Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 30

30:1 וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית מִזְבֵּ֖חַמִזְבֵּחַמזבח מִקְטַ֣רמִקְטַרמקטר קְטֹ֑רֶתקְטֹרֶתקטרת עֲצֵ֥יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֖יםשִׁטִּיםשטים תַּעֲשֶׂ֥התַּעֲשֶׂהתעשה אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 30:2 אַמָּ֨האַמָּהאמה אָרְכּ֜וֹאָרְכּוֹארכו וְאַמָּ֤הוְאַמָּהואמה רָחְבּוֹ֙רָחְבּוֹרחבו רָב֣וּעַרָבוּעַרבוע יִהְיֶ֔היִהְיֶהיהיה וְאַמָּתַ֖יִםוְאַמָּתַיִםואמתים קֹמָת֑וֹקֹמָתוֹקמתו מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו קַרְנֹתָֽיוקַרְנֹתָיוקרנתיו׃׃׃ 30:3 וְצִפִּיתָ֨וְצִפִּיתָוצפית אֹת֜וֹאֹתוֹאתו זָהָ֣בזָהָבזהב טָה֗וֹרטָהוֹרטהור אֶתאֶתאת־־־גַּגּ֧וֹגַּגּוֹגגו וְאֶתוְאֶתואת־־־קִירֹתָ֛יוקִירֹתָיוקירתיו סָבִ֖יבסָבִיבסביב וְאֶתוְאֶתואת־־־קַרְנֹתָ֑יוקַרְנֹתָיוקרנתיו וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית לּ֛וֹלּוֹלו זֵ֥רזֵרזר זָהָ֖בזָהָבזהב סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 30:4 וּשְׁתֵּי֩וּשְׁתֵּיושתי טַבְּעֹ֨תטַבְּעֹתטבעת זָהָ֜בזָהָבזהב תַּֽעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־לּ֣וֹלּוֹלו ׀׀׀ מִתַּ֣חַתמִתַּחַתמתחת לְזֵר֗וֹלְזֵרוֹלזרו עַ֚לעַלעל שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי צַלְעֹתָ֔יוצַלְעֹתָיוצלעתיו תַּעֲשֶׂ֖התַּעֲשֶׂהתעשה עַלעַלעל־־־שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני צִדָּ֑יוצִדָּיוצדיו וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה לְבָתִּ֣יםלְבָתִּיםלבתים לְבַדִּ֔יםלְבַדִּיםלבדים לָשֵׂ֥אתלָשֵׂאתלשאת אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בָּהֵֽמָּהבָּהֵמָּהבהמה׃׃׃ 30:5 וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית אֶתאֶתאת־־־הַבַּדִּ֖יםהַבַּדִּיםהבדים עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֑יםשִׁטִּיםשטים וְצִפִּיתָ֥וְצִפִּיתָוצפית אֹתָ֖םאֹתָםאתם זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 30:6 וְנָתַתָּ֤הוְנָתַתָּהונתתה אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַפָּרֹ֔כֶתהַפָּרֹכֶתהפרכת אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־אֲרֹ֣ןאֲרֹןארן הָעֵדֻ֑תהָעֵדֻתהעדת לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַכַּפֹּ֗רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הָ֣עֵדֻ֔תהָעֵדֻתהעדת אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אִוָּעֵ֥דאִוָּעֵדאועד לְךָ֖לְךָלך שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 30:7 וְהִקְטִ֥ירוְהִקְטִירוהקטיר עָלָ֛יועָלָיועליו אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן קְטֹ֣רֶתקְטֹרֶתקטרת סַמִּ֑יםסַמִּיםסמים בַּבֹּ֣קֶרבַּבֹּקֶרבבקר בַּבֹּ֗קֶרבַּבֹּקֶרבבקר בְּהֵיטִיב֛וֹבְּהֵיטִיבוֹבהיטיבו אֶתאֶתאת־־־הַנֵּרֹ֖תהַנֵּרֹתהנרת יַקְטִירֶֽנָּהיַקְטִירֶנָּהיקטירנה׃׃׃ 30:8 וּבְהַעֲלֹ֨תוּבְהַעֲלֹתובהעלת אַהֲרֹ֧ןאַהֲרֹןאהרן אֶתאֶתאת־־־הַנֵּרֹ֛תהַנֵּרֹתהנרת בֵּ֥יןבֵּיןבין הָעֲרְבַּ֖יִםהָעֲרְבַּיִםהערבים יַקְטִירֶ֑נָּהיַקְטִירֶנָּהיקטירנה קְטֹ֧רֶתקְטֹרֶתקטרת תָּמִ֛ידתָּמִידתמיד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְדֹרֹתֵיכֶֽםלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם׃׃׃ 30:9 לֹאלֹאלא־־־תַעֲל֥וּתַעֲלוּתעלו עָלָ֛יועָלָיועליו קְטֹ֥רֶתקְטֹרֶתקטרת זָרָ֖הזָרָהזרה וְעֹלָ֣הוְעֹלָהועלה וּמִנְחָ֑הוּמִנְחָהומנחה וְנֵ֕סֶךְוְנֵסֶךְונסך לֹ֥אלֹאלא תִסְּכ֖וּתִסְּכוּתסכו עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 30:10 וְכִפֶּ֤רוְכִפֶּרוכפר אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן עַלעַלעל־־־קַרְנֹתָ֔יוקַרְנֹתָיוקרנתיו אַחַ֖תאַחַתאחת בַּשָּׁנָ֑הבַּשָּׁנָהבשנה מִדַּ֞םמִדַּםמדם חַטַּ֣אתחַטַּאתחטאת הַכִּפֻּרִ֗יםהַכִּפֻּרִיםהכפרים אַחַ֤תאַחַתאחת בַּשָּׁנָה֙בַּשָּׁנָהבשנה יְכַפֵּ֤ריְכַפֵּריכפר עָלָיו֙עָלָיועליו לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם קֹֽדֶשׁקֹדֶשׁקדש־־־קָֽדָשִׁ֥יםקָדָשִׁיםקדשים ה֖וּאהוּאהוא לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ פפפ
30:11 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 30:12 כִּ֣יכִּיכי תִשָּׂ֞אתִשָּׂאתשא אֶתאֶתאת־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֘ליִשְׂרָאֵלישראל לִפְקֻדֵיהֶם֒לִפְקֻדֵיהֶםלפקדיהם וְנָ֨תְנ֜וּוְנָתְנוּונתנו אִ֣ישׁאִישׁאיש כֹּ֧פֶרכֹּפֶרכפר נַפְשׁ֛וֹנַפְשׁוֹנפשו לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה בִּפְקֹ֣דבִּפְקֹדבפקד אֹתָ֑םאֹתָםאתם וְלֹאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה בָהֶ֛םבָהֶםבהם נֶ֖גֶףנֶגֶףנגף בִּפְקֹ֥דבִּפְקֹדבפקד אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 30:13 זֶ֣הזֶהזה ׀׀׀ יִתְּנ֗וּיִתְּנוּיתנו כָּלכָּלכל־־־הָעֹבֵר֙הָעֹבֵרהעבר עַלעַלעל־־־הַפְּקֻדִ֔יםהַפְּקֻדִיםהפקדים מַחֲצִ֥יתמַחֲצִיתמחצית הַשֶּׁ֖קֶלהַשֶּׁקֶלהשקל בְּשֶׁ֣קֶלבְּשֶׁקֶלבשקל הַקֹּ֑דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים גֵּרָה֙גֵּרָהגרה הַשֶּׁ֔קֶלהַשֶּׁקֶלהשקל מַחֲצִ֣יתמַחֲצִיתמחצית הַשֶּׁ֔קֶלהַשֶּׁקֶלהשקל תְּרוּמָ֖התְּרוּמָהתרומה לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 30:14 כֹּ֗לכֹּלכל הָעֹבֵר֙הָעֹבֵרהעבר עַלעַלעל־־־הַפְּקֻדִ֔יםהַפְּקֻדִיםהפקדים מִבֶּ֛ןמִבֶּןמבן עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וָמָ֑עְלָהוָמָעְלָהומעלה יִתֵּ֖ןיִתֵּןיתן תְּרוּמַ֥תתְּרוּמַתתרומת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 30:15 הֶֽעָשִׁ֣ירהֶעָשִׁירהעשיר לֹֽאלֹאלא־־־יַרְבֶּ֗היַרְבֶּהירבה וְהַדַּל֙וְהַדַּלוהדל לֹ֣אלֹאלא יַמְעִ֔יטיַמְעִיטימעיט מִֽמַּחֲצִ֖יתמִמַּחֲצִיתממחצית הַשָּׁ֑קֶלהַשָּׁקֶלהשקל לָתֵת֙לָתֵתלתת אֶתאֶתאת־־־תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְכַפֵּ֖רלְכַפֵּרלכפר עַלעַלעל־־־נַפְשֹׁתֵיכֶֽםנַפְשֹׁתֵיכֶםנפשתיכם׃׃׃ 30:16 וְלָקַחְתָּ֞וְלָקַחְתָּולקחת אֶתאֶתאת־־־כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף הַכִּפֻּרִ֗יםהַכִּפֻּרִיםהכפרים מֵאֵת֙מֵאֵתמאת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְנָתַתָּ֣וְנָתַתָּונתת אֹת֔וֹאֹתוֹאתו עַלעַלעל־־־עֲבֹדַ֖תעֲבֹדַתעבדת אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה לִבְנֵ֨ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל לְזִכָּרוֹן֙לְזִכָּרוֹןלזכרון לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְכַפֵּ֖רלְכַפֵּרלכפר עַלעַלעל־־־נַפְשֹׁתֵיכֶֽםנַפְשֹׁתֵיכֶםנפשתיכם׃׃׃ פפפ
30:17 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 30:18 וְעָשִׂ֜יתָוְעָשִׂיתָועשית כִּיּ֥וֹרכִּיּוֹרכיור נְחֹ֛שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וְכַנּ֥וֹוְכַנּוֹוכנו נְחֹ֖שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת לְרָחְצָ֑הלְרָחְצָהלרחצה וְנָתַתָּ֣וְנָתַתָּונתת אֹת֗וֹאֹתוֹאתו בֵּֽיןבֵּיןבין־־־אֹ֤הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵד֙מוֹעֵדמועד וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְנָתַתָּ֥וְנָתַתָּונתת שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 30:19 וְרָחֲצ֛וּוְרָחֲצוּורחצו אַהֲרֹ֥ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֖יווּבָנָיוובניו מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו אֶתאֶתאת־־־יְדֵיהֶ֖םיְדֵיהֶםידיהם וְאֶתוְאֶתואת־־־רַגְלֵיהֶֽםרַגְלֵיהֶםרגליהם׃׃׃ 30:20 בְּבֹאָ֞םבְּבֹאָםבבאם אֶלאֶלאל־־־אֹ֧הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֛דמוֹעֵדמועד יִרְחֲצוּיִרְחֲצוּירחצו־־־מַ֖יִםמַיִםמים וְלֹ֣אוְלֹאולא יָמֻ֑תוּיָמֻתוּימתו א֣וֹאוֹאו בְגִשְׁתָּ֤םבְגִשְׁתָּםבגשתם אֶלאֶלאל־־־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח לְשָׁרֵ֔תלְשָׁרֵתלשרת לְהַקְטִ֥ירלְהַקְטִירלהקטיר אִשֶּׁ֖האִשֶּׁהאשה לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 30:21 וְרָחֲצ֛וּוְרָחֲצוּורחצו יְדֵיהֶ֥םיְדֵיהֶםידיהם וְרַגְלֵיהֶ֖םוְרַגְלֵיהֶםורגליהם וְלֹ֣אוְלֹאולא יָמֻ֑תוּיָמֻתוּימתו וְהָיְתָ֨הוְהָיְתָהוהיתה לָהֶ֧םלָהֶםלהם חָקחָקחק־־־עוֹלָ֛םעוֹלָםעולם ל֥וֹלוֹלו וּלְזַרְע֖וֹוּלְזַרְעוֹולזרעו לְדֹרֹתָֽםלְדֹרֹתָםלדרתם׃׃׃ פפפ
30:22 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 30:23 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה קַחקַחקח־־־לְךָ֮לְךָלך בְּשָׂמִ֣יםבְּשָׂמִיםבשמים רֹאשׁ֒רֹאשׁראש מָרמָרמר־־־דְּרוֹר֙דְּרוֹרדרור חֲמֵ֣שׁחֲמֵשׁחמש מֵא֔וֹתמֵאוֹתמאות וְקִנְּמָןוְקִנְּמָןוקנמן־־־בֶּ֥שֶׂםבֶּשֶׂםבשם מַחֲצִית֖וֹמַחֲצִיתוֹמחציתו חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים וּמָאתָ֑יִםוּמָאתָיִםומאתים וּקְנֵהוּקְנֵהוקנה־־־בֹ֖שֶׂםבֹשֶׂםבשם חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים וּמָאתָֽיִםוּמָאתָיִםומאתים׃׃׃ 30:24 וְקִדָּ֕הוְקִדָּהוקדה חֲמֵ֥שׁחֲמֵשׁחמש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות בְּשֶׁ֣קֶלבְּשֶׁקֶלבשקל הַקֹּ֑דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וְשֶׁ֥מֶןוְשֶׁמֶןושמן זַ֖יִתזַיִתזית הִֽיןהִיןהין׃׃׃ 30:25 וְעָשִׂ֣יתָוְעָשִׂיתָועשית אֹת֗וֹאֹתוֹאתו שֶׁ֚מֶןשֶׁמֶןשמן מִשְׁחַתמִשְׁחַתמשחת־־־קֹ֔דֶשׁקֹדֶשׁקדש רֹ֥קַחרֹקַחרקח מִרְקַ֖חַתמִרְקַחַתמרקחת מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה רֹקֵ֑חַרֹקֵחַרקח שֶׁ֥מֶןשֶׁמֶןשמן מִשְׁחַתמִשְׁחַתמשחת־־־קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 30:26 וּמָשַׁחְתָּ֥וּמָשַׁחְתָּומשחת ב֖וֹבוֹבו אֶתאֶתאת־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וְאֵ֖תוְאֵתואת אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון הָעֵדֻֽתהָעֵדֻתהעדת׃׃׃ 30:27 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשֻּׁלְחָן֙הַשֻּׁלְחָןהשלחן וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֔יוכֵּלָיוכליו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּנֹרָ֖ההַמְּנֹרָההמנרה וְאֶתוְאֶתואת־־־כֵּלֶ֑יהָכֵּלֶיהָכליה וְאֵ֖תוְאֵתואת מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח הַקְּטֹֽרֶתהַקְּטֹרֶתהקטרת׃׃׃ 30:28 וְאֶתוְאֶתואת־־־מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח הָעֹלָ֖ההָעֹלָההעלה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֑יוכֵּלָיוכליו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכִּיֹּ֖רהַכִּיֹּרהכיר וְאֶתוְאֶתואת־־־כַּנּֽוֹכַּנּוֹכנו׃׃׃ 30:29 וְקִדַּשְׁתָּ֣וְקִדַּשְׁתָּוקדשת אֹתָ֔םאֹתָםאתם וְהָי֖וּוְהָיוּוהיו קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֑יםקָדָשִׁיםקדשים כָּלכָּלכל־־־הַנֹּגֵ֥עַהַנֹּגֵעַהנגע בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם יִקְדָּֽשׁיִקְדָּשׁיקדש׃׃׃ 30:30 וְאֶתוְאֶתואת־־־אַהֲרֹ֥ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֖יובָּנָיובניו תִּמְשָׁ֑חתִּמְשָׁחתמשח וְקִדַּשְׁתָּ֥וְקִדַּשְׁתָּוקדשת אֹתָ֖םאֹתָםאתם לְכַהֵ֥ןלְכַהֵןלכהן לִֽילִילי׃׃׃ 30:31 וְאֶלוְאֶלואל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל תְּדַבֵּ֣רתְּדַבֵּרתדבר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר שֶׁ֠מֶןשֶׁמֶןשמן מִשְׁחַתמִשְׁחַתמשחת־־־קֹ֨דֶשׁקֹדֶשׁקדש יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה זֶ֛הזֶהזה לִ֖ילִילי לְדֹרֹתֵיכֶֽםלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם׃׃׃ 30:32 עַלעַלעל־־־בְּשַׂ֤רבְּשַׂרבשר אָדָם֙אָדָםאדם לֹ֣אלֹאלא יִיסָ֔ךְיִיסָךְייסך וּבְמַ֨תְכֻּנְתּ֔וֹוּבְמַתְכֻּנְתּוֹובמתכנתו לֹ֥אלֹאלא תַעֲשׂ֖וּתַעֲשׂוּתעשו כָּמֹ֑הוּכָּמֹהוּכמהו קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש ה֔וּאהוּאהוא קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 30:33 אִ֚ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִרְקַ֣חיִרְקַחירקח כָּמֹ֔הוּכָּמֹהוּכמהו וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר יִתֵּ֛ןיִתֵּןיתן מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו עַלעַלעל־־־זָ֑רזָרזר וְנִכְרַ֖תוְנִכְרַתונכרת מֵעַמָּֽיומֵעַמָּיומעמיו׃׃׃ ססס 30:34 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה קַחקַחקח־־־לְךָ֣לְךָלך סַמִּ֗יםסַמִּיםסמים נָטָ֤ףנָטָףנטף ׀׀׀ וּשְׁחֵ֙לֶת֙וּשְׁחֵלֶתושחלת וְחֶלְבְּנָ֔הוְחֶלְבְּנָהוחלבנה סַמִּ֖יםסַמִּיםסמים וּלְבֹנָ֣הוּלְבֹנָהולבנה זַכָּ֑הזַכָּהזכה בַּ֥דבַּדבד בְּבַ֖דבְּבַדבבד יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 30:35 וְעָשִׂ֤יתָוְעָשִׂיתָועשית אֹתָהּ֙אֹתָהּאתה קְטֹ֔רֶתקְטֹרֶתקטרת רֹ֖קַחרֹקַחרקח מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה רוֹקֵ֑חַרוֹקֵחַרוקח מְמֻלָּ֖חמְמֻלָּחממלח טָה֥וֹרטָהוֹרטהור קֹֽדֶשׁקֹדֶשׁקדש׃׃׃ 30:36 וְשָֽׁחַקְתָּ֣וְשָׁחַקְתָּושחקת מִמֶּנָּה֮מִמֶּנָּהממנה הָדֵק֒הָדֵקהדק וְנָתַתָּ֨הוְנָתַתָּהונתתה מִמֶּ֜נָּהמִמֶּנָּהממנה לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני הָעֵדֻת֙הָעֵדֻתהעדת בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אִוָּעֵ֥דאִוָּעֵדאועד לְךָ֖לְךָלך שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֖יםקָדָשִׁיםקדשים תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 30:37 וְהַקְּטֹ֙רֶת֙וְהַקְּטֹרֶתוהקטרת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֶׂ֔התַּעֲשֶׂהתעשה בְּמַ֨תְכֻּנְתָּ֔הּבְּמַתְכֻּנְתָּהּבמתכנתה לֹ֥אלֹאלא תַעֲשׂ֖וּתַעֲשׂוּתעשו לָכֶ֑םלָכֶםלכם קֹ֛דֶשׁקֹדֶשׁקדש תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לְךָ֖לְךָלך לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 30:38 אִ֛ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה כָמ֖וֹהָכָמוֹהָכמוה לְהָרִ֣יחַלְהָרִיחַלהריח בָּ֑הּבָּהּבה וְנִכְרַ֖תוְנִכְרַתונכרת מֵעַמָּֽיומֵעַמָּיומעמיו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain