Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 13

13:2 כִּֽיכִּיכי־־־יָק֤וּםיָקוּםיקום בְּקִרְבְּךָ֙בְּקִרְבְּךָבקרבך נָבִ֔יאנָבִיאנביא א֖וֹאוֹאו חֹלֵ֣םחֹלֵםחלם חֲל֑וֹםחֲלוֹםחלום וְנָתַ֥ןוְנָתַןונתן אֵלֶ֛יךָאֵלֶיךָאליך א֖וֹתאוֹתאות א֥וֹאוֹאו מוֹפֵֽתמוֹפֵתמופת׃׃׃ 13:3 וּבָ֤אוּבָאובא הָאוֹת֙הָאוֹתהאות וְהַמּוֹפֵ֔תוְהַמּוֹפֵתוהמופת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר נֵֽלְכָ֞הנֵלְכָהנלכה אַחֲרֵ֨יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֧יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֛יםאֲחֵרִיםאחרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יְדַעְתָּ֖םיְדַעְתָּםידעתם וְנָֽעָבְדֵֽםוְנָעָבְדֵםונעבדם׃׃׃ 13:4 לֹ֣אלֹאלא תִשְׁמַ֗עתִשְׁמַעתשמע אֶלאֶלאל־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי הַנָּבִ֣יאהַנָּבִיאהנביא הַה֔וּאהַהוּאההוא א֛וֹאוֹאו אֶלאֶלאל־־־חוֹלֵ֥םחוֹלֵםחולם הַחֲל֖וֹםהַחֲלוֹםהחלום הַה֑וּאהַהוּאההוא כִּ֣יכִּיכי מְנַסֶּ֞המְנַסֶּהמנסה יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם לָדַ֗עַתלָדַעַתלדעת הֲיִשְׁכֶ֤םהֲיִשְׁכֶםהישכם אֹֽהֲבִים֙אֹהֲבִיםאהבים אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבַבְכֶ֖םלְבַבְכֶםלבבכם וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשְׁכֶֽםנַפְשְׁכֶםנפשכם׃׃׃ 13:5 אַחֲרֵ֨יאַחֲרֵיאחרי יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֛םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם תֵּלֵ֖כוּתֵּלֵכוּתלכו וְאֹת֣וֹוְאֹתוֹואתו תִירָ֑אוּתִירָאוּתיראו וְאֶתוְאֶתואת־־־מִצְוֺתָ֤יומִצְוֺתָיומצותיו תִּשְׁמֹ֙רוּ֙תִּשְׁמֹרוּתשמרו וּבְקֹל֣וֹוּבְקֹלוֹובקלו תִשְׁמָ֔עוּתִשְׁמָעוּתשמעו וְאֹת֥וֹוְאֹתוֹואתו תַעֲבֹ֖דוּתַעֲבֹדוּתעבדו וּב֥וֹוּבוֹובו תִדְבָּקֽוּןתִדְבָּקוּןתדבקון׃׃׃ 13:6 וְהַנָּבִ֣יאוְהַנָּבִיאוהנביא הַה֡וּאהַהוּאההוא א֣וֹאוֹאו חֹלֵם֩חֹלֵםחלם הַחֲל֨וֹםהַחֲלוֹםהחלום הַה֜וּאהַהוּאההוא יוּמָ֗תיוּמָתיומת כִּ֣יכִּיכי דִבֶּרדִבֶּרדבר־־־סָ֠רָהסָרָהסרה עַלעַלעל־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֜םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם הַמּוֹצִ֥יאהַמּוֹצִיאהמוציא אֶתְכֶ֣םאֶתְכֶםאתכם ׀׀׀ מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים וְהַפֹּֽדְךָ֙וְהַפֹּדְךָוהפדך מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִ֔יםעֲבָדִיםעבדים לְהַדִּֽיחֲךָ֙לְהַדִּיחֲךָלהדיחך מִןמִןמן־־־הַדֶּ֔רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר צִוְּךָ֛צִוְּךָצוך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת בָּ֑הּבָּהּבה וּבִֽעַרְתָּ֥וּבִעַרְתָּובערת הָרָ֖עהָרָעהרע מִקִּרְבֶּֽךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך׃׃׃ 13:7 כִּ֣יכִּיכי יְסִֽיתְךָ֡יְסִיתְךָיסיתך אָחִ֣יךָאָחִיךָאחיך בֶןבֶןבן־־־אִ֠מֶּךָאִמֶּךָאמך אֽוֹאוֹאו־־־בִנְךָ֨בִנְךָבנך אֽוֹאוֹאו־־־בִתְּךָ֜בִתְּךָבתך א֣וֹאוֹאו ׀׀׀ אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת חֵיקֶ֗ךָחֵיקֶךָחיקך א֧וֹאוֹאו רֵֽעֲךָ֛רֵעֲךָרעך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כְּנַפְשְׁךָ֖כְּנַפְשְׁךָכנפשך בַּסֵּ֣תֶרבַּסֵּתֶרבסתר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר נֵֽלְכָ֗הנֵלְכָהנלכה וְנַֽעַבְדָה֙וְנַעַבְדָהונעבדה אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עְתָּיָדַעְתָּידעת אַתָּ֖האַתָּהאתה וַאֲבֹתֶֽיךָוַאֲבֹתֶיךָואבתיך׃׃׃ 13:8 מֵאֱלֹהֵ֣ימֵאֱלֹהֵימאלהי הָֽעַמִּ֗יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר סְבִיבֹ֣תֵיכֶ֔םסְבִיבֹתֵיכֶםסביבתיכם הַקְּרֹבִ֣יםהַקְּרֹבִיםהקרבים אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך א֖וֹאוֹאו הָרְחֹקִ֣יםהָרְחֹקִיםהרחקים מִמֶּ֑ךָּמִמֶּךָּממך מִקְצֵ֥המִקְצֵהמקצה הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְעַדוְעַדועד־־־קְצֵ֥הקְצֵהקצה הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 13:9 לֹאלֹאלא־־־תֹאבֶ֣התֹאבֶהתאבה ל֔וֹלוֹלו וְלֹ֥אוְלֹאולא תִשְׁמַ֖עתִשְׁמַעתשמע אֵלָ֑יואֵלָיואליו וְלֹאוְלֹאולא־־־תָח֤וֹסתָחוֹסתחוס עֵֽינְךָ֙עֵינְךָעינך עָלָ֔יועָלָיועליו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תַחְמֹ֥לתַחְמֹלתחמל וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תְכַסֶּ֖התְכַסֶּהתכסה עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 13:10 כִּ֤יכִּיכי הָרֹג֙הָרֹגהרג תַּֽהַרְגֶ֔נּוּתַּהַרְגֶנּוּתהרגנו יָֽדְךָ֛יָדְךָידך תִּֽהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־בּ֥וֹבּוֹבו בָרִֽאשׁוֹנָ֖הבָרִאשׁוֹנָהבראשונה לַהֲמִית֑וֹלַהֲמִיתוֹלהמיתו וְיַ֥דוְיַדויד כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם בָּאַחֲרֹנָֽהבָּאַחֲרֹנָהבאחרנה׃׃׃ 13:11 וּסְקַלְתּ֥וֹוּסְקַלְתּוֹוסקלתו בָאֲבָנִ֖יםבָאֲבָנִיםבאבנים וָמֵ֑תוָמֵתומת כִּ֣יכִּיכי בִקֵּ֗שׁבִקֵּשׁבקש לְהַדִּֽיחֲךָ֙לְהַדִּיחֲךָלהדיחך מֵעַל֙מֵעַלמעל יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך הַמּוֹצִיאֲךָ֛הַמּוֹצִיאֲךָהמוציאך מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִֽיםעֲבָדִיםעבדים׃׃׃ 13:12 וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל יִשְׁמְע֖וּיִשְׁמְעוּישמעו וְיִֽרָא֑וּןוְיִרָאוּןויראון וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יוֹסִ֣פוּיוֹסִפוּיוספו לַעֲשׂ֗וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כַּדָּבָ֥רכַּדָּבָרכדבר הָרָ֛עהָרָעהרע הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בְּקִרְבֶּֽךָבְּקִרְבֶּךָבקרבך׃׃׃ ססס 13:13 כִּֽיכִּיכי־־־תִשְׁמַ֞עתִשְׁמַעתשמע בְּאַחַ֣תבְּאַחַתבאחת עָרֶ֗יךָעָרֶיךָעריך אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֛לְךָלך לָשֶׁ֥בֶתלָשֶׁבֶתלשבת שָׁ֖םשָׁםשם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 13:14 יָצְא֞וּיָצְאוּיצאו אֲנָשִׁ֤יםאֲנָשִׁיםאנשים בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־בְלִיַּ֙עַל֙בְלִיַּעַלבליעל מִקִּרְבֶּ֔ךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך וַיַּדִּ֛יחוּוַיַּדִּיחוּוידיחו אֶתאֶתאת־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי עִירָ֖םעִירָםעירם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר נֵלְכָ֗הנֵלְכָהנלכה וְנַעַבְדָ֛הוְנַעַבְדָהונעבדה אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֖יםאֲחֵרִיםאחרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יְדַעְתֶּֽםיְדַעְתֶּםידעתם׃׃׃ 13:15 וְדָרַשְׁתָּ֧וְדָרַשְׁתָּודרשת וְחָקַרְתָּ֧וְחָקַרְתָּוחקרת וְשָׁאַלְתָּ֖וְשָׁאַלְתָּושאלת הֵיטֵ֑בהֵיטֵבהיטב וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה אֱמֶת֙אֱמֶתאמת נָכ֣וֹןנָכוֹןנכון הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר נֶעֶשְׂתָ֛הנֶעֶשְׂתָהנעשתה הַתּוֹעֵבָ֥ההַתּוֹעֵבָההתועבה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת בְּקִרְבֶּֽךָבְּקִרְבֶּךָבקרבך׃׃׃ 13:16 הַכֵּ֣ההַכֵּההכה תַכֶּ֗התַכֶּהתכה אֶתאֶתאת־־־יֹֽשְׁבֵ֛ייֹשְׁבֵיישבי הָעִ֥ירהָעִירהעיר [הַהוּא כ][הַהוּא כ][ההוא כ] (הַהִ֖יא ק)(הַהִיא ק)(ההיא ק) לְפִילְפִילפי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב הַחֲרֵ֨םהַחֲרֵםהחרם אֹתָ֧הּאֹתָהּאתה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֛הּבָּהּבה וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּהֶמְתָּ֖הּבְּהֶמְתָּהּבהמתה לְפִילְפִילפי־־־חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 13:17 וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־שְׁלָלָ֗הּשְׁלָלָהּשללה תִּקְבֹּץ֮תִּקְבֹּץתקבץ אֶלאֶלאל־־־תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך רְחֹבָהּ֒רְחֹבָהּרחבה וְשָׂרַפְתָּ֨וְשָׂרַפְתָּושרפת בָאֵ֜שׁבָאֵשׁבאש אֶתאֶתאת־־־הָעִ֤ירהָעִירהעיר וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־שְׁלָלָהּ֙שְׁלָלָהּשללה כָּלִ֔ילכָּלִילכליל לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְהָיְתָה֙וְהָיְתָהוהיתה תֵּ֣לתֵּלתל עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם לֹ֥אלֹאלא תִבָּנֶ֖התִבָּנֶהתבנה עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 13:18 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִדְבַּ֧קיִדְבַּקידבק בְּיָדְךָ֛בְּיָדְךָבידך מְא֖וּמָהמְאוּמָהמאומה מִןמִןמן־־־הַחֵ֑רֶםהַחֵרֶםהחרם לְמַעַן֩לְמַעַןלמען יָשׁ֨וּביָשׁוּבישוב יְהוָ֜היְהוָהיהוה מֵחֲר֣וֹןמֵחֲרוֹןמחרון אַפּ֗וֹאַפּוֹאפו וְנָֽתַןוְנָתַןונתן־־־לְךָ֤לְךָלך רַחֲמִים֙רַחֲמִיםרחמים וְרִֽחַמְךָ֣וְרִחַמְךָורחמך וְהִרְבֶּ֔ךָוְהִרְבֶּךָוהרבך כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר נִשְׁבַּ֖ענִשְׁבַּענשבע לַאֲבֹתֶֽיךָלַאֲבֹתֶיךָלאבתיך׃׃׃ 13:19 כִּ֣יכִּיכי תִשְׁמַ֗עתִשְׁמַעתשמע בְּקוֹל֙בְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לִשְׁמֹר֙לִשְׁמֹרלשמר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺתָ֔יומִצְוֺתָיומצותיו אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֖מְצַוְּךָמצוך הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום לַעֲשׂוֹת֙לַעֲשׂוֹתלעשות הַיָּשָׁ֔רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֖יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain