Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 19

19:1 כִּֽיכִּיכי־־־יַכְרִ֞יתיַכְרִיתיכרית יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך אֶתאֶתאת־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֖לְךָלך אֶתאֶתאת־־־אַרְצָ֑םאַרְצָםארצם וִֽירִשְׁתָּ֕םוִירִשְׁתָּםוירשתם וְיָשַׁבְתָּ֥וְיָשַׁבְתָּוישבת בְעָרֵיהֶ֖םבְעָרֵיהֶםבעריהם וּבְבָתֵּיהֶֽםוּבְבָתֵּיהֶםובבתיהם׃׃׃ 19:2 שָׁל֥וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש עָרִ֖יםעָרִיםערים תַּבְדִּ֣ילתַּבְדִּילתבדיל לָ֑ךְלָךְלך בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך אַרְצְךָ֔אַרְצְךָארצך אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֖לְךָלך לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ 19:3 תָּכִ֣יןתָּכִיןתכין לְךָ֮לְךָלך הַדֶּרֶךְ֒הַדֶּרֶךְהדרך וְשִׁלַּשְׁתָּ֙וְשִׁלַּשְׁתָּושלשת אֶתאֶתאת־־־גְּב֣וּלגְּבוּלגבול אַרְצְךָ֔אַרְצְךָארצך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַנְחִֽילְךָ֖יַנְחִילְךָינחילך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְהָיָ֕הוְהָיָהוהיה לָנ֥וּסלָנוּסלנוס שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה כָּלכָּלכל־־־רֹצֵֽחַרֹצֵחַרצח׃׃׃ 19:4 וְזֶה֙וְזֶהוזה דְּבַ֣רדְּבַרדבר הָרֹצֵ֔חַהָרֹצֵחַהרצח אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָנ֥וּסיָנוּסינוס שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה וָחָ֑יוָחָיוחי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַכֶּ֤היַכֶּהיכה אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֙הוּ֙רֵעֵהוּרעהו בִּבְלִיבִּבְלִיבבלי־־־דַ֔עַתדַעַתדעת וְה֛וּאוְהוּאוהוא לֹאלֹאלא־־־שֹׂנֵ֥אשֹׂנֵאשנא ל֖וֹלוֹלו מִתְּמֹ֥למִתְּמֹלמתמל שִׁלְשֹֽׁםשִׁלְשֹׁםשלשם׃׃׃ 19:5 וַאֲשֶׁר֩וַאֲשֶׁרואשר יָבֹ֨איָבֹאיבא אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֥הוּרֵעֵהוּרעהו בַיַּעַר֮בַיַּעַרביער לַחְטֹ֣בלַחְטֹבלחטב עֵצִים֒עֵצִיםעצים וְנִדְּחָ֨הוְנִדְּחָהונדחה יָד֤וֹיָדוֹידו בַגַּרְזֶן֙בַגַּרְזֶןבגרזן לִכְרֹ֣תלִכְרֹתלכרת הָעֵ֔ץהָעֵץהעץ וְנָשַׁ֤לוְנָשַׁלונשל הַבַּרְזֶל֙הַבַּרְזֶלהברזל מִןמִןמן־־־הָעֵ֔ץהָעֵץהעץ וּמָצָ֥אוּמָצָאומצא אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו וָמֵ֑תוָמֵתומת ה֗וּאהוּאהוא יָנ֛וּסיָנוּסינוס אֶלאֶלאל־־־אַחַ֥תאַחַתאחת הֶעָרִיםהֶעָרִיםהערים־־־הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה וָחָֽיוָחָיוחי׃׃׃ 19:6 פֶּןפֶּןפן־־־יִרְדֹּף֩יִרְדֹּףירדף גֹּאֵ֨לגֹּאֵלגאל הַדָּ֜םהַדָּםהדם אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי הָרֹצֵ֗חַהָרֹצֵחַהרצח כִּיכִּיכי־־־יֵחַם֮יֵחַםיחם לְבָבוֹ֒לְבָבוֹלבבו וְהִשִּׂיג֛וֹוְהִשִּׂיגוֹוהשיגו כִּֽיכִּיכי־־־יִרְבֶּ֥היִרְבֶּהירבה הַדֶּ֖רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך וְהִכָּ֣הוּוְהִכָּהוּוהכהו נָ֑פֶשׁנָפֶשׁנפש וְלוֹ֙וְלוֹולו אֵ֣יןאֵיןאין מִשְׁפַּטמִשְׁפַּטמשפט־־־מָ֔וֶתמָוֶתמות כִּ֠יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא שֹׂנֵ֥אשֹׂנֵאשנא ה֛וּאהוּאהוא ל֖וֹלוֹלו מִתְּמ֥וֹלמִתְּמוֹלמתמול שִׁלְשֽׁוֹםשִׁלְשׁוֹםשלשום׃׃׃ 19:7 עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֖מְצַוְּךָמצוך לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר שָׁלֹ֥שׁשָׁלֹשׁשלש עָרִ֖יםעָרִיםערים תַּבְדִּ֥ילתַּבְדִּילתבדיל לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 19:8 וְאִםוְאִםואם־־־יַרְחִ֞יביַרְחִיבירחיב יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך אֶתאֶתאת־־־גְּבֻ֣לְךָ֔גְּבֻלְךָגבלך כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר נִשְׁבַּ֖ענִשְׁבַּענשבע לַאֲבֹתֶ֑יךָלַאֲבֹתֶיךָלאבתיך וְנָ֤תַןוְנָתַןונתן לְךָ֙לְךָלך אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר לָתֵ֥תלָתֵתלתת לַאֲבֹתֶֽיךָלַאֲבֹתֶיךָלאבתיך׃׃׃ 19:9 כִּֽיכִּיכי־־־תִשְׁמֹר֩תִשְׁמֹרתשמר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמִּצְוָ֨ההַמִּצְוָההמצוה הַזֹּ֜אתהַזֹּאתהזאת לַעֲשֹׂתָ֗הּלַעֲשֹׂתָהּלעשתה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֮מְצַוְּךָמצוך הַיּוֹם֒הַיּוֹםהיום לְאַהֲבָ֞הלְאַהֲבָהלאהבה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְלָלֶ֥כֶתוְלָלֶכֶתוללכת בִּדְרָכָ֖יובִּדְרָכָיובדרכיו כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִ֑יםהַיָּמִיםהימים וְיָסַפְתָּ֨וְיָסַפְתָּויספת לְךָ֥לְךָלך עוֹד֙עוֹדעוד שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש עָרִ֔יםעָרִיםערים עַ֖לעַלעל הַשָּׁלֹ֥שׁהַשָּׁלֹשׁהשלש הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 19:10 וְלֹ֤אוְלֹאולא יִשָּׁפֵךְ֙יִשָּׁפֵךְישפך דָּ֣םדָּםדם נָקִ֔ינָקִינקי בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב אַרְצְךָ֔אַרְצְךָארצך אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֖לְךָלך נַחֲלָ֑הנַחֲלָהנחלה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך דָּמִֽיםדָּמִיםדמים׃׃׃ ססס 19:11 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה אִישׁ֙אִישׁאיש שֹׂנֵ֣אשֹׂנֵאשנא לְרֵעֵ֔הוּלְרֵעֵהוּלרעהו וְאָ֤רַבוְאָרַבוארב לוֹ֙לוֹלו וְקָ֣םוְקָםוקם עָלָ֔יועָלָיועליו וְהִכָּ֥הוּוְהִכָּהוּוהכהו נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש וָמֵ֑תוָמֵתומת וְנָ֕סוְנָסונס אֶלאֶלאל־־־אַחַ֖תאַחַתאחת הֶעָרִ֥יםהֶעָרִיםהערים הָאֵֽלהָאֵלהאל׃׃׃ 19:12 וְשָֽׁלְחוּ֙וְשָׁלְחוּושלחו זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני עִיר֔וֹעִירוֹעירו וְלָקְח֥וּוְלָקְחוּולקחו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו מִשָּׁ֑םמִשָּׁםמשם וְנָתְנ֣וּוְנָתְנוּונתנו אֹת֗וֹאֹתוֹאתו בְּיַ֛דבְּיַדביד גֹּאֵ֥לגֹּאֵלגאל הַדָּ֖םהַדָּםהדם וָמֵֽתוָמֵתומת׃׃׃ 19:13 לֹאלֹאלא־־־תָח֥וֹסתָחוֹסתחוס עֵֽינְךָ֖עֵינְךָעינך עָלָ֑יועָלָיועליו וּבִֽעַרְתָּ֧וּבִעַרְתָּובערת דַֽםדַםדם־־־הַנָּקִ֛יהַנָּקִיהנקי מִיִּשְׂרָאֵ֖למִיִּשְׂרָאֵלמישראל וְט֥וֹבוְטוֹבוטוב לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 19:14 לֹ֤אלֹאלא תַסִּיג֙תַסִּיגתסיג גְּב֣וּלגְּבוּלגבול רֵֽעֲךָ֔רֵעֲךָרעך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר גָּבְל֖וּגָּבְלוּגבלו רִאשֹׁנִ֑יםרִאשֹׁנִיםראשנים בְּנַחֲלָֽתְךָ֙בְּנַחֲלָתְךָבנחלתך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּנְחַ֔לתִּנְחַלתנחל בָּאָ֕רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֖לְךָלך לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ ססס 19:15 לֹֽאלֹאלא־־־יָקוּם֩יָקוּםיקום עֵ֨דעֵדעד אֶחָ֜דאֶחָדאחד בְּאִ֗ישׁבְּאִישׁבאיש לְכָללְכָללכל־־־עָוֺן֙עָוֺןעון וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־חַטָּ֔אתחַטָּאתחטאת בְּכָלבְּכָלבכל־־־חֵ֖טְאחֵטְאחטא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֶֽחֱטָ֑איֶחֱטָאיחטא עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי ׀׀׀ שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני עֵדִ֗יםעֵדִיםעדים א֛וֹאוֹאו עַלעַלעל־־־פִּ֥יפִּיפי שְׁלֹשָֽׁהשְׁלֹשָׁהשלשה־־־עֵדִ֖יםעֵדִיםעדים יָק֥וּםיָקוּםיקום דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 19:16 כִּֽיכִּיכי־־־יָק֥וּםיָקוּםיקום עֵדעֵדעד־־־חָמָ֖סחָמָסחמס בְּאִ֑ישׁבְּאִישׁבאיש לַעֲנ֥וֹתלַעֲנוֹתלענות בּ֖וֹבּוֹבו סָרָֽהסָרָהסרה׃׃׃ 19:17 וְעָמְד֧וּוְעָמְדוּועמדו שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־הָאֲנָשִׁ֛יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָהֶ֥םלָהֶםלהם הָרִ֖יבהָרִיבהריב לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַשֹּׁ֣פְטִ֔יםוְהַשֹּׁפְטִיםוהשפטים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִהְי֖וּיִהְיוּיהיו בַּיָּמִ֥יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵֽםהָהֵםההם׃׃׃ 19:18 וְדָרְשׁ֥וּוְדָרְשׁוּודרשו הַשֹּׁפְטִ֖יםהַשֹּׁפְטִיםהשפטים הֵיטֵ֑בהֵיטֵבהיטב וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה עֵֽדעֵדעד־־־שֶׁ֙קֶר֙שֶׁקֶרשקר הָעֵ֔דהָעֵדהעד שֶׁ֖קֶרשֶׁקֶרשקר עָנָ֥העָנָהענה בְאָחִֽיובְאָחִיובאחיו׃׃׃ 19:19 וַעֲשִׂ֣יתֶםוַעֲשִׂיתֶםועשיתם ל֔וֹלוֹלו כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר זָמַ֖םזָמַםזמם לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לְאָחִ֑יולְאָחִיולאחיו וּבִֽעַרְתָּ֥וּבִעַרְתָּובערת הָרָ֖עהָרָעהרע מִקִּרְבֶּֽךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך׃׃׃ 19:20 וְהַנִּשְׁאָרִ֖יםוְהַנִּשְׁאָרִיםוהנשארים יִשְׁמְע֣וּיִשְׁמְעוּישמעו וְיִרָ֑אוּוְיִרָאוּויראו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֹסִ֨פוּיֹסִפוּיספו לַעֲשׂ֜וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות ע֗וֹדעוֹדעוד כַּדָּבָ֥רכַּדָּבָרכדבר הָרָ֛עהָרָעהרע הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בְּקִרְבֶּֽךָבְּקִרְבֶּךָבקרבך׃׃׃ 19:21 וְלֹ֥אוְלֹאולא תָח֖וֹסתָחוֹסתחוס עֵינֶ֑ךָעֵינֶךָעינך נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש בְּנֶ֗פֶשׁבְּנֶפֶשׁבנפש עַ֤יִןעַיִןעין בְּעַ֙יִן֙בְּעַיִןבעין שֵׁ֣ןשֵׁןשן בְּשֵׁ֔ןבְּשֵׁןבשן יָ֥דיָדיד בְּיָ֖דבְּיָדביד רֶ֥גֶלרֶגֶלרגל בְּרָֽגֶלבְּרָגֶלברגל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain