Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ecclesiastes 6

6:1 יֵ֣שׁיֵשׁיש רָעָ֔הרָעָהרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש וְרַבָּ֥הוְרַבָּהורבה הִ֖יאהִיאהיא עַלעַלעל־־־הָאָדָֽםהָאָדָםהאדם׃׃׃ 6:2 אִ֣ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־ל֣וֹלוֹלו הָאֱלֹהִ֡יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עֹשֶׁר֩עֹשֶׁרעשר וּנְכָסִ֨יםוּנְכָסִיםונכסים וְכָב֜וֹדוְכָבוֹדוכבוד וְֽאֵינֶ֨נּוּוְאֵינֶנּוּואיננו חָסֵ֥רחָסֵרחסר לְנַפְשׁ֣וֹלְנַפְשׁוֹלנפשו ׀׀׀ מִכֹּ֣למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִתְאַוֶּ֗היִתְאַוֶּהיתאוה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַשְׁלִיטֶ֤נּוּיַשְׁלִיטֶנּוּישליטנו הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים לֶאֱכֹ֣ללֶאֱכֹללאכל מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו כִּ֛יכִּיכי אִ֥ישׁאִישׁאיש נָכְרִ֖ינָכְרִינכרי יֹֽאכֲלֶ֑נּוּיֹאכֲלֶנּוּיאכלנו זֶ֥הזֶהזה הֶ֛בֶלהֶבֶלהבל וָחֳלִ֥יוָחֳלִיוחלי רָ֖ערָערע הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 6:3 אִםאִםאם־־־יוֹלִ֣ידיוֹלִידיוליד אִ֣ישׁאִישׁאיש מֵאָ֡המֵאָהמאה וְשָׁנִים֩וְשָׁנִיםושנים רַבּ֨וֹתרַבּוֹתרבות יִֽחְיֶ֜היִחְיֶהיחיה וְרַ֣בוְרַבורב ׀׀׀ שֶׁיִּהְי֣וּשֶׁיִּהְיוּשיהיו יְמֵֽייְמֵיימי־־־שָׁנָ֗יושָׁנָיושניו וְנַפְשׁוֹ֙וְנַפְשׁוֹונפשו לֹאלֹאלא־־־תִשְׂבַּ֣עתִשְׂבַּעתשבע מִןמִןמן־־־הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה וְגַםוְגַםוגם־־־קְבוּרָ֖הקְבוּרָהקבורה לֹאלֹאלא־־־הָ֣יְתָההָיְתָההיתה לּ֑וֹלּוֹלו אָמַ֕רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי ט֥וֹבטוֹבטוב מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו הַנָּֽפֶלהַנָּפֶלהנפל׃׃׃ 6:4 כִּֽיכִּיכי־־־בַהֶ֥בֶלבַהֶבֶלבהבל בָּ֖אבָּאבא וּבַחֹ֣שֶׁךְוּבַחֹשֶׁךְובחשך יֵלֵ֑ךְיֵלֵךְילך וּבַחֹ֖שֶׁךְוּבַחֹשֶׁךְובחשך שְׁמ֥וֹשְׁמוֹשמו יְכֻסֶּֽהיְכֻסֶּהיכסה׃׃׃ 6:5 גַּםגַּםגם־־־שֶׁ֥מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש לֹאלֹאלא־־־רָאָ֖הרָאָהראה וְלֹ֣אוְלֹאולא יָדָ֑עיָדָעידע נַ֥חַתנַחַתנחת לָזֶ֖הלָזֶהלזה מִזֶּֽהמִזֶּהמזה׃׃׃ 6:6 וְאִלּ֣וּוְאִלּוּואלו חָיָ֗החָיָהחיה אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים פַּעֲמַ֔יִםפַּעֲמַיִםפעמים וְטוֹבָ֖הוְטוֹבָהוטובה לֹ֣אלֹאלא רָאָ֑הרָאָהראה הֲלֹ֛אהֲלֹאהלא אֶלאֶלאל־־־מָק֥וֹםמָקוֹםמקום אֶחָ֖דאֶחָדאחד הַכֹּ֥להַכֹּלהכל הוֹלֵֽךְהוֹלֵךְהולך׃׃׃ 6:7 כָּלכָּלכל־־־עֲמַ֥לעֲמַלעמל הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם לְפִ֑יהוּלְפִיהוּלפיהו וְגַםוְגַםוגם־־־הַנֶּ֖פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש לֹ֥אלֹאלא תִמָּלֵֽאתִמָּלֵאתמלא׃׃׃ 6:8 כִּ֛יכִּיכי מַהמַהמה־־־יּוֹתֵ֥ריּוֹתֵריותר לֶחָכָ֖םלֶחָכָםלחכם מִֽןמִןמן־־־הַכְּסִ֑ילהַכְּסִילהכסיל מַהמַהמה־־־לֶּעָנִ֣ילֶּעָנִילעני יוֹדֵ֔עַיוֹדֵעַיודע לַהֲלֹ֖ךְלַהֲלֹךְלהלך נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד הַחַיִּֽיםהַחַיִּיםהחיים׃׃׃ 6:9 ט֛וֹבטוֹבטוב מַרְאֵ֥המַרְאֵהמראה עֵינַ֖יִםעֵינַיִםעינים מֵֽהֲלָךְמֵהֲלָךְמהלך־־־נָ֑פֶשׁנָפֶשׁנפש גַּםגַּםגם־־־זֶ֥הזֶהזה הֶ֖בֶלהֶבֶלהבל וּרְע֥וּתוּרְעוּתורעות רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 6:10 מַהמַהמה־־־שֶּֽׁהָיָ֗השֶּׁהָיָהשהיה כְּבָר֙כְּבָרכבר נִקְרָ֣אנִקְרָאנקרא שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו וְנוֹדָ֖עוְנוֹדָעונודע אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ה֣וּאהוּאהוא אָדָ֑םאָדָםאדם וְלֹאוְלֹאולא־־־יוּכַ֣ליוּכַליוכל לָדִ֔יןלָדִיןלדין עִ֥םעִםעם [שֶׁהַתְקִיף כ][שֶׁהַתְקִיף כ][שהתקיף כ] (שֶׁתַּקִּ֖יף ק)(שֶׁתַּקִּיף ק)(שתקיף ק) מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 6:11 כִּ֛יכִּיכי יֵשׁיֵשׁיש־־־דְּבָרִ֥יםדְּבָרִיםדברים הַרְבֵּ֖ההַרְבֵּההרבה מַרְבִּ֣יםמַרְבִּיםמרבים הָ֑בֶלהָבֶלהבל מַהמַהמה־־־יֹּתֵ֖ריֹּתֵריתר לָאָדָֽםלָאָדָםלאדם׃׃׃ 6:12 כִּ֣יכִּיכי מִֽימִימי־־־יוֹדֵעַ֩יוֹדֵעַיודע מַהמַהמה־־־טּ֨וֹבטּוֹבטוב לָֽאָדָ֜םלָאָדָםלאדם בַּֽחַיִּ֗יםבַּחַיִּיםבחיים מִסְפַּ֛רמִסְפַּרמספר יְמֵייְמֵיימי־־־חַיֵּ֥יחַיֵּיחיי הֶבְל֖וֹהֶבְלוֹהבלו וְיַעֲשֵׂ֣םוְיַעֲשֵׂםויעשם כַּצֵּ֑לכַּצֵּלכצל אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר מִֽימִימי־־־יַגִּ֣ידיַגִּידיגיד לָֽאָדָ֔םלָאָדָםלאדם מַהמַהמה־־־יִּהְיֶ֥היִּהְיֶהיהיה אַחֲרָ֖יואַחֲרָיואחריו תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain