Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 35

35:1 וַיַּקְהֵ֣לוַיַּקְהֵלויקהל מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֛תעֲדַתעדת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה לַעֲשֹׂ֥תלַעֲשֹׂתלעשת אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 35:2 שֵׁ֣שֶׁתשֵׁשֶׁתששת יָמִים֮יָמִיםימים תֵּעָשֶׂ֣התֵּעָשֶׂהתעשה מְלָאכָה֒מְלָאכָהמלאכה וּבַיּ֣וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֗יהַשְּׁבִיעִיהשביעי יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה לָכֶ֥םלָכֶםלכם קֹ֛דֶשׁקֹדֶשׁקדש שַׁבַּ֥תשַׁבַּתשבת שַׁבָּת֖וֹןשַׁבָּתוֹןשבתון לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה כָּלכָּלכל־־־הָעֹשֶׂ֥ההָעֹשֶׂההעשה ב֛וֹבוֹבו מְלָאכָ֖המְלָאכָהמלאכה יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 35:3 לֹאלֹאלא־־־תְבַעֲר֣וּתְבַעֲרוּתבערו אֵ֔שׁאֵשׁאש בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מֹשְׁבֹֽתֵיכֶ֑םמֹשְׁבֹתֵיכֶםמשבתיכם בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום הַשַּׁבָּֽתהַשַּׁבָּתהשבת׃׃׃ פפפ
35:4 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֥תעֲדַתעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר זֶ֣הזֶהזה הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 35:5 קְח֨וּקְחוּקחו מֵֽאִתְּכֶ֤םמֵאִתְּכֶםמאתכם תְּרוּמָה֙תְּרוּמָהתרומה לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה כֹּ֚לכֹּלכל נְדִ֣יבנְדִיבנדיב לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו יְבִיאֶ֕הָיְבִיאֶהָיביאה אֵ֖תאֵתאת תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת יְהוָ֑היְהוָהיהוה זָהָ֥בזָהָבזהב וָכֶ֖סֶףוָכֶסֶףוכסף וּנְחֹֽשֶׁתוּנְחֹשֶׁתונחשת׃׃׃ 35:6 וּתְכֵ֧לֶתוּתְכֵלֶתותכלת וְאַרְגָּמָ֛ןוְאַרְגָּמָןוארגמן וְתוֹלַ֥עַתוְתוֹלַעַתותולעת שָׁנִ֖ישָׁנִישני וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש וְעִזִּֽיםוְעִזִּיםועזים׃׃׃ 35:7 וְעֹרֹ֨תוְעֹרֹתוערת אֵילִ֧םאֵילִםאילם מְאָדָּמִ֛יםמְאָדָּמִיםמאדמים וְעֹרֹ֥תוְעֹרֹתוערת תְּחָשִׁ֖יםתְּחָשִׁיםתחשים וַעֲצֵ֥יוַעֲצֵיועצי שִׂטִּֽיםשִׂטִּיםשטים׃׃׃ 35:8 וְשֶׁ֖מֶןוְשֶׁמֶןושמן לַמָּא֑וֹרלַמָּאוֹרלמאור וּבְשָׂמִים֙וּבְשָׂמִיםובשמים לְשֶׁ֣מֶןלְשֶׁמֶןלשמן הַמִּשְׁחָ֔ההַמִּשְׁחָההמשחה וְלִקְטֹ֖רֶתוְלִקְטֹרֶתולקטרת הַסַּמִּֽיםהַסַּמִּיםהסמים׃׃׃ 35:9 וְאַ֨בְנֵיוְאַבְנֵיואבני־־־שֹׁ֔הַםשֹׁהַםשהם וְאַבְנֵ֖יוְאַבְנֵיואבני מִלֻּאִ֑יםמִלֻּאִיםמלאים לָאֵפ֖וֹדלָאֵפוֹדלאפוד וְלַחֹֽשֶׁןוְלַחֹשֶׁןולחשן׃׃׃ 35:10 וְכָלוְכָלוכל־־־חֲכַםחֲכַםחכם־־־לֵ֖בלֵבלב בָּכֶ֑םבָּכֶםבכם יָבֹ֣אוּיָבֹאוּיבאו וְיַעֲשׂ֔וּוְיַעֲשׂוּויעשו אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוָּ֖הצִוָּהצוה יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 35:11 אֶתאֶתאת־־־הַ֨מִּשְׁכָּ֔ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן אֶֽתאֶתאת־־־אָהֳל֖וֹאָהֳלוֹאהלו וְאֶתוְאֶתואת־־־מִכְסֵ֑הוּמִכְסֵהוּמכסהו אֶתאֶתאת־־־קְרָסָיו֙קְרָסָיוקרסיו וְאֶתוְאֶתואת־־־קְרָשָׁ֔יוקְרָשָׁיוקרשיו אֶתאֶתאת־־־בְּרִיחָ֕ובְּרִיחָובריחו אֶתאֶתאת־־־עַמֻּדָ֖יועַמֻּדָיועמדיו וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲדָנָֽיואֲדָנָיואדניו׃׃׃ 35:12 אֶתאֶתאת־־־הָאָרֹ֥ןהָאָרֹןהארן וְאֶתוְאֶתואת־־־בַּדָּ֖יובַּדָּיובדיו אֶתאֶתאת־־־הַכַּפֹּ֑רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת וְאֵ֖תוְאֵתואת פָּרֹ֥כֶתפָּרֹכֶתפרכת הַמָּסָֽךְהַמָּסָךְהמסך׃׃׃ 35:13 אֶתאֶתאת־־־הַשֻּׁלְחָ֥ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן וְאֶתוְאֶתואת־־־בַּדָּ֖יובַּדָּיובדיו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֑יוכֵּלָיוכליו וְאֵ֖תוְאֵתואת לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם הַפָּנִֽיםהַפָּנִיםהפנים׃׃׃ 35:14 וְאֶתוְאֶתואת־־־מְנֹרַ֧תמְנֹרַתמנרת הַמָּא֛וֹרהַמָּאוֹרהמאור וְאֶתוְאֶתואת־־־כֵּלֶ֖יהָכֵּלֶיהָכליה וְאֶתוְאֶתואת־־־נֵרֹתֶ֑יהָנֵרֹתֶיהָנרתיה וְאֵ֖תוְאֵתואת שֶׁ֥מֶןשֶׁמֶןשמן הַמָּאֽוֹרהַמָּאוֹרהמאור׃׃׃ 35:15 וְאֶתוְאֶתואת־־־מִזְבַּ֤חמִזְבַּחמזבח הַקְּטֹ֙רֶת֙הַקְּטֹרֶתהקטרת וְאֶתוְאֶתואת־־־בַּדָּ֔יובַּדָּיובדיו וְאֵת֙וְאֵתואת שֶׁ֣מֶןשֶׁמֶןשמן הַמִּשְׁחָ֔ההַמִּשְׁחָההמשחה וְאֵ֖תוְאֵתואת קְטֹ֣רֶתקְטֹרֶתקטרת הַסַּמִּ֑יםהַסַּמִּיםהסמים וְאֶתוְאֶתואת־־־מָסַ֥ךְמָסַךְמסך הַפֶּ֖תַחהַפֶּתַחהפתח לְפֶ֥תַחלְפֶתַחלפתח הַמִּשְׁכָּֽןהַמִּשְׁכָּןהמשכן׃׃׃ 35:16 אֵ֣תאֵתאת ׀׀׀ מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח הָעֹלָ֗ההָעֹלָההעלה וְאֶתוְאֶתואת־־־מִכְבַּ֤רמִכְבַּרמכבר הַנְּחֹ֙שֶׁת֙הַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֔וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־בַּדָּ֖יובַּדָּיובדיו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֑יוכֵּלָיוכליו אֶתאֶתאת־־־הַכִּיֹּ֖רהַכִּיֹּרהכיר וְאֶתוְאֶתואת־־־כַּנּֽוֹכַּנּוֹכנו׃׃׃ 35:17 אֵ֚תאֵתאת קַלְעֵ֣יקַלְעֵיקלעי הֶחָצֵ֔רהֶחָצֵרהחצר אֶתאֶתאת־־־עַמֻּדָ֖יועַמֻּדָיועמדיו וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲדָנֶ֑יהָאֲדָנֶיהָאדניה וְאֵ֕תוְאֵתואת מָסַ֖ךְמָסַךְמסך שַׁ֥עַרשַׁעַרשער הֶחָצֵֽרהֶחָצֵרהחצר׃׃׃ 35:18 אֶתאֶתאת־־־יִתְדֹ֧תיִתְדֹתיתדת הַמִּשְׁכָּ֛ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן וְאֶתוְאֶתואת־־־יִתְדֹ֥תיִתְדֹתיתדת הֶחָצֵ֖רהֶחָצֵרהחצר וְאֶתוְאֶתואת־־־מֵיתְרֵיהֶֽםמֵיתְרֵיהֶםמיתריהם׃׃׃ 35:19 אֶתאֶתאת־־־בִּגְדֵ֥יבִּגְדֵיבגדי הַשְּׂרָ֖דהַשְּׂרָדהשרד לְשָׁרֵ֣תלְשָׁרֵתלשרת בַּקֹּ֑דֶשׁבַּקֹּדֶשׁבקדש אֶתאֶתאת־־־בִּגְדֵ֤יבִּגְדֵיבגדי הַקֹּ֙דֶשׁ֙הַקֹּדֶשׁהקדש לְאַהֲרֹ֣ןלְאַהֲרֹןלאהרן הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּגְדֵ֥יבִּגְדֵיבגדי בָנָ֖יובָנָיובניו לְכַהֵֽןלְכַהֵןלכהן׃׃׃ 35:20 וַיֵּֽצְא֛וּוַיֵּצְאוּויצאו כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֥תעֲדַתעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִלִּפְנֵ֥ימִלִּפְנֵימלפני מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 35:21 וַיָּבֹ֕אוּוַיָּבֹאוּויבאו כָּלכָּלכל־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נְשָׂא֣וֹנְשָׂאוֹנשאו לִבּ֑וֹלִבּוֹלבו וְכֹ֡לוְכֹלוכל אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נָדְבָ֨הנָדְבָהנדבה רוּח֜וֹרוּחוֹרוחו אֹת֗וֹאֹתוֹאתו הֵ֠בִיאוּהֵבִיאוּהביאו אֶתאֶתאת־־־תְּרוּמַ֨תתְּרוּמַתתרומת יְהוָ֜היְהוָהיהוה לִמְלֶ֨אכֶתלִמְלֶאכֶתלמלאכת אֹ֤הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵד֙מוֹעֵדמועד וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־עֲבֹ֣דָת֔וֹעֲבֹדָתוֹעבדתו וּלְבִגְדֵ֖יוּלְבִגְדֵיולבגדי הַקֹּֽדֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש׃׃׃ 35:22 וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים עַלעַלעל־־־הַנָּשִׁ֑יםהַנָּשִׁיםהנשים כֹּ֣לכֹּלכל ׀׀׀ נְדִ֣יבנְדִיבנדיב לֵ֗בלֵבלב הֵ֠בִיאוּהֵבִיאוּהביאו חָ֣חחָחחח וָנֶ֜זֶםוָנֶזֶםונזם וְטַבַּ֤עַתוְטַבַּעַתוטבעת וְכוּמָז֙וְכוּמָזוכומז כָּלכָּלכל־־־כְּלִ֣יכְּלִיכלי זָהָ֔בזָהָבזהב וְכָלוְכָלוכל־־־אִ֕ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֵנִ֛יףהֵנִיףהניף תְּנוּפַ֥תתְּנוּפַתתנופת זָהָ֖בזָהָבזהב לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 35:23 וְכָלוְכָלוכל־־־אִ֞ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִמְצָ֣אנִמְצָאנמצא אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו תְּכֵ֧לֶתתְּכֵלֶתתכלת וְאַרְגָּמָ֛ןוְאַרְגָּמָןוארגמן וְתוֹלַ֥עַתוְתוֹלַעַתותולעת שָׁנִ֖ישָׁנִישני וְשֵׁ֣שׁוְשֵׁשׁושש וְעִזִּ֑יםוְעִזִּיםועזים וְעֹרֹ֨תוְעֹרֹתוערת אֵילִ֧םאֵילִםאילם מְאָדָּמִ֛יםמְאָדָּמִיםמאדמים וְעֹרֹ֥תוְעֹרֹתוערת תְּחָשִׁ֖יםתְּחָשִׁיםתחשים הֵבִֽיאוּהֵבִיאוּהביאו׃׃׃ 35:24 כָּלכָּלכל־־־מֵרִ֗יםמֵרִיםמרים תְּר֤וּמַתתְּרוּמַתתרומת כֶּ֙סֶף֙כֶּסֶףכסף וּנְחֹ֔שֶׁתוּנְחֹשֶׁתונחשת הֵבִ֕יאוּהֵבִיאוּהביאו אֵ֖תאֵתאת תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְכֹ֡לוְכֹלוכל אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נִמְצָ֨אנִמְצָאנמצא אִתּ֜וֹאִתּוֹאתו עֲצֵ֥יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֛יםשִׁטִּיםשטים לְכָללְכָללכל־־־מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת הָעֲבֹדָ֖ההָעֲבֹדָההעבדה הֵבִֽיאוּהֵבִיאוּהביאו׃׃׃ 35:25 וְכָלוְכָלוכל־־־אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה חַכְמַתחַכְמַתחכמת־־־לֵ֖בלֵבלב בְּיָדֶ֣יהָבְּיָדֶיהָבידיה טָו֑וּטָווּטוו וַיָּבִ֣יאוּוַיָּבִיאוּויביאו מַטְוֶ֗המַטְוֶהמטוה אֶֽתאֶתאת־־־הַתְּכֵ֙לֶת֙הַתְּכֵלֶתהתכלת וְאֶתוְאֶתואת־־־הָֽאַרְגָּמָ֔ןהָאַרְגָּמָןהארגמן אֶתאֶתאת־־־תּוֹלַ֥עַתתּוֹלַעַתתולעת הַשָּׁנִ֖יהַשָּׁנִיהשני וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשֵּֽׁשׁהַשֵּׁשׁהשש׃׃׃ 35:26 וְכָלוְכָלוכל־־־הַ֨נָּשִׁ֔יםהַנָּשִׁיםהנשים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָשָׂ֥אנָשָׂאנשא לִבָּ֛ןלִבָּןלבן אֹתָ֖נָהאֹתָנָהאתנה בְּחָכְמָ֑הבְּחָכְמָהבחכמה טָו֖וּטָווּטוו אֶתאֶתאת־־־הָעִזִּֽיםהָעִזִּיםהעזים׃׃׃ 35:27 וְהַנְּשִׂאִ֣םוְהַנְּשִׂאִםוהנשאם הֵבִ֔יאוּהֵבִיאוּהביאו אֵ֚תאֵתאת אַבְנֵ֣יאַבְנֵיאבני הַשֹּׁ֔הַםהַשֹּׁהַםהשהם וְאֵ֖תוְאֵתואת אַבְנֵ֣יאַבְנֵיאבני הַמִּלֻּאִ֑יםהַמִּלֻּאִיםהמלאים לָאֵפ֖וֹדלָאֵפוֹדלאפוד וְלַחֹֽשֶׁןוְלַחֹשֶׁןולחשן׃׃׃ 35:28 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבֹּ֖שֶׂםהַבֹּשֶׂםהבשם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשָּׁ֑מֶןהַשָּׁמֶןהשמן לְמָא֕וֹרלְמָאוֹרלמאור וּלְשֶׁ֙מֶן֙וּלְשֶׁמֶןולשמן הַמִּשְׁחָ֔ההַמִּשְׁחָההמשחה וְלִקְטֹ֖רֶתוְלִקְטֹרֶתולקטרת הַסַּמִּֽיםהַסַּמִּיםהסמים׃׃׃ 35:29 כָּלכָּלכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש וְאִשָּׁ֗הוְאִשָּׁהואשה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָדַ֣בנָדַבנדב לִבָּם֮לִבָּםלבם אֹתָם֒אֹתָםאתם לְהָבִיא֙לְהָבִיאלהביא לְכָללְכָללכל־־־הַמְּלָאכָ֔ההַמְּלָאכָההמלאכה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֛היְהוָהיהוה לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה הֵבִ֧יאוּהֵבִיאוּהביאו בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל נְדָבָ֖הנְדָבָהנדבה לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ פפפ
35:30 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל רְא֛וּרְאוּראו קָרָ֥אקָרָאקרא יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּשֵׁ֑םבְּשֵׁםבשם בְּצַלְאֵ֛לבְּצַלְאֵלבצלאל בֶּןבֶּןבן־־־אוּרִ֥יאוּרִיאורי בֶןבֶןבן־־־ח֖וּרחוּרחור לְמַטֵּ֥הלְמַטֵּהלמטה יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 35:31 וַיְמַלֵּ֥אוַיְמַלֵּאוימלא אֹת֖וֹאֹתוֹאתו ר֣וּחַרוּחַרוח אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים בְּחָכְמָ֛הבְּחָכְמָהבחכמה בִּתְבוּנָ֥הבִּתְבוּנָהבתבונה וּבְדַ֖עַתוּבְדַעַתובדעת וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־מְלָאכָֽהמְלָאכָהמלאכה׃׃׃ 35:32 וְלַחְשֹׁ֖בוְלַחְשֹׁבולחשב מַֽחַשָׁבֹ֑תמַחַשָׁבֹתמחשבת לַעֲשֹׂ֛תלַעֲשֹׂתלעשת בַּזָּהָ֥בבַּזָּהָבבזהב וּבַכֶּ֖סֶףוּבַכֶּסֶףובכסף וּבַנְּחֹֽשֶׁתוּבַנְּחֹשֶׁתובנחשת׃׃׃ 35:33 וּבַחֲרֹ֥שֶׁתוּבַחֲרֹשֶׁתובחרשת אֶ֛בֶןאֶבֶןאבן לְמַלֹּ֖אתלְמַלֹּאתלמלאת וּבַחֲרֹ֣שֶׁתוּבַחֲרֹשֶׁתובחרשת עֵ֑ץעֵץעץ לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות בְּכָלבְּכָלבכל־־־מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת מַחֲשָֽׁבֶתמַחֲשָׁבֶתמחשבת׃׃׃ 35:34 וּלְהוֹרֹ֖תוּלְהוֹרֹתולהורת נָתַ֣ןנָתַןנתן בְּלִבּ֑וֹבְּלִבּוֹבלבו ה֕וּאהוּאהוא וְאָֽהֳלִיאָ֥בוְאָהֳלִיאָבואהליאב בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיסָמָ֖ךְאֲחִיסָמָךְאחיסמך לְמַטֵּהלְמַטֵּהלמטה־־־דָֽןדָןדן׃׃׃ 35:35 מִלֵּ֨אמִלֵּאמלא אֹתָ֜םאֹתָםאתם חָכְמַתחָכְמַתחכמת־־־לֵ֗בלֵבלב לַעֲשׂוֹת֮לַעֲשׂוֹתלעשות כָּלכָּלכל־־־מְלֶ֣אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת חָרָ֣שׁחָרָשׁחרש ׀׀׀ וְחֹשֵׁב֒וְחֹשֵׁבוחשב וְרֹקֵ֞םוְרֹקֵםורקם בַּתְּכֵ֣לֶתבַּתְּכֵלֶתבתכלת וּבָֽאַרְגָּמָ֗ןוּבָאַרְגָּמָןובארגמן בְּתוֹלַ֧עַתבְּתוֹלַעַתבתולעת הַשָּׁנִ֛יהַשָּׁנִיהשני וּבַשֵּׁ֖שׁוּבַשֵּׁשׁובשש וְאֹרֵ֑גוְאֹרֵגוארג עֹשֵׂי֙עֹשֵׂיעשי כָּלכָּלכל־־־מְלָאכָ֔המְלָאכָהמלאכה וְחֹשְׁבֵ֖יוְחֹשְׁבֵיוחשבי מַחֲשָׁבֹֽתמַחֲשָׁבֹתמחשבת׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain