Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 24

24:1 וְאֶלוְאֶלואל־־־מֹשֶׁ֨המֹשֶׁהמשה אָמַ֜ראָמַראמר עֲלֵ֣העֲלֵהעלה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אַתָּה֙אַתָּהאתה וְאַהֲרֹן֙וְאַהֲרֹןואהרן נָדָ֣בנָדָבנדב וַאֲבִיה֔וּאוַאֲבִיהוּאואביהוא וְשִׁבְעִ֖יםוְשִׁבְעִיםושבעים מִזִּקְנֵ֣ימִזִּקְנֵימזקני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶ֖םוְהִשְׁתַּחֲוִיתֶםוהשתחויתם מֵרָחֹֽקמֵרָחֹקמרחק׃׃׃ 24:2 וְנִגַּ֨שׁוְנִגַּשׁונגש מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה לְבַדּוֹ֙לְבַדּוֹלבדו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהֵ֖םוְהֵםוהם לֹ֣אלֹאלא יִגָּ֑שׁוּיִגָּשׁוּיגשו וְהָעָ֕םוְהָעָםוהעם לֹ֥אלֹאלא יַעֲל֖וּיַעֲלוּיעלו עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 24:3 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה וַיְסַפֵּ֤רוַיְסַפֵּרויספר לָעָם֙לָעָםלעם אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַמִּשְׁפָּטִ֑יםהַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען כָּלכָּלכל־־־הָעָ֜םהָעָםהעם ק֤וֹלקוֹלקול אֶחָד֙אֶחָדאחד וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֛יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה נַעֲשֶֽׂהנַעֲשֶׂהנעשה׃׃׃ 24:4 וַיִּכְתֹּ֣בוַיִּכְתֹּבויכתב מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיַּשְׁכֵּ֣םוַיַּשְׁכֵּםוישכם בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיִּ֥בֶןוַיִּבֶןויבן מִזְבֵּ֖חַמִזְבֵּחַמזבח תַּ֣חַתתַּחַתתחת הָהָ֑רהָהָרההר וּשְׁתֵּ֤יםוּשְׁתֵּיםושתים עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה מַצֵּבָ֔המַצֵּבָהמצבה לִשְׁנֵ֥יםלִשְׁנֵיםלשנים עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 24:5 וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח אֶֽתאֶתאת־־־נַעֲרֵי֙נַעֲרֵינערי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּֽעֲל֖וּוַיַּעֲלוּויעלו עֹלֹ֑תעֹלֹתעלת וַֽיִּזְבְּח֞וּוַיִּזְבְּחוּויזבחו זְבָחִ֧יםזְבָחִיםזבחים שְׁלָמִ֛יםשְׁלָמִיםשלמים לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה פָּרִֽיםפָּרִיםפרים׃׃׃ 24:6 וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה חֲצִ֣יחֲצִיחצי הַדָּ֔םהַדָּםהדם וַיָּ֖שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם בָּאַגָּנֹ֑תבָּאַגָּנֹתבאגנת וַחֲצִ֣יוַחֲצִיוחצי הַדָּ֔םהַדָּםהדם זָרַ֖קזָרַקזרק עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּֽחַהַמִּזְבֵּחַהמזבח׃׃׃ 24:7 וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח סֵ֣פֶרסֵפֶרספר הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית וַיִּקְרָ֖אוַיִּקְרָאויקרא בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני הָעָ֑םהָעָםהעם וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה נַעֲשֶׂ֥הנַעֲשֶׂהנעשה וְנִשְׁמָֽעוְנִשְׁמָעונשמע׃׃׃ 24:8 וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַדָּ֔םהַדָּםהדם וַיִּזְרֹ֖קוַיִּזְרֹקויזרק עַלעַלעל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֤ההִנֵּההנה דַֽםדַםדם־־־הַבְּרִית֙הַבְּרִיתהברית אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר כָּרַ֤תכָּרַתכרת יְהוָה֙יְהוָהיהוה עִמָּכֶ֔םעִמָּכֶםעמכם עַ֥לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 24:9 וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֑ןוְאַהֲרֹןואהרן נָדָב֙נָדָבנדב וַאֲבִיה֔וּאוַאֲבִיהוּאואביהוא וְשִׁבְעִ֖יםוְשִׁבְעִיםושבעים מִזִּקְנֵ֥ימִזִּקְנֵימזקני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 24:10 וַיִּרְא֕וּוַיִּרְאוּויראו אֵ֖תאֵתאת אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְתַ֣חַתוְתַחַתותחת רַגְלָ֗יורַגְלָיורגליו כְּמַעֲשֵׂה֙כְּמַעֲשֵׂהכמעשה לִבְנַ֣תלִבְנַתלבנת הַסַּפִּ֔ירהַסַּפִּירהספיר וּכְעֶ֥צֶםוּכְעֶצֶםוכעצם הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים לָטֹֽהַרלָטֹהַרלטהר׃׃׃ 24:11 וְאֶלוְאֶלואל־־־אֲצִילֵי֙אֲצִילֵיאצילי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֥אלֹאלא שָׁלַ֖חשָׁלַחשלח יָד֑וֹיָדוֹידו וַֽיֶּחֱזוּ֙וַיֶּחֱזוּויחזו אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיֹּאכְל֖וּוַיֹּאכְלוּויאכלו וַיִּשְׁתּֽוּוַיִּשְׁתּוּוישתו׃׃׃ ססס 24:12 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה עֲלֵ֥העֲלֵהעלה אֵלַ֛יאֵלַיאלי הָהָ֖רָההָהָרָהההרה וֶהְיֵהוֶהְיֵהוהיה־־־שָׁ֑םשָׁםשם וְאֶתְּנָ֨הוְאֶתְּנָהואתנה לְךָ֜לְךָלך אֶתאֶתאת־־־לֻחֹ֣תלֻחֹתלחת הָאֶ֗בֶןהָאֶבֶןהאבן וְהַתּוֹרָה֙וְהַתּוֹרָהוהתורה וְהַמִּצְוָ֔הוְהַמִּצְוָהוהמצוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כָּתַ֖בְתִּיכָּתַבְתִּיכתבתי לְהוֹרֹתָֽםלְהוֹרֹתָםלהורתם׃׃׃ 24:13 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה וִיהוֹשֻׁ֖עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע מְשָׁרְת֑וֹמְשָׁרְתוֹמשרתו וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הַ֥רהַרהר הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 24:14 וְאֶלוְאֶלואל־־־הַזְּקֵנִ֤יםהַזְּקֵנִיםהזקנים אָמַר֙אָמַראמר שְׁבוּשְׁבוּשבו־־־לָ֣נוּלָנוּלנו בָזֶ֔הבָזֶהבזה עַ֥דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָשׁ֖וּבנָשׁוּבנשוב אֲלֵיכֶ֑םאֲלֵיכֶםאליכם וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה אַהֲרֹ֤ןאַהֲרֹןאהרן וְחוּר֙וְחוּרוחור עִמָּכֶ֔םעִמָּכֶםעמכם מִימִימי־־־בַ֥עַלבַעַלבעל דְּבָרִ֖יםדְּבָרִיםדברים יִגַּ֥שׁיִגַּשׁיגש אֲלֵהֶֽםאֲלֵהֶםאלהם׃׃׃ 24:15 וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הָהָ֑רהָהָרההר וַיְכַ֥סוַיְכַסויכס הֶעָנָ֖ןהֶעָנָןהענן אֶתאֶתאת־־־הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 24:16 וַיִּשְׁכֹּ֤ןוַיִּשְׁכֹּןוישכן כְּבוֹדכְּבוֹדכבוד־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־הַ֣רהַרהר סִינַ֔יסִינַיסיני וַיְכַסֵּ֥הוּוַיְכַסֵּהוּויכסהו הֶעָנָ֖ןהֶעָנָןהענן שֵׁ֣שֶׁתשֵׁשֶׁתששת יָמִ֑יםיָמִיםימים וַיִּקְרָ֧אוַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֖יהַשְּׁבִיעִיהשביעי מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך הֶעָנָֽןהֶעָנָןהענן׃׃׃ 24:17 וּמַרְאֵה֙וּמַרְאֵהומראה כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד יְהוָ֔היְהוָהיהוה כְּאֵ֥שׁכְּאֵשׁכאש אֹכֶ֖לֶתאֹכֶלֶתאכלת בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש הָהָ֑רהָהָרההר לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 24:18 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הֶעָנָ֖ןהֶעָנָןהענן וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל אֶלאֶלאל־־־הָהָ֑רהָהָרההר וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה בָּהָ֔רבָּהָרבהר אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים י֔וֹםיוֹםיום וְאַרְבָּעִ֖יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain