Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 21

21:1 כִּיכִּיכי־־־יִמָּצֵ֣איִמָּצֵאימצא חָלָ֗לחָלָלחלל בָּאֲדָמָה֙בָּאֲדָמָהבאדמה אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֤ןנֹתֵןנתן לְךָ֙לְךָלך לְרִשְׁתָּ֔הּלְרִשְׁתָּהּלרשתה נֹפֵ֖לנֹפֵלנפל בַּשָּׂדֶ֑הבַּשָּׂדֶהבשדה לֹ֥אלֹאלא נוֹדַ֖ענוֹדַענודע מִ֥ימִימי הִכָּֽהוּהִכָּהוּהכהו׃׃׃ 21:2 וְיָצְא֥וּוְיָצְאוּויצאו זְקֵנֶ֖יךָזְקֵנֶיךָזקניך וְשֹׁפְטֶ֑יךָוְשֹׁפְטֶיךָושפטיך וּמָדְדוּ֙וּמָדְדוּומדדו אֶלאֶלאל־־־הֶ֣עָרִ֔יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר סְבִיבֹ֥תסְבִיבֹתסביבת הֶחָלָֽלהֶחָלָלהחלל׃׃׃ 21:3 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה הָעִ֔ירהָעִירהעיר הַקְּרֹבָ֖ההַקְּרֹבָההקרבה אֶלאֶלאל־־־הֶחָלָ֑להֶחָלָלהחלל וְלָֽקְח֡וּוְלָקְחוּולקחו זִקְנֵי֩זִקְנֵיזקני הָעִ֨ירהָעִירהעיר הַהִ֜ואהַהִואההוא עֶגְלַ֣תעֶגְלַתעגלת בָּקָ֗רבָּקָרבקר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־עֻבַּד֙עֻבַּדעבד בָּ֔הּבָּהּבה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־מָשְׁכָ֖המָשְׁכָהמשכה בְּעֹֽלבְּעֹלבעל׃׃׃ 21:4 וְהוֹרִ֡דוּוְהוֹרִדוּוהורדו זִקְנֵי֩זִקְנֵיזקני הָעִ֨ירהָעִירהעיר הַהִ֤ואהַהִואההוא אֶתאֶתאת־־־הָֽעֶגְלָה֙הָעֶגְלָההעגלה אֶלאֶלאל־־־נַ֣חַלנַחַלנחל אֵיתָ֔ןאֵיתָןאיתן אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יֵעָבֵ֥דיֵעָבֵדיעבד בּ֖וֹבּוֹבו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִזָּרֵ֑עַיִזָּרֵעַיזרע וְעָֽרְפוּוְעָרְפוּוערפו־־־שָׁ֥םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־הָעֶגְלָ֖ההָעֶגְלָההעגלה בַּנָּֽחַלבַּנָּחַלבנחל׃׃׃ 21:5 וְנִגְּשׁ֣וּוְנִגְּשׁוּונגשו הַכֹּהֲנִים֮הַכֹּהֲנִיםהכהנים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני לֵוִי֒לֵוִילוי כִּ֣יכִּיכי בָ֗םבָםבם בָּחַ֞רבָּחַרבחר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך לְשָׁ֣רְת֔וֹלְשָׁרְתוֹלשרתו וּלְבָרֵ֖ךְוּלְבָרֵךְולברך בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְעַלוְעַלועל־־־פִּיהֶ֥םפִּיהֶםפיהם יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה כָּלכָּלכל־־־רִ֥יברִיבריב וְכָלוְכָלוכל־־־נָֽגַענָגַענגע׃׃׃ 21:6 וְכֹ֗לוְכֹלוכל זִקְנֵי֙זִקְנֵיזקני הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַהִ֔ואהַהִואההוא הַקְּרֹבִ֖יםהַקְּרֹבִיםהקרבים אֶלאֶלאל־־־הֶחָלָ֑להֶחָלָלהחלל יִרְחֲצוּ֙יִרְחֲצוּירחצו אֶתאֶתאת־־־יְדֵיהֶ֔םיְדֵיהֶםידיהם עַלעַלעל־־־הָעֶגְלָ֖ההָעֶגְלָההעגלה הָעֲרוּפָ֥ההָעֲרוּפָההערופה בַנָּֽחַלבַנָּחַלבנחל׃׃׃ 21:7 וְעָנ֖וּוְעָנוּוענו וְאָמְר֑וּוְאָמְרוּואמרו יָדֵ֗ינוּיָדֵינוּידינו לֹ֤אלֹאלא [שָׁפְכָה כ][שָׁפְכָה כ][שפכה כ] (שָֽׁפְכוּ֙ ק)(שָׁפְכוּ ק)(שפכו ק) אֶתאֶתאת־־־הַדָּ֣םהַדָּםהדם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְעֵינֵ֖ינוּוְעֵינֵינוּועינינו לֹ֥אלֹאלא רָאֽוּרָאוּראו׃׃׃ 21:8 כַּפֵּר֩כַּפֵּרכפר לְעַמְּךָ֨לְעַמְּךָלעמך יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־פָּדִ֙יתָ֙פָּדִיתָפדית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְאַלוְאַלואל־־־תִּתֵּן֙תִּתֵּןתתן דָּ֣םדָּםדם נָקִ֔ינָקִינקי בְּקֶ֖רֶבבְּקֶרֶבבקרב עַמְּךָ֣עַמְּךָעמך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְנִכַּפֵּ֥רוְנִכַּפֵּרונכפר לָהֶ֖םלָהֶםלהם הַדָּֽםהַדָּםהדם׃׃׃ 21:9 וְאַתָּ֗הוְאַתָּהואתה תְּבַעֵ֛רתְּבַעֵרתבער הַדָּ֥םהַדָּםהדם הַנָּקִ֖יהַנָּקִיהנקי מִקִּרְבֶּ֑ךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך כִּֽיכִּיכי־־־תַעֲשֶׂ֥התַעֲשֶׂהתעשה הַיָּשָׁ֖רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 21:10 כִּֽיכִּיכי־־־תֵצֵ֥אתֵצֵאתצא לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עַלעַלעל־־־אֹיְבֶ֑יךָאֹיְבֶיךָאיביך וּנְתָנ֞וֹוּנְתָנוֹונתנו יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּיָדֶ֖ךָבְּיָדֶךָבידך וְשָׁבִ֥יתָוְשָׁבִיתָושבית שִׁבְיֽוֹשִׁבְיוֹשביו׃׃׃ 21:11 וְרָאִיתָ֙וְרָאִיתָוראית בַּשִּׁבְיָ֔הבַּשִּׁבְיָהבשביה אֵ֖שֶׁתאֵשֶׁתאשת יְפַתיְפַתיפת־־־תֹּ֑אַרתֹּאַרתאר וְחָשַׁקְתָּ֣וְחָשַׁקְתָּוחשקת בָ֔הּבָהּבה וְלָקַחְתָּ֥וְלָקַחְתָּולקחת לְךָ֖לְךָלך לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 21:12 וַהֲבֵאתָ֖הּוַהֲבֵאתָהּוהבאתה אֶלאֶלאל־־־תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך בֵּיתֶ֑ךָבֵּיתֶךָביתך וְגִלְּחָה֙וְגִלְּחָהוגלחה אֶתאֶתאת־־־רֹאשָׁ֔הּרֹאשָׁהּראשה וְעָשְׂתָ֖הוְעָשְׂתָהועשתה אֶתאֶתאת־־־צִפָּרְנֶֽיהָצִפָּרְנֶיהָצפרניה׃׃׃ 21:13 וְהֵסִ֩ירָה֩וְהֵסִירָהוהסירה אֶתאֶתאת־־־שִׂמְלַ֨תשִׂמְלַתשמלת שִׁבְיָ֜הּשִׁבְיָהּשביה מֵעָלֶ֗יהָמֵעָלֶיהָמעליה וְיָֽשְׁבָה֙וְיָשְׁבָהוישבה בְּבֵיתֶ֔ךָבְּבֵיתֶךָבביתך וּבָֽכְתָ֛הוּבָכְתָהובכתה אֶתאֶתאת־־־אָבִ֥יהָאָבִיהָאביה וְאֶתוְאֶתואת־־־אִמָּ֖הּאִמָּהּאמה יֶ֣רַחיֶרַחירח יָמִ֑יםיָמִיםימים וְאַ֨חַרוְאַחַרואחר כֵּ֜ןכֵּןכן תָּב֤וֹאתָּבוֹאתבוא אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה וּבְעַלְתָּ֔הּוּבְעַלְתָּהּובעלתה וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה לְךָ֖לְךָלך לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 21:14 וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־לֹ֧אלֹאלא חָפַ֣צְתָּחָפַצְתָּחפצת בָּ֗הּבָּהּבה וְשִׁלַּחְתָּהּ֙וְשִׁלַּחְתָּהּושלחתה לְנַפְשָׁ֔הּלְנַפְשָׁהּלנפשה וּמָכֹ֥רוּמָכֹרומכר לֹאלֹאלא־־־תִמְכְּרֶ֖נָּהתִמְכְּרֶנָּהתמכרנה בַּכָּ֑סֶףבַּכָּסֶףבכסף לֹאלֹאלא־־־תִתְעַמֵּ֣רתִתְעַמֵּרתתעמר בָּ֔הּבָּהּבה תַּ֖חַתתַּחַתתחת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עִנִּיתָֽהּעִנִּיתָהּעניתה׃׃׃ ססס 21:15 כִּֽיכִּיכי־־־תִהְיֶ֨יןָתִהְיֶיןָתהיין לְאִ֜ישׁלְאִישׁלאיש שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי נָשִׁ֗יםנָשִׁיםנשים הָאַחַ֤תהָאַחַתהאחת אֲהוּבָה֙אֲהוּבָהאהובה וְהָאַחַ֣תוְהָאַחַתוהאחת שְׂנוּאָ֔השְׂנוּאָהשנואה וְיָֽלְדוּוְיָלְדוּוילדו־־־ל֣וֹלוֹלו בָנִ֔יםבָנִיםבנים הָאֲהוּבָ֖ההָאֲהוּבָההאהובה וְהַשְּׂנוּאָ֑הוְהַשְּׂנוּאָהוהשנואה וְהָיָ֛הוְהָיָהוהיה הַבֵּ֥ןהַבֵּןהבן הַבְּכ֖וֹרהַבְּכוֹרהבכור לַשְּׂנִיאָֽהלַשְּׂנִיאָהלשניאה׃׃׃ 21:16 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום הַנְחִיל֣וֹהַנְחִילוֹהנחילו אֶתאֶתאת־־־בָּנָ֔יובָּנָיובניו אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה ל֑וֹלוֹלו לֹ֣אלֹאלא יוּכַ֗ליוּכַליוכל לְבַכֵּר֙לְבַכֵּרלבכר אֶתאֶתאת־־־בֶּןבֶּןבן־־־הָ֣אֲהוּבָ֔ההָאֲהוּבָההאהובה עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני בֶןבֶןבן־־־הַשְּׂנוּאָ֖ההַשְּׂנוּאָההשנואה הַבְּכֹֽרהַבְּכֹרהבכר׃׃׃ 21:17 כִּי֩כִּיכי אֶתאֶתאת־־־הַבְּכֹ֨רהַבְּכֹרהבכר בֶּןבֶּןבן־־־הַשְּׂנוּאָ֜ההַשְּׂנוּאָההשנואה יַכִּ֗יריַכִּיריכיר לָ֤תֶתלָתֶתלתת לוֹ֙לוֹלו פִּ֣יפִּיפי שְׁנַ֔יִםשְׁנַיִםשנים בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִמָּצֵ֖איִמָּצֵאימצא ל֑וֹלוֹלו כִּיכִּיכי־־־הוּא֙הוּאהוא רֵאשִׁ֣יתרֵאשִׁיתראשית אֹנ֔וֹאֹנוֹאנו ל֖וֹלוֹלו מִשְׁפַּ֥טמִשְׁפַּטמשפט הַבְּכֹרָֽההַבְּכֹרָההבכרה׃׃׃ ססס 21:18 כִּֽיכִּיכי־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לְאִ֗ישׁלְאִישׁלאיש בֵּ֚ןבֵּןבן סוֹרֵ֣רסוֹרֵרסורר וּמוֹרֶ֔הוּמוֹרֶהומורה אֵינֶ֣נּוּאֵינֶנּוּאיננו שֹׁמֵ֔עַשֹׁמֵעַשמע בְּק֥וֹלבְּקוֹלבקול אָבִ֖יואָבִיואביו וּבְק֣וֹלוּבְקוֹלובקול אִמּ֑וֹאִמּוֹאמו וְיסְּר֣וּוְיסְּרוּויסרו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו וְלֹ֥אוְלֹאולא יִשְׁמַ֖עיִשְׁמַעישמע אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 21:19 וְתָ֥פְשׂוּוְתָפְשׂוּותפשו ב֖וֹבוֹבו אָבִ֣יואָבִיואביו וְאִמּ֑וֹוְאִמּוֹואמו וְהוֹצִ֧יאוּוְהוֹצִיאוּוהוציאו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני עִיר֖וֹעִירוֹעירו וְאֶלוְאֶלואל־־־שַׁ֥עַרשַׁעַרשער מְקֹמֽוֹמְקֹמוֹמקמו׃׃׃ 21:20 וְאָמְר֞וּוְאָמְרוּואמרו אֶלאֶלאל־־־זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני עִיר֗וֹעִירוֹעירו בְּנֵ֤נוּבְּנֵנוּבננו זֶה֙זֶהזה סוֹרֵ֣רסוֹרֵרסורר וּמֹרֶ֔הוּמֹרֶהומרה אֵינֶ֥נּוּאֵינֶנּוּאיננו שֹׁמֵ֖עַשֹׁמֵעַשמע בְּקֹלֵ֑נוּבְּקֹלֵנוּבקלנו זוֹלֵ֖לזוֹלֵלזולל וְסֹבֵֽאוְסֹבֵאוסבא׃׃׃ 21:21 וּ֠רְגָמֻהוּוּרְגָמֻהוּורגמהו כָּלכָּלכל־־־אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי עִיר֤וֹעִירוֹעירו בָֽאֲבָנִים֙בָאֲבָנִיםבאבנים וָמֵ֔תוָמֵתומת וּבִֽעַרְתָּ֥וּבִעַרְתָּובערת הָרָ֖עהָרָעהרע מִקִּרְבֶּ֑ךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל יִשְׁמְע֥וּיִשְׁמְעוּישמעו וְיִרָֽאוּוְיִרָאוּויראו׃׃׃ ססס 21:22 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה בְאִ֗ישׁבְאִישׁבאיש חֵ֛טְאחֵטְאחטא מִשְׁפַּטמִשְׁפַּטמשפט־־־מָ֖וֶתמָוֶתמות וְהוּמָ֑תוְהוּמָתוהומת וְתָלִ֥יתָוְתָלִיתָותלית אֹת֖וֹאֹתוֹאתו עַלעַלעל־־־עֵֽץעֵץעץ׃׃׃ 21:23 לֹאלֹאלא־־־תָלִ֨יןתָלִיןתלין נִבְלָת֜וֹנִבְלָתוֹנבלתו עַלעַלעל־־־הָעֵ֗ץהָעֵץהעץ כִּֽיכִּיכי־־־קָב֤וֹרקָבוֹרקבור תִּקְבְּרֶ֙נּוּ֙תִּקְבְּרֶנּוּתקברנו בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא כִּֽיכִּיכי־־־קִלְלַ֥תקִלְלַתקללת אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים תָּל֑וּיתָּלוּיתלוי וְלֹ֤אוְלֹאולא תְטַמֵּא֙תְטַמֵּאתטמא אֶתאֶתאת־־־אַדְמָ֣תְךָ֔אַדְמָתְךָאדמתך אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֖לְךָלך נַחֲלָֽהנַחֲלָהנחלה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain