Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ecclesiastes 3

3:1 לַכֹּ֖ללַכֹּללכל זְמָ֑ןזְמָןזמן וְעֵ֥תוְעֵתועת לְכָללְכָללכל־־־חֵ֖פֶץחֵפֶץחפץ תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ ססס 3:2 עֵ֥תעֵתעת לָלֶ֖דֶתלָלֶדֶתללדת וְעֵ֣תוְעֵתועת לָמ֑וּתלָמוּתלמות עֵ֣תעֵתעת לָטַ֔עַתלָטַעַתלטעת וְעֵ֖תוְעֵתועת לַעֲק֥וֹרלַעֲקוֹרלעקור נָטֽוּעַנָטוּעַנטוע׃׃׃ 3:3 עֵ֤תעֵתעת לַהֲרוֹג֙לַהֲרוֹגלהרוג וְעֵ֣תוְעֵתועת לִרְפּ֔וֹאלִרְפּוֹאלרפוא עֵ֥תעֵתעת לִפְר֖וֹץלִפְרוֹץלפרוץ וְעֵ֥תוְעֵתועת לִבְנֽוֹתלִבְנוֹתלבנות׃׃׃ 3:4 עֵ֤תעֵתעת לִבְכּוֹת֙לִבְכּוֹתלבכות וְעֵ֣תוְעֵתועת לִשְׂח֔וֹקלִשְׂחוֹקלשחוק עֵ֥תעֵתעת סְפ֖וֹדסְפוֹדספוד וְעֵ֥תוְעֵתועת רְקֽוֹדרְקוֹדרקוד׃׃׃ 3:5 עֵ֚תעֵתעת לְהַשְׁלִ֣יךְלְהַשְׁלִיךְלהשליך אֲבָנִ֔יםאֲבָנִיםאבנים וְעֵ֖תוְעֵתועת כְּנ֣וֹסכְּנוֹסכנוס אֲבָנִ֑יםאֲבָנִיםאבנים עֵ֣תעֵתעת לַחֲב֔וֹקלַחֲבוֹקלחבוק וְעֵ֖תוְעֵתועת לִרְחֹ֥קלִרְחֹקלרחק מֵחַבֵּֽקמֵחַבֵּקמחבק׃׃׃ 3:6 עֵ֤תעֵתעת לְבַקֵּשׁ֙לְבַקֵּשׁלבקש וְעֵ֣תוְעֵתועת לְאַבֵּ֔דלְאַבֵּדלאבד עֵ֥תעֵתעת לִשְׁמ֖וֹרלִשְׁמוֹרלשמור וְעֵ֥תוְעֵתועת לְהַשְׁלִֽיךְלְהַשְׁלִיךְלהשליך׃׃׃ 3:7 עֵ֤תעֵתעת לִקְר֙וֹעַ֙לִקְרוֹעַלקרוע וְעֵ֣תוְעֵתועת לִתְפּ֔וֹרלִתְפּוֹרלתפור עֵ֥תעֵתעת לַחֲשׁ֖וֹתלַחֲשׁוֹתלחשות וְעֵ֥תוְעֵתועת לְדַבֵּֽרלְדַבֵּרלדבר׃׃׃ 3:8 עֵ֤תעֵתעת לֶֽאֱהֹב֙לֶאֱהֹבלאהב וְעֵ֣תוְעֵתועת לִשְׂנֹ֔אלִשְׂנֹאלשנא עֵ֥תעֵתעת מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה וְעֵ֥תוְעֵתועת שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ ססס 3:9 מַהמַהמה־־־יִּתְרוֹן֙יִּתְרוֹןיתרון הָֽעוֹשֶׂ֔ההָעוֹשֶׂההעושה בַּאֲשֶׁ֖רבַּאֲשֶׁרבאשר ה֥וּאהוּאהוא עָמֵֽלעָמֵלעמל׃׃׃ 3:10 רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־הָֽעִנְיָ֗ןהָעִנְיָןהענין אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֧ןנָתַןנתן אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם לַעֲנ֥וֹתלַעֲנוֹתלענות בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 3:11 אֶתאֶתאת־־־הַכֹּ֥להַכֹּלהכל עָשָׂ֖העָשָׂהעשה יָפֶ֣היָפֶהיפה בְעִתּ֑וֹבְעִתּוֹבעתו גַּ֤םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־הָעֹלָם֙הָעֹלָםהעלם נָתַ֣ןנָתַןנתן בְּלִבָּ֔םבְּלִבָּםבלבם מִבְּלִ֞ימִבְּלִימבלי אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יִמְצָ֣איִמְצָאימצא הָאָדָ֗םהָאָדָםהאדם אֶתאֶתאת־־־הַֽמַּעֲשֶׂ֛ההַמַּעֲשֶׂההמעשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מֵרֹ֥אשׁמֵרֹאשׁמראש וְעַדוְעַדועד־־־סֽוֹףסוֹףסוף׃׃׃ 3:12 יָדַ֕עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּ֛יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין ט֖וֹבטוֹבטוב בָּ֑םבָּםבם כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־לִשְׂמ֔וֹחַלִשְׂמוֹחַלשמוח וְלַעֲשׂ֥וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות ט֖וֹבטוֹבטוב בְּחַיָּֽיובְּחַיָּיובחייו׃׃׃ 3:13 וְגַ֤םוְגַםוגם כָּלכָּלכל־־־הָאָדָם֙הָאָדָםהאדם שֶׁיֹּאכַ֣לשֶׁיֹּאכַלשיאכל וְשָׁתָ֔הוְשָׁתָהושתה וְרָאָ֥הוְרָאָהוראה ט֖וֹבטוֹבטוב בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֲמָל֑וֹעֲמָלוֹעמלו מַתַּ֥תמַתַּתמתת אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים הִֽיאהִיאהיא׃׃׃ 3:14 יָדַ֗עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּ֠יכִּיכי כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַעֲשֶׂ֤היַעֲשֶׂהיעשה הָאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים ה֚וּאהוּאהוא יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לְעוֹלָ֔םלְעוֹלָםלעולם עָלָיו֙עָלָיועליו אֵ֣יןאֵיןאין לְהוֹסִ֔יףלְהוֹסִיףלהוסיף וּמִמֶּ֖נּוּוּמִמֶּנּוּוממנו אֵ֣יןאֵיןאין לִגְרֹ֑עַלִגְרֹעַלגרע וְהָאֱלֹהִ֣יםוְהָאֱלֹהִיםוהאלהים עָשָׂ֔העָשָׂהעשה שֶׁיִּֽרְא֖וּשֶׁיִּרְאוּשיראו מִלְּפָנָֽיומִלְּפָנָיומלפניו׃׃׃ 3:15 מַהמַהמה־־־שֶּֽׁהָיָה֙שֶּׁהָיָהשהיה כְּבָ֣רכְּבָרכבר ה֔וּאהוּאהוא וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר לִהְי֖וֹתלִהְיוֹתלהיות כְּבָ֣רכְּבָרכבר הָיָ֑ההָיָההיה וְהָאֱלֹהִ֖יםוְהָאֱלֹהִיםוהאלהים יְבַקֵּ֥שׁיְבַקֵּשׁיבקש אֶתאֶתאת־־־נִרְדָּֽףנִרְדָּףנרדף׃׃׃ 3:16 וְע֥וֹדוְעוֹדועוד רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש מְק֤וֹםמְקוֹםמקום הַמִּשְׁפָּט֙הַמִּשְׁפָּטהמשפט שָׁ֣מָּהשָׁמָּהשמה הָרֶ֔שַׁעהָרֶשַׁעהרשע וּמְק֥וֹםוּמְקוֹםומקום הַצֶּ֖דֶקהַצֶּדֶקהצדק שָׁ֥מָּהשָׁמָּהשמה הָרָֽשַׁעהָרָשַׁעהרשע׃׃׃ 3:17 אָמַ֤רְתִּֽיאָמַרְתִּיאמרתי אֲנִי֙אֲנִיאני בְּלִבִּ֔יבְּלִבִּיבלבי אֶתאֶתאת־־־הַצַּדִּיק֙הַצַּדִּיקהצדיק וְאֶתוְאֶתואת־־־הָ֣רָשָׁ֔עהָרָשָׁעהרשע יִשְׁפֹּ֖טיִשְׁפֹּטישפט הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים כִּיכִּיכי־־־עֵ֣תעֵתעת לְכָללְכָללכל־־־חֵ֔פֶץחֵפֶץחפץ וְעַ֥לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־הַֽמַּעֲשֶׂ֖ההַמַּעֲשֶׂההמעשה שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 3:18 אָמַ֤רְתִּֽיאָמַרְתִּיאמרתי אֲנִי֙אֲנִיאני בְּלִבִּ֔יבְּלִבִּיבלבי עַלעַלעל־־־דִּבְרַת֙דִּבְרַתדברת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הָאָדָ֔םהָאָדָםהאדם לְבָרָ֖םלְבָרָםלברם הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְלִרְא֕וֹתוְלִרְאוֹתולראות שְׁהֶםשְׁהֶםשהם־־־בְּהֵמָ֥הבְּהֵמָהבהמה הֵ֖מָּההֵמָּההמה לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 3:19 כִּי֩כִּיכי מִקְרֶ֨המִקְרֶהמקרה בְֽנֵיבְנֵיבני־־־הָאָדָ֜םהָאָדָםהאדם וּמִקְרֶ֣הוּמִקְרֶהומקרה הַבְּהֵמָ֗ההַבְּהֵמָההבהמה וּמִקְרֶ֤הוּמִקְרֶהומקרה אֶחָד֙אֶחָדאחד לָהֶ֔םלָהֶםלהם כְּמ֥וֹתכְּמוֹתכמות זֶה֙זֶהזה כֵּ֣ןכֵּןכן מ֣וֹתמוֹתמות זֶ֔הזֶהזה וְר֥וּחַוְרוּחַורוח אֶחָ֖דאֶחָדאחד לַכֹּ֑ללַכֹּללכל וּמוֹתַ֨רוּמוֹתַרומותר הָאָדָ֤םהָאָדָםהאדם מִןמִןמן־־־הַבְּהֵמָה֙הַבְּהֵמָההבהמה אָ֔יִןאָיִןאין כִּ֥יכִּיכי הַכֹּ֖להַכֹּלהכל הָֽבֶלהָבֶלהבל׃׃׃ 3:20 הַכֹּ֥להַכֹּלהכל הוֹלֵ֖ךְהוֹלֵךְהולך אֶלאֶלאל־־־מָק֣וֹםמָקוֹםמקום אֶחָ֑דאֶחָדאחד הַכֹּל֙הַכֹּלהכל הָיָ֣ההָיָההיה מִןמִןמן־־־הֶֽעָפָ֔רהֶעָפָרהעפר וְהַכֹּ֖לוְהַכֹּלוהכל שָׁ֥בשָׁבשב אֶלאֶלאל־־־הֶעָפָֽרהֶעָפָרהעפר׃׃׃ 3:21 מִ֣ימִימי יוֹדֵ֗עַיוֹדֵעַיודע ר֚וּחַרוּחַרוח בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הָאָדָ֔םהָאָדָםהאדם הָעֹלָ֥ההָעֹלָההעלה הִ֖יאהִיאהיא לְמָ֑עְלָהלְמָעְלָהלמעלה וְר֙וּחַ֙וְרוּחַורוח הַבְּהֵמָ֔ההַבְּהֵמָההבהמה הַיֹּרֶ֥דֶתהַיֹּרֶדֶתהירדת הִ֖יאהִיאהיא לְמַ֥טָּהלְמַטָּהלמטה לָאָֽרֶץלָאָרֶץלארץ׃׃׃ 3:22 וְרָאִ֗יתִיוְרָאִיתִיוראיתי כִּ֣יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין טוֹב֙טוֹבטוב מֵאֲשֶׁ֨רמֵאֲשֶׁרמאשר יִשְׂמַ֤חיִשְׂמַחישמח הָאָדָם֙הָאָדָםהאדם בְּֽמַעֲשָׂ֔יובְּמַעֲשָׂיובמעשיו כִּיכִּיכי־־־ה֖וּאהוּאהוא חֶלְק֑וֹחֶלְקוֹחלקו כִּ֣יכִּיכי מִ֤ימִימי יְבִיאֶ֙נּוּ֙יְבִיאֶנּוּיביאנו לִרְא֔וֹתלִרְאוֹתלראות בְּמֶ֖הבְּמֶהבמה שֶׁיִּהְיֶ֥השֶׁיִּהְיֶהשיהיה אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain