Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 23

23:1 לֹאלֹאלא־־־יִקַּ֥חיִקַּחיקח אִ֖ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת אָבִ֑יואָבִיואביו וְלֹ֥אוְלֹאולא יְגַלֶּ֖היְגַלֶּהיגלה כְּנַ֥ףכְּנַףכנף אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ ססס 23:2 לֹֽאלֹאלא־־־יָבֹ֧איָבֹאיבא פְצֽוּעַפְצוּעַפצוע־־־דַּכָּ֛אדַּכָּאדכא וּכְר֥וּתוּכְרוּתוכרות שָׁפְכָ֖השָׁפְכָהשפכה בִּקְהַ֥לבִּקְהַלבקהל יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 23:3 לֹאלֹאלא־־־יָבֹ֥איָבֹאיבא מַמְזֵ֖רמַמְזֵרממזר בִּקְהַ֣לבִּקְהַלבקהל יְהוָ֑היְהוָהיהוה גַּ֚םגַּםגם דּ֣וֹרדּוֹרדור עֲשִׂירִ֔יעֲשִׂירִיעשירי לֹאלֹאלא־־־יָ֥בֹאיָבֹאיבא ל֖וֹלוֹלו בִּקְהַ֥לבִּקְהַלבקהל יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 23:4 לֹֽאלֹאלא־־־יָבֹ֧איָבֹאיבא עַמּוֹנִ֛יעַמּוֹנִיעמוני וּמוֹאָבִ֖יוּמוֹאָבִיומואבי בִּקְהַ֣לבִּקְהַלבקהל יְהוָ֑היְהוָהיהוה גַּ֚םגַּםגם דּ֣וֹרדּוֹרדור עֲשִׂירִ֔יעֲשִׂירִיעשירי לֹאלֹאלא־־־יָבֹ֥איָבֹאיבא לָהֶ֛םלָהֶםלהם בִּקְהַ֥לבִּקְהַלבקהל יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 23:5 עַלעַלעל־־־דְּבַ֞רדְּבַרדבר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־קִדְּמ֤וּקִדְּמוּקדמו אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם בַּלֶּ֣חֶםבַּלֶּחֶםבלחם וּבַמַּ֔יִםוּבַמַּיִםובמים בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך בְּצֵאתְכֶ֣םבְּצֵאתְכֶםבצאתכם מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וַאֲשֶׁר֩וַאֲשֶׁרואשר שָׂכַ֨רשָׂכַרשכר עָלֶ֜יךָעָלֶיךָעליך אֶתאֶתאת־־־בִּלְעָ֣םבִּלְעָםבלעם בֶּןבֶּןבן־־־בְּע֗וֹרבְּעוֹרבעור מִפְּת֛וֹרמִפְּתוֹרמפתור אֲרַ֥םאֲרַםארם נַהֲרַ֖יִםנַהֲרַיִםנהרים לְקַֽלְלֶֽךָּלְקַלְלֶךָּלקללך׃׃׃ 23:6 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָבָ֞האָבָהאבה יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך לִשְׁמֹ֣עַלִשְׁמֹעַלשמע אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם וַיַּהֲפֹךְ֩וַיַּהֲפֹךְויהפך יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֧יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְּךָ֛לְּךָלך אֶתאֶתאת־־־הַקְּלָלָ֖ההַקְּלָלָההקללה לִבְרָכָ֑הלִבְרָכָהלברכה כִּ֥יכִּיכי אֲהֵֽבְךָ֖אֲהֵבְךָאהבך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 23:7 לֹאלֹאלא־־־תִדְרֹ֥שׁתִדְרֹשׁתדרש שְׁלֹמָ֖םשְׁלֹמָםשלמם וְטֹבָתָ֑םוְטֹבָתָםוטבתם כָּלכָּלכל־־־יָמֶ֖יךָיָמֶיךָימיך לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ ססס 23:8 לֹֽאלֹאלא־־־תְתַעֵ֣בתְתַעֵבתתעב אֲדֹמִ֔יאֲדֹמִיאדמי כִּ֥יכִּיכי אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך ה֑וּאהוּאהוא ססס לֹאלֹאלא־־־תְתַעֵ֣בתְתַעֵבתתעב מִצְרִ֔ימִצְרִימצרי כִּיכִּיכי־־־גֵ֖רגֵרגר הָיִ֥יתָהָיִיתָהיית בְאַרְצֽוֹבְאַרְצוֹבארצו׃׃׃ 23:9 בָּנִ֛יםבָּנִיםבנים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִוָּלְד֥וּיִוָּלְדוּיולדו לָהֶ֖םלָהֶםלהם דּ֣וֹרדּוֹרדור שְׁלִישִׁ֑ישְׁלִישִׁישלישי יָבֹ֥איָבֹאיבא לָהֶ֖םלָהֶםלהם בִּקְהַ֥לבִּקְהַלבקהל יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 23:10 כִּֽיכִּיכי־־־תֵצֵ֥אתֵצֵאתצא מַחֲנֶ֖המַחֲנֶהמחנה עַלעַלעל־־־אֹיְבֶ֑יךָאֹיְבֶיךָאיביך וְנִ֨שְׁמַרְתָּ֔וְנִשְׁמַרְתָּונשמרת מִכֹּ֖למִכֹּלמכל דָּבָ֥רדָּבָרדבר רָֽערָערע׃׃׃ 23:11 כִּֽיכִּיכי־־־יִהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה בְךָ֙בְךָבך אִ֔ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה טָה֖וֹרטָהוֹרטהור מִקְּרֵהמִקְּרֵהמקרה־־־לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה וְיָצָא֙וְיָצָאויצא אֶלאֶלאל־־־מִח֣וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֔הלַמַּחֲנֶהלמחנה לֹ֥אלֹאלא יָבֹ֖איָבֹאיבא אֶלאֶלאל־־־תּ֥וֹךְתּוֹךְתוך הַֽמַּחֲנֶֽההַמַּחֲנֶההמחנה׃׃׃ 23:12 וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לִפְנֽוֹתלִפְנוֹתלפנות־־־עֶ֖רֶבעֶרֶבערב יִרְחַ֣ץיִרְחַץירחץ בַּמָּ֑יִםבַּמָּיִםבמים וּכְבֹ֣אוּכְבֹאוכבא הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש יָבֹ֖איָבֹאיבא אֶלאֶלאל־־־תּ֥וֹךְתּוֹךְתוך הַֽמַּחֲנֶההַמַּחֲנֶההמחנה׃׃׃ 23:13 וְיָד֙וְיָדויד תִּהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה לְךָ֔לְךָלך מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֑הלַמַּחֲנֶהלמחנה וְיָצָ֥אתָוְיָצָאתָויצאת שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה חֽוּץחוּץחוץ׃׃׃ 23:14 וְיָתֵ֛דוְיָתֵדויתד תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לְךָ֖לְךָלך עַלעַלעל־־־אֲזֵנֶ֑ךָאֲזֵנֶךָאזנך וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בְּשִׁבְתְּךָ֣בְּשִׁבְתְּךָבשבתך ח֔וּץחוּץחוץ וְחָפַרְתָּ֣הוְחָפַרְתָּהוחפרתה בָ֔הּבָהּבה וְשַׁבְתָּ֖וְשַׁבְתָּושבת וְכִסִּ֥יתָוְכִסִּיתָוכסית אֶתאֶתאת־־־צֵאָתֶֽךָצֵאָתֶךָצאתך׃׃׃ 23:15 כִּי֩כִּיכי יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מִתְהַלֵּ֣ךְמִתְהַלֵּךְמתהלך ׀׀׀ בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב מַחֲנֶ֗ךָמַחֲנֶךָמחנך לְהַצִּֽילְךָ֙לְהַצִּילְךָלהצילך וְלָתֵ֤תוְלָתֵתולתת אֹיְבֶ֙יךָ֙אֹיְבֶיךָאיביך לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה מַחֲנֶ֖יךָמַחֲנֶיךָמחניך קָד֑וֹשׁקָדוֹשׁקדוש וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִרְאֶ֤היִרְאֶהיראה בְךָ֙בְךָבך עֶרְוַ֣תעֶרְוַתערות דָּבָ֔רדָּבָרדבר וְשָׁ֖בוְשָׁבושב מֵאַחֲרֶֽיךָמֵאַחֲרֶיךָמאחריך׃׃׃ ססס 23:16 לֹאלֹאלא־־־תַסְגִּ֥ירתַסְגִּירתסגיר עֶ֖בֶדעֶבֶדעבד אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנָ֑יואֲדֹנָיואדניו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִנָּצֵ֥ליִנָּצֵלינצל אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך מֵעִ֥םמֵעִםמעם אֲדֹנָֽיואֲדֹנָיואדניו׃׃׃ 23:17 עִמְּךָ֞עִמְּךָעמך יֵשֵׁ֣ביֵשֵׁבישב בְּקִרְבְּךָ֗בְּקִרְבְּךָבקרבך בַּמָּק֧וֹםבַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַ֛ריִבְחַריבחר בְּאַחַ֥דבְּאַחַדבאחד שְׁעָרֶ֖יךָשְׁעָרֶיךָשעריך בַּטּ֣וֹבבַּטּוֹבבטוב ל֑וֹלוֹלו לֹ֖אלֹאלא תּוֹנֶֽנּוּתּוֹנֶנּוּתוננו׃׃׃ ססס 23:18 לֹאלֹאלא־־־תִהְיֶ֥התִהְיֶהתהיה קְדֵשָׁ֖הקְדֵשָׁהקדשה מִבְּנ֣וֹתמִבְּנוֹתמבנות יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה קָדֵ֖שׁקָדֵשׁקדש מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני יִשְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 23:19 לֹאלֹאלא־־־תָבִיא֩תָבִיאתביא אֶתְנַ֨ןאֶתְנַןאתנן זוֹנָ֜הזוֹנָהזונה וּמְחִ֣ירוּמְחִירומחיר כֶּ֗לֶבכֶּלֶבכלב בֵּ֛יתבֵּיתבית יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְכָללְכָללכל־־־נֶ֑דֶרנֶדֶרנדר כִּ֧יכִּיכי תוֹעֲבַ֛תתוֹעֲבַתתועבת יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך גַּםגַּםגם־־־שְׁנֵיהֶֽםשְׁנֵיהֶםשניהם׃׃׃ 23:20 לֹאלֹאלא־־־תַשִּׁ֣יךְתַשִּׁיךְתשיך לְאָחִ֔יךָלְאָחִיךָלאחיך נֶ֥שֶׁךְנֶשֶׁךְנשך כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף נֶ֣שֶׁךְנֶשֶׁךְנשך אֹ֑כֶלאֹכֶלאכל נֶ֕שֶׁךְנֶשֶׁךְנשך כָּלכָּלכל־־־דָּבָ֖רדָּבָרדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִשָּֽׁךְיִשָּׁךְישך׃׃׃ 23:21 לַנָּכְרִ֣ילַנָּכְרִילנכרי תַשִּׁ֔יךְתַשִּׁיךְתשיך וּלְאָחִ֖יךָוּלְאָחִיךָולאחיך לֹ֣אלֹאלא תַשִּׁ֑יךְתַשִּׁיךְתשיך לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען יְבָרֶכְךָ֜יְבָרֶכְךָיברכך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּכֹל֙בְּכֹלבכל מִשְׁלַ֣חמִשְׁלַחמשלח יָדֶ֔ךָיָדֶךָידך עַלעַלעל־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה בָאבָאבא־־־שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ ססס 23:22 כִּֽיכִּיכי־־־תִדֹּ֥רתִדֹּרתדר נֶ֙דֶר֙נֶדֶרנדר לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לֹ֥אלֹאלא תְאַחֵ֖רתְאַחֵרתאחר לְשַׁלְּמ֑וֹלְשַׁלְּמוֹלשלמו כִּֽיכִּיכי־־־דָּרֹ֨שׁדָּרֹשׁדרש יִדְרְשֶׁ֜נּוּיִדְרְשֶׁנּוּידרשנו יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך מֵֽעִמָּ֔ךְמֵעִמָּךְמעמך וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה בְךָ֖בְךָבך חֵֽטְאחֵטְאחטא׃׃׃ 23:23 וְכִ֥יוְכִיוכי תֶחְדַּ֖לתֶחְדַּלתחדל לִנְדֹּ֑רלִנְדֹּרלנדר לֹֽאלֹאלא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה בְךָ֖בְךָבך חֵֽטְאחֵטְאחטא׃׃׃ 23:24 מוֹצָ֥אמוֹצָאמוצא שְׂפָתֶ֖יךָשְׂפָתֶיךָשפתיך תִּשְׁמֹ֣רתִּשְׁמֹרתשמר וְעָשִׂ֑יתָוְעָשִׂיתָועשית כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר נָדַ֜רְתָּנָדַרְתָּנדרת לַיהוָ֤הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך נְדָבָ֔הנְדָבָהנדבה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֖רְתָּדִּבַּרְתָּדברת בְּפִֽיךָבְּפִיךָבפיך׃׃׃ ססס 23:25 כִּ֤יכִּיכי תָבֹא֙תָבֹאתבא בְּכֶ֣רֶםבְּכֶרֶםבכרם רֵעֶ֔ךָרֵעֶךָרעך וְאָכַלְתָּ֧וְאָכַלְתָּואכלת עֲנָבִ֛יםעֲנָבִיםענבים כְּנַפְשְׁךָ֖כְּנַפְשְׁךָכנפשך שָׂבְעֶ֑ךָשָׂבְעֶךָשבעך וְאֶֽלוְאֶלואל־־־כֶּלְיְךָ֖כֶּלְיְךָכליך לֹ֥אלֹאלא תִתֵּֽןתִתֵּןתתן׃׃׃ ססס 23:26 כִּ֤יכִּיכי תָבֹא֙תָבֹאתבא בְּקָמַ֣תבְּקָמַתבקמת רֵעֶ֔ךָרֵעֶךָרעך וְקָטַפְתָּ֥וְקָטַפְתָּוקטפת מְלִילֹ֖תמְלִילֹתמלילת בְּיָדֶ֑ךָבְּיָדֶךָבידך וְחֶרְמֵשׁ֙וְחֶרְמֵשׁוחרמש לֹ֣אלֹאלא תָנִ֔יףתָנִיףתניף עַ֖לעַלעל קָמַ֥תקָמַתקמת רֵעֶֽךָרֵעֶךָרעך׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain