Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ecclesiastes 8

8:1 מִ֚ימִימי כְּהֶ֣חָכָ֔םכְּהֶחָכָםכהחכם וּמִ֥יוּמִיומי יוֹדֵ֖עַיוֹדֵעַיודע פֵּ֣שֶׁרפֵּשֶׁרפשר דָּבָ֑רדָּבָרדבר חָכְמַ֤תחָכְמַתחכמת אָדָם֙אָדָםאדם תָּאִ֣ירתָּאִירתאיר פָּנָ֔יופָּנָיופניו וְעֹ֥זוְעֹזועז פָּנָ֖יופָּנָיופניו יְשֻׁנֶּֽאיְשֻׁנֶּאישנא׃׃׃ 8:2 אֲנִי֙אֲנִיאני פִּיפִּיפי־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך שְׁמ֔וֹרשְׁמוֹרשמור וְעַ֕לוְעַלועל דִּבְרַ֖תדִּבְרַתדברת שְׁבוּעַ֥תשְׁבוּעַתשבועת אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 8:3 אַלאַלאל־־־תִּבָּהֵ֤לתִּבָּהֵלתבהל מִפָּנָיו֙מִפָּנָיומפניו תֵּלֵ֔ךְתֵּלֵךְתלך אַֽלאַלאל־־־תַּעֲמֹ֖דתַּעֲמֹדתעמד בְּדָבָ֣רבְּדָבָרבדבר רָ֑ערָערע כִּ֛יכִּיכי כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַחְפֹּ֖ץיַחְפֹּץיחפץ יַעֲשֶֽׂהיַעֲשֶׂהיעשה׃׃׃ 8:4 בַּאֲשֶׁ֥רבַּאֲשֶׁרבאשר דְּבַרדְּבַרדבר־־־מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך שִׁלְט֑וֹןשִׁלְטוֹןשלטון וּמִ֥יוּמִיומי יֹֽאמַריֹאמַריאמר־־־ל֖וֹלוֹלו מַֽהמַהמה־־־תַּעֲשֶֽׂהתַּעֲשֶׂהתעשה׃׃׃ 8:5 שׁוֹמֵ֣רשׁוֹמֵרשומר מִצְוָ֔המִצְוָהמצוה לֹ֥אלֹאלא יֵדַ֖עיֵדַעידע דָּבָ֣רדָּבָרדבר רָ֑ערָערע וְעֵ֣תוְעֵתועת וּמִשְׁפָּ֔טוּמִשְׁפָּטומשפט יֵדַ֖עיֵדַעידע לֵ֥בלֵבלב חָכָֽםחָכָםחכם׃׃׃ 8:6 כִּ֣יכִּיכי לְכָללְכָללכל־־־חֵ֔פֶץחֵפֶץחפץ יֵ֖שׁיֵשׁיש עֵ֣תעֵתעת וּמִשְׁפָּ֑טוּמִשְׁפָּטומשפט כִּֽיכִּיכי־־־רָעַ֥תרָעַתרעת הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם רַבָּ֥הרַבָּהרבה עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 8:7 כִּֽיכִּיכי־־־אֵינֶ֥נּוּאֵינֶנּוּאיננו יֹדֵ֖עַיֹדֵעַידע מַהמַהמה־־־שֶּׁיִּֽהְיֶ֑השֶּׁיִּהְיֶהשיהיה כִּ֚יכִּיכי כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר יִֽהְיֶ֔היִהְיֶהיהיה מִ֖ימִימי יַגִּ֥ידיַגִּידיגיד לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 8:8 אֵ֣יןאֵיןאין אָדָ֞םאָדָםאדם שַׁלִּ֤יטשַׁלִּיטשליט בָּר֙וּחַ֙בָּרוּחַברוח לִכְל֣וֹאלִכְלוֹאלכלוא אֶתאֶתאת־־־הָר֔וּחַהָרוּחַהרוח וְאֵ֤יןוְאֵיןואין שִׁלְטוֹן֙שִׁלְטוֹןשלטון בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הַמָּ֔וֶתהַמָּוֶתהמות וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מִשְׁלַ֖חַתמִשְׁלַחַתמשלחת בַּמִּלְחָמָ֑הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יְמַלֵּ֥טיְמַלֵּטימלט רֶ֖שַׁערֶשַׁערשע אֶתאֶתאת־־־בְּעָלָֽיובְּעָלָיובעליו׃׃׃ 8:9 אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־זֶ֤הזֶהזה רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי וְנָת֣וֹןוְנָתוֹןונתון אֶתאֶתאת־־־לִבִּ֔ילִבִּילבי לְכָֽללְכָללכל־־־מַעֲשֶׂ֔המַעֲשֶׂהמעשה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נַעֲשָׂ֖הנַעֲשָׂהנעשה תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש עֵ֗תעֵתעת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר שָׁלַ֧טשָׁלַטשלט הָאָדָ֛םהָאָדָםהאדם בְּאָדָ֖םבְּאָדָםבאדם לְרַ֥עלְרַעלרע לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 8:10 וּבְכֵ֡ןוּבְכֵןובכן רָאִיתִי֩רָאִיתִיראיתי רְשָׁעִ֨יםרְשָׁעִיםרשעים קְבֻרִ֜יםקְבֻרִיםקברים וָבָ֗אוּוָבָאוּובאו וּמִמְּק֤וֹםוּמִמְּקוֹםוממקום קָדוֹשׁ֙קָדוֹשׁקדוש יְהַלֵּ֔כוּיְהַלֵּכוּיהלכו וְיִֽשְׁתַּכְּח֥וּוְיִשְׁתַּכְּחוּוישתכחו בָעִ֖ירבָעִירבעיר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כֵּןכֵּןכן־־־עָשׂ֑וּעָשׂוּעשו גַּםגַּםגם־־־זֶ֖הזֶהזה הָֽבֶלהָבֶלהבל׃׃׃ 8:11 אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר אֵיןאֵיןאין־־־נַעֲשָׂ֣הנַעֲשָׂהנעשה פִתְגָ֔םפִתְגָםפתגם מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה הָרָעָ֖ההָרָעָההרעה מְהֵרָ֑המְהֵרָהמהרה עַלעַלעל־־־כֵּ֡ןכֵּןכן מָלֵ֞אמָלֵאמלא לֵ֧בלֵבלב בְּֽנֵיבְּנֵיבני־־־הָאָדָ֛םהָאָדָםהאדם בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות רָֽערָערע׃׃׃ 8:12 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חֹטֶ֗אחֹטֶאחטא עֹשֶׂ֥העֹשֶׂהעשה רָ֛ערָערע מְאַ֖תמְאַתמאת וּמַאֲרִ֣יךְוּמַאֲרִיךְומאריך ל֑וֹלוֹלו כִּ֚יכִּיכי גַּםגַּםגם־־־יוֹדֵ֣עַיוֹדֵעַיודע אָ֔נִיאָנִיאני אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־טּוֹב֙טּוֹבטוב לְיִרְאֵ֣ילְיִרְאֵיליראי הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִֽירְא֖וּיִירְאוּייראו מִלְּפָנָֽיומִלְּפָנָיומלפניו׃׃׃ 8:13 וְטוֹב֙וְטוֹבוטוב לֹֽאלֹאלא־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָֽרָשָׁ֔עלָרָשָׁעלרשע וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַאֲרִ֥יךְיַאֲרִיךְיאריך יָמִ֖יםיָמִיםימים כַּצֵּ֑לכַּצֵּלכצל אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אֵינֶ֥נּוּאֵינֶנּוּאיננו יָרֵ֖איָרֵאירא מִלִּפְנֵ֥ימִלִּפְנֵימלפני אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 8:14 יֶשׁיֶשׁיש־־־הֶבֶל֮הֶבֶלהבל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נַעֲשָׂ֣הנַעֲשָׂהנעשה עַלעַלעל־־־הָאָרֶץ֒הָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ יֵ֣שׁיֵשׁיש צַדִּיקִ֗יםצַדִּיקִיםצדיקים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר מַגִּ֤יעַמַגִּיעַמגיע אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם כְּמַעֲשֵׂ֣הכְּמַעֲשֵׂהכמעשה הָרְשָׁעִ֔יםהָרְשָׁעִיםהרשעים וְיֵ֣שׁוְיֵשׁויש רְשָׁעִ֔יםרְשָׁעִיםרשעים שֶׁמַּגִּ֥יעַשֶׁמַּגִּיעַשמגיע אֲלֵהֶ֖םאֲלֵהֶםאלהם כְּמַעֲשֵׂ֣הכְּמַעֲשֵׂהכמעשה הַצַּדִּיקִ֑יםהַצַּדִּיקִיםהצדיקים אָמַ֕רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי שֶׁגַּםשֶׁגַּםשגם־־־זֶ֖הזֶהזה הָֽבֶלהָבֶלהבל׃׃׃ 8:15 וְשִׁבַּ֤חְתִּֽיוְשִׁבַּחְתִּיושבחתי אֲנִי֙אֲנִיאני אֶתאֶתאת־־־הַשִּׂמְחָ֔ההַשִּׂמְחָההשמחה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־ט֤וֹבטוֹבטוב לָֽאָדָם֙לָאָדָםלאדם תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש כִּ֛יכִּיכי אִםאִםאם־־־לֶאֱכ֥וֹללֶאֱכוֹללאכול וְלִשְׁתּ֖וֹתוְלִשְׁתּוֹתולשתות וְלִשְׂמ֑וֹחַוְלִשְׂמוֹחַולשמוח וְה֞וּאוְהוּאוהוא יִלְוֶ֣נּוּיִלְוֶנּוּילונו בַעֲמָל֗וֹבַעֲמָלוֹבעמלו יְמֵ֥ייְמֵיימי חַיָּ֛יוחַיָּיוחייו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָֽתַןנָתַןנתן־־־ל֥וֹלוֹלו הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 8:16 כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר נָתַ֤תִּינָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־לִבִּי֙לִבִּילבי לָדַ֣עַתלָדַעַתלדעת חָכְמָ֔החָכְמָהחכמה וְלִרְאוֹת֙וְלִרְאוֹתולראות אֶתאֶתאת־־־הָ֣עִנְיָ֔ןהָעִנְיָןהענין אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נַעֲשָׂ֖הנַעֲשָׂהנעשה עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֣יכִּיכי גַ֤םגַםגם בַּיּוֹם֙בַּיּוֹםביום וּבַלַּ֔יְלָהוּבַלַּיְלָהובלילה שֵׁנָ֕השֵׁנָהשנה בְּעֵינָ֖יובְּעֵינָיובעיניו אֵינֶ֥נּוּאֵינֶנּוּאיננו רֹאֶֽהרֹאֶהראה׃׃׃ 8:17 וְרָאִיתִי֮וְרָאִיתִיוראיתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה הָאֱלֹהִים֒הָאֱלֹהִיםהאלהים כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא יוּכַ֜ליוּכַליוכל הָאָדָ֗םהָאָדָםהאדם לִמְצוֹא֙לִמְצוֹאלמצוא אֶתאֶתאת־־־הַֽמַּעֲשֶׂה֙הַמַּעֲשֶׂההמעשה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נַעֲשָׂ֣הנַעֲשָׂהנעשה תַֽחַתתַחַתתחת־־־הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש בְּ֠שֶׁלבְּשֶׁלבשל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַעֲמֹ֧ליַעֲמֹליעמל הָאָדָ֛םהָאָדָםהאדם לְבַקֵּ֖שׁלְבַקֵּשׁלבקש וְלֹ֣אוְלֹאולא יִמְצָ֑איִמְצָאימצא וְגַ֨םוְגַםוגם אִםאִםאם־־־יֹאמַ֤ריֹאמַריאמר הֶֽחָכָם֙הֶחָכָםהחכם לָדַ֔עַתלָדַעַתלדעת לֹ֥אלֹאלא יוּכַ֖ליוּכַליוכל לִמְצֹֽאלִמְצֹאלמצא׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain