Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ecclesiastes 9

9:1 כִּ֣יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־זֶ֞הזֶהזה נָתַ֤תִּינָתַתִּינתתי אֶלאֶלאל־־־לִבִּי֙לִבִּילבי וְלָב֣וּרוְלָבוּרולבור אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־זֶ֔הזֶהזה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הַצַּדִּיקִ֧יםהַצַּדִּיקִיםהצדיקים וְהַחֲכָמִ֛יםוְהַחֲכָמִיםוהחכמים וַעֲבָדֵיהֶ֖םוַעֲבָדֵיהֶםועבדיהם בְּיַ֣דבְּיַדביד הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים גַּֽםגַּםגם־־־אַהֲבָ֣האַהֲבָהאהבה גַםגַםגם־־־שִׂנְאָ֗השִׂנְאָהשנאה אֵ֤יןאֵיןאין יוֹדֵ֙עַ֙יוֹדֵעַיודע הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם הַכֹּ֖להַכֹּלהכל לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 9:2 הַכֹּ֞להַכֹּלהכל כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר לַכֹּ֗ללַכֹּללכל מִקְרֶ֨המִקְרֶהמקרה אֶחָ֜דאֶחָדאחד לַצַּדִּ֤יקלַצַּדִּיקלצדיק וְלָרָשָׁע֙וְלָרָשָׁעולרשע לַטּוֹב֙לַטּוֹבלטוב וְלַטָּה֣וֹרוְלַטָּהוֹרולטהור וְלַטָּמֵ֔אוְלַטָּמֵאולטמא וְלַזֹּבֵ֔חַוְלַזֹּבֵחַולזבח וְלַאֲשֶׁ֖רוְלַאֲשֶׁרולאשר אֵינֶ֣נּוּאֵינֶנּוּאיננו זֹבֵ֑חַזֹבֵחַזבח כַּטּוֹב֙כַּטּוֹבכטוב כַּֽחֹטֶ֔אכַּחֹטֶאכחטא הַנִּשְׁבָּ֕עהַנִּשְׁבָּעהנשבע כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר שְׁבוּעָ֥השְׁבוּעָהשבועה יָרֵֽאיָרֵאירא׃׃׃ 9:3 זֶ֣הזֶהזה ׀׀׀ רָ֗ערָערע בְּכֹ֤לבְּכֹלבכל אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־נַעֲשָׂה֙נַעֲשָׂהנעשה תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש כִּֽיכִּיכי־־־מִקְרֶ֥המִקְרֶהמקרה אֶחָ֖דאֶחָדאחד לַכֹּ֑ללַכֹּללכל וְגַ֣םוְגַםוגם לֵ֣בלֵבלב בְּֽנֵיבְּנֵיבני־־־הָ֠אָדָםהָאָדָםהאדם מָלֵאמָלֵאמלא־־־רָ֨ערָערע וְהוֹלֵל֤וֹתוְהוֹלֵלוֹתוהוללות בִּלְבָבָם֙בִּלְבָבָםבלבבם בְּחַיֵּיהֶ֔םבְּחַיֵּיהֶםבחייהם וְאַחֲרָ֖יווְאַחֲרָיוואחריו אֶלאֶלאל־־־הַמֵּתִֽיםהַמֵּתִיםהמתים׃׃׃ 9:4 כִּיכִּיכי־־־מִי֙מִימי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר [יִבָּחֵר כ][יִבָּחֵר כ][יבחר כ] (יְחֻבַּ֔ר ק)(יְחֻבַּר ק)(יחבר ק) אֶ֥לאֶלאל כָּלכָּלכל־־־הַחַיִּ֖יםהַחַיִּיםהחיים יֵ֣שׁיֵשׁיש בִּטָּח֑וֹןבִּטָּחוֹןבטחון כִּֽיכִּיכי־־־לְכֶ֤לֶבלְכֶלֶבלכלב חַי֙חַיחי ה֣וּאהוּאהוא ט֔וֹבטוֹבטוב מִןמִןמן־־־הָאַרְיֵ֖ההָאַרְיֵההאריה הַמֵּֽתהַמֵּתהמת׃׃׃ 9:5 כִּ֧יכִּיכי הַֽחַיִּ֛יםהַחַיִּיםהחיים יוֹדְעִ֖יםיוֹדְעִיםיודעים שֶׁיָּמֻ֑תוּשֶׁיָּמֻתוּשימתו וְהַמֵּתִ֞יםוְהַמֵּתִיםוהמתים אֵינָ֧םאֵינָםאינם יוֹדְעִ֣יםיוֹדְעִיםיודעים מְא֗וּמָהמְאוּמָהמאומה וְאֵֽיןוְאֵיןואין־־־ע֤וֹדעוֹדעוד לָהֶם֙לָהֶםלהם שָׂכָ֔רשָׂכָרשכר כִּ֥יכִּיכי נִשְׁכַּ֖חנִשְׁכַּחנשכח זִכְרָֽםזִכְרָםזכרם׃׃׃ 9:6 גַּ֣םגַּםגם אַהֲבָתָ֧םאַהֲבָתָםאהבתם גַּםגַּםגם־־־שִׂנְאָתָ֛םשִׂנְאָתָםשנאתם גַּםגַּםגם־־־קִנְאָתָ֖םקִנְאָתָםקנאתם כְּבָ֣רכְּבָרכבר אָבָ֑דָהאָבָדָהאבדה וְחֵ֨לֶקוְחֵלֶקוחלק אֵיןאֵיןאין־־־לָהֶ֥םלָהֶםלהם עוֹד֙עוֹדעוד לְעוֹלָ֔םלְעוֹלָםלעולם בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־נַעֲשָׂ֖הנַעֲשָׂהנעשה תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 9:7 לֵ֣ךְלֵךְלך אֱכֹ֤לאֱכֹלאכל בְּשִׂמְחָה֙בְּשִׂמְחָהבשמחה לַחְמֶ֔ךָלַחְמֶךָלחמך וּֽשֲׁתֵ֥הוּשֲׁתֵהושתה בְלֶבבְלֶבבלב־־־ט֖וֹבטוֹבטוב יֵינֶ֑ךָיֵינֶךָיינך כִּ֣יכִּיכי כְבָ֔רכְבָרכבר רָצָ֥הרָצָהרצה הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֶֽתאֶתאת־־־מַעֲשֶֽׂיךָמַעֲשֶׂיךָמעשיך׃׃׃ 9:8 בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֵ֕תעֵתעת יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו בְגָדֶ֖יךָבְגָדֶיךָבגדיך לְבָנִ֑יםלְבָנִיםלבנים וְשֶׁ֖מֶןוְשֶׁמֶןושמן עַלעַלעל־־־רֹאשְׁךָ֥רֹאשְׁךָראשך אַלאַלאל־־־יֶחְסָֽריֶחְסָריחסר׃׃׃ 9:9 רְאֵ֨הרְאֵהראה חַיִּ֜יםחַיִּיםחיים עִםעִםעם־־־אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָהַ֗בְתָּאָהַבְתָּאהבת כָּלכָּלכל־־־יְמֵי֙יְמֵיימי חַיֵּ֣יחַיֵּיחיי הֶבְלֶ֔ךָהֶבְלֶךָהבלך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָֽתַןנָתַןנתן־־־לְךָ֙לְךָלך תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי הֶבְלֶ֑ךָהֶבְלֶךָהבלך כִּ֣יכִּיכי ה֤וּאהוּאהוא חֶלְקְךָ֙חֶלְקְךָחלקך בַּֽחַיִּ֔יםבַּחַיִּיםבחיים וּבַעֲמָ֣לְךָ֔וּבַעֲמָלְךָובעמלך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה עָמֵ֖לעָמֵלעמל תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 9:10 כֹּ֠לכֹּלכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תִּמְצָ֧אתִּמְצָאתמצא יָֽדְךָ֛יָדְךָידך לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות בְּכֹחֲךָ֖בְּכֹחֲךָבכחך עֲשֵׂ֑העֲשֵׂהעשה כִּי֩כִּיכי אֵ֨יןאֵיןאין מַעֲשֶׂ֤המַעֲשֶׂהמעשה וְחֶשְׁבּוֹן֙וְחֶשְׁבּוֹןוחשבון וְדַ֣עַתוְדַעַתודעת וְחָכְמָ֔הוְחָכְמָהוחכמה בִּשְׁא֕וֹלבִּשְׁאוֹלבשאול אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתָּ֖האַתָּהאתה הֹלֵ֥ךְהֹלֵךְהלך שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ ססס 9:11 שַׁ֜בְתִּישַׁבְתִּישבתי וְרָאֹ֣הוְרָאֹהוראה תַֽחַתתַחַתתחת־־־הַשֶּׁ֗מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש כִּ֣יכִּיכי לֹא֩לֹאלא לַקַּלִּ֨יםלַקַּלִּיםלקלים הַמֵּר֜וֹץהַמֵּרוֹץהמרוץ וְלֹ֧אוְלֹאולא לַגִּבּוֹרִ֣יםלַגִּבּוֹרִיםלגבורים הַמִּלְחָמָ֗ההַמִּלְחָמָההמלחמה וְ֠גַםוְגַםוגם לֹ֣אלֹאלא לַחֲכָמִ֥יםלַחֲכָמִיםלחכמים לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם וְגַ֨םוְגַםוגם לֹ֤אלֹאלא לַנְּבֹנִים֙לַנְּבֹנִיםלנבנים עֹ֔שֶׁרעֹשֶׁרעשר וְגַ֛םוְגַםוגם לֹ֥אלֹאלא לַיֹּדְעִ֖יםלַיֹּדְעִיםלידעים חֵ֑ןחֵןחן כִּיכִּיכי־־־עֵ֥תעֵתעת וָפֶ֖גַעוָפֶגַעופגע יִקְרֶ֥היִקְרֶהיקרה אֶתאֶתאת־־־כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 9:12 כִּ֡יכִּיכי גַּם֩גַּםגם לֹֽאלֹאלא־־־יֵדַ֨עיֵדַעידע הָאָדָ֜םהָאָדָםהאדם אֶתאֶתאת־־־עִתּ֗וֹעִתּוֹעתו כַּדָּגִים֙כַּדָּגִיםכדגים שֶׁנֶּֽאֱחָזִים֙שֶׁנֶּאֱחָזִיםשנאחזים בִּמְצוֹדָ֣הבִּמְצוֹדָהבמצודה רָעָ֔הרָעָהרעה וְכַ֨צִּפֳּרִ֔יםוְכַצִּפֳּרִיםוכצפרים הָאֲחֻז֖וֹתהָאֲחֻזוֹתהאחזות בַּפָּ֑חבַּפָּחבפח כָּהֵ֗םכָּהֵםכהם יֽוּקָשִׁים֙יוּקָשִׁיםיוקשים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם לְעֵ֣תלְעֵתלעת רָעָ֔הרָעָהרעה כְּשֶׁתִּפּ֥וֹלכְּשֶׁתִּפּוֹלכשתפול עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם פִּתְאֹֽםפִּתְאֹםפתאם׃׃׃ 9:13 גַּםגַּםגם־־־זֹ֛הזֹהזה רָאִ֥יתִירָאִיתִיראיתי חָכְמָ֖החָכְמָהחכמה תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש וּגְדוֹלָ֥הוּגְדוֹלָהוגדולה הִ֖יאהִיאהיא אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 9:14 עִ֣ירעִירעיר קְטַנָּ֔הקְטַנָּהקטנה וַאֲנָשִׁ֥יםוַאֲנָשִׁיםואנשים בָּ֖הּבָּהּבה מְעָ֑טמְעָטמעט וּבָֽאוּבָאובא־־־אֵלֶ֜יהָאֵלֶיהָאליה מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך גָּדוֹל֙גָּדוֹלגדול וְסָבַ֣בוְסָבַבוסבב אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה וּבָנָ֥הוּבָנָהובנה עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה מְצוֹדִ֥יםמְצוֹדִיםמצודים גְּדֹלִֽיםגְּדֹלִיםגדלים׃׃׃ 9:15 וּמָ֣צָאוּמָצָאומצא בָ֗הּבָהּבה אִ֤ישׁאִישׁאיש מִסְכֵּן֙מִסְכֵּןמסכן חָכָ֔םחָכָםחכם וּמִלַּטוּמִלַּטומלט־־־ה֥וּאהוּאהוא אֶתאֶתאת־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר בְּחָכְמָת֑וֹבְּחָכְמָתוֹבחכמתו וְאָדָם֙וְאָדָםואדם לֹ֣אלֹאלא זָכַ֔רזָכַרזכר אֶתאֶתאת־־־הָאִ֥ישׁהָאִישׁהאיש הַמִּסְכֵּ֖ןהַמִּסְכֵּןהמסכן הַהּֽוּאהַהּוּאההוא׃׃׃ 9:16 וְאָמַ֣רְתִּיוְאָמַרְתִּיואמרתי אָ֔נִיאָנִיאני טוֹבָ֥הטוֹבָהטובה חָכְמָ֖החָכְמָהחכמה מִגְּבוּרָ֑המִגְּבוּרָהמגבורה וְחָכְמַ֤תוְחָכְמַתוחכמת הַמִּסְכֵּן֙הַמִּסְכֵּןהמסכן בְּזוּיָ֔הבְּזוּיָהבזויה וּדְבָרָ֖יווּדְבָרָיוודבריו אֵינָ֥םאֵינָםאינם נִשְׁמָעִֽיםנִשְׁמָעִיםנשמעים׃׃׃ 9:17 דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי חֲכָמִ֔יםחֲכָמִיםחכמים בְּנַ֖חַתבְּנַחַתבנחת נִשְׁמָעִ֑יםנִשְׁמָעִיםנשמעים מִזַּעֲקַ֥תמִזַּעֲקַתמזעקת מוֹשֵׁ֖למוֹשֵׁלמושל בַּכְּסִילִֽיםבַּכְּסִילִיםבכסילים׃׃׃ 9:18 טוֹבָ֥הטוֹבָהטובה חָכְמָ֖החָכְמָהחכמה מִכְּלֵ֣ימִכְּלֵימכלי קְרָ֑בקְרָבקרב וְחוֹטֶ֣אוְחוֹטֶאוחוטא אֶחָ֔דאֶחָדאחד יְאַבֵּ֥דיְאַבֵּדיאבד טוֹבָ֥הטוֹבָהטובה הַרְבֵּֽההַרְבֵּההרבה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain