Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 25

25:1 כִּֽיכִּיכי־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה רִיב֙רִיבריב בֵּ֣יןבֵּיןבין אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים וְנִגְּשׁ֥וּוְנִגְּשׁוּונגשו אֶלאֶלאל־־־הַמִּשְׁפָּ֖טהַמִּשְׁפָּטהמשפט וּשְׁפָט֑וּםוּשְׁפָטוּםושפטום וְהִצְדִּ֙יקוּ֙וְהִצְדִּיקוּוהצדיקו אֶתאֶתאת־־־הַצַּדִּ֔יקהַצַּדִּיקהצדיק וְהִרְשִׁ֖יעוּוְהִרְשִׁיעוּוהרשיעו אֶתאֶתאת־־־הָרָשָֽׁעהָרָשָׁעהרשע׃׃׃ 25:2 וְהָיָ֛הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־בִּ֥ןבִּןבן הַכּ֖וֹתהַכּוֹתהכות הָרָשָׁ֑עהָרָשָׁעהרשע וְהִפִּיל֤וֹוְהִפִּילוֹוהפילו הַשֹּׁפֵט֙הַשֹּׁפֵטהשפט וְהִכָּ֣הוּוְהִכָּהוּוהכהו לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו כְּדֵ֥יכְּדֵיכדי רִשְׁעָת֖וֹרִשְׁעָתוֹרשעתו בְּמִסְפָּֽרבְּמִסְפָּרבמספר׃׃׃ 25:3 אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים יַכֶּ֖נּוּיַכֶּנּוּיכנו לֹ֣אלֹאלא יֹסִ֑יףיֹסִיףיסיף פֶּןפֶּןפן־־־יֹסִ֨יףיֹסִיףיסיף לְהַכֹּת֤וֹלְהַכֹּתוֹלהכתו עַלעַלעל־־־אֵ֙לֶּה֙אֵלֶּהאלה מַכָּ֣המַכָּהמכה רַבָּ֔הרַבָּהרבה וְנִקְלָ֥הוְנִקְלָהונקלה אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך לְעֵינֶֽיךָלְעֵינֶיךָלעיניך׃׃׃ ססס 25:4 לֹאלֹאלא־־־תַחְסֹ֥םתַחְסֹםתחסם שׁ֖וֹרשׁוֹרשור בְּדִישֽׁוֹבְּדִישׁוֹבדישו׃׃׃ ססס 25:5 כִּֽיכִּיכי־־־יֵשְׁב֨וּיֵשְׁבוּישבו אַחִ֜יםאַחִיםאחים יַחְדָּ֗ויַחְדָּויחדו וּמֵ֨תוּמֵתומת אַחַ֤דאַחַדאחד מֵהֶם֙מֵהֶםמהם וּבֵ֣ןוּבֵןובן אֵֽיןאֵיןאין־־־ל֔וֹלוֹלו לֹֽאלֹאלא־־־תִהְיֶ֧התִהְיֶהתהיה אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־הַמֵּ֛תהַמֵּתהמת הַח֖וּצָההַחוּצָההחוצה לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש זָ֑רזָרזר יְבָמָהּ֙יְבָמָהּיבמה יָבֹ֣איָבֹאיבא עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה וּלְקָחָ֥הּוּלְקָחָהּולקחה ל֛וֹלוֹלו לְאִשָּׁ֖הלְאִשָּׁהלאשה וְיִבְּמָֽהּוְיִבְּמָהּויבמה׃׃׃ 25:6 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה הַבְּכוֹר֙הַבְּכוֹרהבכור אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֵּלֵ֔דתֵּלֵדתלד יָק֕וּםיָקוּםיקום עַלעַלעל־־־שֵׁ֥םשֵׁםשם אָחִ֖יואָחִיואחיו הַמֵּ֑תהַמֵּתהמת וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִמָּחֶ֥היִמָּחֶהימחה שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו מִיִּשְׂרָאֵֽלמִיִּשְׂרָאֵלמישראל׃׃׃ 25:7 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֤אלֹאלא יַחְפֹּץ֙יַחְפֹּץיחפץ הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש לָקַ֖חַתלָקַחַתלקחת אֶתאֶתאת־־־יְבִמְתּ֑וֹיְבִמְתּוֹיבמתו וְעָלְתָה֩וְעָלְתָהועלתה יְבִמְתּ֨וֹיְבִמְתּוֹיבמתו הַשַּׁ֜עְרָההַשַּׁעְרָההשערה אֶלאֶלאל־־־הַזְּקֵנִ֗יםהַזְּקֵנִיםהזקנים וְאָֽמְרָה֙וְאָמְרָהואמרה מֵאֵ֨יןמֵאֵיןמאין יְבָמִ֜ייְבָמִייבמי לְהָקִ֨יםלְהָקִיםלהקים לְאָחִ֥יולְאָחִיולאחיו שֵׁם֙שֵׁםשם בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל לֹ֥אלֹאלא אָבָ֖האָבָהאבה יַבְּמִֽייַבְּמִייבמי׃׃׃ 25:8 וְקָֽרְאוּוְקָרְאוּוקראו־־־ל֥וֹלוֹלו זִקְנֵיזִקְנֵיזקני־־־עִיר֖וֹעִירוֹעירו וְדִבְּר֣וּוְדִבְּרוּודברו אֵלָ֑יואֵלָיואליו וְעָמַ֣דוְעָמַדועמד וְאָמַ֔רוְאָמַרואמר לֹ֥אלֹאלא חָפַ֖צְתִּיחָפַצְתִּיחפצתי לְקַחְתָּֽהּלְקַחְתָּהּלקחתה׃׃׃ 25:9 וְנִגְּשָׁ֨הוְנִגְּשָׁהונגשה יְבִמְתּ֣וֹיְבִמְתּוֹיבמתו אֵלָיו֮אֵלָיואליו לְעֵינֵ֣ילְעֵינֵילעיני הַזְּקֵנִים֒הַזְּקֵנִיםהזקנים וְחָלְצָ֤הוְחָלְצָהוחלצה נַעֲלוֹ֙נַעֲלוֹנעלו מֵעַ֣למֵעַלמעל רַגְל֔וֹרַגְלוֹרגלו וְיָרְקָ֖הוְיָרְקָהוירקה בְּפָנָ֑יובְּפָנָיובפניו וְעָֽנְתָה֙וְעָנְתָהוענתה וְאָ֣מְרָ֔הוְאָמְרָהואמרה כָּ֚כָהכָּכָהככה יֵעָשֶׂ֣היֵעָשֶׂהיעשה לָאִ֔ישׁלָאִישׁלאיש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יִבְנֶ֖היִבְנֶהיבנה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אָחִֽיואָחִיואחיו 25:10 וְנִקְרָ֥אוְנִקְרָאונקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל בֵּ֖יתבֵּיתבית חֲל֥וּץחֲלוּץחלוץ הַנָּֽעַלהַנָּעַלהנעל׃׃׃ ססס 25:11 כִּֽיכִּיכי־־־יִנָּצ֨וּיִנָּצוּינצו אֲנָשִׁ֤יםאֲנָשִׁיםאנשים יַחְדָּו֙יַחְדָּויחדו אִ֣ישׁאִישׁאיש וְאָחִ֔יווְאָחִיוואחיו וְקָֽרְבָה֙וְקָרְבָהוקרבה אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת הָֽאֶחָ֔דהָאֶחָדהאחד לְהַצִּ֥יללְהַצִּיללהציל אֶתאֶתאת־־־אִישָׁ֖הּאִישָׁהּאישה מִיַּ֣דמִיַּדמיד מַכֵּ֑הוּמַכֵּהוּמכהו וְשָׁלְחָ֣הוְשָׁלְחָהושלחה יָדָ֔הּיָדָהּידה וְהֶחֱזִ֖יקָהוְהֶחֱזִיקָהוהחזיקה בִּמְבֻשָֽׁיובִּמְבֻשָׁיובמבשיו׃׃׃ 25:12 וְקַצֹּתָ֖הוְקַצֹּתָהוקצתה אֶתאֶתאת־־־כַּפָּ֑הּכַּפָּהּכפה לֹ֥אלֹאלא תָח֖וֹסתָחוֹסתחוס עֵינֶֽךָעֵינֶךָעינך׃׃׃ ססס 25:13 לֹֽאלֹאלא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְךָ֛לְךָלך בְּכִֽיסְךָ֖בְּכִיסְךָבכיסך אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן וָאָ֑בֶןוָאָבֶןואבן גְּדוֹלָ֖הגְּדוֹלָהגדולה וּקְטַנָּֽהוּקְטַנָּהוקטנה׃׃׃ ססס 25:14 לֹאלֹאלא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְךָ֛לְךָלך בְּבֵיתְךָ֖בְּבֵיתְךָבביתך אֵיפָ֣האֵיפָהאיפה וְאֵיפָ֑הוְאֵיפָהואיפה גְּדוֹלָ֖הגְּדוֹלָהגדולה וּקְטַנָּֽהוּקְטַנָּהוקטנה׃׃׃ 25:15 אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן שְׁלֵמָ֤השְׁלֵמָהשלמה וָצֶ֙דֶק֙וָצֶדֶקוצדק יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לָּ֔ךְלָּךְלך אֵיפָ֧האֵיפָהאיפה שְׁלֵמָ֛השְׁלֵמָהשלמה וָצֶ֖דֶקוָצֶדֶקוצדק יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען יַאֲרִ֣יכוּיַאֲרִיכוּיאריכו יָמֶ֔יךָיָמֶיךָימיך עַ֚לעַלעל הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 25:16 כִּ֧יכִּיכי תוֹעֲבַ֛תתוֹעֲבַתתועבת יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כָּלכָּלכל־־־עֹ֣שֵׂהעֹשֵׂהעשה אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה כֹּ֖לכֹּלכל עֹ֥שֵׂהעֹשֵׂהעשה עָֽוֶלעָוֶלעול׃׃׃ פפפ
25:17 זָכ֕וֹרזָכוֹרזכור אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה לְךָ֖לְךָלך עֲמָלֵ֑קעֲמָלֵקעמלק בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך בְּצֵאתְכֶ֥םבְּצֵאתְכֶםבצאתכם מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 25:18 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר קָֽרְךָ֜קָרְךָקרך בַּדֶּ֗רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך וַיְזַנֵּ֤בוַיְזַנֵּבויזנב בְּךָ֙בְּךָבך כָּלכָּלכל־־־הַנֶּחֱשָׁלִ֣יםהַנֶּחֱשָׁלִיםהנחשלים אַֽחַרֶ֔יךָאַחַרֶיךָאחריך וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה עָיֵ֣ףעָיֵףעיף וְיָגֵ֑עַוְיָגֵעַויגע וְלֹ֥אוְלֹאולא יָרֵ֖איָרֵאירא אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 25:19 וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה בְּהָנִ֣יחַבְּהָנִיחַבהניח יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֣יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך ׀׀׀ לְ֠ךָלְךָלך מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֹ֨יְבֶ֜יךָאֹיְבֶיךָאיביך מִסָּבִ֗יבמִסָּבִיבמסביב בָּאָ֙רֶץ֙בָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יְהוָֽהיְהוָהיהוה־־־אֱ֠לֹהֶיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֨ןנֹתֵןנתן לְךָ֤לְךָלך נַחֲלָה֙נַחֲלָהנחלה לְרִשְׁתָּ֔הּלְרִשְׁתָּהּלרשתה תִּמְחֶה֙תִּמְחֶהתמחה אֶתאֶתאת־־־זֵ֣כֶרזֵכֶרזכר עֲמָלֵ֔קעֲמָלֵקעמלק מִתַּ֖חַתמִתַּחַתמתחת הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים לֹ֖אלֹאלא תִּשְׁכָּֽחתִּשְׁכָּחתשכח׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain