Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ecclesiastes 12

12:1 וּזְכֹר֙וּזְכֹרוזכר אֶתאֶתאת־־־בּ֣וֹרְאֶ֔יךָבּוֹרְאֶיךָבוראיך בִּימֵ֖יבִּימֵיבימי בְּחוּרֹתֶ֑יךָבְּחוּרֹתֶיךָבחורתיך עַ֣דעַדעד אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָבֹ֙אוּ֙יָבֹאוּיבאו יְמֵ֣ייְמֵיימי הָֽרָעָ֔ההָרָעָההרעה וְהִגִּ֣יעוּוְהִגִּיעוּוהגיעו שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֹּאמַ֔רתֹּאמַרתאמר אֵֽיןאֵיןאין־־־לִ֥ילִילי בָהֶ֖םבָהֶםבהם חֵֽפֶץחֵפֶץחפץ׃׃׃ 12:2 עַ֠דעַדעד אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תֶחְשַׁ֤ךְתֶחְשַׁךְתחשך הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙הַשֶּׁמֶשׁהשמש וְהָא֔וֹרוְהָאוֹרוהאור וְהַיָּרֵ֖חַוְהַיָּרֵחַוהירח וְהַכּוֹכָבִ֑יםוְהַכּוֹכָבִיםוהכוכבים וְשָׁ֥בוּוְשָׁבוּושבו הֶעָבִ֖יםהֶעָבִיםהעבים אַחַ֥ראַחַראחר הַגָּֽשֶׁםהַגָּשֶׁםהגשם׃׃׃ 12:3 בַּיּ֗וֹםבַּיּוֹםביום שֶׁיָּזֻ֙עוּ֙שֶׁיָּזֻעוּשיזעו שֹׁמְרֵ֣ישֹׁמְרֵישמרי הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית וְהִֽתְעַוְּת֖וּוְהִתְעַוְּתוּוהתעותו אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הֶחָ֑יִלהֶחָיִלהחיל וּבָטְל֤וּוּבָטְלוּובטלו הַטֹּֽחֲנוֹת֙הַטֹּחֲנוֹתהטחנות כִּ֣יכִּיכי מִעֵ֔טוּמִעֵטוּמעטו וְחָשְׁכ֥וּוְחָשְׁכוּוחשכו הָרֹא֖וֹתהָרֹאוֹתהראות בָּאֲרֻבּֽוֹתבָּאֲרֻבּוֹתבארבות׃׃׃ 12:4 וְסֻגְּר֤וּוְסֻגְּרוּוסגרו דְלָתַ֙יִם֙דְלָתַיִםדלתים בַּשּׁ֔וּקבַּשּׁוּקבשוק בִּשְׁפַ֖לבִּשְׁפַלבשפל ק֣וֹלקוֹלקול הַֽטַּחֲנָ֑ההַטַּחֲנָההטחנה וְיָקוּם֙וְיָקוּםויקום לְק֣וֹללְקוֹללקול הַצִּפּ֔וֹרהַצִּפּוֹרהצפור וְיִשַּׁ֖חוּוְיִשַּׁחוּוישחו כָּלכָּלכל־־־בְּנ֥וֹתבְּנוֹתבנות הַשִּֽׁירהַשִּׁירהשיר׃׃׃ 12:5 גַּ֣םגַּםגם מִגָּבֹ֤הַּמִגָּבֹהַּמגבה יִרָ֙אוּ֙יִרָאוּיראו וְחַתְחַתִּ֣יםוְחַתְחַתִּיםוחתחתים בַּדֶּ֔רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך וְיָנֵ֤אץוְיָנֵאץוינאץ הַשָּׁקֵד֙הַשָּׁקֵדהשקד וְיִסְתַּבֵּ֣לוְיִסְתַּבֵּלויסתבל הֶֽחָגָ֔בהֶחָגָבהחגב וְתָפֵ֖רוְתָפֵרותפר הָֽאֲבִיּוֹנָ֑ההָאֲבִיּוֹנָההאביונה כִּֽיכִּיכי־־־הֹלֵ֤ךְהֹלֵךְהלך הָאָדָם֙הָאָדָםהאדם אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית עוֹלָמ֔וֹעוֹלָמוֹעולמו וְסָבְב֥וּוְסָבְבוּוסבבו בָשּׁ֖וּקבָשּׁוּקבשוק הַסֹּפְדִֽיםהַסֹּפְדִיםהספדים׃׃׃ 12:6 עַ֣דעַדעד אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־[יִרְחַק כ][יִרְחַק כ][ירחק כ] (יֵרָתֵק֙ ק)(יֵרָתֵק ק)(ירתק ק) חֶ֣בֶלחֶבֶלחבל הַכֶּ֔סֶףהַכֶּסֶףהכסף וְתָרֻ֖ץוְתָרֻץותרץ גֻּלַּ֣תגֻּלַּתגלת הַזָּהָ֑בהַזָּהָבהזהב וְתִשָּׁ֤בֶרוְתִשָּׁבֶרותשבר כַּד֙כַּדכד עַלעַלעל־־־הַמַּבּ֔וּעַהַמַּבּוּעַהמבוע וְנָרֹ֥ץוְנָרֹץונרץ הַגַּלְגַּ֖להַגַּלְגַּלהגלגל אֶלאֶלאל־־־הַבּֽוֹרהַבּוֹרהבור׃׃׃ 12:7 וְיָשֹׁ֧בוְיָשֹׁבוישב הֶעָפָ֛רהֶעָפָרהעפר עַלעַלעל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ כְּשֶׁהָיָ֑הכְּשֶׁהָיָהכשהיה וְהָר֣וּחַוְהָרוּחַוהרוח תָּשׁ֔וּבתָּשׁוּבתשוב אֶלאֶלאל־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נְתָנָֽהּנְתָנָהּנתנה׃׃׃ 12:8 הֲבֵ֧להֲבֵלהבל הֲבָלִ֛יםהֲבָלִיםהבלים אָמַ֥ראָמַראמר הַקּוֹהֶ֖לֶתהַקּוֹהֶלֶתהקוהלת הַכֹּ֥להַכֹּלהכל הָֽבֶלהָבֶלהבל׃׃׃ 12:9 וְיֹתֵ֕רוְיֹתֵרויתר שֶׁהָיָ֥השֶׁהָיָהשהיה קֹהֶ֖לֶתקֹהֶלֶתקהלת חָכָ֑םחָכָםחכם ע֗וֹדעוֹדעוד לִמַּדלִמַּדלמד־־־דַּ֙עַת֙דַּעַתדעת אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וְאִזֵּ֣ןוְאִזֵּןואזן וְחִקֵּ֔רוְחִקֵּרוחקר תִּקֵּ֖ןתִּקֵּןתקן מְשָׁלִ֥יםמְשָׁלִיםמשלים הַרְבֵּֽההַרְבֵּההרבה׃׃׃ 12:10 בִּקֵּ֣שׁבִּקֵּשׁבקש קֹהֶ֔לֶתקֹהֶלֶתקהלת לִמְצֹ֖אלִמְצֹאלמצא דִּבְרֵידִּבְרֵידברי־־־חֵ֑פֶץחֵפֶץחפץ וְכָת֥וּבוְכָתוּבוכתוב יֹ֖שֶׁריֹשֶׁרישר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי אֱמֶֽתאֱמֶתאמת׃׃׃ 12:11 דִּבְרֵ֤ידִּבְרֵידברי חֲכָמִים֙חֲכָמִיםחכמים כַּדָּ֣רְבֹנ֔וֹתכַּדָּרְבֹנוֹתכדרבנות וּֽכְמַשְׂמְר֥וֹתוּכְמַשְׂמְרוֹתוכמשמרות נְטוּעִ֖יםנְטוּעִיםנטועים בַּעֲלֵ֣יבַּעֲלֵיבעלי אֲסֻפּ֑וֹתאֲסֻפּוֹתאספות נִתְּנ֖וּנִתְּנוּנתנו מֵרֹעֶ֥המֵרֹעֶהמרעה אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 12:12 וְיֹתֵ֥רוְיֹתֵרויתר מֵהֵ֖מָּהמֵהֵמָּהמהמה בְּנִ֣יבְּנִיבני הִזָּהֵ֑רהִזָּהֵרהזהר עֲשׂ֨וֹתעֲשׂוֹתעשות סְפָרִ֤יםסְפָרִיםספרים הַרְבֵּה֙הַרְבֵּההרבה אֵ֣יןאֵיןאין קֵ֔ץקֵץקץ וְלַ֥הַגוְלַהַגולהג הַרְבֵּ֖ההַרְבֵּההרבה יְגִעַ֥תיְגִעַתיגעת בָּשָֽׂרבָּשָׂרבשר׃׃׃ 12:13 ס֥וֹףסוֹףסוף דָּבָ֖רדָּבָרדבר הַכֹּ֣להַכֹּלהכל נִשְׁמָ֑ענִשְׁמָענשמע אֶתאֶתאת־־־הָאֱלֹהִ֤יםהָאֱלֹהִיםהאלהים יְרָא֙יְרָאירא וְאֶתוְאֶתואת־־־מִצְוֺתָ֣יומִצְוֺתָיומצותיו שְׁמ֔וֹרשְׁמוֹרשמור כִּיכִּיכי־־־זֶ֖הזֶהזה כָּלכָּלכל־־־הָאָדָֽםהָאָדָםהאדם׃׃׃ 12:14 כִּ֤יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מַֽעֲשֶׂ֔המַעֲשֶׂהמעשה הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים יָבִ֥איָבִאיבא בְמִשְׁפָּ֖טבְמִשְׁפָּטבמשפט עַ֣לעַלעל כָּלכָּלכל־־־נֶעְלָ֑םנֶעְלָםנעלם אִםאִםאם־־־ט֖וֹבטוֹבטוב וְאִםוְאִםואם־־־רָֽערָערע׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain