Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ecclesiastes 5

5:1 אַלאַלאל־־־תְּבַהֵ֨לתְּבַהֵלתבהל עַלעַלעל־־־פִּ֜יךָפִּיךָפיך וְלִבְּךָ֧וְלִבְּךָולבך אַלאַלאל־־־יְמַהֵ֛ריְמַהֵרימהר לְהוֹצִ֥יאלְהוֹצִיאלהוציא דָבָ֖רדָבָרדבר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים כִּ֣יכִּיכי הָאֱלֹהִ֤יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בַּשָּׁמַ֙יִם֙בַּשָּׁמַיִםבשמים וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה עַלעַלעל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ עַֽלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו דְבָרֶ֖יךָדְבָרֶיךָדבריך מְעַטִּֽיםמְעַטִּיםמעטים׃׃׃ 5:2 כִּ֛יכִּיכי בָּ֥אבָּאבא הַחֲל֖וֹםהַחֲלוֹםהחלום בְּרֹ֣בבְּרֹבברב עִנְיָ֑ןעִנְיָןענין וְק֥וֹלוְקוֹלוקול כְּסִ֖ילכְּסִילכסיל בְּרֹ֥בבְּרֹבברב דְּבָרִֽיםדְּבָרִיםדברים׃׃׃ 5:3 כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר תִּדֹּ֨רתִּדֹּרתדר נֶ֜דֶרנֶדֶרנדר לֵֽאלֹהִ֗יםלֵאלֹהִיםלאלהים אַלאַלאל־־־תְּאַחֵר֙תְּאַחֵרתאחר לְשַׁלְּמ֔וֹלְשַׁלְּמוֹלשלמו כִּ֛יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין חֵ֖פֶץחֵפֶץחפץ בַּכְּסִילִ֑יםבַּכְּסִילִיםבכסילים אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תִּדֹּ֖רתִּדֹּרתדר שַׁלֵּֽםשַׁלֵּםשלם׃׃׃ 5:4 ט֖וֹבטוֹבטוב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תִדֹּ֑רתִדֹּרתדר מִשֶׁתִּדּ֖וֹרמִשֶׁתִּדּוֹרמשתדור וְלֹ֥אוְלֹאולא תְשַׁלֵּֽםתְשַׁלֵּםתשלם׃׃׃ 5:5 אַלאַלאל־־־תִּתֵּ֤ןתִּתֵּןתתן אֶתאֶתאת־־־פִּ֙יךָ֙פִּיךָפיך לַחֲטִ֣יאלַחֲטִיאלחטיא אֶתאֶתאת־־־בְּשָׂרֶ֔ךָבְּשָׂרֶךָבשרך וְאַלוְאַלואל־־־תֹּאמַר֙תֹּאמַרתאמר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמַּלְאָ֔ךְהַמַּלְאָךְהמלאך כִּ֥יכִּיכי שְׁגָגָ֖השְׁגָגָהשגגה הִ֑יאהִיאהיא לָ֣מָּהלָמָּהלמה יִקְצֹ֤ףיִקְצֹףיקצף הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים עַלעַלעל־־־קוֹלֶ֔ךָקוֹלֶךָקולך וְחִבֵּ֖לוְחִבֵּלוחבל אֶתאֶתאת־־־מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה יָדֶֽיךָיָדֶיךָידיך׃׃׃ 5:6 כִּ֣יכִּיכי בְרֹ֤בבְרֹבברב חֲלֹמוֹת֙חֲלֹמוֹתחלמות וַהֲבָלִ֔יםוַהֲבָלִיםוהבלים וּדְבָרִ֖יםוּדְבָרִיםודברים הַרְבֵּ֑ההַרְבֵּההרבה כִּ֥יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים יְרָֽאיְרָאירא׃׃׃ 5:7 אִםאִםאם־־־עֹ֣שֶׁקעֹשֶׁקעשק רָ֠שׁרָשׁרש וְגֵ֨זֶלוְגֵזֶלוגזל מִשְׁפָּ֤טמִשְׁפָּטמשפט וָצֶ֙דֶק֙וָצֶדֶקוצדק תִּרְאֶ֣התִּרְאֶהתראה בַמְּדִינָ֔הבַמְּדִינָהבמדינה אַלאַלאל־־־תִּתְמַ֖הּתִּתְמַהּתתמה עַלעַלעל־־־הַחֵ֑פֶץהַחֵפֶץהחפץ כִּ֣יכִּיכי גָבֹ֜הַּגָבֹהַּגבה מֵעַ֤למֵעַלמעל גָּבֹ֙הַ֙גָּבֹהַגבה שֹׁמֵ֔רשֹׁמֵרשמר וּגְבֹהִ֖יםוּגְבֹהִיםוגבהים עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 5:8 וְיִתְר֥וֹןוְיִתְרוֹןויתרון אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ בַּכֹּ֣לבַּכֹּלבכל [הִיא כ][הִיא כ][היא כ] (ה֑וּא ק)(הוּא ק)(הוא ק) מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך לְשָׂדֶ֖הלְשָׂדֶהלשדה נֶעֱבָֽדנֶעֱבָדנעבד׃׃׃ 5:9 אֹהֵ֥באֹהֵבאהב כֶּ֙סֶף֙כֶּסֶףכסף לֹאלֹאלא־־־יִשְׂבַּ֣עיִשְׂבַּעישבע כֶּ֔סֶףכֶּסֶףכסף וּמִֽיוּמִיומי־־־אֹהֵ֥באֹהֵבאהב בֶּהָמ֖וֹןבֶּהָמוֹןבהמון לֹ֣אלֹאלא תְבוּאָ֑התְבוּאָהתבואה גַּםגַּםגם־־־זֶ֖הזֶהזה הָֽבֶלהָבֶלהבל׃׃׃ 5:10 בִּרְבוֹת֙בִּרְבוֹתברבות הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה רַבּ֖וּרַבּוּרבו אוֹכְלֶ֑יהָאוֹכְלֶיהָאוכליה וּמַהוּמַהומה־־־כִּשְׁרוֹן֙כִּשְׁרוֹןכשרון לִבְעָלֶ֔יהָלִבְעָלֶיהָלבעליה כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־[רְאִיַּת כ][רְאִיַּת כ][ראית כ] (רְא֥וּת ק)(רְאוּת ק)(ראות ק) עֵינָֽיועֵינָיועיניו׃׃׃ 5:11 מְתוּקָה֙מְתוּקָהמתוקה שְׁנַ֣תשְׁנַתשנת הָעֹבֵ֔דהָעֹבֵדהעבד אִםאִםאם־־־מְעַ֥טמְעַטמעט וְאִםוְאִםואם־־־הַרְבֵּ֖ההַרְבֵּההרבה יֹאכֵ֑ליֹאכֵליאכל וְהַשָּׂבָע֙וְהַשָּׂבָעוהשבע לֶֽעָשִׁ֔ירלֶעָשִׁירלעשיר אֵינֶ֛נּוּאֵינֶנּוּאיננו מַנִּ֥יחַֽמַנִּיחַמניח ל֖וֹלוֹלו לִישֽׁוֹןלִישׁוֹןלישון׃׃׃ 5:12 יֵ֚שׁיֵשׁיש רָעָ֣הרָעָהרעה חוֹלָ֔החוֹלָהחולה רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש עֹ֛שֶׁרעֹשֶׁרעשר שָׁמ֥וּרשָׁמוּרשמור לִבְעָלָ֖יולִבְעָלָיולבעליו לְרָעָתֽוֹלְרָעָתוֹלרעתו׃׃׃ 5:13 וְאָבַ֛דוְאָבַדואבד הָעֹ֥שֶׁרהָעֹשֶׁרהעשר הַה֖וּאהַהוּאההוא בְּעִנְיַ֣ןבְּעִנְיַןבענין רָ֑ערָערע וְהוֹלִ֣ידוְהוֹלִידוהוליד בֵּ֔ןבֵּןבן וְאֵ֥יןוְאֵיןואין בְּיָד֖וֹבְּיָדוֹבידו מְאֽוּמָהמְאוּמָהמאומה׃׃׃ 5:14 כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר יָצָא֙יָצָאיצא מִבֶּ֣טֶןמִבֶּטֶןמבטן אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו עָר֛וֹםעָרוֹםערום יָשׁ֥וּביָשׁוּבישוב לָלֶ֖כֶתלָלֶכֶתללכת כְּשֶׁבָּ֑אכְּשֶׁבָּאכשבא וּמְא֙וּמָה֙וּמְאוּמָהומאומה לֹאלֹאלא־־־יִשָּׂ֣איִשָּׂאישא בַעֲמָל֔וֹבַעֲמָלוֹבעמלו שֶׁיֹּלֵ֖ךְשֶׁיֹּלֵךְשילך בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 5:15 וְגַםוְגַםוגם־־־זֹה֙זֹהזה רָעָ֣הרָעָהרעה חוֹלָ֔החוֹלָהחולה כָּלכָּלכל־־־עֻמַּ֥תעֻמַּתעמת שֶׁבָּ֖אשֶׁבָּאשבא כֵּ֣ןכֵּןכן יֵלֵ֑ךְיֵלֵךְילך וּמַהוּמַהומה־־־יִּתְר֣וֹןיִּתְרוֹןיתרון ל֔וֹלוֹלו שֶֽׁיַּעֲמֹ֖לשֶׁיַּעֲמֹלשיעמל לָרֽוּחַלָרוּחַלרוח׃׃׃ 5:16 גַּ֥םגַּםגם כָּלכָּלכל־־־יָמָ֖יויָמָיוימיו בַּחֹ֣שֶׁךְבַּחֹשֶׁךְבחשך יֹאכֵ֑ליֹאכֵליאכל וְכָעַ֥סוְכָעַסוכעס הַרְבֵּ֖ההַרְבֵּההרבה וְחָלְי֥וֹוְחָלְיוֹוחליו וָקָֽצֶףוָקָצֶףוקצף׃׃׃ 5:17 הִנֵּ֞ההִנֵּההנה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי אָ֗נִיאָנִיאני ט֣וֹבטוֹבטוב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָפֶ֣היָפֶהיפה לֶֽאֶכוֹללֶאֶכוֹללאכול־־־וְ֠לִשְׁתּוֹתוְלִשְׁתּוֹתולשתות וְלִרְא֨וֹתוְלִרְאוֹתולראות טוֹבָ֜הטוֹבָהטובה בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֲמָל֣וֹעֲמָלוֹעמלו ׀׀׀ שֶׁיַּעֲמֹ֣לשֶׁיַּעֲמֹלשיעמל תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־הַשֶּׁ֗מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש מִסְפַּ֧רמִסְפַּרמספר יְמֵייְמֵיימי־־־[חַיָּו כ][חַיָּו כ][חיו כ] (חַיָּ֛יו ק)(חַיָּיו ק)(חייו ק) אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָֽתַןנָתַןנתן־־־ל֥וֹלוֹלו הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים כִּיכִּיכי־־־ה֥וּאהוּאהוא חֶלְקֽוֹחֶלְקוֹחלקו׃׃׃ 5:18 גַּ֣םגַּםגם כָּֽלכָּלכל־־־הָאָדָ֡םהָאָדָםהאדם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָֽתַןנָתַןנתן־־־ל֣וֹלוֹלו הָאֱלֹהִים֩הָאֱלֹהִיםהאלהים עֹ֨שֶׁרעֹשֶׁרעשר וּנְכָסִ֜יםוּנְכָסִיםונכסים וְהִשְׁלִיט֨וֹוְהִשְׁלִיטוֹוהשליטו לֶאֱכֹ֤ללֶאֱכֹללאכל מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו וְלָשֵׂ֣אתוְלָשֵׂאתולשאת אֶתאֶתאת־־־חֶלְק֔וֹחֶלְקוֹחלקו וְלִשְׂמֹ֖חַוְלִשְׂמֹחַולשמח בַּעֲמָל֑וֹבַּעֲמָלוֹבעמלו זֹ֕הזֹהזה מַתַּ֥תמַתַּתמתת אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים הִֽיאהִיאהיא׃׃׃ 5:19 כִּ֚יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא הַרְבֵּ֔ההַרְבֵּההרבה יִזְכֹּ֖ריִזְכֹּריזכר אֶתאֶתאת־־־יְמֵ֣ייְמֵיימי חַיָּ֑יוחַיָּיוחייו כִּ֧יכִּיכי הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מַעֲנֶ֖המַעֲנֶהמענה בְּשִׂמְחַ֥תבְּשִׂמְחַתבשמחת לִבּֽוֹלִבּוֹלבו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain