Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 25

25:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 25:2 דַּבֵּר֙דַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְיִקְחוּוְיִקְחוּויקחו־־־לִ֖ילִילי תְּרוּמָ֑התְּרוּמָהתרומה מֵאֵ֤תמֵאֵתמאת כָּלכָּלכל־־־אִישׁ֙אִישׁאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִדְּבֶ֣נּוּיִדְּבֶנּוּידבנו לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו תִּקְח֖וּתִּקְחוּתקחו אֶתאֶתאת־־־תְּרוּמָתִֽיתְּרוּמָתִיתרומתי׃׃׃ 25:3 וְזֹאת֙וְזֹאתוזאת הַתְּרוּמָ֔ההַתְּרוּמָההתרומה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּקְח֖וּתִּקְחוּתקחו מֵאִתָּ֑םמֵאִתָּםמאתם זָהָ֥בזָהָבזהב וָכֶ֖סֶףוָכֶסֶףוכסף וּנְחֹֽשֶׁתוּנְחֹשֶׁתונחשת׃׃׃ 25:4 וּתְכֵ֧לֶתוּתְכֵלֶתותכלת וְאַרְגָּמָ֛ןוְאַרְגָּמָןוארגמן וְתוֹלַ֥עַתוְתוֹלַעַתותולעת שָׁנִ֖ישָׁנִישני וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש וְעִזִּֽיםוְעִזִּיםועזים׃׃׃ 25:5 וְעֹרֹ֨תוְעֹרֹתוערת אֵילִ֧םאֵילִםאילם מְאָדָּמִ֛יםמְאָדָּמִיםמאדמים וְעֹרֹ֥תוְעֹרֹתוערת תְּחָשִׁ֖יםתְּחָשִׁיםתחשים וַעֲצֵ֥יוַעֲצֵיועצי שִׁטִּֽיםשִׁטִּיםשטים׃׃׃ 25:6 שֶׁ֖מֶןשֶׁמֶןשמן לַמָּאֹ֑רלַמָּאֹרלמאר בְּשָׂמִים֙בְּשָׂמִיםבשמים לְשֶׁ֣מֶןלְשֶׁמֶןלשמן הַמִּשְׁחָ֔ההַמִּשְׁחָההמשחה וְלִקְטֹ֖רֶתוְלִקְטֹרֶתולקטרת הַסַּמִּֽיםהַסַּמִּיםהסמים׃׃׃ 25:7 אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־שֹׁ֕הַםשֹׁהַםשהם וְאַבְנֵ֖יוְאַבְנֵיואבני מִלֻּאִ֑יםמִלֻּאִיםמלאים לָאֵפֹ֖דלָאֵפֹדלאפד וְלַחֹֽשֶׁןוְלַחֹשֶׁןולחשן׃׃׃ 25:8 וְעָ֥שׂוּוְעָשׂוּועשו לִ֖ילִילי מִקְדָּ֑שׁמִקְדָּשׁמקדש וְשָׁכַנְתִּ֖יוְשָׁכַנְתִּיושכנתי בְּתוֹכָֽםבְּתוֹכָםבתוכם׃׃׃ 25:9 כְּכֹ֗לכְּכֹלככל אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֲנִי֙אֲנִיאני מַרְאֶ֣המַרְאֶהמראה אוֹתְךָ֔אוֹתְךָאותך אֵ֚תאֵתאת תַּבְנִ֣יתתַּבְנִיתתבנית הַמִּשְׁכָּ֔ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן וְאֵ֖תוְאֵתואת תַּבְנִ֣יתתַּבְנִיתתבנית כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֑יוכֵּלָיוכליו וְכֵ֖ןוְכֵןוכן תַּעֲשֽׂוּתַּעֲשׂוּתעשו׃׃׃ ססס 25:10 וְעָשׂ֥וּוְעָשׂוּועשו אֲר֖וֹןאֲרוֹןארון עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֑יםשִׁטִּיםשטים אַמָּתַ֨יִםאַמָּתַיִםאמתים וָחֵ֜צִיוָחֵצִיוחצי אָרְכּ֗וֹאָרְכּוֹארכו וְאַמָּ֤הוְאַמָּהואמה וָחֵ֙צִי֙וָחֵצִיוחצי רָחְבּ֔וֹרָחְבּוֹרחבו וְאַמָּ֥הוְאַמָּהואמה וָחֵ֖צִיוָחֵצִיוחצי קֹמָתֽוֹקֹמָתוֹקמתו׃׃׃ 25:11 וְצִפִּיתָ֤וְצִפִּיתָוצפית אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו זָהָ֣בזָהָבזהב טָה֔וֹרטָהוֹרטהור מִבַּ֥יִתמִבַּיִתמבית וּמִח֖וּץוּמִחוּץומחוץ תְּצַפֶּ֑נּוּתְּצַפֶּנּוּתצפנו וְעָשִׂ֧יתָוְעָשִׂיתָועשית עָלָ֛יועָלָיועליו זֵ֥רזֵרזר זָהָ֖בזָהָבזהב סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 25:12 וְיָצַ֣קְתָּוְיָצַקְתָּויצקת לּ֗וֹלּוֹלו אַרְבַּע֙אַרְבַּעארבע טַבְּעֹ֣תטַבְּעֹתטבעת זָהָ֔בזָהָבזהב וְנָ֣תַתָּ֔הוְנָתַתָּהונתתה עַ֖לעַלעל אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע פַּעֲמֹתָ֑יופַּעֲמֹתָיופעמתיו וּשְׁתֵּ֣יוּשְׁתֵּיושתי טַבָּעֹ֗תטַבָּעֹתטבעת עַלעַלעל־־־צַלְעוֹ֙צַלְעוֹצלעו הָֽאֶחָ֔תהָאֶחָתהאחת וּשְׁתֵּי֙וּשְׁתֵּיושתי טַבָּעֹ֔תטַבָּעֹתטבעת עַלעַלעל־־־צַלְע֖וֹצַלְעוֹצלעו הַשֵּׁנִֽיתהַשֵּׁנִיתהשנית׃׃׃ 25:13 וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית בַדֵּ֖יבַדֵּיבדי עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֑יםשִׁטִּיםשטים וְצִפִּיתָ֥וְצִפִּיתָוצפית אֹתָ֖םאֹתָםאתם זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 25:14 וְהֵֽבֵאתָ֤וְהֵבֵאתָוהבאת אֶתאֶתאת־־־הַבַּדִּים֙הַבַּדִּיםהבדים בַּטַּבָּעֹ֔תבַּטַּבָּעֹתבטבעת עַ֖לעַלעל צַלְעֹ֣תצַלְעֹתצלעת הָאָרֹ֑ןהָאָרֹןהארן לָשֵׂ֥אתלָשֵׂאתלשאת אֶתאֶתאת־־־הָאָרֹ֖ןהָאָרֹןהארן בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 25:15 בְּטַבְּעֹת֙בְּטַבְּעֹתבטבעת הָאָרֹ֔ןהָאָרֹןהארן יִהְי֖וּיִהְיוּיהיו הַבַּדִּ֑יםהַבַּדִּיםהבדים לֹ֥אלֹאלא יָסֻ֖רוּיָסֻרוּיסרו מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 25:16 וְנָתַתָּ֖וְנָתַתָּונתת אֶלאֶלאל־־־הָאָרֹ֑ןהָאָרֹןהארן אֵ֚תאֵתאת הָעֵדֻ֔תהָעֵדֻתהעדת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֶתֵּ֖ןאֶתֵּןאתן אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 25:17 וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית כַפֹּ֖רֶתכַפֹּרֶתכפרת זָהָ֣בזָהָבזהב טָה֑וֹרטָהוֹרטהור אַמָּתַ֤יִםאַמָּתַיִםאמתים וָחֵ֙צִי֙וָחֵצִיוחצי אָרְכָּ֔הּאָרְכָּהּארכה וְאַמָּ֥הוְאַמָּהואמה וָחֵ֖צִיוָחֵצִיוחצי רָחְבָּֽהּרָחְבָּהּרחבה׃׃׃ 25:18 וְעָשִׂ֛יתָוְעָשִׂיתָועשית שְׁנַ֥יִםשְׁנַיִםשנים כְּרֻבִ֖יםכְּרֻבִיםכרבים זָהָ֑בזָהָבזהב מִקְשָׁה֙מִקְשָׁהמקשה תַּעֲשֶׂ֣התַּעֲשֶׂהתעשה אֹתָ֔םאֹתָםאתם מִשְּׁנֵ֖ימִשְּׁנֵימשני קְצ֥וֹתקְצוֹתקצות הַכַּפֹּֽרֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת׃׃׃ 25:19 וַ֠עֲשֵׂהוַעֲשֵׂהועשה כְּר֨וּבכְּרוּבכרוב אֶחָ֤דאֶחָדאחד מִקָּצָה֙מִקָּצָהמקצה מִזֶּ֔המִזֶּהמזה וּכְרוּבוּכְרוּבוכרוב־־־אֶחָ֥דאֶחָדאחד מִקָּצָ֖המִקָּצָהמקצה מִזֶּ֑המִזֶּהמזה מִןמִןמן־־־הַכַּפֹּ֛רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת תַּעֲשׂ֥וּתַּעֲשׂוּתעשו אֶתאֶתאת־־־הַכְּרֻבִ֖יםהַכְּרֻבִיםהכרבים עַלעַלעל־־־שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני קְצוֹתָֽיוקְצוֹתָיוקצותיו׃׃׃ 25:20 וְהָי֣וּוְהָיוּוהיו הַכְּרֻבִים֩הַכְּרֻבִיםהכרבים פֹּרְשֵׂ֨יפֹּרְשֵׂיפרשי כְנָפַ֜יִםכְנָפַיִםכנפים לְמַ֗עְלָהלְמַעְלָהלמעלה סֹכְכִ֤יםסֹכְכִיםסככים בְּכַנְפֵיהֶם֙בְּכַנְפֵיהֶםבכנפיהם עַלעַלעל־־־הַכַּפֹּ֔רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת וּפְנֵיהֶ֖םוּפְנֵיהֶםופניהם אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִ֑יואָחִיואחיו אֶלאֶלאל־־־הַכַּפֹּ֔רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת יִהְי֖וּיִהְיוּיהיו פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַכְּרֻבִֽיםהַכְּרֻבִיםהכרבים׃׃׃ 25:21 וְנָתַתָּ֧וְנָתַתָּונתת אֶתאֶתאת־־־הַכַּפֹּ֛רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת עַלעַלעל־־־הָאָרֹ֖ןהָאָרֹןהארן מִלְמָ֑עְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה וְאֶלוְאֶלואל־־־הָ֣אָרֹ֔ןהָאָרֹןהארן תִּתֵּן֙תִּתֵּןתתן אֶתאֶתאת־־־הָ֣עֵדֻ֔תהָעֵדֻתהעדת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֶתֵּ֖ןאֶתֵּןאתן אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 25:22 וְנוֹעַדְתִּ֣יוְנוֹעַדְתִּיונועדתי לְךָ֮לְךָלך שָׁם֒שָׁםשם וְדִבַּרְתִּ֨יוְדִבַּרְתִּיודברתי אִתְּךָ֜אִתְּךָאתך מֵעַ֣למֵעַלמעל הַכַּפֹּ֗רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת מִבֵּין֙מִבֵּיןמבין שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני הַכְּרֻבִ֔יםהַכְּרֻבִיםהכרבים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־אֲרֹ֣ןאֲרֹןארן הָעֵדֻ֑תהָעֵדֻתהעדת אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אֲצַוֶּ֛האֲצַוֶּהאצוה אוֹתְךָ֖אוֹתְךָאותך אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
25:23 וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית שֻׁלְחָ֖ןשֻׁלְחָןשלחן עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֑יםשִׁטִּיםשטים אַמָּתַ֤יִםאַמָּתַיִםאמתים אָרְכּוֹ֙אָרְכּוֹארכו וְאַמָּ֣הוְאַמָּהואמה רָחְבּ֔וֹרָחְבּוֹרחבו וְאַמָּ֥הוְאַמָּהואמה וָחֵ֖צִיוָחֵצִיוחצי קֹמָתֽוֹקֹמָתוֹקמתו׃׃׃ 25:24 וְצִפִּיתָ֥וְצִפִּיתָוצפית אֹת֖וֹאֹתוֹאתו זָהָ֣בזָהָבזהב טָה֑וֹרטָהוֹרטהור וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית לּ֛וֹלּוֹלו זֵ֥רזֵרזר זָהָ֖בזָהָבזהב סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 25:25 וְעָשִׂ֨יתָוְעָשִׂיתָועשית לּ֥וֹלּוֹלו מִסְגֶּ֛רֶתמִסְגֶּרֶתמסגרת טֹ֖פַחטֹפַחטפח סָבִ֑יבסָבִיבסביב וְעָשִׂ֧יתָוְעָשִׂיתָועשית זֵרזֵרזר־־־זָהָ֛בזָהָבזהב לְמִסְגַּרְתּ֖וֹלְמִסְגַּרְתּוֹלמסגרתו סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 25:26 וְעָשִׂ֣יתָוְעָשִׂיתָועשית לּ֔וֹלּוֹלו אַרְבַּ֖עאַרְבַּעארבע טַבְּעֹ֣תטַבְּעֹתטבעת זָהָ֑בזָהָבזהב וְנָתַתָּ֙וְנָתַתָּונתת אֶתאֶתאת־־־הַטַּבָּעֹ֔תהַטַּבָּעֹתהטבעת עַ֚לעַלעל אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע הַפֵּאֹ֔תהַפֵּאֹתהפאת אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לְאַרְבַּ֥עלְאַרְבַּעלארבע רַגְלָֽיורַגְלָיורגליו׃׃׃ 25:27 לְעֻמַּת֙לְעֻמַּתלעמת הַמִּסְגֶּ֔רֶתהַמִּסְגֶּרֶתהמסגרת תִּהְיֶ֖יןָתִּהְיֶיןָתהיין הַטַּבָּעֹ֑תהַטַּבָּעֹתהטבעת לְבָתִּ֣יםלְבָתִּיםלבתים לְבַדִּ֔יםלְבַדִּיםלבדים לָשֵׂ֖אתלָשֵׂאתלשאת אֶתאֶתאת־־־הַשֻּׁלְחָֽןהַשֻּׁלְחָןהשלחן׃׃׃ 25:28 וְעָשִׂ֤יתָוְעָשִׂיתָועשית אֶתאֶתאת־־־הַבַּדִּים֙הַבַּדִּיםהבדים עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֔יםשִׁטִּיםשטים וְצִפִּיתָ֥וְצִפִּיתָוצפית אֹתָ֖םאֹתָםאתם זָהָ֑בזָהָבזהב וְנִשָּׂאוְנִשָּׂאונשא־־־בָ֖םבָםבם אֶתאֶתאת־־־הַשֻּׁלְחָֽןהַשֻּׁלְחָןהשלחן׃׃׃ 25:29 וְעָשִׂ֨יתָוְעָשִׂיתָועשית קְּעָרֹתָ֜יוקְּעָרֹתָיוקערתיו וְכַפֹּתָ֗יווְכַפֹּתָיווכפתיו וּקְשׂוֹתָיו֙וּקְשׂוֹתָיווקשותיו וּמְנַקִּיֹּתָ֔יווּמְנַקִּיֹּתָיוומנקיתיו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֻסַּ֖ךְיֻסַּךְיסך בָּהֵ֑ןבָּהֵןבהן זָהָ֥בזָהָבזהב טָה֖וֹרטָהוֹרטהור תַּעֲשֶׂ֥התַּעֲשֶׂהתעשה אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 25:30 וְנָתַתָּ֧וְנָתַתָּונתת עַֽלעַלעל־־־הַשֻּׁלְחָ֛ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם פָּנִ֖יםפָּנִיםפנים לְפָנַ֥ילְפָנַילפני תָּמִֽידתָּמִידתמיד׃׃׃ פפפ
25:31 וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית מְנֹרַ֖תמְנֹרַתמנרת זָהָ֣בזָהָבזהב טָה֑וֹרטָהוֹרטהור מִקְשָׁ֞המִקְשָׁהמקשה תֵּעָשֶׂ֤התֵּעָשֶׂהתעשה הַמְּנוֹרָה֙הַמְּנוֹרָההמנורה יְרֵכָ֣הּיְרֵכָהּירכה וְקָנָ֔הּוְקָנָהּוקנה גְּבִיעֶ֛יהָגְּבִיעֶיהָגביעיה כַּפְתֹּרֶ֥יהָכַּפְתֹּרֶיהָכפתריה וּפְרָחֶ֖יהָוּפְרָחֶיהָופרחיה מִמֶּ֥נָּהמִמֶּנָּהממנה יִהְיֽוּיִהְיוּיהיו׃׃׃ 25:32 וְשִׁשָּׁ֣הוְשִׁשָּׁהוששה קָנִ֔יםקָנִיםקנים יֹצְאִ֖יםיֹצְאִיםיצאים מִצִּדֶּ֑יהָמִצִּדֶּיהָמצדיה שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה ׀׀׀ קְנֵ֣יקְנֵיקני מְנֹרָ֗המְנֹרָהמנרה מִצִּדָּהּ֙מִצִּדָּהּמצדה הָאֶחָ֔דהָאֶחָדהאחד וּשְׁלֹשָׁה֙וּשְׁלֹשָׁהושלשה קְנֵ֣יקְנֵיקני מְנֹרָ֔המְנֹרָהמנרה מִצִּדָּ֖הּמִצִּדָּהּמצדה הַשֵּׁנִֽיהַשֵּׁנִיהשני׃׃׃ 25:33 שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה גְ֠בִעִיםגְבִעִיםגבעים מְֽשֻׁקָּדִ֞יםמְשֻׁקָּדִיםמשקדים בַּקָּנֶ֣הבַּקָּנֶהבקנה הָאֶחָד֮הָאֶחָדהאחד כַּפְתֹּ֣רכַּפְתֹּרכפתר וָפֶרַח֒וָפֶרַחופרח וּשְׁלֹשָׁ֣הוּשְׁלֹשָׁהושלשה גְבִעִ֗יםגְבִעִיםגבעים מְשֻׁקָּדִ֛יםמְשֻׁקָּדִיםמשקדים בַּקָּנֶ֥הבַּקָּנֶהבקנה הָאֶחָ֖דהָאֶחָדהאחד כַּפְתֹּ֣רכַּפְתֹּרכפתר וָפָ֑רַחוָפָרַחופרח כֵּ֚ןכֵּןכן לְשֵׁ֣שֶׁתלְשֵׁשֶׁתלששת הַקָּנִ֔יםהַקָּנִיםהקנים הַיֹּצְאִ֖יםהַיֹּצְאִיםהיצאים מִןמִןמן־־־הַמְּנֹרָֽההַמְּנֹרָההמנרה׃׃׃ 25:34 וּבַמְּנֹרָ֖הוּבַמְּנֹרָהובמנרה אַרְבָּעָ֣האַרְבָּעָהארבעה גְבִעִ֑יםגְבִעִיםגבעים מְשֻׁקָּדִ֔יםמְשֻׁקָּדִיםמשקדים כַּפְתֹּרֶ֖יהָכַּפְתֹּרֶיהָכפתריה וּפְרָחֶֽיהָוּפְרָחֶיהָופרחיה׃׃׃ 25:35 וְכַפְתֹּ֡רוְכַפְתֹּרוכפתר תַּחַת֩תַּחַתתחת שְׁנֵ֨ישְׁנֵישני הַקָּנִ֜יםהַקָּנִיםהקנים מִמֶּ֗נָּהמִמֶּנָּהממנה וְכַפְתֹּר֙וְכַפְתֹּרוכפתר תַּ֣חַתתַּחַתתחת שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני הַקָּנִים֙הַקָּנִיםהקנים מִמֶּ֔נָּהמִמֶּנָּהממנה וְכַפְתֹּ֕רוְכַפְתֹּרוכפתר תַּחַתתַּחַתתחת־־־שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני הַקָּנִ֖יםהַקָּנִיםהקנים מִמֶּ֑נָּהמִמֶּנָּהממנה לְשֵׁ֙שֶׁת֙לְשֵׁשֶׁתלששת הַקָּנִ֔יםהַקָּנִיםהקנים הַיֹּצְאִ֖יםהַיֹּצְאִיםהיצאים מִןמִןמן־־־הַמְּנֹרָֽההַמְּנֹרָההמנרה׃׃׃ 25:36 כַּפְתֹּרֵיהֶ֥םכַּפְתֹּרֵיהֶםכפתריהם וּקְנֹתָ֖םוּקְנֹתָםוקנתם מִמֶּ֣נָּהמִמֶּנָּהממנה יִהְי֑וּיִהְיוּיהיו כֻּלָּ֛הּכֻּלָּהּכלה מִקְשָׁ֥המִקְשָׁהמקשה אַחַ֖תאַחַתאחת זָהָ֥בזָהָבזהב טָהֽוֹרטָהוֹרטהור׃׃׃ 25:37 וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית אֶתאֶתאת־־־נֵרֹתֶ֖יהָנֵרֹתֶיהָנרתיה שִׁבְעָ֑השִׁבְעָהשבעה וְהֶֽעֱלָה֙וְהֶעֱלָהוהעלה אֶתאֶתאת־־־נֵ֣רֹתֶ֔יהָנֵרֹתֶיהָנרתיה וְהֵאִ֖ירוְהֵאִירוהאיר עַלעַלעל־־־עֵ֥בֶרעֵבֶרעבר פָּנֶֽיהָפָּנֶיהָפניה׃׃׃ 25:38 וּמַלְקָחֶ֥יהָוּמַלְקָחֶיהָומלקחיה וּמַחְתֹּתֶ֖יהָוּמַחְתֹּתֶיהָומחתתיה זָהָ֥בזָהָבזהב טָהֽוֹרטָהוֹרטהור׃׃׃ 25:39 כִּכָּ֛רכִּכָּרככר זָהָ֥בזָהָבזהב טָה֖וֹרטָהוֹרטהור יַעֲשֶׂ֣היַעֲשֶׂהיעשה אֹתָ֑הּאֹתָהּאתה אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַכֵּלִ֖יםהַכֵּלִיםהכלים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 25:40 וּרְאֵ֖הוּרְאֵהוראה וַעֲשֵׂ֑הוַעֲשֵׂהועשה בְּתַ֨בְנִיתָ֔םבְּתַבְנִיתָםבתבניתם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה מָרְאֶ֖המָרְאֶהמראה בָּהָֽרבָּהָרבהר׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain