֔אלִשְׁמַיָּאלשמיא וַחֲזוֹתֵ֖הּוַחֲזוֹתֵהּוחזותה לְס֥וֹףלְסוֹףלסוף כָּלכָּלכל־־־אַרְעָֽאאַרְעָאארעא׃׃׃ 4:9 עָפְיֵ֤הּעָפְיֵהּעפיה שַׁפִּיר֙שַׁפִּירשפיר וְאִנְבֵּ֣הּוְאִנְבֵּהּואנבה שַׂגִּ֔יאשַׂגִּיאשגיא וּמָז֨וֹןוּמָזוֹןומזון לְכֹ֖לָּאלְכֹלָּאלכלא־־־בֵ֑הּבֵהּבה תְּחֹת֜וֹהִיתְּחֹתוֹהִיתחתוהי תַּטְלֵ֣לתַּטְלֵלתטלל ׀׀׀ חֵיוַ֣תחֵיוַתחיות בָּרָ֗אבָּרָאברא וּבְעַנְפ֙וֹהִי֙וּבְעַנְפוֹהִיובענפוהי [יְדֻרוּן כ][יְדֻרוּן כ][ידרון כ] (יְדוּרָן֙ ק)(יְדוּרָן ק)(ידורן ק) צִפֲּרֵ֣יצִפֲּרֵיצפרי שְׁמַיָּ֔אשְׁמַיָּאשמיא וּמִנֵּ֖הּוּמִנֵּהּומנה יִתְּזִ֥יןיִתְּזִיןיתזין כָּלכָּלכל־־־בִּשְׂרָֽאבִּשְׂרָאבשרא׃׃׃ 4:10 חָזֵ֥החָזֵהחזה הֲוֵ֛יתהֲוֵיתהוית בְּחֶזְוֵ֥יבְּחֶזְוֵיבחזוי רֵאשִׁ֖ירֵאשִׁיראשי עַֽלעַלעל־־־מִשְׁכְּבִ֑ימִשְׁכְּבִימשכבי וַאֲלוּ֙וַאֲלוּואלו עִ֣ירעִירעיר וְקַדִּ֔ישׁוְקַדִּישׁוקדיש מִןמִןמן־־־שְׁמַיָּ֖אשְׁמַיָּאשמיא נָחִֽתנָחִתנחת׃׃׃ 4:11 קָרֵ֨אקָרֵאקרא בְחַ֜יִלבְחַיִלבחיל וְכֵ֣ןוְכֵןוכן אָמַ֗ראָמַראמר גֹּ֤דּוּגֹּדּוּגדו אִֽילָנָא֙אִילָנָאאילנא וְקַצִּ֣צוּוְקַצִּצוּוקצצו עַנְפ֔וֹהִיעַנְפוֹהִיענפוהי אַתַּ֥רוּאַתַּרוּאתרו עָפְיֵ֖הּעָפְיֵהּעפיה וּבַדַּ֣רוּוּבַדַּרוּובדרו אִנְבֵּ֑הּאִנְבֵּהּאנבה תְּנֻ֤דתְּנֻדתנד חֵֽיוְתָא֙חֵיוְתָאחיותא מִןמִןמן־־־תַּחְתּ֔וֹהִיתַּחְתּוֹהִיתחתוהי וְצִפְּרַיָּ֖אוְצִפְּרַיָּאוצפריא מִןמִןמן־־־עַנְפֽוֹהִיעַנְפוֹהִיענפוהי׃׃׃ 4:12 בְּרַ֨םבְּרַםברם עִקַּ֤רעִקַּרעקר שָׁרְשׁ֙וֹהִי֙שָׁרְשׁוֹהִישרשוהי בְּאַרְעָ֣אבְּאַרְעָאבארעא שְׁבֻ֔קוּשְׁבֻקוּשבקו וּבֶֽאֱסוּר֙וּבֶאֱסוּרובאסור דִּֽידִּידי־־־פַרְזֶ֣לפַרְזֶלפרזל וּנְחָ֔שׁוּנְחָשׁונחש בְּדִתְאָ֖אבְּדִתְאָאבדתאא דִּ֣ידִּידי בָרָ֑אבָרָאברא וּבְטַ֤לוּבְטַלובטל שְׁמַיָּא֙שְׁמַיָּאשמיא יִצְטַבַּ֔עיִצְטַבַּעיצטבע וְעִםוְעִםועם־־־חֵיוְתָ֥אחֵיוְתָאחיותא חֲלָקֵ֖הּחֲלָקֵהּחלקה בַּעֲשַׂ֥בבַּעֲשַׂבבעשב אַרְעָֽאאַרְעָאארעא׃׃׃ 4:13 לִבְבֵהּ֙לִבְבֵהּלבבה מִןמִןמן־־־[אֱנֹושָׁא כ][אֱנֹושָׁא כ][אנושא כ] (אֲנָשָׁ֣א ק)(אֲנָשָׁא ק)(אנשא ק) יְשַׁנּ֔וֹןיְשַׁנּוֹןישנון וּלְבַ֥בוּלְבַבולבב חֵיוָ֖החֵיוָהחיוה יִתְיְהִ֣ביִתְיְהִביתיהב לֵ֑הּלֵהּלה וְשִׁבְעָ֥הוְשִׁבְעָהושבעה עִדָּנִ֖יןעִדָּנִיןעדנין יַחְלְפ֥וּןיַחְלְפוּןיחלפון עֲלֽוֹהִיעֲלוֹהִיעלוהי׃׃׃ 4:14 בִּגְזֵרַ֤תבִּגְזֵרַתבגזרת עִירִין֙עִירִיןעירין פִּתְגָמָ֔אפִּתְגָמָאפתגמא וּמֵאמַ֥רוּמֵאמַרומאמר קַדִּישִׁ֖יןקַדִּישִׁיןקדישין שְׁאֵֽלְתָ֑אשְׁאֵלְתָאשאלתא עַדעַדעד־־־דִּבְרַ֡תדִּבְרַתדברת דִּ֣ידִּידי יִנְדְּע֣וּןיִנְדְּעוּןינדעון חַ֠יַּיָּאחַיַּיָּאחייא דִּֽידִּידי־־־שַׁלִּ֨יטשַׁלִּיטשליט [עִלָּיָא כ][עִלָּיָא כ][עליא כ] (עִלָּאָ֜ה ק)(עִלָּאָה ק)(עלאה ק) בְּמַלְכ֣וּתבְּמַלְכוּתבמלכות [אֱנֹושָׁא כ][אֱנֹושָׁא כ][אנושא כ] (אֲנָשָׁ֗א ק)(אֲנָשָׁא ק)(אנשא ק) וּלְמַןוּלְמַןולמן־־־דִּ֤ידִּידי יִצְבֵּא֙יִצְבֵּאיצבא יִתְּנִנַּ֔הּיִתְּנִנַּהּיתננה וּשְׁפַ֥לוּשְׁפַלושפל אֲנָשִׁ֖יםאֲנָשִׁיםאנשים יְקִ֥יםיְקִיםיקים [עֲלַיַּהּ כ][עֲלַיַּהּ כ][עליה כ] (עֲלַֽהּ ק)(עֲלַהּ ק)(עלה ק)׃׃׃ 4:15 דְּנָה֙דְּנָהדנה חֶלְמָ֣אחֶלְמָאחלמא חֲזֵ֔יתחֲזֵיתחזית אֲנָ֖האֲנָהאנה מַלְכָּ֣אמַלְכָּאמלכא נְבוּכַדְנֶצַּ֑רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר [וְאַנְתָּה כ][וְאַנְתָּה כ][ואנתה כ] (וְאַ֨נְתְּ ק)(וְאַנְתְּ ק)(ואנת ק) בֵּלְטְשַׁאצַּ֜רבֵּלְטְשַׁאצַּרבלטשאצר פִּשְׁרֵ֣אפִּשְׁרֵאפשרא ׀׀׀ אֱמַ֗ראֱמַראמר כָּלכָּלכל־־־קֳבֵל֙קֳבֵלקבל דִּ֣ידִּידי ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־חַכִּימֵ֣יחַכִּימֵיחכימי מַלְכוּתִ֗ימַלְכוּתִימלכותי לָֽאלָאלא־־־יָכְלִ֤יןיָכְלִיןיכלין פִּשְׁרָא֙פִּשְׁרָאפשרא לְהוֹדָ֣עֻתַ֔נִילְהוֹדָעֻתַנִילהודעתני [וְאַנְתָּה כ][וְאַנְתָּה כ][ואנתה כ] (וְאַ֣נְתְּ ק)(וְאַנְתְּ ק)(ואנת ק) כָּהֵ֔לכָּהֵלכהל דִּ֛ידִּידי רֽוּחַרוּחַרוח־־־אֱלָהִ֥יןאֱלָהִיןאלהין קַדִּישִׁ֖יןקַדִּישִׁיןקדישין בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ 4:16 אֱדַ֨יִןאֱדַיִןאדין דָּֽנִיֵּ֜אלדָּנִיֵּאלדניאל דִּֽידִּידי־־־שְׁמֵ֣הּשְׁמֵהּשמה בֵּלְטְשַׁאצַּ֗רבֵּלְטְשַׁאצַּרבלטשאצר אֶשְׁתּוֹמַם֙אֶשְׁתּוֹמַםאשתומם כְּשָׁעָ֣הכְּשָׁעָהכשעה חֲדָ֔החֲדָהחדה וְרַעְיֹנֹ֖הִיוְרַעְיֹנֹהִיורעינהי יְבַהֲלֻנֵּ֑הּיְבַהֲלֻנֵּהּיבהלנה עָנֵ֨העָנֵהענה מַלְכָּ֜אמַלְכָּאמלכא וְאָמַ֗רוְאָמַרואמר בֵּלְטְשַׁאצַּר֙בֵּלְטְשַׁאצַּרבלטשאצר חֶלְמָ֤אחֶלְמָאחלמא וּפִשְׁרֵא֙וּפִשְׁרֵאופשרא אַֽלאַלאל־־־יְבַהֲלָ֔ךְיְבַהֲלָךְיבהלך עָנֵ֤העָנֵהענה בֵלְטְשַׁאצַּר֙בֵלְטְשַׁאצַּרבלטשאצר וְאָמַ֔רוְאָמַרואמר [מָרְאִי כ][מָרְאִי כ][מראי כ] (מָרִ֕י ק)(מָרִי ק)(מרי ק) חֶלְמָ֥אחֶלְמָאחלמא [לְשָׂנְאַיִךְ כ][לְשָׂנְאַיִךְ כ][לשנאיך כ] (לְשָֽׂנְאָ֖ךְ ק)(לְשָׂנְאָךְ ק)(לשנאך ק) וּפִשְׁרֵ֥הּוּפִשְׁרֵהּופשרה [לְעָרַיִךְ כ][לְעָרַיִךְ כ][לעריך כ] (לְעָרָֽךְ ק)(לְעָרָךְ ק)(לערך ק)׃׃׃ 4:17 אִֽילָנָא֙אִילָנָאאילנא דִּ֣ידִּידי חֲזַ֔יְתָחֲזַיְתָחזית דִּ֥ידִּידי רְבָ֖הרְבָהרבה וּתְקִ֑ףוּתְקִףותקף וְרוּמֵהּ֙וְרוּמֵהּורומה יִמְטֵ֣איִמְטֵאימטא לִשְׁמַיָּ֔אלִשְׁמַיָּאלשמיא וַחֲזוֹתֵ֖הּוַחֲזוֹתֵהּוחזותה לְכָללְכָללכל־־־אַרְעָֽאאַרְעָאארעא׃׃׃ 4:18 וְעָפְיֵ֤הּוְעָפְיֵהּועפיה שַׁפִּיר֙שַׁפִּירשפיר וְאִנְבֵּ֣הּוְאִנְבֵּהּואנבה שַׂגִּ֔יאשַׂגִּיאשגיא וּמָז֨וֹןוּמָזוֹןומזון לְכֹ֖לָּאלְכֹלָּאלכלא־־־בֵ֑הּבֵהּבה תְּחֹת֗וֹהִיתְּחֹתוֹהִיתחתוהי תְּדוּר֙תְּדוּרתדור חֵיוַ֣תחֵיוַתחיות בָּרָ֔אבָּרָאברא וּבְעַנְפ֕וֹהִיוּבְעַנְפוֹהִיובענפוהי יִשְׁכְּנָ֖ןיִשְׁכְּנָןישכנן צִפֲּרֵ֥יצִפֲּרֵיצפרי שְׁמַיָּֽאשְׁמַיָּאשמיא׃׃׃ 4:19 [אַנְתָּה כ][אַנְתָּה כ][אנתה כ] (אַנְתְּ ק)(אַנְתְּ ק)(אנת ק) ה֣וּאהוּאהוא מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא דִּ֥ידִּידי רְבַ֖יתרְבַיתרבית וּתְקֵ֑פְתְּוּתְקֵפְתְּותקפת וּרְבוּתָ֤ךְוּרְבוּתָךְורבותך רְבָת֙רְבָתרבת וּמְטָ֣תוּמְטָתומטת לִשְׁמַיָּ֔אלִשְׁמַיָּאלשמיא וְשָׁלְטָנָ֖ךְוְשָׁלְטָנָךְושלטנך לְס֥וֹףלְסוֹףלסוף אַרְעָֽאאַרְעָאארעא׃׃׃ 4:20 וְדִ֣יוְדִיודי חֲזָ֣החֲזָהחזה מַלְכָּ֡אמַלְכָּאמלכא עִ֣ירעִירעיר וְקַדִּ֣ישׁוְקַדִּישׁוקדיש נָחִ֣תנָחִתנחת ׀׀׀ מִןמִןמן־־־שְׁמַיָּ֡אשְׁמַיָּאשמיא וְאָמַר֩וְאָמַרואמר גֹּ֨דּוּגֹּדּוּגדו אִֽילָנָ֜אאִילָנָאאילנא וְחַבְּל֗וּהִיוְחַבְּלוּהִיוחבלוהי בְּרַ֨םבְּרַםברם עִקַּ֤רעִקַּרעקר שָׁרְשׁ֙וֹהִי֙שָׁרְשׁוֹהִישרשוהי בְּאַרְעָ֣אבְּאַרְעָאבארעא שְׁבֻ֔קוּשְׁבֻקוּשבקו וּבֶאֱסוּר֙וּבֶאֱסוּרובאסור דִּֽידִּידי־־־פַרְזֶ֣לפַרְזֶלפרזל וּנְחָ֔שׁוּנְחָשׁונחש בְּדִתְאָ֖אבְּדִתְאָאבדתאא דִּ֣ידִּידי בָרָ֑אבָרָאברא וּבְטַ֧לוּבְטַלובטל שְׁמַיָּ֣אשְׁמַיָּאשמיא יִצְטַבַּ֗עיִצְטַבַּעיצטבע וְעִםוְעִםועם־־־חֵיוַ֤תחֵיוַתחיות בָּרָא֙בָּרָאברא חֲלָקֵ֔הּחֲלָקֵהּחלקה עַ֛דעַדעד דִּֽידִּידי־־־שִׁבְעָ֥השִׁבְעָהשבעה עִדָּנִ֖יןעִדָּנִיןעדנין יַחְלְפ֥וּןיַחְלְפוּןיחלפון עֲלֽוֹהִיעֲלוֹהִיעלוהי׃׃׃ 4:21 דְּנָ֥הדְּנָהדנה פִשְׁרָ֖אפִשְׁרָאפשרא מַלְכָּ֑אמַלְכָּאמלכא וּגְזֵרַ֤תוּגְזֵרַתוגזרת [עִלָּיָא כ][עִלָּיָא כ][עליא כ] (עִלָּאָה֙ ק)(עִלָּאָה ק)(עלאה ק) הִ֔יאהִיאהיא דִּ֥ידִּידי מְטָ֖תמְטָתמטת עַלעַלעל־־־[מַרְאִי כ][מַרְאִי כ][מראי כ] (מָרִ֥י ק)(מָרִי ק)(מרי ק) מַלְכָּֽאמַלְכָּאמלכא׃׃׃ 4:22 וְלָ֣ךְוְלָךְולך טָֽרְדִ֣יןטָרְדִיןטרדין מִןמִןמן־־־אֲנָשָׁ֡אאֲנָשָׁאאנשא וְעִםוְעִםועם־־־חֵיוַ֣תחֵיוַתחיות בָּרָא֩בָּרָאברא לֶהֱוֵ֨הלֶהֱוֵהלהוה מְדֹרָ֜ךְמְדֹרָךְמדרך וְעִשְׂבָּ֥אוְעִשְׂבָּאועשבא כְתוֹרִ֣יןכְתוֹרִיןכתורין ׀׀׀ לָ֣ךְלָךְלך יְטַֽעֲמ֗וּןיְטַעֲמוּןיטעמון וּמִטַּ֤לוּמִטַּלומטל שְׁמַיָּא֙שְׁמַיָּאשמיא לָ֣ךְלָךְלך מְצַבְּעִ֔יןמְצַבְּעִיןמצבעין וְשִׁבְעָ֥הוְשִׁבְעָהושבעה עִדָּנִ֖יןעִדָּנִיןעדנין יַחְלְפ֣וּןיַחְלְפוּןיחלפון עֲלָ֑יךְעֲלָיךְעליך עַ֣דעַדעד דִּֽידִּידי־־־תִנְדַּ֗עתִנְדַּעתנדע דִּֽידִּידי־־־שַׁלִּ֤יטשַׁלִּיטשליט עִלָּיָא֙עִלָּיָאעליא בְּמַלְכ֣וּתבְּמַלְכוּתבמלכות אֲנָשָׁ֔אאֲנָשָׁאאנשא וּלְמַןוּלְמַןולמן־־־דִּ֥ידִּידי יִצְבֵּ֖איִצְבֵּאיצבא יִתְּנִנַּֽהּיִתְּנִנַּהּיתננה׃׃׃ 4:23 וְדִ֣יוְדִיודי אֲמַ֗רוּאֲמַרוּאמרו לְמִשְׁבַּ֞קלְמִשְׁבַּקלמשבק עִקַּ֤רעִקַּרעקר שָׁרְשׁ֙וֹהִי֙שָׁרְשׁוֹהִישרשוהי דִּ֣ידִּידי אִֽילָנָ֔אאִילָנָאאילנא מַלְכוּתָ֖ךְמַלְכוּתָךְמלכותך לָ֣ךְלָךְלך קַיָּמָ֑הקַיָּמָהקימה מִןמִןמן־־־דִּ֣ידִּידי תִנְדַּ֔עתִנְדַּעתנדע דִּ֥ידִּידי שַׁלִּטִ֖ןשַׁלִּטִןשלטן שְׁמַיָּֽאשְׁמַיָּאשמיא׃׃׃ 4:24 לָהֵ֣ןלָהֵןלהן מַלְכָּ֗אמַלְכָּאמלכא מִלְכִּי֙מִלְכִּימלכי יִשְׁפַּ֣ריִשְׁפַּרישפר [עֲלַיִךְ כ][עֲלַיִךְ כ][עליך כ] (עֲלָ֔ךְ ק)(עֲלָךְ ק)(עלך ק) [וַחֲטָיָךְ כ][וַחֲטָיָךְ כ][וחטיך כ] (וַחֲטָאָךְ֙ ק)(וַחֲטָאָךְ ק)(וחטאך ק) בְּצִדְקָ֣הבְּצִדְקָהבצדקה פְרֻ֔קפְרֻקפרק וַעֲוָיָתָ֖ךְוַעֲוָיָתָךְועויתך בְּמִחַ֣ןבְּמִחַןבמחן עֲנָ֑יִןעֲנָיִןענין הֵ֛ןהֵןהן תֶּהֱוֵ֥אתֶּהֱוֵאתהוא אַרְכָ֖האַרְכָהארכה לִשְׁלֵוְתָֽךְלִשְׁלֵוְתָךְלשלותך׃׃׃ 4:25 כֹּ֣לָּאכֹּלָּאכלא מְּטָ֔אמְּטָאמטא עַלעַלעל־־־נְבוּכַדְנֶצַּ֖רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר מַלְכָּֽאמַלְכָּאמלכא׃׃׃ פפפ
4:26 לִקְצָ֥תלִקְצָתלקצת יַרְחִ֖יןיַרְחִיןירחין תְּרֵֽיתְּרֵיתרי־־־עֲשַׂ֑רעֲשַׂרעשר עַלעַלעל־־־הֵיכַ֧להֵיכַלהיכל מַלְכוּתָ֛אמַלְכוּתָאמלכותא דִּ֥ידִּידי בָבֶ֖לבָבֶלבבל מְהַלֵּ֥ךְמְהַלֵּךְמהלך הֲוָֽההֲוָההוה׃׃׃ 4:27 עָנֵ֤העָנֵהענה מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא וְאָמַ֔רוְאָמַרואמר הֲלָ֥אהֲלָאהלא דָאדָאדא־־־הִ֖יאהִיאהיא בָּבֶ֣לבָּבֶלבבל רַבְּתָ֑ארַבְּתָארבתא דִּֽידִּידי־־־אֲנָ֤האֲנָהאנה בֱנַיְתַהּ֙בֱנַיְתַהּבניתה לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית מַלְכ֔וּמַלְכוּמלכו בִּתְקַ֥ףבִּתְקַףבתקף חִסְנִ֖יחִסְנִיחסני וְלִיקָ֥רוְלִיקָרוליקר הַדְרִֽיהַדְרִיהדרי׃׃׃ 4:28 ע֗וֹדעוֹדעוד מִלְּתָא֙מִלְּתָאמלתא בְּפֻ֣םבְּפֻםבפם מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא קָ֖לקָלקל מִןמִןמן־־־שְׁמַיָּ֣אשְׁמַיָּאשמיא נְפַ֑לנְפַלנפל לָ֤ךְלָךְלך אָֽמְרִין֙אָמְרִיןאמרין נְבוּכַדְנֶצַּ֣רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא מַלְכוּתָ֖המַלְכוּתָהמלכותה עֲדָ֥תעֲדָתעדת מִנָּֽךְמִנָּךְמנך׃׃׃ 4:29 וּמִןוּמִןומן־־־אֲנָשָׁא֩אֲנָשָׁאאנשא לָ֨ךְלָךְלך טָֽרְדִ֜יןטָרְדִיןטרדין וְֽעִםוְעִםועם־־־חֵיוַ֧תחֵיוַתחיות בָּרָ֣אבָּרָאברא מְדֹרָ֗ךְמְדֹרָךְמדרך עִשְׂבָּ֤אעִשְׂבָּאעשבא כְתוֹרִין֙כְתוֹרִיןכתורין לָ֣ךְלָךְלך יְטַעֲמ֔וּןיְטַעֲמוּןיטעמון וְשִׁבְעָ֥הוְשִׁבְעָהושבעה עִדָּנִ֖יןעִדָּנִיןעדנין יַחְלְפ֣וּןיַחְלְפוּןיחלפון [עֲלַיִךְ כ][עֲלַיִךְ כ][עליך כ] (עֲלָ֑ךְ ק)(עֲלָךְ ק)(עלך ק) עַ֣דעַדעד דִּֽידִּידי־־־תִנְדַּ֗עתִנְדַּעתנדע דִּֽידִּידי־־־שַׁלִּ֤יטשַׁלִּיטשליט עִלָּיָא֙עִלָּיָאעליא בְּמַלְכ֣וּתבְּמַלְכוּתבמלכות אֲנָשָׁ֔אאֲנָשָׁאאנשא וּלְמַןוּלְמַןולמן־־־דִּ֥ידִּידי יִצְבֵּ֖איִצְבֵּאיצבא יִתְּנִנַּֽהּיִתְּנִנַּהּיתננה׃׃׃ 4:30 בַּהּבַּהּבה־־־שַׁעֲתָ֗אשַׁעֲתָאשעתא מִלְּתָא֮מִלְּתָאמלתא סָ֣פַתסָפַתספת עַלעַלעל־־־נְבוּכַדְנֶצַּר֒נְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר וּמִןוּמִןומן־־־אֲנָשָׁ֣אאֲנָשָׁאאנשא טְרִ֔ידטְרִידטריד וְעִשְׂבָּ֤אוְעִשְׂבָּאועשבא כְתוֹרִין֙כְתוֹרִיןכתורין יֵאכֻ֔ליֵאכֻליאכל וּמִטַּ֥לוּמִטַּלומטל שְׁמַיָּ֖אשְׁמַיָּאשמיא גִּשְׁמֵ֣הּגִּשְׁמֵהּגשמה יִצְטַבַּ֑עיִצְטַבַּעיצטבע עַ֣דעַדעד דִּ֥ידִּידי שַׂעְרֵ֛הּשַׂעְרֵהּשערה כְּנִשְׁרִ֥יןכְּנִשְׁרִיןכנשרין רְבָ֖הרְבָהרבה וְטִפְר֥וֹהִיוְטִפְרוֹהִיוטפרוהי כְצִפְּרִֽיןכְצִפְּרִיןכצפרין׃׃׃ 4:31 וְלִקְצָ֣תוְלִקְצָתולקצת יֽוֹמַיָּה֩יוֹמַיָּהיומיה אֲנָ֨האֲנָהאנה נְבוּכַדְנֶצַּ֜רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר עַיְנַ֣יעַיְנַיעיני ׀׀׀ לִשְׁמַיָּ֣אלִשְׁמַיָּאלשמיא נִטְלֵ֗תנִטְלֵתנטלת וּמַנְדְּעִי֙וּמַנְדְּעִיומנדעי עֲלַ֣יעֲלַיעלי יְת֔וּביְתוּביתוב [וּלְעִלָּיָא כ][וּלְעִלָּיָא כ][ולעליא כ] (וּלְעִלָּאָה֙ ק)(וּלְעִלָּאָה ק)(ולעלאה ק) בָּרְכֵ֔תבָּרְכֵתברכת וּלְחַ֥יוּלְחַיולחי עָלְמָ֖אעָלְמָאעלמא שַׁבְּחֵ֣תשַׁבְּחֵתשבחת וְהַדְּרֵ֑תוְהַדְּרֵתוהדרת דִּ֤ידִּידי שָׁלְטָנֵהּ֙שָׁלְטָנֵהּשלטנה שָׁלְטָ֣ןשָׁלְטָןשלטן עָלַ֔םעָלַםעלם וּמַלְכוּתֵ֖הּוּמַלְכוּתֵהּומלכותה עִםעִםעם־־־דָּ֥רדָּרדר וְדָֽרוְדָרודר׃׃׃ 4:32 וְכָלוְכָלוכל־־־[דָּאֲרֵי כ][דָּאֲרֵי כ][דארי כ] (דָּיְרֵ֤י ק)(דָּיְרֵי ק)(דירי ק) אַרְעָא֙אַרְעָאארעא כְּלָ֣הכְּלָהכלה חֲשִׁיבִ֔יןחֲשִׁיבִיןחשיבין וּֽכְמִצְבְּיֵ֗הּוּכְמִצְבְּיֵהּוכמצביה עָבֵד֙עָבֵדעבד בְּחֵ֣ילבְּחֵילבחיל שְׁמַיָּ֔אשְׁמַיָּאשמיא [וְדָאֲרֵי כ][וְדָאֲרֵי כ][ודארי כ] (וְדָיְרֵ֖י ק)(וְדָיְרֵי ק)(ודירי ק) אַרְעָ֑אאַרְעָאארעא וְלָ֤אוְלָאולא אִיתַי֙אִיתַיאיתי דִּֽידִּידי־־־יְמַחֵ֣איְמַחֵאימחא בִידֵ֔הּבִידֵהּבידה וְיֵ֥אמַרוְיֵאמַרויאמר לֵ֖הּלֵהּלה מָ֥המָהמה עֲבַֽדְתְּעֲבַדְתְּעבדת׃׃׃ 4:33 בֵּהּבֵּהּבה־־־זִמְנָ֞אזִמְנָאזמנא מַנְדְּעִ֣ימַנְדְּעִימנדעי ׀׀׀ יְת֣וּביְתוּביתוב עֲלַ֗יעֲלַיעלי וְלִיקַ֨רוְלִיקַרוליקר מַלְכוּתִ֜ימַלְכוּתִימלכותי הַדְרִ֤יהַדְרִיהדרי וְזִוִי֙וְזִוִיוזוי יְת֣וּביְתוּביתוב עֲלַ֔יעֲלַיעלי וְלִ֕יוְלִיולי הַדָּֽבְרַ֥יהַדָּבְרַיהדברי וְרַבְרְבָנַ֖יוְרַבְרְבָנַיורברבני יְבַע֑וֹןיְבַעוֹןיבעון וְעַלוְעַלועל־־־מַלְכוּתִ֣ימַלְכוּתִימלכותי הָתְקְנַ֔תהָתְקְנַתהתקנת וּרְב֥וּוּרְבוּורבו יַתִּירָ֖היַתִּירָהיתירה ה֥וּסְפַתהוּסְפַתהוספת לִֽילִילי׃׃׃ 4:34 כְּעַ֞ןכְּעַןכען אֲנָ֣האֲנָהאנה נְבוּכַדְנֶצַּ֗רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר מְשַׁבַּ֨חמְשַׁבַּחמשבח וּמְרוֹמֵ֤םוּמְרוֹמֵםומרומם וּמְהַדַּר֙וּמְהַדַּרומהדר לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך שְׁמַיָּ֔אשְׁמַיָּאשמיא דִּ֤ידִּידי כָלכָלכל־־־מַעֲבָד֙וֹהִי֙מַעֲבָדוֹהִימעבדוהי קְשֹׁ֔טקְשֹׁטקשט וְאֹרְחָתֵ֖הּוְאֹרְחָתֵהּוארחתה דִּ֑יןדִּיןדין וְדִי֙וְדִיודי מַהְלְכִ֣יןמַהְלְכִיןמהלכין בְּגֵוָ֔הבְּגֵוָהבגוה יָכִ֖ליָכִליכל לְהַשְׁפָּלָֽהלְהַשְׁפָּלָהלהשפלה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain