Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ecclesiastes 7

7:1 ט֥וֹבטוֹבטוב שֵׁ֖םשֵׁםשם מִשֶּׁ֣מֶןמִשֶּׁמֶןמשמן ט֑וֹבטוֹבטוב וְי֣וֹםוְיוֹםויום הַמָּ֔וֶתהַמָּוֶתהמות מִיּ֖וֹםמִיּוֹםמיום הִוָּלְדֽוֹהִוָּלְדוֹהולדו׃׃׃ 7:2 ט֞וֹבטוֹבטוב לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת אֶלאֶלאל־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֗בֶלאֵבֶלאבל מִלֶּ֙כֶת֙מִלֶּכֶתמלכת אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית מִשְׁתֶּ֔המִשְׁתֶּהמשתה בַּאֲשֶׁ֕רבַּאֲשֶׁרבאשר ה֖וּאהוּאהוא ס֣וֹףסוֹףסוף כָּלכָּלכל־־־הָאָדָ֑םהָאָדָםהאדם וְהַחַ֖יוְהַחַיוהחי יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן אֶלאֶלאל־־־לִבּֽוֹלִבּוֹלבו׃׃׃ 7:3 ט֥וֹבטוֹבטוב כַּ֖עַסכַּעַסכעס מִשְּׂחֹ֑קמִשְּׂחֹקמשחק כִּֽיכִּיכי־־־בְרֹ֥עַבְרֹעַברע פָּנִ֖יםפָּנִיםפנים יִ֥יטַביִיטַבייטב לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 7:4 לֵ֤בלֵבלב חֲכָמִים֙חֲכָמִיםחכמים בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית אֵ֔בֶלאֵבֶלאבל וְלֵ֥בוְלֵבולב כְּסִילִ֖יםכְּסִילִיםכסילים בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית שִׂמְחָֽהשִׂמְחָהשמחה׃׃׃ 7:5 ט֕וֹבטוֹבטוב לִשְׁמֹ֖עַלִשְׁמֹעַלשמע גַּעֲרַ֣תגַּעֲרַתגערת חָכָ֑םחָכָםחכם מֵאִ֕ישׁמֵאִישׁמאיש שֹׁמֵ֖עַשֹׁמֵעַשמע שִׁ֥ירשִׁירשיר כְּסִילִֽיםכְּסִילִיםכסילים׃׃׃ 7:6 כִּ֣יכִּיכי כְק֤וֹלכְקוֹלכקול הַסִּירִים֙הַסִּירִיםהסירים תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַסִּ֔ירהַסִּירהסיר כֵּ֖ןכֵּןכן שְׂחֹ֣קשְׂחֹקשחק הַכְּסִ֑ילהַכְּסִילהכסיל וְגַםוְגַםוגם־־־זֶ֖הזֶהזה הָֽבֶלהָבֶלהבל׃׃׃ 7:7 כִּ֥יכִּיכי הָעֹ֖שֶׁקהָעֹשֶׁקהעשק יְהוֹלֵ֣ליְהוֹלֵליהולל חָכָ֑םחָכָםחכם וִֽיאַבֵּ֥דוִיאַבֵּדויאבד אֶתאֶתאת־־־לֵ֖בלֵבלב מַתָּנָֽהמַתָּנָהמתנה׃׃׃ 7:8 ט֛וֹבטוֹבטוב אַחֲרִ֥יתאַחֲרִיתאחרית דָּבָ֖רדָּבָרדבר מֵֽרֵאשִׁית֑וֹמֵרֵאשִׁיתוֹמראשיתו ט֥וֹבטוֹבטוב אֶֽרֶךְאֶרֶךְארך־־־ר֖וּחַרוּחַרוח מִגְּבַהּמִגְּבַהּמגבה־־־רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 7:9 אַלאַלאל־־־תְּבַהֵ֥לתְּבַהֵלתבהל בְּרֽוּחֲךָ֖בְּרוּחֲךָברוחך לִכְע֑וֹסלִכְעוֹסלכעוס כִּ֣יכִּיכי כַ֔עַסכַעַסכעס בְּחֵ֥יקבְּחֵיקבחיק כְּסִילִ֖יםכְּסִילִיםכסילים יָנֽוּחַיָנוּחַינוח׃׃׃ 7:10 אַלאַלאל־־־תֹּאמַר֙תֹּאמַרתאמר מֶ֣המֶהמה הָיָ֔ההָיָההיה שֶׁ֤הַיָּמִים֙שֶׁהַיָּמִיםשהימים הָרִ֣אשֹׁנִ֔יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים הָי֥וּהָיוּהיו טוֹבִ֖יםטוֹבִיםטובים מֵאֵ֑לֶּהמֵאֵלֶּהמאלה כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא מֵחָכְמָ֖המֵחָכְמָהמחכמה שָׁאַ֥לְתָּשָׁאַלְתָּשאלת עַלעַלעל־־־זֶֽהזֶהזה׃׃׃ 7:11 טוֹבָ֥הטוֹבָהטובה חָכְמָ֖החָכְמָהחכמה עִֽםעִםעם־־־נַחֲלָ֑הנַחֲלָהנחלה וְיֹתֵ֖רוְיֹתֵרויתר לְרֹאֵ֥ילְרֹאֵילראי הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 7:12 כִּ֛יכִּיכי בְּצֵ֥לבְּצֵלבצל הַֽחָכְמָ֖ההַחָכְמָההחכמה בְּצֵ֣לבְּצֵלבצל הַכָּ֑סֶףהַכָּסֶףהכסף וְיִתְר֣וֹןוְיִתְרוֹןויתרון דַּ֔עַתדַּעַתדעת הַֽחָכְמָ֖ההַחָכְמָההחכמה תְּחַיֶּ֥התְּחַיֶּהתחיה בְעָלֶֽיהָבְעָלֶיהָבעליה׃׃׃ 7:13 רְאֵ֖הרְאֵהראה אֶתאֶתאת־־־מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים כִּ֣יכִּיכי מִ֤ימִימי יוּכַל֙יוּכַליוכל לְתַקֵּ֔ןלְתַקֵּןלתקן אֵ֖תאֵתאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עִוְּתֽוֹעִוְּתוֹעותו׃׃׃ 7:14 בְּי֤וֹםבְּיוֹםביום טוֹבָה֙טוֹבָהטובה הֱיֵ֣ההֱיֵההיה בְט֔וֹבבְטוֹבבטוב וּבְי֥וֹםוּבְיוֹםוביום רָעָ֖הרָעָהרעה רְאֵ֑הרְאֵהראה גַּ֣םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־זֶ֤הזֶהזה לְעֻמַּתלְעֻמַּתלעמת־־־זֶה֙זֶהזה עָשָׂ֣העָשָׂהעשה הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עַלעַלעל־־־דִּבְרַ֗תדִּבְרַתדברת שֶׁלֹּ֨אשֶׁלֹּאשלא יִמְצָ֧איִמְצָאימצא הָֽאָדָ֛םהָאָדָםהאדם אַחֲרָ֖יואַחֲרָיואחריו מְאֽוּמָהמְאוּמָהמאומה׃׃׃ 7:15 אֶתאֶתאת־־־הַכֹּ֥להַכֹּלהכל רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי הֶבְלִ֑יהֶבְלִיהבלי יֵ֤שׁיֵשׁיש צַדִּיק֙צַדִּיקצדיק אֹבֵ֣דאֹבֵדאבד בְּצִדְק֔וֹבְּצִדְקוֹבצדקו וְיֵ֣שׁוְיֵשׁויש רָשָׁ֔ערָשָׁערשע מַאֲרִ֖יךְמַאֲרִיךְמאריך בְּרָעָתֽוֹבְּרָעָתוֹברעתו׃׃׃ 7:16 אַלאַלאל־־־תְּהִ֤יתְּהִיתהי צַדִּיק֙צַדִּיקצדיק הַרְבֵּ֔ההַרְבֵּההרבה וְאַלוְאַלואל־־־תִּתְחַכַּ֖םתִּתְחַכַּםתתחכם יוֹתֵ֑ריוֹתֵריותר לָ֖מָּהלָמָּהלמה תִּשּׁוֹמֵֽםתִּשּׁוֹמֵםתשומם׃׃׃ 7:17 אַלאַלאל־־־תִּרְשַׁ֥עתִּרְשַׁעתרשע הַרְבֵּ֖ההַרְבֵּההרבה וְאַלוְאַלואל־־־תְּהִ֣יתְּהִיתהי סָכָ֑לסָכָלסכל לָ֥מָּהלָמָּהלמה תָמ֖וּתתָמוּתתמות בְּלֹ֥אבְּלֹאבלא עִתֶּֽךָעִתֶּךָעתך׃׃׃ 7:18 ט֚וֹבטוֹבטוב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֶּאֱחֹ֣זתֶּאֱחֹזתאחז בָּזֶ֔הבָּזֶהבזה וְגַםוְגַםוגם־־־מִזֶּ֖המִזֶּהמזה אַלאַלאל־־־תַּנַּ֣חתַּנַּחתנח אֶתאֶתאת־־־יָדֶ֑ךָיָדֶךָידך כִּֽיכִּיכי־־־יְרֵ֥איְרֵאירא אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים יֵצֵ֥איֵצֵאיצא אֶתאֶתאת־־־כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 7:19 הַֽחָכְמָ֖ההַחָכְמָההחכמה תָּעֹ֣זתָּעֹזתעז לֶחָכָ֑םלֶחָכָםלחכם מֵֽעֲשָׂרָה֙מֵעֲשָׂרָהמעשרה שַׁלִּיטִ֔יםשַׁלִּיטִיםשליטים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָי֖וּהָיוּהיו בָּעִֽירבָּעִירבעיר׃׃׃ 7:20 כִּ֣יכִּיכי אָדָ֔םאָדָםאדם אֵ֥יןאֵיןאין צַדִּ֖יקצַדִּיקצדיק בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־טּ֖וֹבטּוֹבטוב וְלֹ֥אוְלֹאולא יֶחֱטָֽאיֶחֱטָאיחטא׃׃׃ 7:21 גַּ֤םגַּםגם לְכָללְכָללכל־־־הַדְּבָרִים֙הַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יְדַבֵּ֔רוּיְדַבֵּרוּידברו אַלאַלאל־־־תִּתֵּ֖ןתִּתֵּןתתן לִבֶּ֑ךָלִבֶּךָלבך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תִשְׁמַ֥עתִשְׁמַעתשמע אֶֽתאֶתאת־־־עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך מְקַלְלֶֽךָמְקַלְלֶךָמקללך׃׃׃ 7:22 כִּ֛יכִּיכי גַּםגַּםגם־־־פְּעָמִ֥יםפְּעָמִיםפעמים רַבּ֖וֹתרַבּוֹתרבות יָדַ֣עיָדַעידע לִבֶּ֑ךָלִבֶּךָלבך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר גַּםגַּםגם־־־[אַתְּ כ][אַתְּ כ][את כ] (אַתָּ֖ה ק)(אַתָּה ק)(אתה ק) קִלַּ֥לְתָּקִלַּלְתָּקללת אֲחֵרִֽיםאֲחֵרִיםאחרים׃׃׃ 7:23 כָּלכָּלכל־־־זֹ֖הזֹהזה נִסִּ֣יתִינִסִּיתִינסיתי בַֽחָכְמָ֑הבַחָכְמָהבחכמה אָמַ֣רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֶחְכָּ֔מָהאֶחְכָּמָהאחכמה וְהִ֖יאוְהִיאוהיא רְחוֹקָ֥הרְחוֹקָהרחוקה מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 7:24 רָח֖וֹקרָחוֹקרחוק מַהמַהמה־־־שֶּׁהָיָ֑השֶּׁהָיָהשהיה וְעָמֹ֥קוְעָמֹקועמק ׀׀׀ עָמֹ֖קעָמֹקעמק מִ֥ימִימי יִמְצָאֶֽנּוּיִמְצָאֶנּוּימצאנו׃׃׃ 7:25 סַבּ֨וֹתִֽיסַבּוֹתִיסבותי אֲנִ֤יאֲנִיאני וְלִבִּי֙וְלִבִּיולבי לָדַ֣עַתלָדַעַתלדעת וְלָת֔וּרוְלָתוּרולתור וּבַקֵּ֥שׁוּבַקֵּשׁובקש חָכְמָ֖החָכְמָהחכמה וְחֶשְׁבּ֑וֹןוְחֶשְׁבּוֹןוחשבון וְלָדַ֙עַת֙וְלָדַעַתולדעת רֶ֣שַׁערֶשַׁערשע כֶּ֔סֶלכֶּסֶלכסל וְהַסִּכְל֖וּתוְהַסִּכְלוּתוהסכלות הוֹלֵלֽוֹתהוֹלֵלוֹתהוללות׃׃׃ 7:26 וּמוֹצֶ֨אוּמוֹצֶאומוצא אֲנִ֜יאֲנִיאני מַ֣רמַרמר מִמָּ֗וֶתמִמָּוֶתממות אֶתאֶתאת־־־הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִ֨יאהִיאהיא מְצוֹדִ֧יםמְצוֹדִיםמצודים וַחֲרָמִ֛יםוַחֲרָמִיםוחרמים לִבָּ֖הּלִבָּהּלבה אֲסוּרִ֣יםאֲסוּרִיםאסורים יָדֶ֑יהָיָדֶיהָידיה ט֞וֹבטוֹבטוב לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני הָאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים יִמָּלֵ֣טיִמָּלֵטימלט מִמֶּ֔נָּהמִמֶּנָּהממנה וְחוֹטֵ֖אוְחוֹטֵאוחוטא יִלָּ֥כֶדיִלָּכֶדילכד בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 7:27 רְאֵה֙רְאֵהראה זֶ֣הזֶהזה מָצָ֔אתִימָצָאתִימצאתי אָמְרָ֖האָמְרָהאמרה קֹהֶ֑לֶתקֹהֶלֶתקהלת אַחַ֥תאַחַתאחת לְאַחַ֖תלְאַחַתלאחת לִמְצֹ֥אלִמְצֹאלמצא חֶשְׁבּֽוֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון׃׃׃ 7:28 אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר עוֹדעוֹדעוד־־־בִּקְשָׁ֥הבִּקְשָׁהבקשה נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי וְלֹ֣אוְלֹאולא מָצָ֑אתִימָצָאתִימצאתי אָדָ֞םאָדָםאדם אֶחָ֤דאֶחָדאחד מֵאֶ֙לֶף֙מֵאֶלֶףמאלף מָצָ֔אתִימָצָאתִימצאתי וְאִשָּׁ֥הוְאִשָּׁהואשה בְכָלבְכָלבכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה לֹ֥אלֹאלא מָצָֽאתִימָצָאתִימצאתי׃׃׃ 7:29 לְבַד֙לְבַדלבד רְאֵהרְאֵהראה־־־זֶ֣הזֶהזה מָצָ֔אתִימָצָאתִימצאתי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֧העָשָׂהעשה הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֶתאֶתאת־־־הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם יָשָׁ֑ריָשָׁרישר וְהֵ֥מָּהוְהֵמָּהוהמה בִקְשׁ֖וּבִקְשׁוּבקשו חִשְּׁבֹנ֥וֹתחִשְּׁבֹנוֹתחשבנות רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain