Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 2

2:1 וַנֵּ֜פֶןוַנֵּפֶןונפן וַנִּסַּ֤עוַנִּסַּעונסע הַמִּדְבָּ֙רָה֙הַמִּדְבָּרָההמדברה דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך יַםיַםים־־־ס֔וּףסוּףסוף כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָ֑יאֵלָיאלי וַנָּ֥סָבוַנָּסָבונסב אֶתאֶתאת־־־הַרהַרהר־־־שֵׂעִ֖ירשֵׂעִירשעיר יָמִ֥יםיָמִיםימים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ ססס 2:2 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 2:3 רַברַברב־־־לָכֶ֕םלָכֶםלכם סֹ֖בסֹבסב אֶתאֶתאת־־־הָהָ֣רהָהָרההר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה פְּנ֥וּפְּנוּפנו לָכֶ֖םלָכֶםלכם צָפֹֽנָהצָפֹנָהצפנה׃׃׃ 2:4 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעָם֮הָעָםהעם צַ֣וצַוצו לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם עֹֽבְרִ֗יםעֹבְרִיםעברים בִּגְבוּל֙בִּגְבוּלבגבול אֲחֵיכֶ֣םאֲחֵיכֶםאחיכם בְּנֵיבְּנֵיבני־־־עֵשָׂ֔ועֵשָׂועשו הַיֹּשְׁבִ֖יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּשֵׂעִ֑ירבְּשֵׂעִירבשעיר וְיִֽירְא֣וּוְיִירְאוּוייראו מִכֶּ֔םמִכֶּםמכם וְנִשְׁמַרְתֶּ֖םוְנִשְׁמַרְתֶּםונשמרתם מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 2:5 אַלאַלאל־־־תִּתְגָּר֣וּתִּתְגָּרוּתתגרו בָ֔םבָםבם כִּ֠יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־אֶתֵּ֤ןאֶתֵּןאתן לָכֶם֙לָכֶםלכם מֵֽאַרְצָ֔םמֵאַרְצָםמארצם עַ֖דעַדעד מִדְרַ֣ךְמִדְרַךְמדרך כַּףכַּףכף־־־רָ֑גֶלרָגֶלרגל כִּֽיכִּיכי־־־יְרֻשָּׁ֣היְרֻשָּׁהירשה לְעֵשָׂ֔ולְעֵשָׂולעשו נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־הַ֥רהַרהר שֵׂעִֽירשֵׂעִירשעיר׃׃׃ 2:6 אֹ֣כֶלאֹכֶלאכל תִּשְׁבְּר֧וּתִּשְׁבְּרוּתשברו מֵֽאִתָּ֛םמֵאִתָּםמאתם בַּכֶּ֖סֶףבַּכֶּסֶףבכסף וַאֲכַלְתֶּ֑םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם וְגַםוְגַםוגם־־־מַ֜יִםמַיִםמים תִּכְר֧וּתִּכְרוּתכרו מֵאִתָּ֛םמֵאִתָּםמאתם בַּכֶּ֖סֶףבַּכֶּסֶףבכסף וּשְׁתִיתֶֽםוּשְׁתִיתֶםושתיתם׃׃׃ 2:7 כִּי֩כִּיכי יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בֵּֽרַכְךָ֗בֵּרַכְךָברכך בְּכֹל֙בְּכֹלבכל מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה יָדֶ֔ךָיָדֶךָידך יָדַ֣עיָדַעידע לֶכְתְּךָ֔לֶכְתְּךָלכתך אֶתאֶתאת־־־הַמִּדְבָּ֥רהַמִּדְבָּרהמדבר הַגָּדֹ֖להַגָּדֹלהגדל הַזֶּ֑ההַזֶּההזה זֶ֣הזֶהזה ׀׀׀ אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֗השָׁנָהשנה יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך לֹ֥אלֹאלא חָסַ֖רְתָּחָסַרְתָּחסרת דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 2:8 וַֽנַּעֲבֹ֞רוַנַּעֲבֹרונעבר מֵאֵ֧תמֵאֵתמאת אַחֵ֣ינוּאַחֵינוּאחינו בְנֵיבְנֵיבני־־־עֵשָׂ֗ועֵשָׂועשו הַיֹּֽשְׁבִים֙הַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּשֵׂעִ֔ירבְּשֵׂעִירבשעיר מִדֶּ֙רֶךְ֙מִדֶּרֶךְמדרך הָֽעֲרָבָ֔ההָעֲרָבָההערבה מֵאֵילַ֖תמֵאֵילַתמאילת וּמֵעֶצְיֹ֣ןוּמֵעֶצְיֹןומעצין גָּ֑בֶרגָּבֶרגבר ססס וַנֵּ֙פֶן֙וַנֵּפֶןונפן וַֽנַּעֲבֹ֔רוַנַּעֲבֹרונעבר דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך מִדְבַּ֥רמִדְבַּרמדבר מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 2:9 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי אֶלאֶלאל־־־תָּ֙צַר֙תָּצַרתצר אֶתאֶתאת־־־מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וְאַלוְאַלואל־־־תִּתְגָּ֥רתִּתְגָּרתתגר בָּ֖םבָּםבם מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה כִּ֠יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־אֶתֵּ֨ןאֶתֵּןאתן לְךָ֤לְךָלך מֵֽאַרְצוֹ֙מֵאַרְצוֹמארצו יְרֻשָּׁ֔היְרֻשָּׁהירשה כִּ֣יכִּיכי לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־ל֔וֹטלוֹטלוט נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־עָ֖רעָרער יְרֻשָּֽׁהיְרֻשָּׁהירשה׃׃׃ 2:10 הָאֵמִ֥יםהָאֵמִיםהאמים לְפָנִ֖יםלְפָנִיםלפנים יָ֣שְׁבוּיָשְׁבוּישבו בָ֑הּבָהּבה עַ֣םעַםעם גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול וְרַ֛בוְרַבורב וָרָ֖םוָרָםורם כָּעֲנָקִֽיםכָּעֲנָקִיםכענקים׃׃׃ 2:11 רְפָאִ֛יםרְפָאִיםרפאים יֵחָשְׁב֥וּיֵחָשְׁבוּיחשבו אַףאַףאף־־־הֵ֖םהֵםהם כָּעֲנָקִ֑יםכָּעֲנָקִיםכענקים וְהַמֹּ֣אָבִ֔יםוְהַמֹּאָבִיםוהמאבים יִקְרְא֥וּיִקְרְאוּיקראו לָהֶ֖םלָהֶםלהם אֵמִֽיםאֵמִיםאמים׃׃׃ 2:12 וּבְשֵׂעִ֞ירוּבְשֵׂעִירובשעיר יָשְׁב֣וּיָשְׁבוּישבו הַחֹרִים֮הַחֹרִיםהחרים לְפָנִים֒לְפָנִיםלפנים וּבְנֵ֧יוּבְנֵיובני עֵשָׂ֣ועֵשָׂועשו יִֽירָשׁ֗וּםיִירָשׁוּםיירשום וַיַּשְׁמִידוּם֙וַיַּשְׁמִידוּםוישמידום מִפְּנֵיהֶ֔םמִפְּנֵיהֶםמפניהם וַיֵּשְׁב֖וּוַיֵּשְׁבוּוישבו תַּחְתָּ֑םתַּחְתָּםתחתם כַּאֲשֶׁ֧רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֣העָשָׂהעשה יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לְאֶ֙רֶץ֙לְאֶרֶץלארץ יְרֻשָּׁת֔וֹיְרֻשָּׁתוֹירשתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן יְהוָ֖היְהוָהיהוה לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 2:13 עַתָּ֗העַתָּהעתה קֻ֛מוּקֻמוּקמו וְעִבְר֥וּוְעִבְרוּועברו לָכֶ֖םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־נַ֣חַלנַחַלנחל זָ֑רֶדזָרֶדזרד וַֽנַּעֲבֹ֖רוַנַּעֲבֹרונעבר אֶתאֶתאת־־־נַ֥חַלנַחַלנחל זָֽרֶדזָרֶדזרד׃׃׃ 2:14 וְהַיָּמִ֞יםוְהַיָּמִיםוהימים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָלַ֣כְנוּהָלַכְנוּהלכנו ׀׀׀ מִקָּדֵ֣שׁמִקָּדֵשׁמקדש בַּרְנֵ֗עַבַּרְנֵעַברנע עַ֤דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָבַ֙רְנוּ֙עָבַרְנוּעברנו אֶתאֶתאת־־־נַ֣חַלנַחַלנחל זֶ֔רֶדזֶרֶדזרד שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וּשְׁמֹנֶ֖הוּשְׁמֹנֶהושמנה שָׁנָ֑השָׁנָהשנה עַדעַדעד־־־תֹּ֨םתֹּםתם כָּלכָּלכל־־־הַדּ֜וֹרהַדּוֹרהדור אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָה֙הַמִּלְחָמָההמלחמה מִקֶּ֣רֶבמִקֶּרֶבמקרב הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר נִשְׁבַּ֥ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֖היְהוָהיהוה לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 2:15 וְגַ֤םוְגַםוגם יַדיַדיד־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה הָ֣יְתָההָיְתָההיתה בָּ֔םבָּםבם לְהֻמָּ֖םלְהֻמָּםלהמם מִקֶּ֣רֶבמִקֶּרֶבמקרב הַֽמַּחֲנֶ֑ההַמַּחֲנֶההמחנה עַ֖דעַדעד תֻּמָּֽםתֻּמָּםתמם׃׃׃ 2:16 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי כַאֲשֶׁרכַאֲשֶׁרכאשר־־־תַּ֜מּוּתַּמּוּתמו כָּלכָּלכל־־־אַנְשֵׁ֧יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֛ההַמִּלְחָמָההמלחמה לָמ֖וּתלָמוּתלמות מִקֶּ֥רֶבמִקֶּרֶבמקרב הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ ססס 2:17 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 2:18 אַתָּ֨האַתָּהאתה עֹבֵ֥רעֹבֵרעבר הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום אֶתאֶתאת־־־גְּב֥וּלגְּבוּלגבול מוֹאָ֖במוֹאָבמואב אֶתאֶתאת־־־עָֽרעָרער׃׃׃ 2:19 וְקָרַבְתָּ֗וְקָרַבְתָּוקרבת מ֚וּלמוּלמול בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון אַלאַלאל־־־תְּצֻרֵ֖םתְּצֻרֵםתצרם וְאַלוְאַלואל־־־תִּתְגָּ֣רתִּתְגָּרתתגר בָּ֑םבָּםבם כִּ֣יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־אֶ֠תֵּןאֶתֵּןאתן מֵאֶ֨רֶץמֵאֶרֶץמארץ בְּנֵיבְּנֵיבני־־־עַמּ֤וֹןעַמּוֹןעמון לְךָ֙לְךָלך יְרֻשָּׁ֔היְרֻשָּׁהירשה כִּ֥יכִּיכי לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־ל֖וֹטלוֹטלוט נְתַתִּ֥יהָנְתַתִּיהָנתתיה יְרֻשָּֽׁהיְרֻשָּׁהירשה׃׃׃ 2:20 אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־רְפָאִ֥יםרְפָאִיםרפאים תֵּחָשֵׁ֖בתֵּחָשֵׁבתחשב אַףאַףאף־־־הִ֑ואהִואהוא רְפָאִ֤יםרְפָאִיםרפאים יָֽשְׁבוּיָשְׁבוּישבו־־־בָהּ֙בָהּבה לְפָנִ֔יםלְפָנִיםלפנים וְהָֽעַמֹּנִ֔יםוְהָעַמֹּנִיםוהעמנים יִקְרְא֥וּיִקְרְאוּיקראו לָהֶ֖םלָהֶםלהם זַמְזֻמִּֽיםזַמְזֻמִּיםזמזמים׃׃׃ 2:21 עַ֣םעַםעם גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול וְרַ֛בוְרַבורב וָרָ֖םוָרָםורם כָּעֲנָקִ֑יםכָּעֲנָקִיםכענקים וַיַּשְׁמִידֵ֤םוַיַּשְׁמִידֵםוישמידם יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִפְּנֵיהֶ֔םמִפְּנֵיהֶםמפניהם וַיִּירָשֻׁ֖םוַיִּירָשֻׁםויירשם וַיֵּשְׁב֥וּוַיֵּשְׁבוּוישבו תַחְתָּֽםתַחְתָּםתחתם׃׃׃ 2:22 כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂה֙עָשָׂהעשה לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני עֵשָׂ֔ועֵשָׂועשו הַיֹּשְׁבִ֖יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּשֵׂעִ֑ירבְּשֵׂעִירבשעיר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִשְׁמִ֤ידהִשְׁמִידהשמיד אֶתאֶתאת־־־הַחֹרִי֙הַחֹרִיהחרי מִפְּנֵיהֶ֔םמִפְּנֵיהֶםמפניהם וַיִּֽירָשֻׁם֙וַיִּירָשֻׁםויירשם וַיֵּשְׁב֣וּוַיֵּשְׁבוּוישבו תַחְתָּ֔םתַחְתָּםתחתם עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 2:23 וְהָֽעַוִּ֛יםוְהָעַוִּיםוהעוים הַיֹּשְׁבִ֥יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בַּחֲצֵרִ֖יםבַּחֲצֵרִיםבחצרים עַדעַדעד־־־עַזָּ֑העַזָּהעזה כַּפְתֹּרִים֙כַּפְתֹּרִיםכפתרים הַיֹּצְאִ֣יםהַיֹּצְאִיםהיצאים מִכַּפְתּ֔וֹרמִכַּפְתּוֹרמכפתור הִשְׁמִידֻ֖םהִשְׁמִידֻםהשמידם וַיֵּשְׁב֥וּוַיֵּשְׁבוּוישבו תַחְתָּֽםתַחְתָּםתחתם׃׃׃ 2:24 ק֣וּמוּקוּמוּקומו סְּע֗וּסְּעוּסעו וְעִבְרוּ֮וְעִבְרוּועברו אֶתאֶתאת־־־נַ֣חַלנַחַלנחל אַרְנֹן֒אַרְנֹןארנן רְאֵ֣הרְאֵהראה נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי בְ֠יָדְךָבְיָדְךָבידך אֶתאֶתאת־־־סִיחֹ֨ןסִיחֹןסיחן מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־חֶשְׁבּ֧וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון הָֽאֱמֹרִ֛יהָאֱמֹרִיהאמרי וְאֶתוְאֶתואת־־־אַרְצ֖וֹאַרְצוֹארצו הָחֵ֣להָחֵלהחל רָ֑שׁרָשׁרש וְהִתְגָּ֥רוְהִתְגָּרוהתגר בּ֖וֹבּוֹבו מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 2:25 הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֗ההַזֶּההזה אָחֵל֙אָחֵלאחל תֵּ֤תתֵּתתת פַּחְדְּךָ֙פַּחְדְּךָפחדך וְיִרְאָ֣תְךָ֔וְיִרְאָתְךָויראתך עַלעַלעל־־־פְּנֵי֙פְּנֵיפני הָֽעַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים תַּ֖חַתתַּחַתתחת כָּלכָּלכל־־־הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִשְׁמְעוּן֙יִשְׁמְעוּןישמעון שִׁמְעֲךָ֔שִׁמְעֲךָשמעך וְרָגְז֥וּוְרָגְזוּורגזו וְחָל֖וּוְחָלוּוחלו מִפָּנֶֽיךָמִפָּנֶיךָמפניך׃׃׃ 2:26 וָאֶשְׁלַ֤חוָאֶשְׁלַחואשלח מַלְאָכִים֙מַלְאָכִיםמלאכים מִמִּדְבַּ֣רמִמִּדְבַּרממדבר קְדֵמ֔וֹתקְדֵמוֹתקדמות אֶלאֶלאל־־־סִיח֖וֹןסִיחוֹןסיחון מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך חֶשְׁבּ֑וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 2:27 אֶעְבְּרָ֣האֶעְבְּרָהאעברה בְאַרְצֶ֔ךָבְאַרְצֶךָבארצך בַּדֶּ֥רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך אֵלֵ֑ךְאֵלֵךְאלך לֹ֥אלֹאלא אָס֖וּראָסוּראסור יָמִ֥יןיָמִיןימין וּשְׂמֹֽאולוּשְׂמֹאולושמאול׃׃׃ 2:28 אֹ֣כֶלאֹכֶלאכל בַּכֶּ֤סֶףבַּכֶּסֶףבכסף תַּשְׁבִּרֵ֙נִי֙תַּשְׁבִּרֵנִיתשברני וְאָכַ֔לְתִּיוְאָכַלְתִּיואכלתי וּמַ֛יִםוּמַיִםומים בַּכֶּ֥סֶףבַּכֶּסֶףבכסף תִּתֶּןתִּתֶּןתתן־־־לִ֖ילִילי וְשָׁתִ֑יתִיוְשָׁתִיתִיושתיתי רַ֖קרַקרק אֶעְבְּרָ֥האֶעְבְּרָהאעברה בְרַגְלָֽיבְרַגְלָיברגלי׃׃׃ 2:29 כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר עָֽשׂוּעָשׂוּעשו־־־לִ֜ילִילי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עֵשָׂ֗ועֵשָׂועשו הַיֹּֽשְׁבִים֙הַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּשֵׂעִ֔ירבְּשֵׂעִירבשעיר וְהַמּ֣וֹאָבִ֔יםוְהַמּוֹאָבִיםוהמואבים הַיֹּשְׁבִ֖יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּעָ֑רבְּעָרבער עַ֤דעַדעד אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־אֶֽעֱבֹר֙אֶעֱבֹראעבר אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן אֶלאֶלאל־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 2:30 וְלֹ֣אוְלֹאולא אָבָ֗האָבָהאבה סִיחֹן֙סִיחֹןסיחן מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך חֶשְׁבּ֔וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון הַעֲבִרֵ֖נוּהַעֲבִרֵנוּהעברנו בּ֑וֹבּוֹבו כִּֽיכִּיכי־־־הִקְשָׁה֩הִקְשָׁההקשה יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֶתאֶתאת־־־רוּח֗וֹרוּחוֹרוחו וְאִמֵּץ֙וְאִמֵּץואמץ אֶתאֶתאת־־־לְבָב֔וֹלְבָבוֹלבבו לְמַ֛עַןלְמַעַןלמען תִּתּ֥וֹתִּתּוֹתתו בְיָדְךָ֖בְיָדְךָבידך כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 2:31 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי רְאֵ֗הרְאֵהראה הַֽחִלֹּ֙תִי֙הַחִלֹּתִיהחלתי תֵּ֣תתֵּתתת לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך אֶתאֶתאת־־־סִיחֹ֖ןסִיחֹןסיחן וְאֶתוְאֶתואת־־־אַרְצ֑וֹאַרְצוֹארצו הָחֵ֣להָחֵלהחל רָ֔שׁרָשׁרש לָרֶ֖שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אֶתאֶתאת־־־אַרְצֽוֹאַרְצוֹארצו׃׃׃ 2:32 וַיֵּצֵא֩וַיֵּצֵאויצא סִיחֹ֨ןסִיחֹןסיחן לִקְרָאתֵ֜נוּלִקְרָאתֵנוּלקראתנו ה֧וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־עַמּ֛וֹעַמּוֹעמו לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה יָֽהְצָהיָהְצָהיהצה׃׃׃ 2:33 וַֽיִּתְּנֵ֛הוּוַיִּתְּנֵהוּויתנהו יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לְפָנֵ֑ינוּלְפָנֵינוּלפנינו וַנַּ֥ךְוַנַּךְונך אֹת֛וֹאֹתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־[בְּנֹו כ][בְּנֹו כ][בנו כ] (בָּנָ֖יו ק)(בָּנָיו ק)(בניו ק) וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ 2:34 וַנִּלְכֹּ֤דוַנִּלְכֹּדונלכד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עָרָיו֙עָרָיועריו בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔ואהַהִואההוא וַֽנַּחֲרֵם֙וַנַּחֲרֵםונחרם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עִ֣ירעִירעיר מְתִ֔םמְתִםמתם וְהַנָּשִׁ֖יםוְהַנָּשִׁיםוהנשים וְהַטָּ֑ףוְהַטָּףוהטף לֹ֥אלֹאלא הִשְׁאַ֖רְנוּהִשְׁאַרְנוּהשארנו שָׂרִֽידשָׂרִידשריד׃׃׃ 2:35 רַ֥קרַקרק הַבְּהֵמָ֖ההַבְּהֵמָההבהמה בָּזַ֣זְנוּבָּזַזְנוּבזזנו לָ֑נוּלָנוּלנו וּשְׁלַ֥לוּשְׁלַלושלל הֶעָרִ֖יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לָכָֽדְנוּלָכָדְנוּלכדנו׃׃׃ 2:36 מֵֽעֲרֹעֵ֡רמֵעֲרֹעֵרמערער אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־שְׂפַתשְׂפַתשפת־־־נַ֨חַלנַחַלנחל אַרְנֹ֜ןאַרְנֹןארנן וְהָעִ֨ירוְהָעִירוהעיר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בַּנַּ֙חַל֙בַּנַּחַלבנחל וְעַדוְעַדועד־־־הַגִּלְעָ֔דהַגִּלְעָדהגלעד לֹ֤אלֹאלא הָֽיְתָה֙הָיְתָההיתה קִרְיָ֔הקִרְיָהקריה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׂגְבָ֖השָׂגְבָהשגבה מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו אֶתאֶתאת־־־הַכֹּ֕להַכֹּלהכל נָתַ֛ןנָתַןנתן יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לְפָנֵֽינוּלְפָנֵינוּלפנינו׃׃׃ 2:37 רַ֛קרַקרק אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ בְּנֵיבְּנֵיבני־־־עַמּ֖וֹןעַמּוֹןעמון לֹ֣אלֹאלא קָרָ֑בְתָּקָרָבְתָּקרבת כָּלכָּלכל־־־יַ֞דיַדיד נַ֤חַלנַחַלנחל יַבֹּק֙יַבֹּקיבק וְעָרֵ֣יוְעָרֵיוערי הָהָ֔רהָהָרההר וְכֹ֥לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֖הצִוָּהצוה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain