Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 14

14:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהֹוָ֖היְהֹוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 14:2 דַּבֵּר֮דַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וְיָשֻׁ֗בוּוְיָשֻׁבוּוישבו וְיַחֲנוּ֙וְיַחֲנוּויחנו לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני פִּ֣יפִּיפי הַחִירֹ֔תהַחִירֹתהחירת בֵּ֥יןבֵּיןבין מִגְדֹּ֖למִגְדֹּלמגדל וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַיָּ֑םהַיָּםהים לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני בַּ֣עַלבַּעַלבעל צְפֹ֔ןצְפֹןצפן נִכְח֥וֹנִכְחוֹנכחו תַחֲנ֖וּתַחֲנוּתחנו עַלעַלעל־־־הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 14:3 וְאָמַ֤רוְאָמַרואמר פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל נְבֻכִ֥יםנְבֻכִיםנבכים הֵ֖םהֵםהם בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ סָגַ֥רסָגַרסגר עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם הַמִּדְבָּֽרהַמִּדְבָּרהמדבר׃׃׃ 14:4 וְחִזַּקְתִּ֣יוְחִזַּקְתִּיוחזקתי אֶתאֶתאת־־־לֵבלֵבלב־־־פַּרְעֹה֮פַּרְעֹהפרעה וְרָדַ֣ףוְרָדַףורדף אַחֲרֵיהֶם֒אַחֲרֵיהֶםאחריהם וְאִכָּבְדָ֤הוְאִכָּבְדָהואכבדה בְּפַרְעֹה֙בְּפַרְעֹהבפרעה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־חֵיל֔וֹחֵילוֹחילו וְיָדְע֥וּוְיָדְעוּוידעו מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיַּֽעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־כֵֽןכֵןכן׃׃׃ 14:5 וַיֻּגַּד֙וַיֻּגַּדויגד לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים כִּ֥יכִּיכי בָרַ֖חבָרַחברח הָעָ֑םהָעָםהעם וַ֠יֵּהָפֵךְוַיֵּהָפֵךְויהפך לְבַ֨בלְבַבלבב פַּרְעֹ֤הפַּרְעֹהפרעה וַעֲבָדָיו֙וַעֲבָדָיוועבדיו אֶלאֶלאל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וַיֹּֽאמרוּ֙וַיֹּאמרוּויאמרו מַהמַהמה־־־זֹּ֣אתזֹּאתזאת עָשִׂ֔ינוּעָשִׂינוּעשינו כִּֽיכִּיכי־־־שִׁלַּ֥חְנוּשִׁלַּחְנוּשלחנו אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מֵעָבְדֵֽנוּמֵעָבְדֵנוּמעבדנו׃׃׃ 14:6 וַיֶּאְסֹ֖רוַיֶּאְסֹרויאסר אֶתאֶתאת־־־רִכְבּ֑וֹרִכְבּוֹרכבו וְאֶתוְאֶתואת־־־עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו לָקַ֥חלָקַחלקח עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 14:7 וַיִּקַּ֗חוַיִּקַּחויקח שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות רֶ֙כֶב֙רֶכֶברכב בָּח֔וּרבָּחוּרבחור וְכֹ֖לוְכֹלוכל רֶ֣כֶברֶכֶברכב מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְשָׁלִשִׁ֖םוְשָׁלִשִׁםושלשם עַלעַלעל־־־כֻּלּֽוֹכֻּלּוֹכלו׃׃׃ 14:8 וַיְחַזֵּ֣קוַיְחַזֵּקויחזק יְהֹוָ֗היְהֹוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־לֵ֤בלֵבלב פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַיִּרְדֹּ֕ףוַיִּרְדֹּףוירדף אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל יֹצְאִ֖יםיֹצְאִיםיצאים בְּיָ֥דבְּיָדביד רָמָֽהרָמָהרמה׃׃׃ 14:9 וַיִּרְדְּפ֨וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו מִצְרַ֜יִםמִצְרַיִםמצרים אַחֲרֵיהֶ֗םאַחֲרֵיהֶםאחריהם וַיַּשִּׂ֤יגוּוַיַּשִּׂיגוּוישיגו אוֹתָם֙אוֹתָםאותם חֹנִ֣יםחֹנִיםחנים עַלעַלעל־־־הַיָּ֔םהַיָּםהים כָּלכָּלכל־־־סוּס֙סוּססוס רֶ֣כֶברֶכֶברכב פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וּפָרָשָׁ֖יווּפָרָשָׁיוופרשיו וְחֵיל֑וֹוְחֵילוֹוחילו עַלעַלעל־־־פִּי֙פִּיפי הַֽחִירֹ֔תהַחִירֹתהחירת לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני בַּ֥עַלבַּעַלבעל צְפֹֽןצְפֹןצפן׃׃׃ 14:10 וּפַרְעֹ֖הוּפַרְעֹהופרעה הִקְרִ֑יבהִקְרִיבהקריב וַיִּשְׂאוּ֩וַיִּשְׂאוּוישאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֨ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־עֵינֵיהֶ֜םעֵינֵיהֶםעיניהם וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה מִצְרַ֣יִםמִצְרַיִםמצרים ׀׀׀ נֹסֵ֣עַנֹסֵעַנסע אַחֲרֵיהֶ֗םאַחֲרֵיהֶםאחריהם וַיִּֽירְאוּ֙וַיִּירְאוּוייראו מְאֹ֔דמְאֹדמאד וַיִּצְעֲק֥וּוַיִּצְעֲקוּויצעקו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:11 וַיֹּאמְרוּ֮וַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֒מֹשֶׁהמשה הַֽמִבְּלִ֤יהַמִבְּלִיהמבלי אֵיןאֵיןאין־־־קְבָרִים֙קְבָרִיםקברים בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים לְקַחְתָּ֖נוּלְקַחְתָּנוּלקחתנו לָמ֣וּתלָמוּתלמות בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר מַהמַהמה־־־זֹּאת֙זֹּאתזאת עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית לָּ֔נוּלָּנוּלנו לְהוֹצִיאָ֖נוּלְהוֹצִיאָנוּלהוציאנו מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 14:12 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־זֶ֣הזֶהזה הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר דִּבַּ֨רְנוּדִּבַּרְנוּדברנו אֵלֶ֤יךָאֵלֶיךָאליך בְמִצְרַ֙יִם֙בְמִצְרַיִםבמצרים לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר חֲדַ֥לחֲדַלחדל מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו וְנַֽעַבְדָ֣הוְנַעַבְדָהונעבדה אֶתאֶתאת־־־מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים כִּ֣יכִּיכי ט֥וֹבטוֹבטוב לָ֙נוּ֙לָנוּלנו עֲבֹ֣דעֲבֹדעבד אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים מִמֻּתֵ֖נוּמִמֻּתֵנוּממתנו בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 14:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הָעָם֮הָעָםהעם אַלאַלאל־־־תִּירָאוּ֒תִּירָאוּתיראו הִֽתְיַצְב֗וּהִתְיַצְבוּהתיצבו וּרְאוּ֙וּרְאוּוראו אֶתאֶתאת־־־יְשׁוּעַ֣תיְשׁוּעַתישועת יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה לָכֶ֖םלָכֶםלכם הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום כִּ֗יכִּיכי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר רְאִיתֶ֤םרְאִיתֶםראיתם אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום לֹ֥אלֹאלא תֹסִ֛יפוּתֹסִיפוּתסיפו לִרְאֹתָ֥םלִרְאֹתָםלראתם ע֖וֹדעוֹדעוד עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 14:14 יְהוָ֖היְהוָהיהוה יִלָּחֵ֣םיִלָּחֵםילחם לָכֶ֑םלָכֶםלכם וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם תַּחֲרִישֽׁוּןתַּחֲרִישׁוּןתחרישון׃׃׃ פפפ
14:15 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה מַהמַהמה־־־תִּצְעַ֖קתִּצְעַקתצעק אֵלָ֑יאֵלָיאלי דַּבֵּ֥רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְיִסָּֽעוּוְיִסָּעוּויסעו׃׃׃ 14:16 וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה הָרֵ֣םהָרֵםהרם אֶֽתאֶתאת־־־מַטְּךָ֗מַטְּךָמטך וּנְטֵ֧הוּנְטֵהונטה אֶתאֶתאת־־־יָדְךָ֛יָדְךָידך עַלעַלעל־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים וּבְקָעֵ֑הוּוּבְקָעֵהוּובקעהו וְיָבֹ֧אוּוְיָבֹאוּויבאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַיָּ֖םהַיָּםהים בַּיַּבָּשָֽׁהבַּיַּבָּשָׁהביבשה׃׃׃ 14:17 וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני מְחַזֵּק֙מְחַזֵּקמחזק אֶתאֶתאת־־־לֵ֣בלֵבלב מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְיָבֹ֖אוּוְיָבֹאוּויבאו אַחֲרֵיהֶ֑םאַחֲרֵיהֶםאחריהם וְאִכָּבְדָ֤הוְאִכָּבְדָהואכבדה בְּפַרְעֹה֙בְּפַרְעֹהבפרעה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־חֵיל֔וֹחֵילוֹחילו בְּרִכְבּ֖וֹבְּרִכְבּוֹברכבו וּבְפָרָשָֽׁיווּבְפָרָשָׁיוובפרשיו׃׃׃ 14:18 וְיָדְע֥וּוְיָדְעוּוידעו מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים כִּיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֑היְהוָהיהוה בְּהִכָּבְדִ֣יבְּהִכָּבְדִיבהכבדי בְּפַרְעֹ֔הבְּפַרְעֹהבפרעה בְּרִכְבּ֖וֹבְּרִכְבּוֹברכבו וּבְפָרָשָֽׁיווּבְפָרָשָׁיוובפרשיו׃׃׃ 14:19 וַיִּסַּ֞עוַיִּסַּעויסע מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הַהֹלֵךְ֙הַהֹלֵךְההלך לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מֵאַחֲרֵיהֶ֑םמֵאַחֲרֵיהֶםמאחריהם וַיִּסַּ֞עוַיִּסַּעויסע עַמּ֤וּדעַמּוּדעמוד הֶֽעָנָן֙הֶעָנָןהענן מִפְּנֵיהֶ֔םמִפְּנֵיהֶםמפניהם וַיַּֽעֲמֹ֖דוַיַּעֲמֹדויעמד מֵאַחֲרֵיהֶֽםמֵאַחֲרֵיהֶםמאחריהם׃׃׃ 14:20 וַיָּבֹ֞אוַיָּבֹאויבא בֵּ֣יןבֵּיןבין ׀׀׀ מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים וּבֵין֙וּבֵיןובין מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי הֶֽעָנָן֙הֶעָנָןהענן וְהַחֹ֔שֶׁךְוְהַחֹשֶׁךְוהחשך וַיָּ֖אֶרוַיָּאֶרויאר אֶתאֶתאת־־־הַלָּ֑יְלָההַלָּיְלָההלילה וְלֹאוְלֹאולא־־־קָרַ֥בקָרַבקרב זֶ֛הזֶהזה אֶלאֶלאל־־־זֶ֖הזֶהזה כָּלכָּלכל־־־הַלָּֽיְלָההַלָּיְלָההלילה׃׃׃ 14:21 וַיֵּ֨טוַיֵּטויט מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־יָדוֹ֮יָדוֹידו עַלעַלעל־־־הַיָּם֒הַיָּםהים וַיּ֣וֹלֶךְוַיּוֹלֶךְויולך יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־הַ֠יָּםהַיָּםהים בְּר֨וּחַבְּרוּחַברוח קָדִ֤יםקָדִיםקדים עַזָּה֙עַזָּהעזה כָּלכָּלכל־־־הַלַּ֔יְלָההַלַּיְלָההלילה וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים לֶחָרָבָ֑הלֶחָרָבָהלחרבה וַיִּבָּקְע֖וּוַיִּבָּקְעוּויבקעו הַמָּֽיִםהַמָּיִםהמים׃׃׃ 14:22 וַיָּבֹ֧אוּוַיָּבֹאוּויבאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַיָּ֖םהַיָּםהים בַּיַּבָּשָׁ֑הבַּיַּבָּשָׁהביבשה וְהַמַּ֤יִםוְהַמַּיִםוהמים לָהֶם֙לָהֶםלהם חֹמָ֔החֹמָהחמה מִֽימִינָ֖םמִימִינָםמימינם וּמִשְּׂמֹאלָֽםוּמִשְּׂמֹאלָםומשמאלם׃׃׃ 14:23 וַיִּרְדְּפ֤וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו אַחֲרֵיהֶ֔םאַחֲרֵיהֶםאחריהם כֹּ֚לכֹּלכל ס֣וּססוּססוס פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה רִכְבּ֖וֹרִכְבּוֹרכבו וּפָרָשָׁ֑יווּפָרָשָׁיוופרשיו אֶלאֶלאל־־־תּ֖וֹךְתּוֹךְתוך הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 14:24 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בְּאַשְׁמֹ֣רֶתבְּאַשְׁמֹרֶתבאשמרת הַבֹּ֔קֶרהַבֹּקֶרהבקר וַיַּשְׁקֵ֤ףוַיַּשְׁקֵףוישקף יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים בְּעַמּ֥וּדבְּעַמּוּדבעמוד אֵ֖שׁאֵשׁאש וְעָנָ֑ןוְעָנָןוענן וַיָּ֕הָםוַיָּהָםויהם אֵ֖תאֵתאת מַחֲנֵ֥המַחֲנֵהמחנה מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 14:25 וַיָּ֗סַרוַיָּסַרויסר אֵ֚תאֵתאת אֹפַ֣ןאֹפַןאפן מַרְכְּבֹתָ֔יומַרְכְּבֹתָיומרכבתיו וַֽיְנַהֲגֵ֖הוּוַיְנַהֲגֵהוּוינהגהו בִּכְבֵדֻ֑תבִּכְבֵדֻתבכבדת וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים אָנ֙וּסָה֙אָנוּסָהאנוסה מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֣יכִּיכי יְהוָ֔היְהוָהיהוה נִלְחָ֥םנִלְחָםנלחם לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּמִצְרָֽיִםבְּמִצְרָיִםבמצרים פפפ
14:26 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה נְטֵ֥הנְטֵהנטה אֶתאֶתאת־־־יָדְךָ֖יָדְךָידך עַלעַלעל־־־הַיָּ֑םהַיָּםהים וְיָשֻׁ֤בוּוְיָשֻׁבוּוישבו הַמַּ֙יִם֙הַמַּיִםהמים עַלעַלעל־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים עַלעַלעל־־־רִכְבּ֖וֹרִכְבּוֹרכבו וְעַלוְעַלועל־־־פָּרָשָֽׁיופָּרָשָׁיופרשיו׃׃׃ 14:27 וַיֵּט֩וַיֵּטויט מֹשֶׁ֨המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־יָד֜וֹיָדוֹידו עַלעַלעל־־־הַיָּ֗םהַיָּםהים וַיָּ֨שָׁבוַיָּשָׁבוישב הַיָּ֜םהַיָּםהים לִפְנ֥וֹתלִפְנוֹתלפנות בֹּ֙קֶר֙בֹּקֶרבקר לְאֵ֣יתָנ֔וֹלְאֵיתָנוֹלאיתנו וּמִצְרַ֖יִםוּמִצְרַיִםומצרים נָסִ֣יםנָסִיםנסים לִקְרָאת֑וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וַיְנַעֵ֧רוַיְנַעֵרוינער יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 14:28 וַיָּשֻׁ֣בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו הַמַּ֗יִםהַמַּיִםהמים וַיְכַסּ֤וּוַיְכַסּוּויכסו אֶתאֶתאת־־־הָרֶ֙כֶב֙הָרֶכֶבהרכב וְאֶתוְאֶתואת־־־הַפָּ֣רָשִׁ֔יםהַפָּרָשִׁיםהפרשים לְכֹל֙לְכֹללכל חֵ֣ילחֵילחיל פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה הַבָּאִ֥יםהַבָּאִיםהבאים אַחֲרֵיהֶ֖םאַחֲרֵיהֶםאחריהם בַּיָּ֑םבַּיָּםבים לֹֽאלֹאלא־־־נִשְׁאַ֥רנִשְׁאַרנשאר בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם עַדעַדעד־־־אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 14:29 וּבְנֵ֧יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל הָלְכ֥וּהָלְכוּהלכו בַיַּבָּשָׁ֖הבַיַּבָּשָׁהביבשה בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַיָּ֑םהַיָּםהים וְהַמַּ֤יִםוְהַמַּיִםוהמים לָהֶם֙לָהֶםלהם חֹמָ֔החֹמָהחמה מִֽימִינָ֖םמִימִינָםמימינם וּמִשְּׂמֹאלָֽםוּמִשְּׂמֹאלָםומשמאלם 14:30 וַיּ֨וֹשַׁעוַיּוֹשַׁעויושע יְהוָ֜היְהוָהיהוה בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֛וּאהַהוּאההוא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִיַּ֣דמִיַּדמיד מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים מֵ֖תמֵתמת עַלעַלעל־־־שְׂפַ֥תשְׂפַתשפת הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 14:31 וַיַּ֨רְאוַיַּרְאוירא יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַיָּ֣דהַיָּדהיד הַגְּדֹלָ֗ההַגְּדֹלָההגדלה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֤העָשָׂהעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים וַיִּֽירְא֥וּוַיִּירְאוּוייראו הָעָ֖םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיַּֽאֲמִ֙ינוּ֙וַיַּאֲמִינוּויאמינו בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה וּבְמֹשֶׁ֖הוּבְמֹשֶׁהובמשה עַבְדּֽוֹעַבְדּוֹעבדו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain