Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 29

29:1 וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם רְאִיתֶ֗םרְאִיתֶםראיתם אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר עָשָׂ֨העָשָׂהעשה יְהוָ֤היְהוָהיהוה לְעֵֽינֵיכֶם֙לְעֵינֵיכֶםלעיניכם בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לְפַרְעֹ֥הלְפַרְעֹהלפרעה וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־אַרְצֽוֹאַרְצוֹארצו׃׃׃ 29:2 הַמַּסּוֹת֙הַמַּסּוֹתהמסות הַגְּדֹלֹ֔תהַגְּדֹלֹתהגדלת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר רָא֖וּרָאוּראו עֵינֶ֑יךָעֵינֶיךָעיניך הָאֹתֹ֧תהָאֹתֹתהאתת וְהַמֹּפְתִ֛יםוְהַמֹּפְתִיםוהמפתים הַגְּדֹלִ֖יםהַגְּדֹלִיםהגדלים הָהֵֽםהָהֵםההם׃׃׃ 29:3 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נָתַן֩נָתַןנתן יְהוָ֨היְהוָהיהוה לָכֶ֥םלָכֶםלכם לֵב֙לֵבלב לָדַ֔עַתלָדַעַתלדעת וְעֵינַ֥יִםוְעֵינַיִםועינים לִרְא֖וֹתלִרְאוֹתלראות וְאָזְנַ֣יִםוְאָזְנַיִםואזנים לִשְׁמֹ֑עַלִשְׁמֹעַלשמע עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 29:4 וָאוֹלֵ֥ךְוָאוֹלֵךְואולך אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר לֹֽאלֹאלא־־־בָל֤וּבָלוּבלו שַׂלְמֹֽתֵיכֶם֙שַׂלְמֹתֵיכֶםשלמתיכם מֵעֲלֵיכֶ֔םמֵעֲלֵיכֶםמעליכם וְנַֽעַלְךָ֥וְנַעַלְךָונעלך לֹֽאלֹאלא־־־בָלְתָ֖הבָלְתָהבלתה מֵעַ֥למֵעַלמעל רַגְלֶֽךָרַגְלֶךָרגלך׃׃׃ 29:5 לֶ֚חֶםלֶחֶםלחם לֹ֣אלֹאלא אֲכַלְתֶּ֔םאֲכַלְתֶּםאכלתם וְיַ֥יִןוְיַיִןויין וְשֵׁכָ֖רוְשֵׁכָרושכר לֹ֣אלֹאלא שְׁתִיתֶ֑םשְׁתִיתֶםשתיתם לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען תֵּֽדְע֔וּתֵּדְעוּתדעו כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 29:6 וַתָּבֹ֖אוּוַתָּבֹאוּותבאו אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֣וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא סִיחֹ֣ןסִיחֹןסיחן מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־חֶ֠שְׁבּוֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון וְע֨וֹגוְעוֹגועוג מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הַבָּשָׁ֧ןהַבָּשָׁןהבשן לִקְרָאתֵ֛נוּלִקְרָאתֵנוּלקראתנו לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וַנַּכֵּֽםוַנַּכֵּםונכם׃׃׃ 29:7 וַנִּקַּח֙וַנִּקַּחונקח אֶתאֶתאת־־־אַרְצָ֔םאַרְצָםארצם וַנִּתְּנָ֣הּוַנִּתְּנָהּונתנה לְנַחֲלָ֔הלְנַחֲלָהלנחלה לָרֽאוּבֵנִ֖ילָראוּבֵנִילראובני וְלַגָּדִ֑יוְלַגָּדִיולגדי וְלַחֲצִ֖יוְלַחֲצִיולחצי שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט הַֽמְנַשִּֽׁיהַמְנַשִּׁיהמנשי׃׃׃ 29:8 וּשְׁמַרְתֶּ֗םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי הַבְּרִ֣יתהַבְּרִיתהברית הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וַעֲשִׂיתֶ֖םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם אֹתָ֑םאֹתָםאתם לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תַּשְׂכִּ֔ילוּתַּשְׂכִּילוּתשכילו אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֽׂוּןתַּעֲשׂוּןתעשון׃׃׃ פפפ
29:9 אַתֶּ֨םאַתֶּםאתם נִצָּבִ֤יםנִצָּבִיםנצבים הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום כֻּלְּכֶ֔םכֻּלְּכֶםכלכם לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם רָאשֵׁיכֶ֣םרָאשֵׁיכֶםראשיכם שִׁבְטֵיכֶ֗םשִׁבְטֵיכֶםשבטיכם זִקְנֵיכֶם֙זִקְנֵיכֶםזקניכם וְשֹׁ֣טְרֵיכֶ֔םוְשֹׁטְרֵיכֶםושטריכם כֹּ֖לכֹּלכל אִ֥ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 29:10 טַפְּכֶ֣םטַפְּכֶםטפכם נְשֵׁיכֶ֔םנְשֵׁיכֶםנשיכם וְגֵ֣רְךָ֔וְגֵרְךָוגרך אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב מַחֲנֶ֑יךָמַחֲנֶיךָמחניך מֵחֹטֵ֣במֵחֹטֵבמחטב עֵצֶ֔יךָעֵצֶיךָעציך עַ֖דעַדעד שֹׁאֵ֥בשֹׁאֵבשאב מֵימֶֽיךָמֵימֶיךָמימיך׃׃׃ 29:11 לְעָבְרְךָ֗לְעָבְרְךָלעברך בִּבְרִ֛יתבִּבְרִיתבברית יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וּבְאָלָת֑וֹוּבְאָלָתוֹובאלתו אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כֹּרֵ֥תכֹּרֵתכרת עִמְּךָ֖עִמְּךָעמך הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 29:12 לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען הָקִֽיםהָקִיםהקים־־־אֹתְךָ֩אֹתְךָאתך הַיּ֨וֹםהַיּוֹםהיום ׀׀׀ ל֜וֹלוֹלו לְעָ֗םלְעָםלעם וְה֤וּאוְהוּאוהוא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לְּךָ֙לְּךָלך לֵֽאלֹהִ֔יםלֵאלֹהִיםלאלהים כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־לָ֑ךְלָךְלך וְכַאֲשֶׁ֤רוְכַאֲשֶׁרוכאשר נִשְׁבַּע֙נִשְׁבַּענשבע לַאֲבֹתֶ֔יךָלַאֲבֹתֶיךָלאבתיך לְאַבְרָהָ֥םלְאַבְרָהָםלאברהם לְיִצְחָ֖קלְיִצְחָקליצחק וּֽלְיַעֲקֹֽבוּלְיַעֲקֹבוליעקב׃׃׃ 29:13 וְלֹ֥אוְלֹאולא אִתְּכֶ֖םאִתְּכֶםאתכם לְבַדְּכֶ֑םלְבַדְּכֶםלבדכם אָנֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי כֹּרֵת֙כֹּרֵתכרת אֶתאֶתאת־־־הַבְּרִ֣יתהַבְּרִיתהברית הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָלָ֖ההָאָלָההאלה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 29:14 כִּי֩כִּיכי אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יֶשְׁנ֜וֹיֶשְׁנוֹישנו פֹּ֗הפֹּהפה עִמָּ֙נוּ֙עִמָּנוּעמנו עֹמֵ֣דעֹמֵדעמד הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וְאֵ֨תוְאֵתואת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֵינֶ֛נּוּאֵינֶנּוּאיננו פֹּ֖הפֹּהפה עִמָּ֥נוּעִמָּנוּעמנו הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 29:15 כִּֽיכִּיכי־־־אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם יְדַעְתֶּ֔םיְדַעְתֶּםידעתם אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָשַׁ֖בְנוּיָשַׁבְנוּישבנו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְאֵ֧תוְאֵתואת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָבַ֛רְנוּעָבַרְנוּעברנו בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עֲבַרְתֶּֽםעֲבַרְתֶּםעברתם׃׃׃ 29:16 וַתִּרְאוּ֙וַתִּרְאוּותראו אֶתאֶתאת־־־שִׁקּ֣וּצֵיהֶ֔םשִׁקּוּצֵיהֶםשקוציהם וְאֵ֖תוְאֵתואת גִּלֻּלֵיהֶ֑םגִּלֻּלֵיהֶםגלליהם עֵ֣ץעֵץעץ וָאֶ֔בֶןוָאֶבֶןואבן כֶּ֥סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֖בוְזָהָבוזהב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עִמָּהֶֽםעִמָּהֶםעמהם׃׃׃ 29:17 פֶּןפֶּןפן־־־יֵ֣שׁיֵשׁיש בָּ֠כֶםבָּכֶםבכם אִ֣ישׁאִישׁאיש אוֹאוֹאו־־־אִשָּׁ֞האִשָּׁהאשה א֧וֹאוֹאו מִשְׁפָּחָ֣המִשְׁפָּחָהמשפחה אוֹאוֹאו־־־שֵׁ֗בֶטשֵׁבֶטשבט אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר לְבָב֨וֹלְבָבוֹלבבו פֹנֶ֤הפֹנֶהפנה הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום מֵעִם֙מֵעִםמעם יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת לַעֲבֹ֔דלַעֲבֹדלעבד אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵ֖יאֱלֹהֵיאלהי הַגּוֹיִ֣םהַגּוֹיִםהגוים הָהֵ֑םהָהֵםההם פֶּןפֶּןפן־־־יֵ֣שׁיֵשׁיש בָּכֶ֗םבָּכֶםבכם שֹׁ֛רֶשׁשֹׁרֶשׁשרש פֹּרֶ֥הפֹּרֶהפרה רֹ֖אשׁרֹאשׁראש וְלַעֲנָֽהוְלַעֲנָהולענה׃׃׃ 29:18 וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה בְּשָׁמְעוֹ֩בְּשָׁמְעוֹבשמעו אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֨ידִּבְרֵידברי הָֽאָלָ֜ההָאָלָההאלה הַזֹּ֗אתהַזֹּאתהזאת וְהִתְבָּרֵ֨ךְוְהִתְבָּרֵךְוהתברך בִּלְבָב֤וֹבִּלְבָבוֹבלבבו לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לִּ֔ילִּילי כִּ֛יכִּיכי בִּשְׁרִר֥וּתבִּשְׁרִרוּתבשררות לִבִּ֖ילִבִּילבי אֵלֵ֑ךְאֵלֵךְאלך לְמַ֛עַןלְמַעַןלמען סְפ֥וֹתסְפוֹתספות הָרָוָ֖ההָרָוָההרוה אֶתאֶתאת־־־הַצְּמֵאָֽההַצְּמֵאָההצמאה׃׃׃ 29:19 לֹאלֹאלא־־־יֹאבֶ֣היֹאבֶהיאבה יְהוָה֮יְהוָהיהוה סְלֹ֣חַֽסְלֹחַסלח לוֹ֒לוֹלו כִּ֣יכִּיכי אָ֠זאָזאז יֶעְשַׁ֨ןיֶעְשַׁןיעשן אַףאַףאף־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה וְקִנְאָתוֹ֙וְקִנְאָתוֹוקנאתו בָּאִ֣ישׁבָּאִישׁבאיש הַה֔וּאהַהוּאההוא וְרָ֤בְצָהוְרָבְצָהורבצה בּוֹ֙בּוֹבו כָּלכָּלכל־־־הָ֣אָלָ֔ההָאָלָההאלה הַכְּתוּבָ֖ההַכְּתוּבָההכתובה בַּסֵּ֣פֶרבַּסֵּפֶרבספר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וּמָחָ֤הוּמָחָהומחה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו מִתַּ֖חַתמִתַּחַתמתחת הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 29:20 וְהִבְדִּיל֤וֹוְהִבְדִּילוֹוהבדילו יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְרָעָ֔הלְרָעָהלרעה מִכֹּ֖למִכֹּלמכל שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כְּכֹל֙כְּכֹלככל אָל֣וֹתאָלוֹתאלות הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית הַכְּתוּבָ֕ההַכְּתוּבָההכתובה בְּסֵ֥פֶרבְּסֵפֶרבספר הַתּוֹרָ֖ההַתּוֹרָההתורה הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 29:21 וְאָמַ֞רוְאָמַרואמר הַדּ֣וֹרהַדּוֹרהדור הָֽאַחֲר֗וֹןהָאַחֲרוֹןהאחרון בְּנֵיכֶם֙בְּנֵיכֶםבניכם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יָק֙וּמוּ֙יָקוּמוּיקומו מֵאַ֣חֲרֵיכֶ֔םמֵאַחֲרֵיכֶםמאחריכם וְהַ֨נָּכְרִ֔יוְהַנָּכְרִיוהנכרי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָבֹ֖איָבֹאיבא מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ רְחוֹקָ֑הרְחוֹקָהרחוקה וְ֠רָאוּוְרָאוּוראו אֶתאֶתאת־־־מַכּ֞וֹתמַכּוֹתמכות הָאָ֤רֶץהָאָרֶץהארץ הַהִוא֙הַהִואההוא וְאֶתוְאֶתואת־־־תַּ֣חֲלֻאֶ֔יהָתַּחֲלֻאֶיהָתחלאיה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חִלָּ֥החִלָּהחלה יְהוָ֖היְהוָהיהוה בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 29:22 גָּפְרִ֣יתגָּפְרִיתגפרית וָמֶלַח֮וָמֶלַחומלח שְׂרֵפָ֣השְׂרֵפָהשרפה כָלכָלכל־־־אַרְצָהּ֒אַרְצָהּארצה לֹ֤אלֹאלא תִזָּרַע֙תִזָּרַעתזרע וְלֹ֣אוְלֹאולא תַצְמִ֔חַתַצְמִחַתצמח וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַעֲלֶ֥היַעֲלֶהיעלה בָ֖הּבָהּבה כָּלכָּלכל־־־עֵ֑שֶׂבעֵשֶׂבעשב כְּֽמַהְפֵּכַ֞תכְּמַהְפֵּכַתכמהפכת סְדֹ֤םסְדֹםסדם וַעֲמֹרָה֙וַעֲמֹרָהועמרה אַדְמָ֣האַדְמָהאדמה [וּצְבֹיִּים כ][וּצְבֹיִּים כ][וצביים כ] (וּצְבוֹיִ֔ם ק)(וּצְבוֹיִם ק)(וצבוים ק) אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר הָפַ֣ךְהָפַךְהפך יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּאַפּ֖וֹבְּאַפּוֹבאפו וּבַחֲמָתֽוֹוּבַחֲמָתוֹובחמתו׃׃׃ 29:23 וְאָֽמְרוּ֙וְאָמְרוּואמרו כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים עַלעַלעל־־־מֶ֨המֶהמה עָשָׂ֧העָשָׂהעשה יְהוָ֛היְהוָהיהוה כָּ֖כָהכָּכָהככה לָאָ֣רֶץלָאָרֶץלארץ הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת מֶ֥המֶהמה חֳרִ֛יחֳרִיחרי הָאַ֥ףהָאַףהאף הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 29:24 וְאָ֣מְר֔וּוְאָמְרוּואמרו עַ֚לעַלעל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָֽזְב֔וּעָזְבוּעזבו אֶתאֶתאת־־־בְּרִ֥יתבְּרִיתברית יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתָ֑םאֲבֹתָםאבתם אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר כָּרַ֣תכָּרַתכרת עִמָּ֔םעִמָּםעמם בְּהוֹצִיא֥וֹבְּהוֹצִיאוֹבהוציאו אֹתָ֖םאֹתָםאתם מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 29:25 וַיֵּלְכ֗וּוַיֵּלְכוּוילכו וַיַּֽעַבְדוּ֙וַיַּעַבְדוּויעבדו אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וַיִּֽשְׁתַּחֲוּ֖וּוַיִּשְׁתַּחֲוּוּוישתחוו לָהֶ֑םלָהֶםלהם אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יְדָע֔וּםיְדָעוּםידעום וְלֹ֥אוְלֹאולא חָלַ֖קחָלַקחלק לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 29:26 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֥ףאַףאף יְהוָ֖היְהוָהיהוה בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ הַהִ֑ואהַהִואההוא לְהָבִ֤יאלְהָבִיאלהביא עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַקְּלָלָ֔ההַקְּלָלָההקללה הַכְּתוּבָ֖ההַכְּתוּבָההכתובה בַּסֵּ֥פֶרבַּסֵּפֶרבספר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 29:27 וַיִּתְּשֵׁ֤םוַיִּתְּשֵׁםויתשם יְהוָה֙יְהוָהיהוה מֵעַ֣למֵעַלמעל אַדְמָתָ֔םאַדְמָתָםאדמתם בְּאַ֥ףבְּאַףבאף וּבְחֵמָ֖הוּבְחֵמָהובחמה וּבְקֶ֣צֶףוּבְקֶצֶףובקצף גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וַיַּשְׁלִכֵ֛םוַיַּשְׁלִכֵםוישלכם אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ אַחֶ֖רֶתאַחֶרֶתאחרת כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 29:28 הַ֨נִּסְתָּרֹ֔תהַנִּסְתָּרֹתהנסתרת לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וְהַנִּגְלֹ֞תוְהַנִּגְלֹתוהנגלת לָ֤ׄנׄוּׄלָׄנׄוּׄלנו וּׄלְׄבָׄנֵׄ֙יׄנׄוּׄ֙וּׄלְׄבָׄנֵׄיׄנׄוּׄולבנינו עַדעַדעד־־־עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם לַעֲשׂ֕וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָ֥ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain