Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ecclesiastes 4

4:1 וְשַׁ֣בְתִּֽיוְשַׁבְתִּיושבתי אֲנִ֗יאֲנִיאני וָאֶרְאֶה֙וָאֶרְאֶהואראה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֲשֻׁקִ֔יםהָעֲשֻׁקִיםהעשקים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נַעֲשִׂ֖יםנַעֲשִׂיםנעשים תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה ׀׀׀ דִּמְעַ֣תדִּמְעַתדמעת הָעֲשֻׁקִ֗יםהָעֲשֻׁקִיםהעשקים וְאֵ֤יןוְאֵיןואין לָהֶם֙לָהֶםלהם מְנַחֵ֔םמְנַחֵםמנחם וּמִיַּ֤דוּמִיַּדומיד עֹֽשְׁקֵיהֶם֙עֹשְׁקֵיהֶםעשקיהם כֹּ֔חַכֹּחַכח וְאֵ֥יןוְאֵיןואין לָהֶ֖םלָהֶםלהם מְנַחֵֽםמְנַחֵםמנחם׃׃׃ 4:2 וְשַׁבֵּ֧חַוְשַׁבֵּחַושבח אֲנִ֛יאֲנִיאני אֶתאֶתאת־־־הַמֵּתִ֖יםהַמֵּתִיםהמתים שֶׁכְּבָ֣רשֶׁכְּבָרשכבר מֵ֑תוּמֵתוּמתו מִןמִןמן־־־הַ֣חַיִּ֔יםהַחַיִּיםהחיים אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר הֵ֥מָּההֵמָּההמה חַיִּ֖יםחַיִּיםחיים עֲדֶֽנָהעֲדֶנָהעדנה׃׃׃ 4:3 וְטוֹב֙וְטוֹבוטוב מִשְּׁנֵיהֶ֔םמִשְּׁנֵיהֶםמשניהם אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עֲדֶ֖ןעֲדֶןעדן לֹ֣אלֹאלא הָיָ֑ההָיָההיה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־רָאָה֙רָאָהראה אֶתאֶתאת־־־הַמַּעֲשֶׂ֣ההַמַּעֲשֶׂההמעשה הָרָ֔עהָרָעהרע אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נַעֲשָׂ֖הנַעֲשָׂהנעשה תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 4:4 וְרָאִ֨יתִֽיוְרָאִיתִיוראיתי אֲנִ֜יאֲנִיאני אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עָמָ֗לעָמָלעמל וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־כִּשְׁר֣וֹןכִּשְׁרוֹןכשרון הַֽמַּעֲשֶׂ֔ההַמַּעֲשֶׂההמעשה כִּ֛יכִּיכי הִ֥יאהִיאהיא קִנְאַתקִנְאַתקנאת־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש מֵרֵעֵ֑הוּמֵרֵעֵהוּמרעהו גַּםגַּםגם־־־זֶ֥הזֶהזה הֶ֖בֶלהֶבֶלהבל וּרְע֥וּתוּרְעוּתורעות רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 4:5 הַכְּסִיל֙הַכְּסִילהכסיל חֹבֵ֣קחֹבֵקחבק אֶתאֶתאת־־־יָדָ֔יויָדָיוידיו וְאֹכֵ֖לוְאֹכֵלואכל אֶתאֶתאת־־־בְּשָׂרֽוֹבְּשָׂרוֹבשרו׃׃׃ 4:6 ט֕וֹבטוֹבטוב מְלֹ֥אמְלֹאמלא כַ֖ףכַףכף נָ֑חַתנָחַתנחת מִמְּלֹ֥אמִמְּלֹאממלא חָפְנַ֛יִםחָפְנַיִםחפנים עָמָ֖לעָמָלעמל וּרְע֥וּתוּרְעוּתורעות רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 4:7 וְשַׁ֧בְתִּיוְשַׁבְתִּיושבתי אֲנִ֛יאֲנִיאני וָאֶרְאֶ֥הוָאֶרְאֶהואראה הֶ֖בֶלהֶבֶלהבל תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 4:8 יֵ֣שׁיֵשׁיש אֶחָד֩אֶחָדאחד וְאֵ֨יןוְאֵיןואין שֵׁנִ֜ישֵׁנִישני גַּ֣םגַּםגם בֵּ֧ןבֵּןבן וָאָ֣חוָאָחואח אֵֽיןאֵיןאין־־־ל֗וֹלוֹלו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין קֵץ֙קֵץקץ לְכָללְכָללכל־־־עֲמָל֔וֹעֲמָלוֹעמלו גַּםגַּםגם־־־[עֵינָיו כ][עֵינָיו כ][עיניו כ] (עֵינ֖וֹ ק)(עֵינוֹ ק)(עינו ק) לֹאלֹאלא־־־תִשְׂבַּ֣עתִשְׂבַּעתשבע עֹ֑שֶׁרעֹשֶׁרעשר וּלְמִ֣יוּלְמִיולמי ׀׀׀ אֲנִ֣יאֲנִיאני עָמֵ֗לעָמֵלעמל וּמְחַסֵּ֤רוּמְחַסֵּרומחסר אֶתאֶתאת־־־נַפְשִׁי֙נַפְשִׁינפשי מִטּוֹבָ֔המִטּוֹבָהמטובה גַּםגַּםגם־־־זֶ֥הזֶהזה הֶ֛בֶלהֶבֶלהבל וְעִנְיַ֥ןוְעִנְיַןוענין רָ֖ערָערע הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 4:9 טוֹבִ֥יםטוֹבִיםטובים הַשְּׁנַ֖יִםהַשְּׁנַיִםהשנים מִןמִןמן־־־הָאֶחָ֑דהָאֶחָדהאחד אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר יֵשׁיֵשׁיש־־־לָהֶ֛םלָהֶםלהם שָׂכָ֥רשָׂכָרשכר ט֖וֹבטוֹבטוב בַּעֲמָלָֽםבַּעֲמָלָםבעמלם׃׃׃ 4:10 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־יִפֹּ֔לוּיִפֹּלוּיפלו הָאֶחָ֖דהָאֶחָדהאחד יָקִ֣יםיָקִיםיקים אֶתאֶתאת־־־חֲבֵר֑וֹחֲבֵרוֹחברו וְאִ֣יל֗וֹוְאִילוֹואילו הָֽאֶחָד֙הָאֶחָדהאחד שֶׁיִּפּ֔וֹלשֶׁיִּפּוֹלשיפול וְאֵ֥יןוְאֵיןואין שֵׁנִ֖ישֵׁנִישני לַהֲקִימֽוֹלַהֲקִימוֹלהקימו׃׃׃ 4:11 גַּ֛םגַּםגם אִםאִםאם־־־יִשְׁכְּב֥וּיִשְׁכְּבוּישכבו שְׁנַ֖יִםשְׁנַיִםשנים וְחַ֣םוְחַםוחם לָהֶ֑םלָהֶםלהם וּלְאֶחָ֖דוּלְאֶחָדולאחד אֵ֥יךְאֵיךְאיך יֵחָֽםיֵחָםיחם׃׃׃ 4:12 וְאִֽםוְאִםואם־־־יִתְקְפוֹ֙יִתְקְפוֹיתקפו הָאֶחָ֔דהָאֶחָדהאחד הַשְּׁנַ֖יִםהַשְּׁנַיִםהשנים יַעַמְד֣וּיַעַמְדוּיעמדו נֶגְדּ֑וֹנֶגְדּוֹנגדו וְהַחוּט֙וְהַחוּטוהחוט הַֽמְשֻׁלָּ֔שׁהַמְשֻׁלָּשׁהמשלש לֹ֥אלֹאלא בִמְהֵרָ֖הבִמְהֵרָהבמהרה יִנָּתֵֽקיִנָּתֵקינתק׃׃׃ 4:13 ט֛וֹבטוֹבטוב יֶ֥לֶדיֶלֶדילד מִסְכֵּ֖ןמִסְכֵּןמסכן וְחָכָ֑םוְחָכָםוחכם מִמֶּ֤לֶךְמִמֶּלֶךְממלך זָקֵן֙זָקֵןזקן וּכְסִ֔ילוּכְסִילוכסיל אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָדַ֥עיָדַעידע לְהִזָּהֵ֖רלְהִזָּהֵרלהזהר עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 4:14 כִּֽיכִּיכי־־־מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית הָסוּרִ֖יםהָסוּרִיםהסורים יָצָ֣איָצָאיצא לִמְלֹ֑ךְלִמְלֹךְלמלך כִּ֛יכִּיכי גַּ֥םגַּםגם בְּמַלְכוּת֖וֹבְּמַלְכוּתוֹבמלכותו נוֹלַ֥דנוֹלַדנולד רָֽשׁרָשׁרש׃׃׃ 4:15 רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַ֣חַיִּ֔יםהַחַיִּיםהחיים הַֽמְהַלְּכִ֖יםהַמְהַלְּכִיםהמהלכים תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש עִ֚םעִםעם הַיֶּ֣לֶדהַיֶּלֶדהילד הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַעֲמֹ֖דיַעֲמֹדיעמד תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 4:16 אֵֽיןאֵיןאין־־־קֵ֣ץקֵץקץ לְכָללְכָללכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם לְכֹ֤ללְכֹללכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָה֙הָיָההיה לִפְנֵיהֶ֔םלִפְנֵיהֶםלפניהם גַּ֥םגַּםגם הָאַחֲרוֹנִ֖יםהָאַחֲרוֹנִיםהאחרונים לֹ֣אלֹאלא יִשְׂמְחוּיִשְׂמְחוּישמחו־־־ב֑וֹבוֹבו כִּֽיכִּיכי־־־גַםגַםגם־־־זֶ֥הזֶהזה הֶ֖בֶלהֶבֶלהבל וְרַעְי֥וֹןוְרַעְיוֹןורעיון רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 4:17 שְׁמֹ֣רשְׁמֹרשמר [רגליך כ][רגליך כ][רגליך כ] (רַגְלְךָ֗ ק)(רַגְלְךָ ק)(רגלך ק) כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר תֵּלֵךְ֙תֵּלֵךְתלך אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְקָר֣וֹבוְקָרוֹבוקרוב לִשְׁמֹ֔עַלִשְׁמֹעַלשמע מִתֵּ֥תמִתֵּתמתת הַכְּסִילִ֖יםהַכְּסִילִיםהכסילים זָ֑בַחזָבַחזבח כִּֽיכִּיכי־־־אֵינָ֥םאֵינָםאינם יוֹדְעִ֖יםיוֹדְעִיםיודעים לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות רָֽערָערע׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain