Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 6

6:1 וְזֹ֣אתוְזֹאתוזאת הַמִּצְוָ֗ההַמִּצְוָההמצוה הַֽחֻקִּים֙הַחֻקִּיםהחקים וְהַמִּשְׁפָּטִ֔יםוְהַמִּשְׁפָּטִיםוהמשפטים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוָּ֛הצִוָּהצוה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לְלַמֵּ֣דלְלַמֵּדללמד אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֛םאַתֶּםאתם עֹבְרִ֥יםעֹבְרִיםעברים שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ 6:2 לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען תִּירָ֜אתִּירָאתירא אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לִ֠שְׁמֹרלִשְׁמֹרלשמר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֻקֹּתָ֣יוחֻקֹּתָיוחקתיו וּמִצְוֺתָיו֮וּמִצְוֺתָיוומצותיו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּךָ֒מְצַוֶּךָמצוך אַתָּה֙אַתָּהאתה וּבִנְךָ֣וּבִנְךָובנך וּבֶןוּבֶןובן־־־בִּנְךָ֔בִּנְךָבנך כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי חַיֶּ֑יךָחַיֶּיךָחייך וּלְמַ֖עַןוּלְמַעַןולמען יַאֲרִכֻ֥ןיַאֲרִכֻןיארכן יָמֶֽיךָיָמֶיךָימיך׃׃׃ 6:3 וְשָׁמַעְתָּ֤וְשָׁמַעְתָּושמעת יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְשָׁמַרְתָּ֣וְשָׁמַרְתָּושמרת לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יִיטַ֣ביִיטַבייטב לְךָ֔לְךָלך וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר תִּרְבּ֖וּןתִּרְבּוּןתרבון מְאֹ֑דמְאֹדמאד כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֨רדִּבֶּרדבר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתֶ֙יךָ֙אֲבֹתֶיךָאבתיך לָ֔ךְלָךְלך אֶ֛רֶץאֶרֶץארץ זָבַ֥תזָבַתזבת חָלָ֖בחָלָבחלב וּדְבָֽשׁוּדְבָשׁודבש׃׃׃ פפפ
6:4 שְׁמַ֖שְׁמַשמ יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֶחָֽאֶחָאח 6:5 וְאָ֣הַבְתָּ֔וְאָהַבְתָּואהבת אֵ֖תאֵתאת יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָבְךָ֥לְבָבְךָלבבך וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשְׁךָ֖נַפְשְׁךָנפשך וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־מְאֹדֶֽךָמְאֹדֶךָמאדך׃׃׃ 6:6 וְהָי֞וּוְהָיוּוהיו הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֧יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֛מְצַוְּךָמצוך הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום עַלעַלעל־־־לְבָבֶֽךָלְבָבֶךָלבבך׃׃׃ 6:7 וְשִׁנַּנְתָּ֣םוְשִׁנַּנְתָּםושננתם לְבָנֶ֔יךָלְבָנֶיךָלבניך וְדִבַּרְתָּ֖וְדִבַּרְתָּודברת בָּ֑םבָּםבם בְּשִׁבְתְּךָ֤בְּשִׁבְתְּךָבשבתך בְּבֵיתֶ֙ךָ֙בְּבֵיתֶךָבביתך וּבְלֶכְתְּךָ֣וּבְלֶכְתְּךָובלכתך בַדֶּ֔רֶךְבַדֶּרֶךְבדרך וּֽבְשָׁכְבְּךָ֖וּבְשָׁכְבְּךָובשכבך וּבְקוּמֶֽךָוּבְקוּמֶךָובקומך׃׃׃ 6:8 וּקְשַׁרְתָּ֥םוּקְשַׁרְתָּםוקשרתם לְא֖וֹתלְאוֹתלאות עַלעַלעל־־־יָדֶ֑ךָיָדֶךָידך וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו לְטֹטָפֹ֖תלְטֹטָפֹתלטטפת בֵּ֥יןבֵּיןבין עֵינֶֽיךָעֵינֶיךָעיניך׃׃׃ 6:9 וּכְתַבְתָּ֛םוּכְתַבְתָּםוכתבתם עַלעַלעל־־־מְזוּזֹ֥תמְזוּזֹתמזוזת בֵּיתֶ֖ךָבֵּיתֶךָביתך וּבִשְׁעָרֶֽיךָוּבִשְׁעָרֶיךָובשעריך׃׃׃ ססס 6:10 וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה כִּ֥יכִּיכי יְבִיאֲךָ֣יְבִיאֲךָיביאך ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֶלאֶלאל־־־הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֧ענִשְׁבַּענשבע לַאֲבֹתֶ֛יךָלַאֲבֹתֶיךָלאבתיך לְאַבְרָהָ֛םלְאַבְרָהָםלאברהם לְיִצְחָ֥קלְיִצְחָקליצחק וּֽלְיַעֲקֹ֖בוּלְיַעֲקֹבוליעקב לָ֣תֶתלָתֶתלתת לָ֑ךְלָךְלך עָרִ֛יםעָרִיםערים גְּדֹלֹ֥תגְּדֹלֹתגדלת וְטֹבֹ֖תוְטֹבֹתוטבת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־בָנִֽיתָבָנִיתָבנית׃׃׃ 6:11 וּבָ֨תִּ֜יםוּבָתִּיםובתים מְלֵאִ֣יםמְלֵאִיםמלאים כָּלכָּלכל־־־טוּב֮טוּבטוב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־מִלֵּאתָ֒מִלֵּאתָמלאת וּבֹרֹ֤תוּבֹרֹתוברת חֲצוּבִים֙חֲצוּבִיםחצובים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־חָצַ֔בְתָּחָצַבְתָּחצבת כְּרָמִ֥יםכְּרָמִיםכרמים וְזֵיתִ֖יםוְזֵיתִיםוזיתים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־נָטָ֑עְתָּנָטָעְתָּנטעת וְאָכַלְתָּ֖וְאָכַלְתָּואכלת וְשָׂבָֽעְתָּוְשָׂבָעְתָּושבעת׃׃׃ 6:12 הִשָּׁ֣מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֔לְךָלך פֶּןפֶּןפן־־־תִּשְׁכַּ֖חתִּשְׁכַּחתשכח אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הוֹצִֽיאֲךָ֛הוֹצִיאֲךָהוציאך מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִֽיםעֲבָדִיםעבדים׃׃׃ 6:13 אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך תִּירָ֖אתִּירָאתירא וְאֹת֣וֹוְאֹתוֹואתו תַעֲבֹ֑דתַעֲבֹדתעבד וּבִשְׁמ֖וֹוּבִשְׁמוֹובשמו תִּשָּׁבֵֽעַתִּשָּׁבֵעַתשבע׃׃׃ 6:14 לֹ֣אלֹאלא תֵֽלְכ֔וּןתֵלְכוּןתלכון אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֑יםאֲחֵרִיםאחרים מֵאֱלֹהֵי֙מֵאֱלֹהֵימאלהי הָֽעַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר סְבִיבוֹתֵיכֶֽםסְבִיבוֹתֵיכֶםסביבותיכם׃׃׃ 6:15 כִּ֣יכִּיכי אֵ֥לאֵלאל קַנָּ֛אקַנָּאקנא יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּקִרְבֶּ֑ךָבְּקִרְבֶּךָבקרבך פֶּןפֶּןפן־־־יֶ֠חֱרֶהיֶחֱרֶהיחרה אַףאַףאף־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך בָּ֔ךְבָּךְבך וְהִשְׁמִ֣ידְךָ֔וְהִשְׁמִידְךָוהשמידך מֵעַ֖למֵעַלמעל פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ ססס 6:16 לֹ֣אלֹאלא תְנַסּ֔וּתְנַסּוּתנסו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר נִסִּיתֶ֖םנִסִּיתֶםנסיתם בַּמַּסָּֽהבַּמַּסָּהבמסה׃׃׃ 6:17 שָׁמ֣וֹרשָׁמוֹרשמור תִּשְׁמְר֔וּןתִּשְׁמְרוּןתשמרון אֶתאֶתאת־־־מִצְוֺ֖תמִצְוֺתמצות יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְעֵדֹתָ֥יווְעֵדֹתָיוועדתיו וְחֻקָּ֖יווְחֻקָּיווחקיו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוָּֽךְצִוָּךְצוך׃׃׃ 6:18 וְעָשִׂ֛יתָוְעָשִׂיתָועשית הַיָּשָׁ֥רהַיָּשָׁרהישר וְהַטּ֖וֹבוְהַטּוֹבוהטוב בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען יִ֣יטַביִיטַבייטב לָ֔ךְלָךְלך וּבָ֗אתָוּבָאתָובאת וְיָֽרַשְׁתָּ֙וְיָרַשְׁתָּוירשת אֶתאֶתאת־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַטֹּבָ֔ההַטֹּבָההטבה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֥ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֖היְהוָהיהוה לַאֲבֹתֶֽיךָלַאֲבֹתֶיךָלאבתיך׃׃׃ 6:19 לַהֲדֹ֥ףלַהֲדֹףלהדף אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֹיְבֶ֖יךָאֹיְבֶיךָאיביך מִפָּנֶ֑יךָמִפָּנֶיךָמפניך כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 6:20 כִּֽיכִּיכי־־־יִשְׁאָלְךָ֥יִשְׁאָלְךָישאלך בִנְךָ֛בִנְךָבנך מָחָ֖רמָחָרמחר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר מָ֣המָהמה הָעֵדֹ֗תהָעֵדֹתהעדת וְהַֽחֻקִּים֙וְהַחֻקִּיםוהחקים וְהַמִּשְׁפָּטִ֔יםוְהַמִּשְׁפָּטִיםוהמשפטים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוָּ֛הצִוָּהצוה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 6:21 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת לְבִנְךָ֔לְבִנְךָלבנך עֲבָדִ֛יםעֲבָדִיםעבדים הָיִ֥ינוּהָיִינוּהיינו לְפַרְעֹ֖הלְפַרְעֹהלפרעה בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים וַיּוֹצִיאֵ֧נוּוַיּוֹצִיאֵנוּויוציאנו יְהוָ֛היְהוָהיהוה מִמִּצְרַ֖יִםמִמִּצְרַיִםממצרים בְּיָ֥דבְּיָדביד חֲזָקָֽהחֲזָקָהחזקה׃׃׃ 6:22 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן יְהוָ֡היְהוָהיהוה אוֹתֹ֣תאוֹתֹתאותת וּ֠מֹפְתִיםוּמֹפְתִיםומפתים גְּדֹלִ֨יםגְּדֹלִיםגדלים וְרָעִ֧יםוְרָעִיםורעים ׀׀׀ בְּמִצְרַ֛יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים בְּפַרְעֹ֥הבְּפַרְעֹהבפרעה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו לְעֵינֵֽינוּלְעֵינֵינוּלעינינו׃׃׃ 6:23 וְאוֹתָ֖נוּוְאוֹתָנוּואותנו הוֹצִ֣יאהוֹצִיאהוציא מִשָּׁ֑םמִשָּׁםמשם לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען הָבִ֣יאהָבִיאהביא אֹתָ֔נוּאֹתָנוּאתנו לָ֤תֶתלָתֶתלתת לָ֙נוּ֙לָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֖ענִשְׁבַּענשבע לַאֲבֹתֵֽינוּלַאֲבֹתֵינוּלאבתינו׃׃׃ 6:24 וַיְצַוֵּ֣נוּוַיְצַוֵּנוּויצונו יְהוָ֗היְהוָהיהוה לַעֲשׂוֹת֙לַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַחֻקִּ֣יםהַחֻקִּיםהחקים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה לְיִרְאָ֖הלְיִרְאָהליראה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לְט֥וֹבלְטוֹבלטוב לָ֙נוּ֙לָנוּלנו כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים לְחַיֹּתֵ֖נוּלְחַיֹּתֵנוּלחיתנו כְּהַיּ֥וֹםכְּהַיּוֹםכהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 6:25 וּצְדָקָ֖הוּצְדָקָהוצדקה תִּֽהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־לָּ֑נוּלָּנוּלנו כִּֽיכִּיכי־־־נִשְׁמֹ֨רנִשְׁמֹרנשמר לַעֲשׂ֜וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמִּצְוָ֣ההַמִּצְוָההמצוה הַזֹּ֗אתהַזֹּאתהזאת לִפְנֵ֛ילִפְנֵילפני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּֽנוּצִוָּנוּצונו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain