Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ecclesiastes 1

1:1 דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי קֹהֶ֣לֶתקֹהֶלֶתקהלת בֶּןבֶּןבן־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 1:2 הֲבֵ֤להֲבֵלהבל הֲבָלִים֙הֲבָלִיםהבלים אָמַ֣ראָמַראמר קֹהֶ֔לֶתקֹהֶלֶתקהלת הֲבֵ֥להֲבֵלהבל הֲבָלִ֖יםהֲבָלִיםהבלים הַכֹּ֥להַכֹּלהכל הָֽבֶלהָבֶלהבל׃׃׃ 1:3 מַהמַהמה־־־יִּתְר֖וֹןיִּתְרוֹןיתרון לָֽאָדָ֑םלָאָדָםלאדם בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֲמָל֔וֹעֲמָלוֹעמלו שֶֽׁיַּעֲמֹ֖לשֶׁיַּעֲמֹלשיעמל תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 1:4 דּ֤וֹרדּוֹרדור הֹלֵךְ֙הֹלֵךְהלך וְד֣וֹרוְדוֹרודור בָּ֔אבָּאבא וְהָאָ֖רֶץוְהָאָרֶץוהארץ לְעוֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם עֹמָֽדֶתעֹמָדֶתעמדת׃׃׃ 1:5 וְזָרַ֥חוְזָרַחוזרח הַשֶּׁ֖מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש וּבָ֣אוּבָאובא הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש וְאֶ֨לוְאֶלואל־־־מְקוֹמ֔וֹמְקוֹמוֹמקומו שׁוֹאֵ֛ףשׁוֹאֵףשואף זוֹרֵ֥חַֽזוֹרֵחַזורח ה֖וּאהוּאהוא שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 1:6 הוֹלֵךְ֙הוֹלֵךְהולך אֶלאֶלאל־־־דָּר֔וֹםדָּרוֹםדרום וְסוֹבֵ֖בוְסוֹבֵבוסובב אֶלאֶלאל־־־צָפ֑וֹןצָפוֹןצפון סוֹבֵ֤בסוֹבֵבסובב ׀׀׀ סֹבֵב֙סֹבֵבסבב הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך הָר֔וּחַהָרוּחַהרוח וְעַלוְעַלועל־־־סְבִיבֹתָ֖יוסְבִיבֹתָיוסביבתיו שָׁ֥בשָׁבשב הָרֽוּחַהָרוּחַהרוח׃׃׃ 1:7 כָּלכָּלכל־־־הַנְּחָלִים֙הַנְּחָלִיםהנחלים הֹלְכִ֣יםהֹלְכִיםהלכים אֶלאֶלאל־־־הַיָּ֔םהַיָּםהים וְהַיָּ֖םוְהַיָּםוהים אֵינֶ֣נּוּאֵינֶנּוּאיננו מָלֵ֑אמָלֵאמלא אֶלאֶלאל־־־מְק֗וֹםמְקוֹםמקום שֶׁ֤הַנְּחָלִים֙שֶׁהַנְּחָלִיםשהנחלים הֹֽלְכִ֔יםהֹלְכִיםהלכים שָׁ֛םשָׁםשם הֵ֥םהֵםהם שָׁבִ֖יםשָׁבִיםשבים לָלָֽכֶתלָלָכֶתללכת׃׃׃ 1:8 כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים יְגֵעִ֔יםיְגֵעִיםיגעים לֹאלֹאלא־־־יוּכַ֥ליוּכַליוכל אִ֖ישׁאִישׁאיש לְדַבֵּ֑רלְדַבֵּרלדבר לֹאלֹאלא־־־תִשְׂבַּ֥עתִשְׂבַּעתשבע עַ֙יִן֙עַיִןעין לִרְא֔וֹתלִרְאוֹתלראות וְלֹאוְלֹאולא־־־תִמָּלֵ֥אתִמָּלֵאתמלא אֹ֖זֶןאֹזֶןאזן מִשְּׁמֹֽעַמִשְּׁמֹעַמשמע׃׃׃ 1:9 מַהמַהמה־־־שֶּֽׁהָיָה֙שֶּׁהָיָהשהיה ה֣וּאהוּאהוא שֶׁיִּהְיֶ֔השֶׁיִּהְיֶהשיהיה וּמַהוּמַהומה־־־שֶׁנַּֽעֲשָׂ֔השֶׁנַּעֲשָׂהשנעשה ה֖וּאהוּאהוא שֶׁיֵּעָשֶׂ֑השֶׁיֵּעָשֶׂהשיעשה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין כָּלכָּלכל־־־חָדָ֖שׁחָדָשׁחדש תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 1:10 יֵ֥שׁיֵשׁיש דָּבָ֛רדָּבָרדבר שֶׁיֹּאמַ֥רשֶׁיֹּאמַרשיאמר רְאֵהרְאֵהראה־־־זֶ֖הזֶהזה חָדָ֣שׁחָדָשׁחדש ה֑וּאהוּאהוא כְּבָר֙כְּבָרכבר הָיָ֣ההָיָההיה לְעֹֽלָמִ֔יםלְעֹלָמִיםלעלמים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָיָ֖ההָיָההיה מִלְּפָנֵֽנוּמִלְּפָנֵנוּמלפננו׃׃׃ 1:11 אֵ֥יןאֵיןאין זִכְר֖וֹןזִכְרוֹןזכרון לָרִאשֹׁנִ֑יםלָרִאשֹׁנִיםלראשנים וְגַ֨םוְגַםוגם לָאַחֲרֹנִ֜יםלָאַחֲרֹנִיםלאחרנים שֶׁיִּהְי֗וּשֶׁיִּהְיוּשיהיו לֹֽאלֹאלא־־־יִהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה לָהֶם֙לָהֶםלהם זִכָּר֔וֹןזִכָּרוֹןזכרון עִ֥םעִםעם שֶׁיִּהְי֖וּשֶׁיִּהְיוּשיהיו לָאַחֲרֹנָֽהלָאַחֲרֹנָהלאחרנה׃׃׃ פפפ
1:12 אֲנִ֣יאֲנִיאני קֹהֶ֗לֶתקֹהֶלֶתקהלת הָיִ֥יתִיהָיִיתִיהייתי מֶ֛לֶךְמֶלֶךְמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 1:13 וְנָתַ֣תִּיוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־לִבִּ֗ילִבִּילבי לִדְר֤וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש וְלָתוּר֙וְלָתוּרולתור בַּֽחָכְמָ֔הבַּחָכְמָהבחכמה עַ֛לעַלעל כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נַעֲשָׂ֖הנַעֲשָׂהנעשה תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים ה֣וּאהוּאהוא ׀׀׀ עִנְיַ֣ןעִנְיַןענין רָ֗ערָערע נָתַ֧ןנָתַןנתן אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם לַעֲנ֥וֹתלַעֲנוֹתלענות בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 1:14 רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַֽמַּעֲשִׂ֔יםהַמַּעֲשִׂיםהמעשים שֶֽׁנַּעֲשׂ֖וּשֶׁנַּעֲשׂוּשנעשו תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה הַכֹּ֛להַכֹּלהכל הֶ֖בֶלהֶבֶלהבל וּרְע֥וּתוּרְעוּתורעות רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 1:15 מְעֻוָּ֖תמְעֻוָּתמעות לֹאלֹאלא־־־יוּכַ֣ליוּכַליוכל לִתְקֹ֑ןלִתְקֹןלתקן וְחֶסְר֖וֹןוְחֶסְרוֹןוחסרון לֹאלֹאלא־־־יוּכַ֥ליוּכַליוכל לְהִמָּנֽוֹתלְהִמָּנוֹתלהמנות׃׃׃ 1:16 דִּבַּ֨רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֲנִ֤יאֲנִיאני עִםעִםעם־־־לִבִּי֙לִבִּילבי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אֲנִ֗יאֲנִיאני הִנֵּ֨ההִנֵּההנה הִגְדַּ֤לְתִּיהִגְדַּלְתִּיהגדלתי וְהוֹסַ֙פְתִּי֙וְהוֹסַפְתִּיוהוספתי חָכְמָ֔החָכְמָהחכמה עַ֛לעַלעל כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָ֥ההָיָההיה לְפָנַ֖ילְפָנַילפני עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְלִבִּ֛יוְלִבִּיולבי רָאָ֥הרָאָהראה הַרְבֵּ֖ההַרְבֵּההרבה חָכְמָ֥החָכְמָהחכמה וָדָֽעַתוָדָעַתודעת׃׃׃ 1:17 וָאֶתְּנָ֤הוָאֶתְּנָהואתנה לִבִּי֙לִבִּילבי לָדַ֣עַתלָדַעַתלדעת חָכְמָ֔החָכְמָהחכמה וְדַ֥עַתוְדַעַתודעת הוֹלֵל֖וֹתהוֹלֵלוֹתהוללות וְשִׂכְל֑וּתוְשִׂכְלוּתושכלות יָדַ֕עְתִּייָדַעְתִּיידעתי שֶׁגַּםשֶׁגַּםשגם־־־זֶ֥הזֶהזה ה֖וּאהוּאהוא רַעְי֥וֹןרַעְיוֹןרעיון רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 1:18 כִּ֛יכִּיכי בְּרֹ֥בבְּרֹבברב חָכְמָ֖החָכְמָהחכמה רָברָברב־־־כָּ֑עַסכָּעַסכעס וְיוֹסִ֥יףוְיוֹסִיףויוסיף דַּ֖עַתדַּעַתדעת יוֹסִ֥יףיוֹסִיףיוסיף מַכְאֽוֹבמַכְאוֹבמכאוב׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain